BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 80/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 15 września 2009 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.30.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Krzysztof Kozicki - Starosta.
2. Marek Dworakowski - Wicestarosta.
3. Mieczysław Chojnowski - członek Zarządu.
4. Henryk Kłosiński - członek Zarządu.
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Starosta – Krzysztof Kozicki na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady przedstawił proponowany porządek posiedzenia wg następującego układu:

1. Przyjęcie protokołu z 78 -ego posiedzenia Zarządu.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w formie darowizny na własność Gminy i Miasta Jedwabne nieruchomości Powiatu Łomżyńskiego.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w formie darowizny na własność Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości Gminy i Miasta Nowogród.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Ostrołęckiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi dotychczas gminnej Rzekuń – Drwęcz do kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Ostrołęckiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (dotyczy gminy Wizna).
7. Porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Łomża.
8. Umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Łomża.
9. Porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Łomża (dotyczy chodnika w Siemieniu).
10. Porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna.
11. Informacja Naczelnika Wydziału Rolnictwa Ochrony Środowiska i Budownictwa o realizacji projektu „Budowa przejść dla płazów pod drogą powiatową nr 1934B Pątnica – Drozdowo - Wizna w granicach Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi”.
12. Podjęcie 2 uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2009 rok.
13. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie w sprawie zwiększenia liczby miejsc dla domu.
14. Sprawy różne.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Z kolei zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 78-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego ww. protokół został przyjęty 4 głosami za, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Ad.2 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Stanisław Kozikowski –– projekt uchwały w sprawie przekazania w formie darowizny na własność Gminy i Miasta Jedwabne nieruchomości Powiatu Łomżyńskiego dotyczy działki o powierzchni ponad 2,4 ha, w tym udział naszego powiatu wynosi 1/3. Działka ta jest położona w Jedwabnem i jest zabudowana budynkiem Szkoły. Sprawa ta dotyczy kontynuacji działań związanych z przekazaniem wraz z majątkiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jedwabnem samorządowi Gminy i Miasta Jedwabne. W następnej kolejności będziemy już zawierać notarialny.

W związku z brakiem uwag lub pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie przekazania w formie darowizny na własność Gminy i Miasta Jedwabne nieruchomości Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 80/241/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 15 września 2009 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – projekt uchwały w sprawie przyjęcia w formie darowizny na własność Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości Gminy i Miasta Nowogród dotyczy 2 działek położonych w mieście Nowogród. W sprawie wyrażenia zgody na przekazanie rzecz powiatu w formie darowizny została już podjęta uchwała przez samorząd Nowogrodu. Mankamentem w tej sprawie jest to, że prawo wieczystego użytkowania jednej z tych działek należy do wspólnoty mieszkaniowej, jednak Burmistrz zobowiązał się do wygaszenia prawa wieczystego użytkowania na tej działce.

Wicestarosta – Burmistrz i lokalni mieszkańcy są bardzo zainteresowani wybudowaniem parkingu na działce, o której wspomniał Pan Naczelnik. Wobec tego Burmistrz nie powinien mieć żadnych trudności z uregulowaniem wygaszeniem prawa wieczystego użytkowania.

W związku z brakiem dalszych uwag lub pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie przyjęcia w formie darowizny na własność Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości Gminy i Miasta Nowogród została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 80/242/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 15 września 2009 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży poinformował, że wniosek o w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Ostrołęckiego złożył Zarząd Powiatu ostrołęckiego. Jest to standardowa sprawa, wobec tego ZDP w Łomży pozytywnie opiniuje pozbawienie kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Ostrołęckiego.

Zebrani nie wnieśli uwag do przedmiotowego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Ostrołęckiego została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 80/243/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 15 września 2009 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży poinformował, że Zarząd Powiatu Ostrołęckiego złożył także drugi wniosek o w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Ostrołęckiego. Analogicznie do poprzedniego przypadku ZDP w Łomży pozytywnie opiniuje pozbawienie kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Ostrołęckiego.

Zebrani nie wnieśli uwag do przedmiotowego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi dotychczas gminnej Rzekuń – Drwęcz do kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Ostrołęckiego została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 80/244/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 15 września 2009 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.6 Wicestarosta – uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych dotyczy gminy Wizna, a konkretnie działki wymienione w pozycjach od 1 do 39 w paragrafie 2 projektu. Sprawa ta ma na celu uporządkowanie układu komunikacyjnego na terenie gminy Wizna.

Zebrani nie wnieśli uwag do przedmiotowego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 80/245/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 15 września 2009 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – projekt porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Łomża odnosi się do modernizacji drogi przez miejscowość Modzele. Jest to ciąg drogowy wynoszący 2,4 km. To dotyczy zakończenia przebudowy tej drogi. Zakres zadań naszego samorządu i samorządu gminy został przedstawiony Państwu w dołączonych materiałach.
Skarbnik gminy Łomża dodatkowo zaproponował zawarcie do projektu odrębnej umowy, której projekt także znajduje się przedłożonych materiałach.

Starosta – na czy polegają te prace dodatkowe?

Jan Olszewski – w pierwotnej wersji niweleta wykonana na odcinku ponad 400 metrów została oprotestowana przez jednego z rolników i doprowadziło to do konieczności dokonania rozbiórki i obniżenia niwelety o średnio 60 cm.

Starosta – Pan informował mnie, że projekt jest wykonany prawidłowo na tę drogę. Jaki jest przewidywany koszt rozbiórki tej drogi?

Jan Olszewski – około 50.000 zł.

Starosta – w ZDP pracują specjaliści, którzy powinni odpowiadać za takie sprawy. Kto teraz powinien za to zapłacić? Czy inspektor nadzoru nad inwestycją otrzymał wynagrodzenie?

Jan Olszewski – tak, otrzymał wynagrodzenie.

Starosta – to za co wziął wynagrodzenie? Jeżeli inwestycja została źle wykonana.

Jan Olszewski – wykonawcy tej inwestycji już nie ma, on zlecił osobie zewnętrznej nadzór nad tą inwestycją i teraz nie ma odpowiedzialnych za ten błąd.

Starosta – wiele razy powtarzał Pan, że się nie podpisze pod dokumentami, które w Pana ocenie są nieprawidłowe, ponieważ za to będzie Pan odpowiadał. Inwestycje między innymi w Kubrze, w Miastkowie i wiele innych są źle wykonywane. Pani Wójt Miastkowa ma pretensje za złe wykonawstwo, nie wspominając o rolnikach. Nawet kładka w Drozdowie została źle wykonana.
Uważam, że nie jest wykonawca, bowiem ma wykonać inwestycję tak jak została zaplanowana w projekcie. Dyrektor ZDP odpowiada za pracę swojej jednostki. Za błąd przy tej inwestycji udzielam Panu Dyrektorowi ustnego upomnienia w obecności całego Zarządu Powiatu. Mnie może być tak, że nie ma nadzoru nad inwestycjami.
Proszę także o wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec pracowników odpowiedzialnych za nadzór nad inwestycjami i informację o podjętych działaniach.

Jan Olszewski – jeżeli nie będą dopilnowane sprawy – tak jak np. w przypadku kładki, gdzie ja dopilnowałem, aby prawo nie było łamane, to będzie konieczność rozbierania dróg i innych inwestycji. Kładka nie jest jeszcze zrobiona, ponieważ zachowałem odpowiednie procedury.

Starosta – nie wyobrażam sobie, żeby dalej tak wyglądała praca ZDP, jeżeli kolejny raz pojawią się tak kompromitujące inwestycje, to będą rozważane różne rozwiązania, łącznie z odwołaniem dyrektora ZDP.

Henryk Kłosiński – inwestor nadzoru inwestorskiego był z ZDP?

Wicestarosta na powyższe pytanie odpowiedział twierdząco.

Zebrani nie wnieśli dalszych pytań lub uwag do przedmiotowego tematu.

W zarządzonym głosowaniu porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Łomża zostało przyjęte 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (kopia porozumienia stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Łomża. Objaśniając zaznaczyła, że ze względów formalno-prawnych niektóre zapisy niniejszej umowy powinny ulec modyfikacji. Mianowicie powinna ona zawierać dokładne informacje nt. przeznaczenia dotacji i zasad jej rozliczenia, natomiast problemowa umowa w zasadzie stanowi kopię porozumienia przyjętego w poprzednim punkcie porządku obrad.
Pani Skarbnik nawiązując do powyższego zaproponowała odrzucić projekt przedłożonej umowy.

Członkowie zarządu przychylili się do ww. propozycji.
Starosta – nawiązując do powyższego poinformował, że w związku z różnymi koncepcjami w zakresie formy przyjmowanych porozumień drogowych w najbliższym czasie zostanie wypracowany jednolity wzór projektu porozumienia, który będzie powszechnie zastosowany na potrzeby samorządu powiatu łomżyńskiego. Takie rozwiązanie pozwoli zapobiegać niejasnościom i coraz to nowym pomysłom na regulowanie zawieranych porozumień.

Zebrani nie wnieśli dalszych pytań lub uwag do przedmiotowego tematu.
W zarządzonym głosowaniu umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Łomża została odrzucona 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (kopia projektu umowy stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Wicestarosta – projekt porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Łomża dotyczy budowy chodnika w Siemieniu. Gmina ma udzielić nam pomocy w wysokości 150.000 zł na tę inwestycję. W piątek będzie już dostępny Wójt i będziemy wtedy mogli doprecyzować umowę. Zadanie jest pilne do wykonania.

Zebrani nie wnieśli dalszych pytań lub uwag do przedmiotowego tematu.

W zarządzonym głosowaniu porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Łomża zostało przyjęte 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (kopia porozumienia stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Wicestarosta – projekt porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna dotyczy budowy drogi przez miejscowość Kramkowo. Przetarg został rozstrzygnięty na kwotę niespełna 77.000 zł, przy czym po naszej stronie jest udział w wysokości około 33.000 zł. Zmiana porozumienia wynika z rozstrzygnięć kwot po przetargach.

Starosta – wprowadzenie pewnych standardów do projektów porozumień pozwoli na uniknięcie wielu kłopotów w procesowaniu.

Jan Olszewski – Dyrektor ZDP – wiele problemów i opóźnień wynika z tych kwestii, że nasze projekty porozumień są diametralnie zmieniane przez gminy. Np. w przypadku gminy Wizna projekt przewidywał także zbyt wysoką niweletę, jednak udało mi się ten błąd wychwycić.

Zebrani nie wnieśli dalszych pytań lub uwag do przedmiotowego tematu.

W zarządzonym głosowaniu porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna zostało przyjęte 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (kopia porozumienia stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad.11 Wicestarosta – kolejny projekt porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna dotyczy przebudowy drogi przez Boguszki – Zanklewo. Udział finansowania przez Gminę Wizna został zwiększony z 68.000 zł do 84.525,57 zł. Zmiana porozumienia także wynika z rozstrzygnięć kwot po przetargach.

Zebrani nie wnieśli dalszych pytań lub uwag do przedmiotowego tematu.

W zarządzonym głosowaniu porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna (droga Boguszki – Zanklewo) zostało przyjęte 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (kopia porozumienia stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Ad.12 Starosta poprosił o przedstawienie informacji nt. realizacji projektu „Budowa przejść dla płazów pod drogą powiatową nr 1934B Pątnica – Drozdowo - Wizna w granicach Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi”.

Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału Rolnictwa Ochrony Środowiska i Budownictwa – wniosek o dotację do Ekofundusz. złożyliśmy już w marcu br. na kwotę prawie 1.450 tys. zł. Niespełna w 80 % dofinansowanie zostało zatwierdzone przez Ekofundusz. Modernizowany odcinek ma być na długości około 1 km.

Starosta – do kiedy jest czas na realizację tej inwestycji?

Wacław Sierbiński – ekofundusz daje czas 6 miesięcy od momentu przyznania dotacji, okres ten upływa 16 października br. Jednak możliwe jest wydłużenie tego terminu, ale nie mamy skompletowanych wszystkich niezbędnych dokumentów. Mamy decyzję środowiskową, projekt budowlany jest do małej poprawki. Jednak kosztorys opiewa na aż 3,5 mln zł.

Starosta – ile zajmą procedury, które nie zostały dopełnione?

Wacław Sierbiński – około 1 m-ca.

Starosta – dlaczego tak długo zeszło z tymi procedurami, przecież wystąpiliśmy już marcu br., a środki zostały nam przyznane w kwietniu.
Skąd wzięła się kwota 1.450.000 zł?

Wacław Sierbiński – została opracowana wspólnie z Dyrektorem ZDP, ponadto brałem pod uwagę bardzo podobną inwestycję na ternie kraju, gdzie odcinek około 1 km z przejściami dla płazów co 100 m kosztował około 1,4 mln zł.

Jan Olszewski – Dyrektor ZDP – uważamy, że kwota tego kosztorysu jest znacznie zawyżona, ale jesteśmy dopiero w trakcie analizy. Może zrezygnujemy z barier ochronnych itp.

Starosta – należy pamiętać, że brakuje jeszcze zezwolenia na rozpoczęcie inwestycji, kiedy będzie złożony.

Jan Olszewski – Dyrektor ZDP – w dniu jutrzejszym.

Starosta – proszę od Dyrektora ZDP kopię umowy zawartej z projektantem i zakres zaplanowanych zadań. Czy widzi Pan jakieś zagrożenia dla realizacji tej inwestycji?

Wacław Sierbiński – jedynie jeżeli nie da się znacznie zmniejszyć kwoty kosztorysowej.

Zebrani nie wnieśli dalszych pytań lub uwag do przedmiotowego tematu.

Ad.13 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały przewiduje zmniejszenie rezerwy budżetowej „ogólnej”, rozdział 75818, § 4810 o kwotę 1.875,00 zł i zwiększenie z tych środków plan wydatków Starostwa Powiatowego w Łomży w dziale 852, rozdziale 85295, § 2310 o kwotę 1.875,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny Powiatu Łomżyńskiego jako Partnera projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej zgodnie z porozumieniem z dnia 21 lipca 2009 roku zawartym pomiędzy Urzędem Miejskim w Byczynie ustanowionym Koordynatorem przedmiotowego projektu a Starostwem Powiatowym w Łomży. Wartość kosztorysowa projektu została ustalona na kwotę 88.750,00 zł, przy czym dofinansowanie projektu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej wynosi 75.000,00 zł, pozostałe środki w wysokości 13.750,00 zł stanowią wkład własny wszystkich partnerów Projektu. Powiat łomżyński jako partner Projektu otrzyma środki na realizację zadań powierzonych tj. na pokrycie kosztów działań (szkoleń i doświadczeń) wspomagających proces zorganizowania spółdzielni socjalnej na terenie powiatu łomżyńskiego. wobec tego zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852,rozdziale 85295, § 2310 o kwotę 5.000,00 zł dotacji celowej na realizację zadań powierzonych – 3.125,00 zł i zadania własne – 1.875,00 zł przewidzianych w/w projekcie.

Zebrani nie wnieśli uwag do przedmiotowego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2009 rok została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 80/246/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 15 września 2009 roku stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

Ad.14 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – kolejny projekt uchwały przewiduje zmniejszenie rezerwy celowej „oświatowej”, rozdział 75818, § 4810 o kwotę 2.942,00 zł i zwiększa się z tych środków plan wydatków Starostwa Powiatowego w Łomży w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 2.942,00 zł z tego: § 4170 – 2.500,00 zł, § 4110 – 380,00 zł; § 4120 – 62,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za wykonanie prac polegających na zamknięciu i rozliczeniu dowodów finansowych i ksiąg rachunkowych oraz opracowaniu sprawozdań i bilansu w związku z przekazaniem Liceum Ogólnokształcącego w Jedwabnem do dalszego prowadzenia Gminie Jedwabne oddana 1 września 2009 roku. Odpowiedzialną za wyżej wskazane czynności jest Pani Izabela Zapert, która była księgową w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Jedwabnem. Termin ostatecznego rozliczenia i przekazania dokumentów finansowych określony został na 30 września 2009 roku w warunkach umowy – zlecenia. W związku z tym zwiększa się w dziale 801, rozdziale 80195. § 2130 plan dochodów i wydatków o kwotę 393,00 zł tytułem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – przyznanej pismem Wojewody Podlaskiego z dnia 28 sierpnia 2009 rok. Środki te zostaną przekazane na sfinansowanie wynagrodzenia dla dwóch nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Jedwabnem. Dotacja celowa zostanie przekazana na rzecz Gminy Jedwabne, ponieważ wskazani nauczyciele aktualnie są zatrudnieni w Liceum Ogólnokształcącym w Jedwabnem , przejętym do prowadzenia przez Gminę.

Zebrani nie wnieśli uwag do przedmiotowego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2009 rok została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 80/247/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 15 września 2009 roku stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

Ad.15 Edward Jarota – Dyrektor PCPR w Łomży – zapoznał zebranych z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie w sprawie zwiększenia liczby miejsc dla domu (kopia wniosku stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).
Ponadto zaznaczył, że w poprzednim okresie od początku bieżącego roku w DPS w Tykocinie została zwiększona liczba miejsc o 12, wobec tego można domniemywać, że w najbliższym okresie nie będzie możliwe dalsze zwiększenie liczby miejsc. Ewentualnie będzie możliwe to po przeniesieniu administracji na poddasze – o ile te pomieszczenia zostaną wyremontowane. Na dzień dzisiejszy na przyjęcie do DPS oczekuje kilkanaście osób.
Reasumując podkreślił, że dodatkowe 3 miejsca będą uruchomione już od 1 listopada br.

Starosta – inne spojrzenie, które przedstawia nowy Dyrektor DPS w Tykocinie pozwoliło na wygenerowanie dodatkowych – aż 15 miejsc.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do przedmiotowego tematu.

W zarządzonym głosowaniu wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie w sprawie zwiększenia liczby miejsc dla domu został zaakceptowany 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.14 W sprawach różnych nie poruszono żadnych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 80-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: środa, 23 wrz 2009 09:22
Data opublikowania: środa, 23 wrz 2009 09:23
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2082 razy