BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 75/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 15 lipca 2009 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.00.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski - Wicestarosta.
2. Mieczysław Chojnowski - członek Zarządu.
3. Henryk Kłosiński - członek Zarządu.
4. Alfred Szymański - członek Zarządu.
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Wicestarosta – Marek Dworakowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady przedstawił proponowany porządek posiedzenia wg następującego układu:

1. Przyjęcie protokołu z 74-ego posiedzenia Zarządu.
2. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZPOZ w Łomży o zezwolenie na wynajęcie pomieszczeń.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej ZPOZ w Łomży.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Białostockiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 rok.
7. Sprawy różne:
 Omówienie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych o wyrażenie zgody na przeniesienie niewydatkowanych środków zaplanowanych na zakupy inwestycyjne.

Następnie Wicestarosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy został przyjęty4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Z kolei zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Wicestarosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 74-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego ww. protokół został przyjęty 4 głosami za, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Ad.2 Wicestarosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym udzielił głosu Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

Stanisław Studencki – wynajęciem pomieszczeń w Przychodni Nr 3 przy ul. Wyszyńskiego – na potrzeby poradni kardiologicznej – była zainteresowana Pani Gadomska, jednak ze względu na gąszcz przepisów regulujących uruchomienie takiej przychodni, zrezygnowała z tego zamiaru. Obecnie wynajęciem pomieszczeń zainteresowana jest inna osoba, która ma zamiar świadczyć usługi kardiologiczne. W tym roku nie otrzyma ona już kontraktu z NFZ, więc ewentualnie będą to usługi, za które pacjent będzie musiał płacić. Na tym etapie zainteresowany bada jeszcze opłacalność takiego przedsięwzięcia. Jeżeli wynajęcie pomieszczeń kolidowałoby z interesami ZPOZ to nie wynajmiemy tych pomieszczeń (wniosek Dyrektora ZPOZ w Łomży o zezwolenie na wynajęcie pomieszczeń stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Wicestarosta - uważam, że wolne pomieszczenia powinny być zagospodarowane zgodnie z interesem ZPOZ, więc nie mam przeciwwskazań co do pozytywnego rozpatrzenia przedłożonego wniosku.

Członkowie Zarządu nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do przedmiotowego tematu. W zarządzonym głosowaniu wniosek Dyrektora ZPOZ w Łomży o zezwolenie na wynajęcie pomieszczeń został zaakceptowany 4 głosami, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Renata Wierzba – gł. spec. ds. zdrowia – projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej ZPOZ w Łomży wynika z tego, że jeden z członków Rady Społecznej ZPOZ z placówki zamiejscowej – Urzędu Wojewódzkiego nie jest już pracownikiem tej placówki. Wobec tego zachodzi formalna potrzeba zmiany członka Rady. Nową osobę, zgodnie z ustawowymi kompetencjami w tym zakresie, w swoim piśmie wskazał Wojewoda Podlaski. Przepisy jasno wskazują, że skład Rady Społecznej jest powoływany przez radę powiatu na mocy uchwały.

Wicestarosta – sprawa jest jasna i uważam, że należy dokonać zmian w składzie Rady Społecznej ZPOZ.

Członkowie Zarządu nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do przedmiotowego tematu. W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej ZPOZ w Łomży został przyjęty 4 głosami, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – Zarząd Powiatu Białostockiego zwrócił się z prośbą o wyrażenie opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Białostockiego. Droga ta nie graniczy z naszym powiatem. ZDP nie nosi zastrzeżeń co do wydania pozytywnej opinii. Jest to sprawa formalna. Tego typu opinie były już wyrażane wielokrotnie przez Zarząd Powiatu.

Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedmiotowego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Białostockiego została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 75/224/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 15 lipca 2009 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Józef Jermacz – gł. spec. ds. finansów – w projekcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok przedstawione zostały przeniesienia planowanych wydatków w okresie II kwartału dokonane przez kierowników naszych jednostek pomiędzy paragrafami. Przeniesienia te odbyły się w ramach jednego rozdziału i nie dotyczą wydatków płacowych – na wynagrodzenia oraz wydatków inwestycyjnych. Kwota przeniesień obejmuje 55.575 zł.
Z kolei Józef Jermacz wymienił działy i rozdziały oraz paragrafy między którymi dokonano przeniesień – załącznik nr 1 i nr 2 do projektu uchwały.

Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedmiotowego tematu.
W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 75/225/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 15 lipca 2009 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.6 Józef Jermacz – gł. spec. ds. finansów – w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 rok zwiększa się plan dochodów o kwotę 98.000 zł oraz zmniejsza się go o kwotę 39.350 zł. Zmiany proponowane w projekcie zostały szczegółowo opisane w uzasadnieniu.

Wicestarosta – chciałbym dodać, że zmniejszenie dotacji celowej na realizację przebudowy drogi Chmielewo – Grądy – Sławiec wynika z rozstrzygnięcia przetargu i w związku z tym obniżenia kosztów wykonania tego zadania.

Członkowie Zarządu nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do przedmiotowego tematu.
W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 rok została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 75/226/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 15 lipca 2009 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży Jan Olszewski – wniosek o wyrażenie zgody na przeniesienie niewydatkowanych środków zaplanowanych na zakupy inwestycyjne jest podyktowany potrzebą zakupu nowego rębaka, który był przewidziany do zakupu ze środków dochodów własnych. Jednak realizacja tych dochodów nie została w pełni uzyskana. Brakująca kwota to około 37.000 zł (ww. wniosek stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Wicestarosta – dotychczas zrealizowane zakupy inwestycyjne w kwocie około 200.000 zł, między innymi w postaci samochodu dostawczego – kwota 63.000 zł, sam. osobowych – kwota 17.000 zł, pług śnieżny i inny sprzęt. Jeszcze planowany jest zakup kopiarki i innego sprzętu. Kwota zakupów inwestycyjnych sięgać będzie około 370.000 zł. Musimy pamiętać o ogłoszonych przetargach i zaplanowanych inwestycjach. Do dalszych zakupów musimy podchodzić bardzo ostrożnie, ponieważ nie starczy środków na zakup koparki.

Henryk Kłosiński – w mojej ocenie z decyzją o zakupie rębaka lepiej poczekać około miesiąca – kiedy będziemy dokładniej znali sytuację finansową.

Józef Jermacz – gł. spec. ds. finansów – nie należy rozbijać planu wydatków inwestycyjnych w tym momencie, jeżeli przewidziane dochody własne zostały pozyskane w znacznie mniejszym stopniu to uważam, że należy wstrzymać się z zakupem rębaka.

Wicestarosta – na tym etapie z wnioskiem zapoznajemy się, bowiem temat ten został wprowadzony w sprawach różnych. Rozpatrzenie nastąpi na jednym z kolejnych posiedzeń.

Jan Olszewski – chciałbym zaznaczyć, że wszystkiego nie da się dokładnie zaplanować, przetargi różnie wychodzą. Gilotyna została zakupiona, natomiast obecny rębak ma bardzo niską wydajność. Gałęzie i konary zalegają na poboczu. Moja propozycja jest dokładnie przemyślana. Uzyskaliśmy oszczędności z tytułu niektórych przetargów i uważam, że środki te powinny być przeznaczone na cel wskazany we wniosku.

Wicestarosta – nie kwestionuję zasadności przedłożonego wniosku, natomiast rozpatrywanie tego wniosku w trybie pilnym, jako dodatkowy temat wprowadzony bezpośrednio przed posiedzeniem. Uważam, że na dzień dzisiejszy zapoznajemy się z propozycją, która zostanie ostatecznie rozpatrzona nieco później. Ponadto sądzę, że obowiązkiem kierownika jednostki jest uzyskiwanie oszczędności między innymi na rozstrzygnięciu przetargu, bowiem za to otrzymuje comiesięczne wynagrodzenie.

Wobec powyższego członkowie Zarządu postanowili rozpatrzyć wniosek o wyrażenie zgody na przeniesienie niewydatkowanych środków zaplanowanych na zakupy inwestycyjne na jednym z kolejnych posiedzeń.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 75-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: wtorek, 11 sie 2009 08:23
Data opublikowania: wtorek, 11 sie 2009 08:25
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2154 razy