BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 87/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 15 grudnia 2009 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.00.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1. Krzysztof Kozicki - Starosta.
2. Marek Dworakowski - Wicestarosta.
3. Henryk Kłosiński - członek Zarządu.
4. Alfred Szymański - członek Zarządu.
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Starosta – Krzysztof Kozicki na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady przedstawił proponowany porządek posiedzenia wg następującego układu:
1. Przyjęcie protokołu z 86-ego posiedzenia Zarządu.
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.
3. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o uwzględnienie w budżecie powiatu na 2010 rok dodatkowych wydatków.
4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją w roku 2010 projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
5. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego.
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie realizacji w roku 2010 projektu systemowego p.n. „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2009 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
8. Rozpatrzenie wniosku o przyznanie dodatkowych środków z rezerwy oświatowej na prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowogrodzie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2009 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia Powiatu Łomżyńskiego ustalenia ceny sprzedaży, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania umowy dotyczącej użytkowania nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego.
13. Zapoznanie z porządkiem obrad XXXI-ej sesji Rady Powiatu.
14. Sprawy różne:
- rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZDP w sprawie wyrażenia zgody na zakup pługa odśnieżnego i łyżki skarpówki.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego porządek obrad został jednogłośnie przyjęty. Z kolei zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 86-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego ww. protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad.2 Mieczysław Bieniek - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy:
W dniu 24 listopada 2009r. do Wojewody Podlaskiego wpłynęła skarga Mieczysława Nitkiewicza zam. Wizna, ul. Czarnieckiego 21 na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży dotycząca:
• naprawienia wyrządzonej krzywdy skarżącemu,
• przyznania natychmiastowej dotacji wyposażenia stanowiska pracy na wniosek skarżącego,
• przekroczenia i niedopełnienia obowiązku służbowego poprzez wygłaszanie fałszywych opinii.
Powyższa skarga zgodnie z właściwością została, przekazana przez Wojewodę Podlaskiego do Rady Powiatu Łomżyńskiego.
W postępowaniu dotyczącym przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej nie naruszono obowiązujących przepisów prawa ani wewnętrznych uregulowań Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. Sam fakt negatywnego rozpatrzenia wniosku nie może być uznany za podstawę do podważania działania urzędnika. Działając bowiem zgodnie z przyjętymi zasadami, powszechnie obowiązującymi przepisami, niejednokrotnie trzeba podjąć decyzję odmowną, co może rodzić u jej adresata poczucie krzywdy. Pan Nitkiewicz złożył w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w dniu 26.05.2009r. wniosek o przyznanie bezrobotnemu środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej w przedmiocie - transport lądowy pasażerski, niesklasyfikowany, usługi dla ludności przewóz osób. Pracownik PUP w Łomży Pan Andrzej Skrodzki poinformował wnioskodawcę o „Kryteriach i zasadach przyznawania bezrobotnemu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w 2009r." oraz wskazał, iż wniosek dotyczy sfery działalności gospodarczej, na którą zgodnie z powyższymi kryteriami PUP w Łomży nie przyznaje środków. Pomimo uzyskania tej informacji Pan Nitkiewicz złożył wniosek obejmujący usługi transportowe, jako przedmiot działalności. Ponieważ wniosek został złożony prawidłowo i dołączono do niego wszelkie wymagane załączniki złożony został Komisji rozpatrującej wnioski o refundację pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego, celem podjęcia stosownej decyzji. Komisja na posiedzeniu w dniu 14.10.2009r., rozpatrzyła wniosek Pana Nitkiewicza negatywnie. Podstawą podjęcia odmownej decyzji był pkt 5 Kryteriów wskazujący, iż nie przyznaje się środków na działalność w zakresie: usług transportowych, transportu drogowego towarów oraz transportu osób taksówkami. O decyzji Komisji wnioskodawca został powiadomiony pismem z dnia 26.10.2009r. Ponadto w piśmie wskazano, iż Pan Nitkiewicz korzystał już ze środków na podjęcie działalności w przedmiocie prowadzenia sklepu i niestety działalność ta została szybko zakończona, co wiązało się z obowiązkiem zwrotu otrzymanych środków.
W dniu 04.11.2009r. do PUP w Łomży wpłynął wniosek Pana Nitkiewicza odnoszący się m.in. do decyzji Komisji oraz podtrzymujący wniosek z dnia 26.05.2009r. wskazując, iż działalność w zakresie transportu osób na terenie gminy Wizna jest niezbędna i zasadna. W odpowiedzi Dyrektor PUP w Łomży podtrzymał stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 26.10.2009r. oraz poinformował zainteresowanego, iż odmowa przyznania środków na podjęcie działalności w zakresie usług transportowych, nie pozbawia możliwości ubiegania się o przyznanie środków na inną formę działalności.
W skardze Pan Nitkiewicz zarzuca przekroczenie i niedopełnienie obowiązku służbowego oraz działanie na jego szkodę. Zarzuty te są bezpodstawne. Podejmując decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej komisja bierze pod uwagę przepisy prawa, obowiązujące uregulowania wewnętrzne (Kryteria i zasady przyznawania bezrobotnemu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w 2009r.) oraz analizuje złożony wniosek. Komisja nie może przyznać środków w sytuacji, gdy wniosek nie spełnia wymogów, jest niekompletny czy też dotyczy podjęcia działalności w sferze z dotacji wyłączonej. Dlatego też, w przypadku Pana Nitkiewicza, wniosek rozpatrzono odmownie.
Komisja nie mogła również pominąć faktu, iż Pan Nitkiewicz już był beneficjentem pomocy i nie wykorzystał jej należycie. Nie był to argument przeważający, ale z pewnością utwierdzający Komisję w poglądzie o słuszności podjętej decyzji.
Należy zauważyć, iż w skardze mylnie wskazano jakoby wniosek z dnia 26.05.2009r. dotyczył nie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej a przyznania dotacji na wyposażenie stanowiska pracy. Są to dwie zupełnie różne formy pomocy, podlegające zupełnie innym przepisom prawa i kryteriom. Skarżący podnosi nawet, iż został zapewniony przez pracownika PUP „że na urządzenia doposażenia stanowiska pracy otrzymam dotację", co w przypadku składania wniosku dotyczącego dofinansowania podejmowanej działalności gospodarczej nie mogło mieć miejsca.
Kolejny zarzut fałszowania dokumentacji jest również bezpodstawny. Skarżący podważa istnienie wewnętrznego rejestru pracownika PUP w Łomży oraz fakt niszczenia akt sprawy po upływie okresu ich ochrony, zarzucając fałszowanie dokumentacji przeciwko bezrobotnemu. Zarzuty te są bezzasadne. Dane dotyczące faktu korzystania już przez Pana Nitkiewicza z pomocy pochodzą z rejestru prowadzonego przez pracownika PUP w Łomży. Wszelkie inne informacje mające wpływ na podejmowaną decyzję pochodziły od Pana Nitkiewicza i zostały złożone wraz z wnioskiem. Wnoszę o uznanie skargi za bezzasadne.

Marek Dworakowski-Wicestarosta odczytał projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu został jednogłośnie przyjęty (projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu).

Ad.3 Wicestarosta –przedstawił wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o uwzględnienie w budżecie powiatu na 2010 rok dodatkowych wydatków: kwoty 30.000 zł na zwiększenie funduszu płac i 80.000 zł na nadzór inwestorski zadania z RPOWP pn. „Przebudowa ciągu drogowego Kownaty-Kosaki”.

Barbara Gorzęba-Skarbnik Powiatu: wniosek może być rozpatrzony dopiero po uchwaleniu budżetu powiatu, najwcześniej w styczniu. Powinien on być zgłoszony wcześniej tzn. we wrześniu, kiedy były składane wnioski do budżetu powiatu na przyszły rok.

Starosta- proponuję przenieść temat na jedno z pierwszych posiedzeń w 2010 roku.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu i jednogłośnie zdecydowali o umieszczeniu tego tematu w porządku posiedzenia Zarządu w styczniu 2010 roku.

Ad.4 Barbara Gorzęba- przedstawiła projekt uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją w roku 2010 projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Jest to kontynuacja projektu realizowanego w roku bieżącym.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
W zarządzonym głosowaniu uchwała została jednogłośnie przyjęta (uchwała Nr 87/272/09 z dnia 15 grudnia 2009 r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu).

Ad.5 Barbara Gorzęba – do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zwróciło się Towarzystwo Przyjaciół Dzieci o nieodpłatne przekazanie telewizora i zestawu komputerowego z przeznaczeniem na doposażenie świetlicy terapeutycznej w Kupiskach. Dyrektor PCPR uznał, że sprzęt ten może przekazać z uwagi na to, że w PCPR nie jest on już użytkowany. Kontynuując przedstawiła projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała została jednogłośnie przyjęta (uchwała Nr 87/273/09 z dnia 15 grudnia 2009 r. stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu).

Ad.6 Barbara Gorzęba – przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie realizacji w roku 2010 projektu systemowego p.n. „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.
Uchwała dotyczy już realizowanego projektu ale ponieważ będzie on jeszcze realizowany do 30 czerwca 2010 roku konieczne jest podjęcie uchwały przez Radę Powiatu.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu został jednogłośnie przyjęty (projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie realizacji w roku 2010 projektu systemowego p.n. „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokółu).

Ad.7 Barbara Gorzęba omówiła projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2009 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W związku z tym, że kwota 185 000 zł przeznaczona na rehabilitację zawodową nie została w pełni wykorzystana przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży, PCPR proponuje aby niewykorzystane na ten cel środki w kwocie 9 190 zł przeznaczyć na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej .
Powyższa zmiana pozwoli do końca bieżącego roku udzielić większej pomocy osobom niepełnosprawnym, które złożyły już stosowne wnioski do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu został jednogłośnie przyjęty (projekt chwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2009 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokółu).

Ad. 8 Barbara Gorzęba odczytała wniosek o przyznanie dodatkowych środków w kwocie 6 308,26 z rezerwy oświatowej na pokrycie częściowych kosztów funkcjonowania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowogrodzie. Wniosek umotywowany jest tym, że wzrosły koszty funkcjonowania wynikające z konieczności zakupu łóżek i wzrostu liczby zwiedzających. Są środki w rezerwie oświatowej i zasadne jest aby tą kwotę przyznać.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu i w głosowaniu jawnym pozytywnie zaopiniowali przedłożony wniosek.

Ad.9 Barbara Gorzęba omówiła uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2009 rok.
Dokonuje się przeniesienia środków z rezerw budżetowych z działu 758, rozdziału 75818, § 4810 na kwotę 111.309,00 zł i powiększa się z tych środków plan wydatków Starostwa Powiatowego w Łomży w tym:
1) w dziale 750, rozdziale 75020 o kwotę 105.000,00 zł z tego :
- § 4210 – 44.000,00 na uzupełnienie planu wydatków związanych z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów;
- § 4400 o kwotę 61.000,00 zł, na uregulowanie opłat czynszowych;
2) w dziale 854, rozdziale 85417, § 2310 o kwotę 6.309,00 zł na częściowe pokrycie kosztów prowadzenia Schroniska Młodzieżowego przy Szkole Podstawowej w Nowogrodzie. Środki finansowe zostaną przekazane na konto Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie. Pismo Nr PRS.4221-6/09 w przedmiotowej sprawie zostało przedłożone przez Naczelnika Wydziału Promocji i Spraw Społecznych w dniu 9 grudnia 2009 roku.
Dokonuje się przeniesienia środków z rezerw budżetowych z działu 758, rozdziału 75818, § 4810 na kwotę 111.309,00 zł i powiększa się z tych środków plan wydatków Starostwa Powiatowego w Łomży w tym:
1) w dziale 750, rozdziale 75020 o kwotę 105.000,00 zł z tego :
- § 4210 – 44.000,00 na uzupełnienie planu wydatków związanych z wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów;
- § 4400 o kwotę 61.000,00 zł, na uregulowanie opłat czynszowych;
2) w dziale 854, rozdziale 85417, § 2310 o kwotę 6.309,00 zł na częściowe pokrycie kosztów prowadzenia Schroniska Młodzieżowego przy Szkole Podstawowej w Nowogrodzie. Środki finansowe zostaną przekazane na konto Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie. Pismo Nr PRS.4221-6/09 w przedmiotowej sprawie zostało przedłożone przez Naczelnika Wydziału Promocji i Spraw Społecznych w dniu 9 grudnia 2009 roku.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała została jednogłośnie przyjęta (uchwała Nr 87/274/09 z dnia 15 grudnia 2009 r. stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokółu).

Ad.10 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia Powiatu Łomżyńskiego, ustalenia ceny sprzedaży, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Uchwała dotyczy nieruchomości położonej w Gaci, stanowiącej własność powiatu łomżyńskiego będącej w użytkowaniu Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W budynku znajdują się 3 lokale mieszkalne i lokal użytkowy. Z woli Zarządu Powiatu przygotowana została dokumentacja techniczna do sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom. Obecnie należy podjąć omawianą uchwałę, aby te lokale przeznaczyć do sprzedaży. Ustala się następującą cenę zbycia lokali:
1) lokal nr 1 – pow. użytkowa 62,15m² - cena brutto wynosi 66 296,00 zł w tym:
a) wartość oszacowana 64 139,00zł,
b) koszty sporządzenia operatu szacunkowego i ogłoszenia - 350,00zł,
c) podatek VAT w kwocie 1 807,00 zł (22% x 8 214,00 zł od wartości udziału w gruncie).
2) lokal nr 2 – pow. użytkowa 54,43m² - cena brutto wynosi 61 568,00 w tym:
a) wartość oszacowana 59 710,00zł,
b) koszty sporządzenia operatu szacunkowego i ogłoszenia - 350,00zł,
c) podatek VAT w kwocie 1 508,00 zł (22% x 6 853,00 zł od wartości udziału w gruncie).
3) lokal nr 3 – pow. użytkowa 68,62m², cena brutto wynosi 71.705,00 zł w tym:
a) wartość oszacowana 69.306,00zł,
b) koszty sporządzenia operatu szacunkowego i ogłoszenia - 350,00zł,
c) podatek VAT w kwocie 2.049,00 zł (22% x 9.312,00 zł od wartości udziału w gruncie).
Jest obowiązek podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, w siedzibie Gminy w Łomży oraz ogłosić w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Powiatu. Najemcy mają 21 dni na zgłoszenie chęci nabycia i wtedy sprzedajemy bez przetargu. Najemcy mają też prawo złożyć wniosek o zastosowanie bonifikaty. Zastosowanie bonifikaty i jej wysokość określa Rada Powiatu w drodze uchwały. Następnie zostaną spisane protokóły z poszczególnymi najemcami i sporządzone akty notarialne.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu jednogłośnie została podjęta uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia Powiatu Łomżyńskiego, ustalenia ceny sprzedaży, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży(uchwała Nr 87/275/09 z dnia 15 grudnia 2009 r. stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.11 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami omówił projekt uchwały w sprawie rozwiązania umowy dotyczącej użytkowania nieruchomości. Projekt dotyczy działki o pow.6 m.kw. znajdującej się na terenie Gminy Śniadowo. Sprawa rozpoczęła się wnioskiem Wójta Gminy Śniadowo. Zarząd wyraził zgodę na prowadzenie na tej działce inwestycji drogowej. Poinformowaliśmy też Wójta, że Powiat przekaże działkę po dokonaniu przez Gminę projektu podziału. Wójt dokonał podziału działki i wystąpił o jej przekazanie. W związku z tym, że działka jest w trwałym zarządzie ZPOZ, Dyrektor złożył w dniu 8 grudnia br. wniosek o rozwiązanie umowy użytkowania z ZPOZ z dniem 31.12.2009 r. Proponuję działkę tą przekazać w użytkowanie Zarządowi Dróg Powiatowych, ponieważ działka dotyka naszej drogi powiatowej – ul. Kolejowej. Wójtowi udzielimy odpowiedzi, że działka ta pozostanie własnością powiatu w trwałym zarządzie ZDP.

Wicestarosta- mamy dwa wnioski: Wójta i Naczelnika Wydziału. Myślę, że Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych powinien wystąpić z wnioskiem o przekazanie działki ZDP w użytkowanie.

Henryk Kłosiński – przychylam się do wniosku Naczelnika Wydziału.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
W zarządzonym głosowaniu jednogłośnie została podjęta uchwała w sprawie rozwiązania umowy dotyczącej użytkowania nieruchomości (uchwała Nr 87/276/09 z dnia 15 grudnia 2009 r. stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad.12 Barbara Gorzęba- omówiła projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego. Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zwrócił się z wnioskiem do Starosty Łomżyńskiego o nieodpłatne przekazanie aparatu ksero. Pan Starosta wyraził zgodę, aby przekazać ksero z Wydziału Komunikacji, które nie jest już tam użytkowane.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu jednogłośnie została podjęta uchwała w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego (uchwała Nr 87/277/09 z dnia 15 grudnia 2009 r. stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad. 13 Wicestarosta zapoznał z porządkiem obrad XXXI-ej sesji Rady Powiatu.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad. 14 Wicestarosta poinformował, że 10 grudnia br. wpłynął wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o wyrażenie zgody na zakup pługa odśnieżnego i łyżki skarbówki do nowo zakupionej koparko-ładowarki za kwotę 15 500 zł, która zostały z środków przeznaczonych na zakup koparko-ładowarki.

Skarbnik Powiatu- rzeczywiście kwota ta została z zakupu koparko-ładowarki i uważam, że zakup tego sprzętu jest zasadny.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W głosowaniu jawnym Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na pozytywne załatwienie wniosku Dyrektora ZDP.

Następnie z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, 87-me posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego zostało zakończone.
Data powstania: czwartek, 17 gru 2009 13:19
Data opublikowania: czwartek, 17 gru 2009 13:22
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2177 razy