BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 107/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 31 lipca 2018 roku.

wtorek, 11 wrz 2018 11:39
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu: 1. Elżbieta Parzych - Starosta – Przewodnicząca Zarządu. 2. Tomasz Chojnowski - członek Zarządu. 3. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu. 4. Antoni Włodkowski - członek Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Czytaj całość

Protokół nr 83/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 25 października 2017 roku.

poniedziałek, 30 paź 2017 12:50
Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.20 natomiast zakończenie o godzinie 9.30. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu: 1. Elżbieta Parzych - Starosta – Przewodnicząca Zarządu. 2. Lech Marek Szabłowski - Wicestarosta. 3. Tomasz Chojnowski - członek Zarządu. 4. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu. 5. Antoni Włodkowski - członek Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco: Przyjęcie autopoprawki do Projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2017 rok Następnie Przewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek posiedzenia został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodnicząca Zarządu poinformowała, że w związku z pismem Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży z dnia 23 października 2017 roku w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie zakupu nowego ambulansu sanitarnego – proponowana jest zmiana do budżetu, która skutkuje zmianami w załącznikach: Nr 2 - „Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu powiatu łomżyńskiego na 2017 rok”; Nr 3 - „Planowane wydatki majątkowe w 2017 roku”; Nr 4 - „Dotacje na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych w 2017 r.”. Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu. W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2017 rok. W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych zagadnień. Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 82-gie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Czytaj całość

Protokół nr 82/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 18 października 2017 roku.

poniedziałek, 30 paź 2017 12:40
Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 900 natomiast zakończenie o godzinie 930. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu: 1. Elżbieta Parzych - Starosta – Przewodnicząca Zarządu. 2. Lech Marek Szabłowski - Wicestarosta. 3. Tomasz Chojnowski - członek Zarządu. 4. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu. 5. Antoni Włodkowski - członek Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Ad.1 Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie protokołu z 81-go posiedzenia Zarządu. 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim w 2018 roku, jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, realizowanego przez powiat. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie dwudziestu drzew z terenu nieruchomości położonej w Przytułach ul. Supska 7, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie jednego drzewa z terenu nieruchomości położonej w Rogienicach Wielkich ul. Długa 18, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego. 6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia od Województwa Podlaskiego w formie darowizny na własność Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości gruntowej zabudowanej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego dotyczącego przekazania w zarząd drogi powiatowej dla Gminy Łomża. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2017 rok. 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2017 rok. 10. Sprawy różne. Następnie Przewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek posiedzenia został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Ad.2 Przewodnicząca Zarządu zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 81-go posiedzenia Zarządu. Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół z 81-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Ad.3 Rena Wierzba – gł. spec. w Wydziale PRiK – poinformowała, że zachodzi potrzeba powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim w 2018 roku. Zarząd Powiatu ma obowiązek wskazania Przewodniczącego Komisji – przedstawiciela Zarządu Powiatu Łomżyńskiego i jednego członka Komisji. Ponadto w skład Komisji mają wchodzić: Edyta Zawojska – członek komisji – Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Komunikacji, Katarzyna Modzelewska – członek komisji – wskazany przez organizację pozarządową. Z kolei członkowie Zarządu zgłosili kandydaturę Wicestarosty – Lecha Marka Szabłowskiego i Antoniego Włodkowskiego, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu. W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim w 2018 roku, jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, realizowanego przez powiat (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 82/291/2017 z dnia 18 października 2017 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). Ad.4 Stanisław Studencki – Dyrektor ZPOZ w Łomży – stwierdził, że zachodzi potrzeba wycięcia 20-tu drzew, których korzenie niszczą ogrodzenie i zasłaniają budynek. Drzewa te stanowią także zagrożenie dla pracowników i pacjentów, dodatkowo na elewacji uwidoczniły się glony. Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu. W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie dwudziestu drzew z terenu nieruchomości położonej w Przytułach ul. Supska 7, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 82/292/2017 z dnia 18 października 2017 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). Ad.5 Stanisław Studencki – Dyrektor ZPOZ w Łomży – stwierdził, że z terenu nieruchomości położonej w Rogienicach Wielkich ul. Długa 18, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego zachodzi potrzeba wycięcia drzewa, którego korzenie niszczą fundament budynku i zasłaniają go. Drzewo te stanowi także zagrożenie dla pracowników i pacjentów, ponieważ częściowo jest martwe. Irena Przybylak – czy wycięcie tego drzewa poprawi sytuację z parkingami? Stanisław Studencki – musimy wyznaczyć granice za pośrednictwem geodety i wówczas sytuacja z parkingami będzie lepsza. Aktualnie jedna z osób, które zamieszkują obok naszego ośrodka ma roszczenia co do części naszej działki, jednak nie ma racji w tym zakresie. Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu. W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie jednego drzewa z terenu nieruchomości położonej w Rogienicach Wielkich ul. Długa 18, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 82/293/2017 z dnia 18 października 2017 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). Ad.6 Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora ZDP w Łomży poinformowała, że projekt uchwały w sprawie nabycia od Województwa Podlaskiego w formie darowizny na własność Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości gruntowej zabudowanej wynika z potrzeby wyremontowania siedziby ZDP, natomiast dotychczas właścicielem tej nieruchomości było Województwo Podlaskie i stąd też budynek nie był od wielu lat remontowany. Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu. W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie nabycia od Województwa Podlaskiego w formie darowizny na własność Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości gruntowej zabudowanej (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 82/294/2017 z dnia 18 października 2017 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). Ad.7 Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora ZDP w Łomży poinformowała, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego dotyczącego przekazania w zarząd drogi powiatowej dla Gminy Łomża wynika z faktu, że Rada Gminy Łomża podjęła już stosowna uchwałę w tej sprawie, ponieważ chce wyremontować ten odcinek drogi. Przekazanie ma odbyć się na okres 2 lat. Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu. W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego dotyczącego przekazania w zarząd drogi powiatowej dla Gminy Łomża (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 82/295/2017 z dnia 18 października 2017 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). Ad.8 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – w załączniku Nr 1 – Dochody bieżące dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących. Zadania zlecone: rozdział 75045 +1.250,00 zł – zwiększenie dotacji na wniosek Starosty Łomżyńskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego, niezbędnego do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej; rozdział 85508 +42.378,00 zł – zwiększenie dotacji celowej na Program „500+” na podstawie Decyzji Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 18 września 2017 roku. W załączniku Nr 2 – Wydatki bieżące dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących. Zadania własne: rozdział 70005 - dokonuje się przeniesienia środków finansowych w kwocie 5.500,00 zł między paragrafami w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych; rozdział 75075 dokonuje się przeniesienia środków finansowych w kwocie 650,00 zł między paragrafami w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży z przeznaczeniem na ubezpieczenie 15 osobowej grupy uczestników wyjazdu do Tours we Francji (projekt MODE H 2017); rozdział 60014 – dokonuje się przeniesienia środków finansowych w planie Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży z przeznaczeniem na zwiększenia wpłat na PFRON, zlecenia wykonania przeglądów mostów i opracowania dokumentacji w tym zakresie oraz wykonania dodatkowych robót drogowych w rozpoczętych wcześniej zadaniach. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat: rozdział 85508 zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w kwocie 42.378,00 zł z przeznaczeniem na realizację „Programu 500+”; rozdział 75045 zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Łomży o kwotę 1.250,00 zł na zakup sprzętu informatycznego, niezbędnego do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu. W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2017 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 82/296/2017 z dnia 18 października 2017 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). Ad.9 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – w załączniku Nr 1 – Dochody bieżące dokonuje się zmian: rozdział 60014 +20.000,00 zł – zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży z tytułu dotacji od Gminy Łomża z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Wykonanie utwardzenia płytami ażurowymi pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 1946B Chojny-Szczepankowo-Osobne-Wierzbowo-Śniadowo”; rozdział 60078 +11.979,00 zł – zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży z tytułu zwiększenia dotacji od Gminy Jedwabne z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Nr 1931B Karwowo – Wszebory. W załączniku Nr 2 Wydatki bieżące – zadania w zakresie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego: rozdział 85333 dokonuje się przeniesień w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. Wydatki bieżące – zadania własne: rozdział 75020 dokonuje się zwiększenia wydatków starostwa w zakresie pochodnych od wynagrodzeń oraz na zakup usług remontowych; rozdział 85333 dokonuje się przeniesień w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń osobowych : realizacja nowych zadań dotyczących aktywacji osób bezrobotnych do 30-go roku życia, zabezpieczenie środków na odprawę emerytalną dla 1 osoby, zmiana formy zatrudnienia konserwatora oraz odpisu na FŚS; rozdział 90008 zmiana klasyfikacji budżetowej - plany urządzania lasów 40.000,00 przeniesiono do rozdz. 02001. Wydatki majątkowe – zadania własne: rozdział 60014 dokonuje się przeniesienia kwoty 26.900,00 zł z zadania p.n. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1905B w m. Tarnowo gm. Miastkowo do zadania p.n. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1946B i 1947B w m. Szczepankowo w zakresie budowy chodników na odcinku 590 mb.”. Środki finansowe przeznaczone są na roboty dodatkowe niezbędne do wykonania zadania; rozdział 75818 dokonuje się przeniesienia kwoty 5.000,00 zł do rozdziału 85141 w związku z udzieleniem przez Powiat Łomżyński dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego. Załącznik Nr 3 „Planowane wydatki majątkowe w 2017 r.” – aktualizacja załącznika według zmian wprowadzonych uchwałą zarządu i rady, pozycje nr: 1 – przeniesienie środków między zadaniami inwestycyjnymi – 500,00 zł, 4 – przeniesienie środków między zadaniami inwestycyjnymi + 500,00 zł, 5 – przeniesienie środków między zadaniami inwestycyjnymi -20.000,00 zł, 9 – przeniesienie środków z rezerwy na wydatki majątkowe – 5.000,00 zł, 11 – przeniesienie środków między zadaniami inwestycyjnymi - 61.200,00 zł, 14 – przeniesienie środków między zadaniami inwestycyjnymi + 20.000,00 zł, 23 – przeniesienie środków między zadaniami inwestycyjnymi + 61.200,00 zł, 24 – utworzenie nowego zadania inwestycyjnego + 5.000,00 zł. Załącznik Nr 4 „Dotacje na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych w 2017 roku” – do załącznika, pod poz. 17 wprowadzono nową dotację celową na kwotę 5.000,00 zł. Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu. W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2017 rok. Ad.10 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych zagadnień. Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 82-gie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego. Przewodnicząca Zarządu: Elżbieta Parzych........................................................................... Protokół sporządził: Członkowie Zarządu: Marcin Pieńkowski Tomasz Chojnowski …….…….……………………..… Irena Zofia Przybylak ……..…………………………… Lech Marek Szabłowski .......................................................... Antoni Włodkowski …............................................................
Czytaj całość

Protokół nr 81/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 11 października 2017 roku.

poniedziałek, 30 paź 2017 12:28
Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00 natomiast zakończenie o godzinie 10.00. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu: 1. Elżbieta Parzych - Starosta – Przewodnicząca Zarządu. 2. Lech Marek Szabłowski - Wicestarosta. 3. Tomasz Chojnowski - członek Zarządu. 4. Antoni Włodkowski - członek Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Czytaj całość

Protokół nr 18/15z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 lipca 2015 roku.

czwartek, 13 sie 2015 08:07
Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 1000, natomiast zakończenie o godzinie 1210. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu: 1. Elżbieta Parzych - Starosta. 2. Lech Marek Szabłowski - Wicestarosta. 3. Tomasz Chojnowski - członek Zarządu. 4. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu. 5. Antoni Włodkowski - członek Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Czytaj całość