BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 85/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 16 listopada 2009 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.20.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Krzysztof Kozicki - Starosta.
2. Marek Dworakowski - Wicestarosta.
3. Mieczysław Chojnowski - członek Zarządu.
4. Henryk Kłosiński - członek Zarządu.
5. Alfred Szymańsk - członek Zarządu.
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Starosta – Krzysztof Kozicki na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady przedstawił proponowany porządek posiedzenia wg następującego układu:
1. Przyjęcie protokołu z 84-ego posiedzenia Zarządu.
2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży za III kwartał 2009 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za III kwartał 2009 roku Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży i ustalenia wysokości premii za III kwartał 2009 roku Dyrektorowi ZPOZ w Łomży.
4. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o wyrażenie zgody na przekazanie węzła cieplnego na rzecz MPEC Sp. z o.o. w Łomży.
5. Rozpatrzenie wniosków Dyrektora ZDP w Łomży:
1.) zwiększenie budżetu na 2009 rok o kwotę 1.150.000 zł,
2.) rozwiązanie rezerwy budżetowej na kwotę 46.000 zł,
3.) przekazanie środków z rezerwy budżetowej w kwocie 28.030 zł.
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wykonania umowy w formie weksla „In blanco” wraz z deklaracją wekslową w ramach realizacji projektu „Przebudowa ciągu drogowego na odcinku Kownaty – Olszyny – Wiktorzyn – Żelechy – Kossaki”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2009 rok.
8. Rozpatrzenie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego.
10. Zapoznanie z porządkiem obrad XXX-ej Sesji Rady Powiatu.
11. Sprawy różne:
 pismo Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego o programie ogólnopolskim „Bezpiecznie – Chcę Żyć”.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Z kolei zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.
Ad.1 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 84-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 84-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym udzielił głosu Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

Stanisław Studencki – ZPOZ nie posiada żadnych zobowiązań długoterminowych, w III kwartale br. uzyskaliśmy nadwyżkę finansową przekraczającą kwotę 449.000 zł. Zawdzięczamy to systematycznym staraniom o pozyskiwanie jak największych środków, przy jak najniższych wydatkach. Wynik ten oceniam jako bardzo dobry. Należy przy tym podkreślić, że pokryliśmy wszystkie zobowiązania wobec naszych pracowników, przy jednoczesnej restrukturyzacji zatrudnienia (pełna treść sprawozdania finansowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży za III kwartał 2009 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Henryk Kłosiński poprosił o przedstawienie sytuacji w Ośrodku Zdrowia w Gaci.

Stanisław Studencki – rzeczoznawcy niedługo opracują wycenę nieruchomości, co umożliwi sprzedaż mieszkań.

Starosta – należy przy tym dodać, że remont łazienek i drzwi wejściowych w 50 % ma być pokryty ze środków PFRON.
Odbiegając od meritum proszę o przedstawienie sytuacji związanej z medycyną szkolną, czy będzie się bilansować ta dziedzina.

Stanisław Studencki – w roku bieżącym 29 sierpnia została uchwalona nowa ustawa regulując dziedzinę medycyny szkolnej, rozporządzenia wykonawcze do tego aktu prawnego dokładnie określają jaki wymiar zatrudnienia powinien być w przypadku higienistek i pielęgniarek szkolnych. Wobec tego nieporozumienia z wójtami i dyrektorami szkół w zakresie wymiaru zatrudnienia średniego personelu medycznego będzie można łatwiej rozstrzygać.
Należy zaznaczyć, że medycyna szkolna jednak nadal nie bilansuje się, jednak będzie pochłaniać nieco mniejsze koszty.

Zgromadzeni nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.3 Starosta w nawiązaniu do poprzedniego tematu zapytał czy są uwagi odnoszące się do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za III kwartał 2009 roku Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży i ustalenia wysokości premii za III kwartał 2009 roku Dyrektorowi ZPOZ w Łomży. Dodał przy tym, że wysokość przedmiotowej premii proponuje na dotychczasowym poziomie – 40 % wynagrodzenia zasadniczego.

Członkowie Zarządu nie wnosząc uwag przychylili się do propozycji Starosty.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za III kwartał 2009 roku Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży i ustalenia wysokości premii za III kwartał 2009 roku Dyrektorowi ZPOZ w Łomży została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 84/264/09 z dnia 16 listopada 2009 roku stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Mieczysław Bieniek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy poinformował, że wniosek o wyrażenie zgody na przekazanie węzła cieplnego na rzecz MPEC Sp. z o.o. w Łomży jest sprawą wysoce uzasadnioną ze względu na obniżenie kosztów. Po przekazaniu węzła eksploatacja i konserwacja tej instalacji nie będzie stanowić już obowiązku PUP w Łomży, dzięki czemu będzie możliwe wygenerowanie znaczących oszczędności (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie nieodpłatnego przekazania węzła cieplnego została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 84/265/09 z dnia 16 listopada 2009 roku stanowi załącznik Nr 5' do niniejszego protokołu).

Ad.5 Jan Olszewski – Dyrektor ZDP w Łomży zapoznał zgromadzonych z następującymi wnioskami:
1.) o zwiększenie budżetu ZDP w Łomży na 2009 rok o kwotę 1.150.000 zł,
2.) o rozwiązanie rezerwy budżetowej na kwotę 46.000 zł,
3.) o przekazanie środków z rezerwy budżetowej w kwocie 28.030 zł.
(kopie wniosków stanowią załączniki nr 6, nr 7 i nr 8 do niniejszego protokołu).

Wicestarosta podkreślił, że wniosek o przekazanie środków z rezerwy budżetowej w kwocie 28.030 zł został wprowadzony w trybie awaryjnym, ponieważ przekazanie przedmiotowych środków pozwoli na kontynuację rozpoczętych prac modernizacyjnych i dokończenie inwestycji przy sprzyjającej pogodzie.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu poinformowała, że dotychczas rezerwa budżetowa wynosiła około 74.000 zł, natomiast po przeznaczeniu wnioskowanych środków przez ZDP w Łomży w zasadzie całkowicie zostanie już rozdysponowana.

Starosta zapytał czy na odcinek drogi powiatowej Bronowo – Janczewo będzie konieczna aktualizacja dokumentacji.

Jan Olszewski na powyższe pytanie odpowiedział twierdząco.

Starosta nawiązując do powyższego stwierdził, że pracownik odpowiedzialny za sprawdzenie dokumentacji z pewnością był niekompetentny, jeżeli nie potrafił przewidzieć, iż takie elementy jak bariery ochronne są niezbędne przy projektowaniu modernizacji dróg.

Wobec braku innych uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego wniosek o zwiększenie budżetu ZDP w Łomży na 2009 rok o kwotę 1.150.000 zł został zaakceptowany 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

W kolejnym głosowaniu wniosek o rozwiązanie rezerwy budżetowej na kwotę 46.000 zł został zaakceptowany 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei wniosek o przekazanie środków z rezerwy budżetowej w kwocie 28.030 zł został zaakceptowany 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.6 Jan Olszewski – Dyrektor ZDP w Łomży projekt niniejszej uchwały jest wynikiem przyjęcia przez Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwały w sprawie sfinansowania projektu „Przebudowa ciągu drogowego na odc.”Kownaty-Olszyny-Wiktorzyn-Żelechy-Kosaki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Przy tym jednym z warunków podpisania umowy z Instytucją Zarządzającą jest wskazanie formy zabezpieczenia umowy. W naszej najlepszą i najmniej kosztowną formą zabezpieczenia umowy jest weksle „in blanco” wraz z deklaracją wekslową. Wartość zabezpieczenia ustala się w kwocie 7.807.070,35 zł tj. 60% ogólnej wartości projektu. Zabezpieczenie ustanowione zostanie na okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej przez Instytucję Zarządzającą.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wykonania umowy w formie weksla „In blanco” wraz z deklaracją wekslową w ramach realizacji projektu „Przebudowa ciągu drogowego na odcinku Kownaty – Olszyny – Wiktorzyn – Żelechy – Kossaki” został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (niniejszy dokument stanowi załącznik nr 9 do protokołu).

Ad.7 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok przewiduje zmniejszenie rezerwy celowej „drogowej”, rozdział 75818, § 6800 o kwotę 46.000,00 zł i zwiększenie z tych środków plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w dziale 600, rozdziale 60014, § 6050 o kwotę 46.000,00 zł na pokrycie części kosztów przebudowy drogi powiatowej nr 1914B na odcinku Górki – Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe – Kaimy gm. Jedwabne. Wniosek w przedmiotowej sprawie wpłynął do Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z Zarządu Dróg Powiatowych w dniu 6 listopada 2009 roku. Poza tym zgodnie z przyjętymi przez Zarząd Powiatu wnioskami proponowane jest zwiększenie planu dochodów w dziale 600, rozdziale 60014, § 6300 o kwotę 1.150.000,00 zł tytułem pomocy finansowej w ramach porozumień zwartych z gminami: z gminą Przytuły - 500.000,00 (porozumienie z dnia 15 maja 2009 roku; z gminą Miastkowo – 300.000,00zł) (porozumienie z dnia 30 czerwca 2009 roku); z gminą Łomża - 200.000,00 zł (porozumienie z dnia 30 czerwca 2009 r.); z gminą Łomża – 150.000 zł (porozumienie z dnia 15 września 2009 oku). Wobec tego po stronie wydatkowej zwiększa się plan wydatków budżetu i plan finansowy wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w dziale 600, rozdziale 60014 w § 6050 o kwotę 1.150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań takich jak: przebudowa drogi powiatowej Nr 1854B na odcinku Kubra Stara – Kubra Nowa gm. Przytuły (500.000 zł); przebudowa drogi powiatowej Nr 1956B dr. Nr 61 – Leopoldowo – Łuby Kiertany – Łuby Kurki gm. Miastkowo (300.000 zł); przebudowa drogi powiatowej Nr 1948B we wsi Łochtynowo gm. Łomża (200.000 zł); budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1937B przez m. Siemień Nadrzeczny gm. Łomża (150.000 zł).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2009 rok została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 84/266/09 z dnia 16 listopada 2009 roku stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu).

Z kolei została zarządzona dziesięciominutowa przerwa, po zakończeniu którego głos zabrał Starosta łomżyński.

Ad.8 Krzysztof Kozicki – wprowadzając do analizy projektu budżetu powiatu na 2010 rok pragnę zaznaczyć, że projekt ten nie jest zbyt optymistyczny, dochody nasze nie rosną, wpływy z komunikacji w zasadzie nie pokrywają już kosztów, wpływy z podatków maleją. Powiaty nadal są niedofinansowane, tzw. subwencja drogowa została ustalona na poziomie 2,7 mln zł. Natomiast w roku bieżącym na drogi przeznaczamy ponad 6 mln zł. W ramach realizowanych projektów udało się wprowadzić do budżetu znaczne środki. Projekt budżetu zabezpiecza podstawowe potrzeby, na pewno z jednostkami kultury będzie ciężko, ponieważ jak wiemy nie ma w zasadzie szans pozyskania środków na te instytucje w roku 2010.
Z kolei Starosta z prośbą o uzupełnienie udzieli głosu Pani Skarbnik Powiatu.

Barbara Gorzęba – Przedłożona Państwu uchwała budżetowa zawiera załączniki takie jak: projekt uchwały budżetowej na 2010 rok; objaśnienia do projektu budżetu; prognozę długu na 2010 rok; informację o stanie mienia komunalnego powiatu łomżyńskiego. Rok budżetowy 2010 będzie rokiem zmian w sferze finansów publicznych, zmian które wprowadza nowa ustawa o finansach publicznych ogłoszona w Dz. U. Nr 157 pod poz. 1240 z 24 września 2009 roku jest to ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku, jednak cześć jej przepisów zacznie obowiązywać w okresie późniejszym tj. w latach 2011-2014. Przepisy intertemporalne, przejściowe zawarto w uchwalonej równolegle ustawie wprowadzającej z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Jednocześnie ustawa wprowadzająca zmienia także kilkadziesiąt innych ustaw, w tym między innymi samorządowe ustawy ustrojowe, prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, ustawę o rachunkowości, ustawę o gospodarce komunalnej, ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, prawo zamówień publicznych. Ponadto przepisy nowej ustawy o finansach publicznych przewidują obowiązek wydania kilkudziesięciu nowych rozporządzeń wykonawczych.
Dużo problemów pojawiło się przy formułowaniu treści uchwały budżetowej na rok 2010. W przypadku gdy projekt uchwały, będzie przyjęty do 31 grudnia 2009 roku podlegać on będzie przepisom dotychczasowym ustawy o finansach publicznych, natomiast same uchwały pomimo ich podjęcia w 2009 roku - z dniem 1 stycznia 2010 roku będą musiały czynić zadość nowym uregulowaniom.
Kolejna ważna data to 2011 rok, ponieważ w terminie nie późniejszym niż uchwalenie uchwały budżetowej musi być podjęta uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu.
Ustawa o finansach publicznych wprowadza także nowe regulacje dotyczące zadłużenia, które będą ustalane indywidualnie dla każdej j.s.t. Przepisy te będą zastosowane po raz pierwszy do budżetu na 2014 rok.
W sytuacji naszego powiatu czekają nas zmiany organizacyjne w związku z likwidacją gospodarstw pomocniczych i rachunku dochodów własnych, który funkcjonuje przez ZDP w Łomży. Ulegają także likwidacji fundusze celowe powiatowe. Zmiany te mają być wprowadzone do 31 grudnia 2010 roku.
Zmieniają się zasady
Sytuacja finansowa powiatu na 2010 rok w porównaniu z 2009 rokiem jest gorsza ponieważ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych planowane przez Ministerstwo Finansów są niższe o 186.000 zł (planowane na 2009 rok - 2.902.797) (planowane na 2010 rok – 2.7.16.797 zł; w budżecie została przyjęta kwota 2.400.000 zł i z analizy wynika, że wykonanie może kształtować się na poziomie 2455.000 zł , może trochę wyżej.
Sytuacja instytucji kultury jest trudna, ponieważ już w 2009 roku środki na bieżące utrzymanie zabezpieczał powiat, (w 2008 roku dotacja z ministerstwa Kultury była na poziomie 510.000 zł, Z informacji Ministerstwa wynika, że można składać wnioski na 2010 rok do 30 listopada 2009 roku, jednakże szanse są żadne ponieważ Minister do podziału dysponuje kwotą 400.000 złotych);
Trudna sytuacja nie tylko u nas w powicie ale także w kraju jest w płatnościach składek na ubezpieczenie społeczne zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Brakuje środków na opłacenie składek przez Powiatowy Urząd pracy w Łomży za bezrobotnych z naszego powiatu na kwotę około 800.000 zł. Deficyt spowodowany jest m.in. utrzymującym się od kilku miesięcy, także w naszym w regionie, wzrostem liczby osób pozostających bez pracy. Zaległe należności powiatowy urząd pracy będą musiał uregulować do końca pierwszego kwartału przyszłego roku zgodnie z zapewnieniem Prezesa ZUS o nie podejmowaniu działań egzekucyjnych wobec PUP (Pismo z 27 sierpnia 2009 roku ZUS , skierowane za pośrednictwem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej do dyrektorów PUP);
Pojawił się pierwszy wniosek o zwrot opłaty z okresu gdy wynosiła ona pięćset złotych, są to niepokojące sygnały, że takich wniosków będzie więcej i trzeba będzie dokonywać zwrotów – 425 zł z tytułu opłat rejestracyjnych. Jednakże mimo trudności udało się skonstruować budżet na przyszły rok.

Starosta – wniosek o zwrot opłaty komunikacyjnej z okresu gdy wynosiła ona pięćset złotych jest poważnym zagrożeniem, na posiedzeniu delegatów Związku Powiatów Polskich był ten problem omawiany. Jednak nie ma korzystnego rozstrzygnięcia dla powiatów, w dużych miastach są nawet kancelarie adwokackie, które specjalizują się w odzyskiwaniu tej opłaty. Wobec tego są powiaty, które mają do zwrotu setki tysięcy złotych.

Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu – jesteśmy przygotowani do przedstawienia swoich racji w sądzie co do zwrotu opłaty komunikacyjnej, wspólnie z radcą prawnym opracowaliśmy odpowiednią obronę. Jeżeli musielibyśmy zwracać problemowe opłaty to dotyczyłoby to okresu 2 lat i kwoty około 1,2 mln zł.

Barbara Gorzęba – kontynuując pragnę dodać, że projekt budżetu na 2010 rok ukształtowany został w następujący sposób: dochody na poziomie 19.550.090 zł; wydatki na kwotę 20.945.566 zł i tym samym deficyt budżetu – 1.395.476 zł. Opracowując projekt budżetu po stronie dochodów ujęto planowane kwoty z tytułu:
1. Przyznanych subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej – 9.089.621 zł, w stosunku do uchwały budżetowej na 2009 roku wzrost o 34.207,00 zł.
2. Udziały w podatku PIT i CIT - 2.410.000 zł. Na tym samym poziomie co w roku 2009 roku, ponieważ udziały określone pismem MF są niższe niż z 2009 roku, z analizy wynika, że przewidywane wykonanie ukształtuje się na poziomie – 2. 455.000 zł przy planie 2.400.000,00. MF – planowało na poziomie 2.900.000,00.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa - 4.278.000 zł, z tego: na zadania z zakresu administracji rządowej - 3.573.000 zł; (znaczny wzrost dotacji na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 950.000 zł); znacząco zmniejszono dotacje na zadania geodezyjne w dziale 010 z 80.000 zł na 40.000 zł; na zadania bieżące własne powiatu - 705.000 zł.
4. Odpłatność m. Łomża na zasadzie porozumienia: 1.499.131 zł. Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wzrost o 1% w stosunku do 2009; 228.416 zł; udział w kosztach funkcjonowania 1.250.000 zł PUP w Łomży – wzrost o kwotę - 140.574 zł; dofinansowanie kosztów Warsztatów Terapii Zajęciowej w Marianowie – zmniejszenie o 10.585,00.
5. Odpłatność innych powiatów za umieszczone - 201.694 zł dzieci w rodzinach zastępczych (rok 2009 – 203.753 zł).
6. Dotacja z FP na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników PUP - 504.300 zł
7. Inne dochody z tego: (2009 – 1. 341.314 zł) - 1.567.344 zł, z tytułu: opłat komunikacyjnych (1.000.000) - 1.000.000 zł (wykonanie za 10 m-cy 858.576,50); oprocentowania rachunków bankowych - 46.550 zł – wykonanie za 10 m-cy – 108.728,39). Jest lokata 2.000.000 zł, trudno przewidzieć jak będzie sytuacja w 2010 roku; z różnych rozliczeń - 520.794 zł (czynsz za najem pomieszczeń - 80.000 zł; dotacja z PROŚ - 330.000 zł; opłaty za zajęcie pasa drogowego - 31.000 zł; prowizja ze środków PFERON - 20.000 zł; prowizja od dochodów pobieranych na rzecz; Skarbu państwa (25%) - 32.500 zł; wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatu - 20.194 zł.

Henryk Kłosiński – czy w projekcie budżetu przewiduje się podwyżki dla pracowników administracyjnych?

Starosta – podwyżki będą wprowadzone dopiero jak poznamy ostateczne wskaźniki do przyszłorocznego budżetu, wstępnie planujemy wprowadzenie podwyżek od II półrocza. Należy zaszczyć, że przez ostatnie 3 lata pracownicy mieli systematycznie podnoszone wynagrodzenie. Uważam, ze na tym etapie planować podwyżki na poziomie około 2 % deprecjonuje wzrost wynagrodzeń.
Barbara Gorzęba – dochody majątkowe stanowią kwotę 330.000 zł, są to środki z PROŚ, które przeznaczone będą na realizację drogi współfinansowanej przez Ekofundusz. Z zaprojektowanych dochodów zaplanowano wydatki na kwotę 20.945.566 zł, są one wyższe od zaplanowanych dochodów o ustalony deficyt budżetowy na kwotę 1.395.476 zł, który ma pokrycie w środkach z nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych. Z zaplanowanych wydatków wydzielono rezerwy budżetowe na kwotę 888.249 zł, z czego: 175.000 zł na rezerwę budżetową „ ogólną„ nie wyższa niż 1% planowanych wydatków budżetu; 713.249 zł na rezerwy celowe (nie wyższa niż 5% wydatków budżetu); w tym: rezerwa „na inwestycje drogowe” – 500.000 zł; rezerwa „oświatowa” – 133.806,00( dział 801, 854); rezerwa „kryzysowa” – 40.000 zł; rezerwa „na wkład własny na CAZ – 39.443 zł. Z planowanych wydatków budżetu powiatu należy wydzielić wydatki bieżące na kwotę 17.539.535 zł i majątkowe – 3.406.031 zł. W poszczególnych działach zaprojektowano wydatki, które opisano w objaśnieniach przekazanych wszystkich zainteresowanym.

Henryk Kłosiński – czy należy spodziewać się, ze w ramach ogłaszanych przetargów na realizację zadań inwestycyjnych koszty wykonania przebudowy dróg spadną?

Starosta – raczej nie, ponieważ rok 2010 ma być rokiem inwestycyjnym i firmy budowlane oraz projektowe mają bardzo dużo zleceń i mogą wybierać bardziej intratne.
Ponadto pragnę zaznaczyć, że samorządy, które mają niskie dochody własne mogą zaciągnąć kredyt, jednak jak nie będzie z czego spłacać tego kredytu to w takim przypadku wszystkie zadania inwestycyjne zostają zablokowane na wiele lat. W naszym przypadku dopuszczamy zaciąganie kredytów, ale na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków zewnętrznych.

Z kolei Wicestarosta szczegółowo omówił zadania inwestycyjne na drogach powiatowych, które są w trakcie realizacji oraz zaplanowane do realizacji w roku 2010.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 84/267/09 z dnia 16 listopada 2009 roku stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu – projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego dotyczy przekazania 8 sztuk krzeseł używanych, które już od dłuższego czasu nie są wykorzystywane na potrzeby Starostwa Powiatowego w Łomży. Z takim wnioskiem zwrócił się do nas Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łomży.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 84/268/09 z dnia 16 listopada 2009 roku stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Starosta zapoznał zgromadzonych z porządkiem obrad XXX-ej Sesji Rady Powiatu (proponowany porządek obrad stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

Ad.11 Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału ROŚB w celach informacyjnych omówił pismo Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego o programie ogólnopolskim „Bezpiecznie – Chcę Żyć” (kopia ww. pisma stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu objaśniając dodała, że środki na przedmiotowy cel można przekazać z tzw. rezerwy kryzysowej.

Członkowie Zarządu wstępnie zaakceptowali dofinansowanie powyższe programu.

W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 84-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: czwartek, 26 lis 2009 13:32
Data opublikowania: czwartek, 26 lis 2009 13:33
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2470 razy