BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 78/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 26 sierpnia 2009 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 1000, natomiast zakończenie o godzinie 11.50.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Krzysztof Kozicki - Starosta.
2. Marek Dworakowski - Wicestarosta.
3. Mieczysław Chojnowski - członek Zarządu.
4. Henryk Kłosiński - członek Zarządu.
5. Alfred Szymański - członek Zarządu.
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Starosta – Krzysztof Kozicki na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady przedstawił proponowany porządek posiedzenia wg następującego układu:


1. Przyjęcie protokołu z 77-ego posiedzenia Zarządu.
2. Rozpatrzenie informacji finansowej za I półrocze 2009 roku Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży złożonej na podstawie art. 197 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
3. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o zwiększenie środków finansowych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w formie darowizny na własność Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości Gminy i Miasta Nowogród.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
6. Zaopiniowanie projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2009-2012”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Projektu „AKADEMIA EFEKTYWNEJ NAUKI – programy rozwojowe dla szkół podstawowych z terenu Powiatu Łomżyńskiego”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Projektu „Razem na ścieżkach historii i przyrody-aktywna integracja społeczna”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Projektu „Młody i Aktywny – Powiatowa Szkoła Liderów”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
11. Rozpatrzenie informacji i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2009 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok.
13. Zapoznanie się z porządkiem obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu.
14. Sprawy różne:
1.) przyjęcie porozumienia z Gminą Zbójna w sprawie realizacji inwestycji Przebudowa drogi gminnej Laski Osowiec.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Z kolei zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 77-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego ww. protokół został przyjęty 5 głosami za, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Ad.2 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym udzielił głosu Dyrektorowi ZPOZ w Łomży.

Stanisław Studencki – Zakład w I półroczu nie posiadał zobowiązań długoterminowych ani zadłużenia. Półrocze udało nam się zamkną nadwyżką ponad 474.000 zł. Jest to zasługą tego, że w latach poprzednich zainwestowaliśmy środki w informatyzację Zakładu – NFZ zmienił zasady kontraktowania świadczeń i my byliśmy do tego przygotowani. W I półroczu zawarliśmy 3 umowy: na podstawą opiekę zdrowotną, ginekologię i położnictwo. Kontrakty półroczne już zostały przedłużone na tych samych zasadach. Zwiększyliśmy swoje przychody o ponad 6 %, a koszty zwiększyliśmy o ponad 2 %, czyli nie koliduje to z właściwą gospodarką finansową. Minimalne przekroczenia wynikają z realizacji zaleceń Sanepidu, jednak z końcem roku nie powinno być żadnych przekroczeń (informacja finansowa za I półrocze 2009 roku Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży złożona na podstawie art. 197 pkt 1 ustawy o finansach publicznych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag do przedmiotowego tematu.

Starosta poprosił o omówienie aktualnych remontów prowadzonych w ośrodkach zdrowia.

Stanisław Studencki – obecnie kończymy inwestycje w Nowogrodzie, rozpoczęliśmy ocieplenie w Wiźnie i Miastkowie, czekamy na podpisanie umowy na pozostałe prace inwestycyjne – jest to 6 robót, umowę podpiszemy dnia 31 sierpnia br. Ponadto musimy systematycznie wymieniać szyby wybite w ZGLR Nr 3 przez wandali, aktualnie czekamy do końca wakacji, ponieważ w okresie szkolnym problem ten maleje, natomiast zgłoszenia na Policję nie przyniosły żadnej poprawy sytuacji.

Henryk Kłosiński – czy w Ośrodku Zdrowia w Gaci będą prowadzone jakieś remonty, uważam, że powinniśmy zrobić tam wycenę i sprzedać mieszkania.

Stanisław Studencki – obecnie udało mi się przekonać wszystkich mieszkańców do złożenia wniosków o wykup mieszkań i możemy wszcząć dalszą procedurę. Uzgodniłem z Geodetą Powiatowym – Panem Kozikowskim Stanisławem, że zrobimy inwentaryzację budynku z propozycją wydzielenia – podziału lokalu. Koszt tego nie będą znaczące.
Muszę dodać, że po wyremontowaniu dachu mieszkańcy zniszczyli kominy poprzez instalowanie anten i innych urządzeń, więc remonty będą zrealizowane po ewentualnym wykupie mieszkań.
Mamy projekt na łazienki, których modernizacja ma być współfinansowana z PFRON-u. Po takim remoncie będziemy mogli wydzielić zużycia mediów przez mieszkańców.

Henryk Kłosiński – wobec tego wrócimy do tej sprawy po dokonaniu podziału.

Starosta – udało nam się przekonać mieszkańców do złożenia wniosków o wykup mieszkań. Ponadto starałem się zainteresować Wójta przejęciem tej nieruchomości, jednak nie przyniosło to oczekiwanego skutku. Generalnie nie zamierzamy zarabiać na sprzedaży tych mieszkań.
Chciałem jeszcze zapytać czy dla ZPOZ będą jakieś skutki wynikające ze zmian ustawowych regulujących kwestię opieki medycznej nad dziećmi i młodzieżą szkolną.

Stanisław Studencki – na powyższe pytanie odpowiedział przecząco.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań.

Z kolei członkowie Zarządu w zarządzonym głosowaniu 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli informację finansową za I półrocze 2009 roku Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży złożoną na podstawie art. 197 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Ad.3. Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży poinformował, że wniosek o zwiększenie środków finansowych w kwocie 4.880 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji „Stała organizacja ruchu na drodze 64” dotyczącej skrzyżowania z drogą powiatową Wiktorzyn – Żelechy – Truszki (wniosek stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag do przedmiotowego tematu.

W zarządzonym głosowaniu powyższy wniosek został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – projekt uchwały w sprawie przyjęcia w formie darowizny na własność Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości Gminy i Miasta Nowogród dotyczy niewielkich powierzchni gruntów aktualnie stanowiących własność Miasta i Gminy Nowogród. Wynika to z przebudowy drogi powiatowej w kierunku wsi Kupnina. Są to dwa kawałki dróg gminnych. Mamy trzy możliwości przejęcia tych nieruchomości. Burmistrz w odpowiedzi na nasze pismo w problemowej sprawie postanowił przekazać w formie darowizny te nieruchomości na mocy uchwały Rady Gminy. Jednak takie rozwiązanie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów sporządzenia aktu notarialnego. W uchwale Rady Powiatu z 2000 roku zawarte jest upoważnienie dla Zarządu Powiatu do nabywania nieruchomości w takich przypadkach, wobec czego odnieśliśmy się do tej możliwości w przedłożonym projekcie.
Z kolei Stanisław Kozikowski zapoznał zebranych z mapą geodezyjną przedstawiającą położenie przedmiotowych nieruchomości.

W związku z brakiem uwag lub pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie przyjęcia w formie darowizny na własność Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości Gminy i Miasta Nowogród została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 78/232/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 sierpnia 2009 roku oraz materiały dotyczące powyższego zagadnienia stanowią załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Starosta – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży jest konsekwencją wprowadzenia zmian ustawowych, które odnoszą się do świadczenia pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent – co zostało zapisane w paragrafie 4 ust.4

W związku z brakiem uwag lub pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.6 Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa – Zarząd Województwa wystąpił do powiatów o zaopiniowanie kolejnej wersji projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2009-2012”. Na tej postawie będzie musieli zaktualizować Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami i Powiatowy Program Ochrony Środowiska.
Zmiany dotyczą między innymi warunków budowy kwater do składowania eternitu. Dzięki temu będzie możliwe zlokalizowanie takiej kwatery na terenie gminy Jedwabne.
Generalnie gospoda odpadami na ternie naszego województwa nie przedstawia się ciekawie i optymistycznie. W roku 2008 zebrano ponad 340 tys. ton odpadów, z tego prawie 90 % to odpady nie były poddane segregacji. Jest bardzo zły wynik. W miastach segregacja odpadów ma gorsze wskaźniki niż na wsi. 13 składowisk odpadów ma być dostosowanych do obowiązujących norm, a 46 ma być zamkniętych – w tym 3 z terenu naszego powiatu.

Wicestarosta – czy będzie musieli ponieść jakieś koszty związane z aktualizacją Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami i Powiatowego Programu Ochrony Środowiska?

Wacław Sierbiński – na powyższe pytanie odpowiedział twierdząco.

Zebrani nie wnieśli innych uwag bądź pytań odnoszących się do przedmiotowego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2009-2012” został zaopiniowany pozytywnie 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (materiały dotyczące powyższego zagadnienia stanowią załącznik nr 7 do niniejszego protokołu)

Ad.7 Elżbieta Gosk – gł. specjalista ds. oświaty – projekt uchwały w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem wynika z tego, że formalnie z dniem 31 sierpnia br. zostaje rozwiązany Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jedwabnem. Wobec tego zachodzi konieczność odwołania ze stanowiska Dyrektora tej placówki. Jest kwestia formalna. Kurator Oświaty wyraził pozytywną opinię w problemowej sprawie.

W związku z brakiem uwag lub pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 78/233/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 sierpnia 2009 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.8 i Ad.9 Renata Wierzba – gł. specjalista ds. rozwoju powiatu – wszyscy zainteresowani otrzymali projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Projektu „AKADEMIA EFEKTYWNEJ NAUKI – programy rozwojowe dla szkół podstawowych z terenu Powiatu Łomżyńskiego”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Podjęcie niniejszej uchwały jest kwestią formalną wymaganą przez Urząd Marszałkowski i załącznikiem niezbędnym do podpisania umowy. Projekt będzie dotyczył 13 szkół podstawowych z terenu powiatu w zakresie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Planujemy objąć 600 uczniów i 38 nauczycieli. Czekają nas jeszcze przetargi do rozstrzygnięcia.

Kolejny projekt uchwały dotyczy realizacji Projektu „Razem na ścieżkach historii i przyrody-aktywna integracja społeczna”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Będzie on obejmował podopiecznych z WTZ w Marianowie oraz dzieci szkoły podstawowej w Drozdowie. Jest to mniejszy projekt. Dotyczy przede wszystkim zajęć integracyjnych. Realizowany będzie głównie w siedzibie Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Starosta – pragnę dodać, że aktualnie nasz powiat realizuje aż 10 projektów.

Henryk Kłosiński – w jaki sposób były werbowane szkoły, które uczestniczą w tych projektach.

Renata Wierzba – informacje były rozsyłane do szkół i urzędów gmin.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – niepokojące jest to, że projekty musimy realizować a nie mamy podpisanych umów. W Urzędzie Marszałkowskim nie można znaleźć odpowiedzialnych za taką sytuację.

Starosta – wynika to z tego, ze napłynęło bardzo dużo projektów i UM nie możliwości w normalnym trybie rozpatrzyć wszystkich wniosków.
Należy podkreślić, że w ramach tych projektów możemy 10 a nawet 15 % wartości projektu przeznaczyć na zakupy inwestycyjne, które to stanowią wyposażenie naszych biur.

W związku z brakiem dalszych uwag lub pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Projektu „AKADEMIA EFEKTYWNEJ NAUKI – programy rozwojowe dla szkół podstawowych z terenu Powiatu Łomżyńskiego”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 78/234/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 sierpnia 2009 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

W kolejnym głosowaniu uchwała w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Projektu „Razem na ścieżkach historii i przyrody-aktywna integracja społeczna”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 78/235/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 sierpnia 2009 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych dotyczy realizacji Projektu „Młody i Aktywny – Powiatowa Szkoła Liderów”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Projekt został już w części zrealizowany. Zakłada powstanie szeregu klubów młodzieżowych zakładanych przez młodzież szkolną z gminy Jedwabne oraz naukę pisania i rozliczania projektów na realizację zadań ze środków zewnętrznych.
W tym przypadku szkoły zostały zaangażowane te, które już z nami współpracowały. Wynika to z tego, że mieliśmy bardzo mało czasu na realizację projektu.

W związku z brakiem uwag lub pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Projektu „Młody i Aktywny – Powiatowa Szkoła Liderów”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 78/236/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 sierpnia 2009 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Z kolei została zarządzona 10-cio minutowa przerwa, po zakończeniu której głos zabrała Pani Skarbnik Powiatu.

Ad.11 Barbara Gorzęba – przedłożone sprawozdanie za I półrocze 2009 roku składa się z części opisowej i tabelarycznej. Część opisowa zawiera szczegółowe informacje z wykonania dochodów i wydatków budżetu powiatu łomżyńskiego wg działów i rozdziałów. Część ogólna przedstawia zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków w okresie I półrocza. Ogólnie plan dochodów ukształtował się na poziomi 19.678.913 zł, zaś plan wydatków na kwotę 21.730.989 zł, zaś deficyt powiększony o kwotę 799.842 zł do wysokości 2.052.076,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochodów uzyskano na kwotę 9.259.454,28 tj jest w 47,05%, zaś plan wydatków na kwotę 8.478.488,67 zł w 39,01%. Dochody z budżetu państwa przekazywane były terminowo, Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od osób prawnych ukształtowały się na poziomi 1.216.316,05 zł tj, 50,67 zł. Jednakże obserwuje się spadek udziałów w pierwszych miesiącach drugiego półrocza (148.000 zł 184.000). Przy realizacji dochodów wystąpiły kłopoty w dziale dotyczącym składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby nie objęte ubezpieczeniem z grona osób bezrobotnych. Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych wykonany został w 52.17% na kwotę 521.767,50 przy planie 1.000.000 zł. Realizacja planu wydatków przebiegała w pierwszym półroczu prawidłowo. Większość wydatków zostanie zrealizowanych w II półroczu. Realizacja jest cały czas monitorowana, jednostki organizacyjne nie posiadają zobowiązań wymagalnych, ani przekroczyć planów. Umowy realizowane są zgodnie z terminami zawartymi, jest zachowana ciągłość finansowa. Jednak mimo zadawalającej realizacji budżetu, należy bardzo rozważnie i realizować jego drugi etap ponieważ coraz częściej słychać wypowiedzi ekspertów finansowych, że sytuacja finansowa kraju jest trudna a będzie jeszcze trudniejsza w 2010 roku. Niektórzy ekonomiści kalkulują wzrost bezrobocia na poziomie 15%, które spowoduje w znacznym stopniu spowolnienie gospodarki. Druga część to zestawienie tabelaryczne z wykonania budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów ze szczegółowości, którą nakazuje ustawa o finansach publicznych.

Starosta – budżet konstruowany był ostrożnie i rozważnie dzięki czemu po I półroczu nie mamy poważnych zagrożeń, chyba że kryzys światowy jeszcze mocniej odbije się na Polskiej gospodarce. W roku bieżącym udało nam się zrealizować wiele projektów co znacznie poprawiło kondycję finansową powiatu.

Barbara Gorzęba – dodam, że finansiści zapowiadają, żre kolejny rok będzie znacznie trudniejszy, natomiast nowelizacja prawa finansowego będzie narzucać prowadzenie budżetu zrównoważonego. Ponadto prawdopodobnie będzie czekać nas w przyszłym roku likwidacja gospodarstw pomocniczych, w tym przypadku szczególnie ciężka sprawa będzie w odniesieniu do Zakładu Technicznego, który realizuje wiele zadań.

Wicestarosta – jak Pani widzi możliwości zaciągnięcia kredytu w przyszłym roku?

Barbara Gorzęba – zaciągnięcie kredytu w przyszłym roku będzie wyjątkowo ryzykowne, bowiem rok 2010 ma być krytycznym rokiem wg większości analityków.

Starosta – należy podkreślić, że wysokość kredytu uzależniona jest od realnej możliwości spłaty, co przy naszych dochodach nie daje możliwości zaciągnięcia znaczącego kredytu, bowiem z trudem realizujemy zadania własne.

W związku z brakiem innych uwag lub pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2009 r. została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 78/237/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 sierpnia 2009 roku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Ad.12 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – przedłożony projekt uchwały przewiduje zmniejszenie rezerwy celowej „drogowej”, rozdział 75818, § 6800 o kwotę 21.960,00 zł i zwiększenie z tych środków planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w dziale 600, rozdziale 60014 , § 6050 o kwotę 21.960,00 zł z tego: 17.080,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1909B na odc. Chmielewo gm. Nowogród; oraz 4.880,00 zł na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji „ Stała organizacja ruchu na drodze 64” dotyczącej skrzyżowania z drogą powiatową nr 1936B Wiktorzyn – Żelechy – Truszki. Dokumentacja stanowi uzupełnienie do wniosku na realizację zadania pn „ Modernizacja infrastruktury drogowej ciągu drogowego na odc. Kownaty – Olszyny – Wiktorzyn – Truszki – Kossaki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wschodniej Polski.
Ponadto proponowane jest zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85156. § 2110 planu dochodów o kwotę 645.000,00 zł tytułem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat łomżyński – przyznanej pismem Wojewody Podlaskiego z dnia 17 sierpnia 2009 rok. W związku z tym zwiększa się o kwotę 645.000,00 zł wydatki z budżetu powiatu i plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w dziale 851, rozdział 85156 w § 4130 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nie pobierające zasiłku (do łącznej wysokości 1.841.000,00 zł).
Z kolei zmiany w planach finansowych są następstwem Uchwały Nr XXV/127/09 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie przekazania z dniem 1 września 2009 roku Liceum Ogólnokształcącego w Jedwabnem do prowadzenia Gminie Jedwabne i zawarcia porozumienia w tej sprawie. Przeto zaprojektowano przeniesienie części planowanych wydatków budżetowych z planu finansowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem, nie wykorzystanych do 31 sierpnia 2009 roku na kwotę 130.818,00 zł do planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łomży w rozdziale 80120, § 2310. Część tych środków (w kwocie 47.642 zł) wykorzysta się w okresie od września do grudnia 2009 roku na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego przez Gminę Jedwabne, której przekazywać się będzie dotację celową na podstawie umowy.
Pozostałą część (83.176,00 zł) zaangażuje sie w późniejszym terminie uchwałą Rady Powiatu na pokrycie braków w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Łomży ( rozdział 85406).

W związku z brakiem uwag lub pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 78/238/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 sierpnia 2009 roku stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

Ad.13 Starosta zapoznał zgromadzonych z porządkiem obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu (proponowany porządek obrad stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu). Prawdopodobnie dojdzie jeszcze temat obejmujący upoważnienia Zarządu Powiatu do przejęcia mienia PKP na terenie naszego powiatu, jednak w tej sprawie radni zostaną wcześniej poinformowani.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedmiotowego tematu.

Ad.14 W sprawach różnych głos zabrał Wicestarosta – projekt porozumienia z Gminą Zbójna w sprawie realizacji inwestycji Przebudowa drogi gminnej Laski Osowiec ma na celu zwiększenie szans na dofinansowanie tej inwestycji, ponieważ za partnerstwo uzyskuje się dodatkowe punkty. W paragrafie 2 Powiat Łomżyński zobowiązuje się do wykonania przez ZDP niezbędnych prac. Konkretnie jeżeli środki zostaną pozyskane ZDP wykonana prace remontowe na dwóch skrzyżowaniach. Inwestycja ma być składana do Narodowego Planu Rozwoju Dróg Lokalnych. Wniosek ma być złożony do 340 września br., stąd wynika wprowadzenie problemowego zagadnienia w sprawach różnych.

Starosta – konieczność przebudowy skrzyżowań wynika z tego, że obowiązek takich inwestycji spoczywa na tym podmiocie, który realizuje inwestycję i dlatego Gmina Zbójna zaproponowała zakup materiałów na swój koszt, natomiast my mamy wykonać tę przebudowę własnymi siłami i sprzętem.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do przedmiotowego tematu.

W zarządzonym głosowaniu porozumienie z Gminą Zbójna w sprawie realizacji inwestycji Przebudowa drogi gminnej Laski Osowiec zostało przyjęte 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 78-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: poniedziałek, 14 wrz 2009 12:30
Data opublikowania: poniedziałek, 14 wrz 2009 12:32
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2484 razy