BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 73/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 15 czerwca 2009 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 8.30, natomiast zakończenie o godzinie 9.50.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Krzysztof Kozicki - Starosta.
2. Marek Dworakowski - Wicestarosta.
3. Mieczysław Chojnowski - członek Zarządu.
4. Henryk Kłosiński - członek Zarządu.
5. Alfred Szymański - członek Zarządu.
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Starosta – Krzysztof Kozicki na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady przedstawił proponowany porządek posiedzenia wg następującego układu:

1. Przyjęcie protokołu z 72-ego posiedzenia Zarządu.
2. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ROK w Łomży o przyznanie środków finansowych na drugie półrocze 2009 r.
3. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie o przyznanie środków finansowych na drugie półrocze 2009 r.
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2009-2010 zadania pn. „Rozwój bazy lokalowej służącej edukacji ekologicznej w Muzeum Przyrody w Drozdowie – budowa ścieżki edukacyjnej „Ostoja Drozdowska” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
5. Przyjęcie 2 projektów uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.
6. Podjęcie 2 uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2009 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność powiatu łomżyńskiego.
8. Rozpatrzenie wniosku radnego P. Andrzeja Piotrowskiego w sprawie wyasygnowania środków na remont pomieszczenia GLR w Drozdowie na punkt apteczny.
9. Zapoznanie z porządkiem obrad XXVII – mej sesji Rady Powiatu.
10. Sprawy różne:
1.) Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Starosty Łomżyńskiego,
2.) Wyrażenie zgody na realizację zadań będących przedmiotem tego projektu realizowanego w ramach programu PFRON.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 72-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego ww. protokół został przyjęty 5 głosami za, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Ad.2 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym udzielił głosu Dyrektorowi ROK w Łomży.

Jarosław Cholewicki – wniosek o przyznanie środków finansowych na drugie półrocze 2009 rok wynika przede wszystkim z braku przyznania środków przez Ministerstwo Kultury. Środki z Ministerstwa w roku bieżącym trafiły jedynie do ośrodków kultury w dużych miastach. W 1999 roku zatrudnialiśmy około 30 osób, natomiast w na tą chwilę średnio zatrudniamy 14 osób. Wobec tego możliwości dalszego zredukowania zatrudnienia nie ma (wniosek Dyrektora ROK w Łomży o przyznanie środków finansowych na drugie półrocze 2009 rok stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Jadwiga Sawicka – księgowa ROK w Łomży – analizowany wniosek dotyczy zasadniczo środków jedynie na płace. W naszym zakładzie pracy średnia płaca to zaledwie 1.384 zł netto. Uważam, że są to płace dla pasjonatów. Do problemów finansowych przyczyniła się znaczna podwyżka czynszu, obecnie płacimy 5.000 zł miesięcznie. W okresie letnim bardzo trudno jest osiągnąć dochody z zajęć dla dzieci. Większość imprez, na które staraliśmy się otrzymać dofinansowanie otrzymało mniejsze środki niż w roku ubiegłym.

Starosta – w zasadzie żadne jednostki kultury, których organem prowadzącym są samorządy powiatu w 2009 roku nie otrzymały środków z mecenatu Ministra Kultury, który na prośbę Premiera RP zaoszczędził w taki sposób 200 mln zł. W ubiegłym roku udało się pozyskać największe środki dla naszych jednostek kultury, jednak rok obecny jest pod tym względem bardzo trudny. W związku z tym uważam, że powinniśmy zapewnić środki na płace dla tych jednostek.
Ważne jest to, że mamy jeszcze szansę na pozyskanie znaczących środków w ramach przygotowanych projektów, proszę o przypomnienie jakie projekty są już gotowe.

Jarosław Cholewicki – z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ubiegamy się o środki na realizację projektu Pt. „Żywe lekcje” skierowanego do dzieci szkół wiejskich. Jednak jest złożonych 240 wniosków, w związku z tym bardzo trudno będzie pozyskać środki na te zadanie. Ponadto złożyliśmy projekt do Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Jeżeli przejdą ocenę merytoryczna, która niestety wydłuża się to nie powinno być u nas problemów finansowych.

Starosta – do naszych jednostek kultury wystosowaliśmy pismo z prośbą o wygenerowanie jeszcze większych oszczędności i wprowadzenie dodatkowych działań oszczędnościowych. Jestem przekonany, że ROK i Muzeum Przyrody zastosowały wszystkie dostępne sposoby ograniczenia kosztów. W sprawie obniżenia czynszu proszę wystosować pismo do Prezesa Spółdzielni, natomiast ja osobiście podejmę dalsze działania o zmniejszenie kwoty za czynsz. Ważnym argumentem przemawiającym za obniżeniem czynszu jest to, że Spółdzielnia ma obowiązek prowadzenia działalności kulturalnej na rzecz mieszkańców, co jest realizowane przez ROK.

Henryk Kłosiński – jakie środki są z prowadzenia zajęć z dziećmi.

Jadwiga Sawicka – jest to kwota na dzień dzisiejszy 61.500 zł.

Henryk Kłosiński – uważam, że należy wesprzeć nasze jednostki kultury, przy tym uważam, że są duże szanse na poprawę sytuacji, kiedy zostaną rozstrzygnięte konkursy, uważam, iż powinno to nastąpić już w sierpniu.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – ROK i Muzeum Przyrody wymagają wsparcia, jednak uważam, że środki na płace będą zabezpieczone w budżecie, przy tym będą przekazywane co miesiąc, bowiem możliwe jest, iż poprawa nastąpi kiedy zostaną rozstrzygnięte konkursy.

Wobec braku dalszych uwag i pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego wniosek Dyrektora ROK w Łomży o przyznanie środków finansowych na drugie półrocze 2009 rok, z uwzględnieniem sugestii Skarbnika Powiatu, został rozpatrzony pozytywnie 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Anna Archacka – Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie – wniosek o przyznanie środków finansowych na drugie półrocze 2009 rok wynika z analogicznej kwestii jak w przypadku ROK. Nasza placówka również nie otrzymała na ten rok środków z Ministerstwa Kultury. Muzeum systematycznie poprawia ofertę. Między innymi w roku bieżącym otworzyliśmy wystawę akwarystyczną. Wobec tego rosną dochody wypracowywane przez nas, jednak podobnie jak ROK mamy problem z zapewnieniem środków na II półrocze na płace (wniosek Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie o przyznanie środków finansowych na drugie półrocze 2009 rok stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Starosta – proszę o przedstawienie przygotowanych projektów.

Anna Archacka – z Urzędu Marszałkowskiego uzyskaliśmy 5.000 zł na stroje dworskie – utworzenie kolekcji muzealnej, na konferencję „Przedstawienie elit prowincjonalnych w I połowie XX wieku” otrzymaliśmy 4.000 zł, udostępniamy Muzeum osobom niewidomym i obcojęzycznym – otrzymaliśmy 8.460 zł, współpracujemy z Fundacją Nadnarwiańską, która wspiera nas w różnym wymiarze, Urząd Miasta wsparł nas kwotami na przedsięwzięcia, łącznie otrzymaliśmy od Urzędu 7.000 zł. Wniosek do PO Kapitał Ludzki złożyliśmy wspólnie ze Starostwem, opiewa on na kwotę 50.000 zł, jednak nie wiemy czy otrzyma wsparcie, podobnie jest z wnioskiem złożonym wspólnie z Fundacją Nadnarwiańską.

Starosta – terminy oceny merytorycznej są wydłużane przez decydentów, ponieważ wpłynęło w tym roku bardzo dużo wniosków i stąd wydłużenie prac na tą oceną. Czy został już przygotowany w ramach Euroregionu Niemen?

Anna Archacka – jeszcze nie, jednak będzie niebawem rozpoczynać prace nad tym wnioskiem. Chciałabym dodać, że wokół budynku wykonaliśmy wiele prac porządkowo remontowych we własnym zakresie.

Starosta – sytuacja w Muzeum jest alogiczna jak w ROK, jednak Muzeum musi dodatkowo czynić działania inwestycyjne, ponieważ ma swoją siedzibę. Proszę zastosować się do pisma w sprawie poczynienia dalszych działań ograniczających koszty.

Wobec barku dalszych uwag i pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego wniosek Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie o przyznanie środków finansowych na drugie półrocze 2009 rok, został rozpatrzony pozytywnie 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Anna Archacka – Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2009-2010 zadania pn. „Rozwój bazy lokalowej służącej edukacji ekologicznej w Muzeum Przyrody w Drozdowie – budowa ścieżki edukacyjnej „Ostoja Drozdowska” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji ma na celu kolejne poszerzenie oferty naszej placówki. Ścieżki edukacyjne cieszą się dużym powodzenie. Natomiast Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska obecnie dofinansowuje te zadanie.
Z kolei Anna Archacka zapoznała zebranych z projektem przedstawiającym zaplanowaną ścieżkę edukacyjną.

Starosta – uważam, że jest szansa na dofinansowanie tego zadania, z tym, że w roku bieżącym spadła wysokość dofinansowania z 80 do 60 %. Projekt jest bardzo ciekawy i jego realizacja w dużym stopniu poprawi estetykę w Muzeum.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – montaż finansowy realizacji przedłożonego projektu obejmuje lata 2009 – 2010. Ogólny koszt to ponad 518.000 zł. W roku 2009 przewidziana jest kwota ponad 109.000 zł – z tego wkład własny to ponad 31.000 zł. Muzeum będzie miało możliwość odzyskania podatku VAT na kwotę niespełna 20.000 zł. Wydatki przewidziane w 2010 roku są wyszczególnione w przekazanych materiałach. Uważam, że Muzeum będzie mogło zaciągnąć krótkoterminowy kredyt na spełnienie montażu finansowego, ponieważ umowa kupiecka przewiduje realizację należności wynikających z wystawionej faktury w ciągu 30 dni.

W związku z brakiem dalszych uwag lub pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2009-2010 zadania pn. „Rozwój bazy lokalowej służącej edukacji ekologicznej w Muzeum Przyrody w Drozdowie – budowa ścieżki edukacyjnej „Ostoja Drozdowska” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu)

Ad.5 1.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok zakłada wprowadzenie zmian w uchwale Nr XXIII/111/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łomżyńskiego na rok 2009. Zmiany dotyczą Załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej powiatu łomżyńskiego p.n. „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 roku” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Wobec tego zwiększa się plan wydatków z budżetu powiatu na 2009 rok o kwotę 800.000 zł zgodnie z: załącznikiem Nr 1, o którym mowa jest w § 1 do niniejszej uchwały o kwotę 450.000 zł oraz załącznikiem Nr 2 o kwotę 350.000 zł. Także zwiększa się deficyt budżetu powiatu na 2009 rok o kwotę 800.000 zł. do wysokości 2.052.076 zł, którego źródłem pokrycia są przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wyznaczonej na kwotę 2.067.997 zł w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XXIII/111/08 Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu powiatu na 2009 rok.
Kontynuując dodała – w stosunku do uchwały budżetowej określającej w załączniku Nr 3 zadania i limity na inwestycje – zmodyfikowano w niniejszym projekcie uchwały, tenże załącznik ze względu na istotne przesłanki uniemożliwiające realizacje zadań inwestycyjnych pierwotnie zakładanych w zakresie przebudowy niektórych dróg powiatowych. Mianowicie pod l.p. 2 zał. Nr 3 ujęto – „przebudowę drogi powiatowej Nr 1966B Szostaki- Chyliny gm. Jedwabne i przeznaczono na ten cel ze środków własnych powiatu – 400.000 złotych. Podjęcie realizacji tego zadania stało się „niemożliwe”, bowiem nieuwzględniono naszego wniosku o udzielenie na nie dotacji ze środków rezerwy subwencji ogólnej utworzonej w budżecie Państwa na 2009 rok. Ponadto zaktualizowały swoje stanowiska gminy (po uchwaleniu budżetów na 2009 rok) w przedmiocie pilności przebudowy dróg powiatowych oraz udzielania pomocy finansowej na pokrycie takich nakładów. Poza tym na przebudowę 4-ch dróg powiatowych zapisanych w zał. Nr 3 do uchwały budżetowej przeznaczono ze środków własnych powiatu – 1.540.600 zł. W niniejszym projekcie wyszczególniono 6 zadań w zakresie przebudowy dróg powiatowych przeznaczając na nie ze środków własnych powiatu – 1.990.600 złotych. Pozostałe zadania ujęte w załączniku Nr 3 od uchwały budżetowej przeniesione zostały bez zmian do załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
Z kolei w wyniku nie udzielenia dotacji z budżetu państwa na utrzymanie w 2009 roku instytucji kultury, których organem założycielskim jest powiat łomżyński sytuacja finansowa Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży i Muzeum Przyrody w Drozdowie stała się bardzo trudna. Dotacja podmiotowa przyznana im w kwotach odpowiednio: 250.000 zł i 175.000 zł. – uchwałą budżetową na 2009 rok zabezpiecza potrzeby tych instytucji jedynie na I półrocze br. Wobec tego proponuje się powiększenie powyższych dotacji na II półrocze o kwotę 350.000 zł w następujący sposób: dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży o 200.000 zł; dla Muzeum Przyrody w Drozdowie o 150.000 zł. Zaangażowanie własnych środków powiatu na zabezpieczenie dalszego kontynuowania działalności wymienionych instytucji kultury nastąpi w ciężar środków z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W związku z brakiem uwag lub pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

2.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że kolejny projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok wynika z tego, iż na pisemny wniosek z 21 października 2008 skierowany przez Starostę Łomżyńskiego do Marszałka Województwa Podlaskiego Pana Jarosława Dworzańskiego został przyznane środki w wysokości 50.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na tworzenie i modernizację numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków. Kwota dofinansowania zgodnie z wnioskiem Starosty Łomżyńskiego przeznaczona zostania na współfinansowanie pierwszego etapu zaplanowanej modernizacji numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków polegającego na renowacji i przeliczeniu na układ „2000” położonych na terenie gminy Śniadowo osnowy poziomej szczegółowej, osnów pomiarowych oraz tzw. osnów ewidencyjnych stanowiących podstawę do modernizowania ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków i lokali. Środki te zostały przekazane na konto Powiatowego Funduszu po przedłożeniu do Urzędu Marszałkowskiego kopii dokumentów, świadczących o zgodnym z przeznaczeniem wydatkowaniem przyznanego dofinansowania w terminie di dnia 15 grudnia 2009 roku. Na podstawie pisma Geodety Województwa z dnia 19 maja 2009 roku zawiadomiono Starostę Łomżyńskiego o przyznaniu w/w środków, zaprojektowano niezbędne zmiany w planie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71030 „Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym”.

W związku z brakiem uwag lub pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.6 1.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – następny projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok zakłada dokonanie przeniesienia środków z rezerw z rozdziału 75818 na kwotę 21.400 zł z tego: z § 4810 z rezerwy „ogólnej” kwotę 1.400 złotych i powiększa się z nich plan wydatków Starostwa Powiatowego w Łomży: w dziale 020, rozdziale 02002 w § 4300 o 200 złotych brakujące na uzupełnienie w dotychczasowym planie na sfinansowanie należności za nadzór nad lasami wykonywany przez Nadleśnictwa w 2009 roku; oraz w dziale 921, rozdziale 92195 § 3250 – 1.200 zł na uzupełnienie planu wydatków w związku z postanowieniem Uchwały Rady Powiatu Nr XXV/129/09 z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury. Uchwała ta określiła stawkę stypendium w wysokości 400 zł miesięcznie. W uchwale budżetowej na 2009 rok zabezpieczono na takie stypendium kwotę 2.400 zł, ponieważ należy ten plan uzupełnić o 1.200 zł na zabezpieczenie wypłaty przez okres 9 miesięcy.
Natomiast z § 6800 z rezerwy celowej „drogowej” kwotę 20.000 zł i zwiększa się plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży z przeznaczeniem na opracowanie brakującej i aktualizację dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1909B na odcinku przez wieś Jankowo Młodzianowo, gmina Nowogród 5.000 zł oraz aktualizację dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1964B na odcinku Bronowo – Janczewo gm. Wizna 15.000 zł.
Z kolei po stronie dochodowej zwiększa się plan dochodów budżetu w dziale 750, rozdziale 75045, § 2110 o kwotę 2.000 zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat łomżyński zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 25 maja 2009 roku, o której poinformowano Starostę Łomżyńskiego pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z 25 maja 2009 roku. Po stronie wydatkowej zwiększa się ze środków dotacji wym. powyżej pod lit. B - plan wydatków z budżetu i plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego w Łomży w dziale 750, rozdziale 75045 o kwotę 2.000 zł.

W związku z brakiem uwag i pytań Starosta zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie możliwości wycięcia drzew na nieruchomości położonej w Śniadowie stanowiącej własność powiatu łomżyńskiego została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 73/219/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 15 czerwca 2009 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

2.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok zakłada zwiększenie planu dochodów budżetu w dziale 853, rozdział 85395 o kwotę 540.392 zł dotacji rozwojowej w tym: § 2008 - 513.221 zł , § 2009 – 27.171 zł w oparciu o umowę z 23 lipca 2008 roku na realizację Projektu pt. „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa została zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego a Powiatem Łomżyńskim reprezentowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży. Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 75. 358 zł w § 2000 dotacji rozwojowej, która została przyjęta do budżetu uchwałą Nr 68/200/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 31 marca 2009 roku. wobec powyższego proponowane jest również zwiększenie wydatków z budżetu powiatu i plan finansowy wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę – 465.034 zł – wg danych zawartych w uzasadnieniu. Natomiast podziału dotacji rozwojowej na realizację wspomnianego projektu dokonano w oparciu o umowę i szczegółowy budżet projektu w ramach ww. Programu. Celem głównym projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym – osobom niepełnosprawnym i usamodzielnianym wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo- wychowawczych. Jest to dalsza kontynuacja projektu, który rozpoczęto w 2008 roku, aneks do umowy został zawarty na okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Starosta zaznaczył, że dzięki wspomnianemu projektowi realizowanemu ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, będą duże oszczędności, między innymi z finansowaniu funkcjonowania WTZ w Marianowie.

Następnie w związku z brakiem innych uwag i pytań zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie możliwości wycięcia drzew na nieruchomości położonej w Śniadowie stanowiącej własność powiatu łomżyńskiego została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 73/220/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 15 czerwca 2009 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Starosta – projekt uchwały w sprawie przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność powiatu łomżyńskiego dotyczy przekazania używanego monitora na rzecz Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży. Monitor ten nie jest już wykorzystywany przez Starostwo Powiatowe, bowiem w ramach realizowanych projektów został zakupiony nowy sprzęt komputerowy.

W związku z brakiem uwag i pytań Starosta zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność powiatu łomżyńskiego została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 73/221/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 15 czerwca 2009 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Starosta – wniosek radnego P. Andrzeja Piotrowskiego w sprawie wyasygnowania środków na remont pomieszczenia GLR w Drozdowie na punkt apteczny jest nawiązaniem do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu (kopia wniosku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu). Generalnie sprawa dotyczy adaptacji pomieszczeń garażowych. Wobec tego, że kwestia dotyczy wydatkowania środków publicznych doszliśmy do wniosku, iż należy rozesłać zaproszenia do składania ofert na wynajęcie wspomnianych pomieszczeń. Ponadto przed wydatkowaniem pieniędzy na remont zamierzamy poprosić Nadzór Farmaceutyczny o wydanie opinii dotyczącej tego czy po przeprowadzeniu należytej adaptacji, będzie możliwe zlokalizowanie w tych pomieszczeniach apteki.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – chciałabym dodatkowo zaznaczyć, że prowadzenie punktu aptecznego stanowi typową działalność komercyjną, natomiast zgodnie z zasadami wolnorynkowymi powinien we własnym zakresie wyremontować lokal. Ponadto na te pomieszczenia jest zawarta jest umowa najmu z Muzeum Przyrody w Drozdowie, natomiast ZPOZ ma tę nieruchomość w wieczystym użytkowaniu. Z kolei ZPOZ nie ma zapisanej w statucie działalności związanej z wynajmem pomieszczeń na punkty apteczne.

Starosta – z tego wynika, że dodatkowo trzeba będzie unormować sytuację prawną i wygasić umowę między ZPOZ a Muzeum Przyrody w Drozdowie. Poza tym Wójt Gminy Piątnica w rozmowie ze stwierdził, że nie jest zainteresowany dofinansowaniem remontu tych pomieszczeń. Nie ulega wątpliwości, że warto wyremontować ten obiekt, jednak powyższej przytoczone kwestie trzeba będzie wyjaśnić.

Członkowie Zarządu poparli zdanie Starosty i Skarbnika Powiatu.

Ad.9 Starosta zapoznał zgromadzonych z porządkiem obrad XXVII sesji Rady Powiatu (proponowany porządek obrad stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.10 1.) W sprawach różnych głos zabrał Starosta, który poinformował, że projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Starosty Łomżyńskiego wynika z tego, iż w ramach projektu, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy został wpisany na koordynatora i z tego tytułu ma otrzymywać wynagrodzenie w wysokości około 1.000 zł brutto, które będzie całkowicie pokryte ze środków zewnętrznych przewidzianych w projekcie.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – koszty tego wynagrodzenia zostały ujęte w dodatku specjalnym, który wzrośnie do 34 % łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Czas trwania projektu będzie wynosił 12 miesięcy – od 1 lipca 2009 roku.

Henryk Kłosiński – dlaczego rada powiatu musi uchwalać zwiększenie dodatku jeżeli środki na podwyżkę wynagrodzenia nie pochodzą z budżetu powiatu.

Starosta – ponieważ dla osób pochodzących z wyboru publicznego wynagrodzenie uchwala organ stanowiący.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Starosty Łomżyńskiego został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

2.) Starosta poinformował, że w ramach projektu realizowanego przy współfinansowaniu środków PFRON – konkretnie remontu łazienki na I piętrze siedziby Starostwa – wymagana jest zgoda Zarządu Powiatu na realizację zadań będących przedmiotem tego projektu realizowanego w ramach programu PFRON pod nazwą „Program wyrównania różnic między regionami II”. Projekt ten pozwoli na dostosowanie łazienek do potrzeb niepełnosprawnych, gdzie koszty remontu w 50 % pokryje PFRON.

Z kolei Zarząd Powiatu Łomżyńskiego 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wyraził zgodę na realizację zadań będących przedmiotem projektu realizowanego w ramach programu PFRON pod nazwą „Program wyrównania różnic między regionami II” (obszar B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówek edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) w obiekcie należącym do zasobów powiatu, mieszczącym się w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, gdzie mieści się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Łomży.

W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 73-cie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: środa, 17 cze 2009 07:49
Data opublikowania: środa, 17 cze 2009 07:51
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2282 razy