BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 95/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 marca 2010 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 8.30, natomiast zakończenie o godzinie 9.10.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Krzysztof Kozicki - Starosta.
2. Mieczysław Chojnowski - członek Zarządu.
3. Henryk Kłosiński - członek Zarządu.
4. Alfred Szymański - członek Zarządu.
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Starosta – Krzysztof Kozicki na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady przedstawił proponowany porządek posiedzenia wg następującego układu:
1. Przyjęcie protokołu z 93-ego posiedzenia Zarządu.
2. Rozpatrzenie informacji finansowej za 2009 rok Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży złożonej na podstawie art. 265 ustawy o finansach publicznych.
3. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZPOZ o zezwolenie na wynajęcie lokalu w ZGLR Nr 2 w Łomży.
4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2009 Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
5. Rozpatrzenie informacji finansowej za 2009 rok Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży złożonej na podstawie art. 265 ustawy o finansach publicznych.
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Białostockiego.
8. Podjęcie decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościach z zasobu powiatu.
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu jego najemcy.
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i określenia warunków udzielenia bonifikaty oraz wysokości jej stawek procentowych przy sprzedaży lokali stanowiących mienie Powiatu Łomżyńskiego.
11. Rozpatrzenie wniosku Muzeum Przyrody w Drozdowie o przyznanie dotacji celowej z budżetu powiatu łomżyńskiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok.
14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok.
15. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za 2009 rok i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2009 rok.
16. Rozpatrzenie wniosku Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemia Łomżyńska o przekazanie mebli i urządzeń biurowych i podjęcie uchwały w tej sprawie.
17. Zapoznanie z porządkiem obrad XXXIII–ciej Sesji Rady Powiatu.
18. Sprawy różne:
 Zajęcie stanowiska w sprawie regulacji stanu prawnego drogi na odcinku Makowskie – Koniecki na terenie gminy Jedwabne.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Z kolei zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 93-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 93-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym udzielił głosu Dyrektorowi ZPOZ w Łomży.

Stanisław Studencki przedstawił informację finansową za 2009 rok Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży złożoną n podstawie art. 265 ustawy o finansach publicznych (pełna treść informacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).
Reasumując zaznaczył, że brak kontraktu przez pierwszy miesiąc na ginekologię wprowadził pewne dodatkowe wydatki, jednak ZPOZ tę stratę pokrył z innych źródeł, zgodnie z wolą Zarządu Powiatu z ubiegłego roku. Także podkreślił, że dużym sukcesem ZPOZ są wydatki na remonty w kwocie 480.000 zł.

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do niniejszego zagadnienia. W zarządzonym głosowaniu informacja finansowa za 2009 rok Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży złożoną na podstawie art. 265 ustawy o finansach publicznych został przyjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta ponownie udzielił głosu Dyrektorowi ZPOZ w Łomży.

Stanisław Studencki przedstawił wniosek Dyrektora ZPOZ o zezwolenie na wynajęcie lokalu w ZGLR Nr 2 w Łomży publicznych (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). Objaśniając stwierdził, że w przedmiotowym ZGLR są wolne powierzchnie wobec czego w interesie ZPOZ jest zagospodarowanie tych lokali i czerpanie zysków z tego tytułu. Działalność prowadzona w tych gabinetach będzie czysto prywatna – bez kontraktu z NFZ na 2010 rok.

Starosta – jak przedstawia się wynajęcie pomieszczeń w ośrodku zdrowia w Piątnicy?

Stanisław Studencki – na tym etapie wynajęte są tylko dwa pomieszczenia na potrzeby biurowe, jednak docelowo podmiot, który wynajmuje te pomieszczenia planuje zorganizowanie w tym ośrodku zakładu opieki, ale procedura w tym zakresie jest bardzo skomplikowana.

Starosta – jak przedstawia się kwestia świadczenia usług przez lekarza sportowego? Jest to sprawa bardzo istotna, ponieważ wielu sportowców – samych piłkarzy w naszym regionie jest kilkuset – i muszą mieść ważna badania lekarskie – powtarzane co 6 m-cy.
Poza tym jak przedstawia się sprawa zatrudniania lekarzy z innych krajów?

Stanisław Studencki – możliwości ZPOZ w tym zakresie nie ma, jednak szczegółowo to wyjaśnię w najbliższym okresie i podam konkretne wytyczne regulujące te zagadnienie. Ewentualny kontrakt w tym przedmiocie będzie możliwy dopiero w 2011 roku.
Natomiast lekarze z innych krajów mogą być zatrudniani, jeżeli posiadają pozwolenie na pracę, w zasadzie to jedyny wymóg w tym przedmiocie.

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do niniejszego zagadnienia. W zarządzonym głosowaniu informacja finansowa za 2009 rok Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży złożona na podstawie art. 265 ustawy o finansach publicznych została przyjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Starosta udzielił głosu Dyrektorowi ROK w Łomży.

Jarosław Cholewicki przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2009 Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży oraz projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (kopia ww. sprawozdania stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). Podsumowując dodał, że dzięki wsparciu powiatu łomżyńskiego udało się uniknąć wielu problemów, a przede wszystkim finansowych. Jedynym obecnie ważnym kłopotem jest mocno wyeksploatowany samochód dostawczy.

Starosta – z punktu widzenia ekonomicznego jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest zlikwidowanie tego samochodu, ponieważ generuje on bardzo duże koszty.

Jarosław Cholewicki – potwierdzam to, ale samochód ten czasami jest nam niezbędny, np. w sytuacjach kiedy trzeba dowieść sprzęt.

Księgowa ROK – gro imprez odbywa się poza miastem Łomża, więc ten samochód jest bardzo potrzebny.

Starosta – proszę o dokładne przeanalizowanie możliwości zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych z dużym dofinansowaniem z programów pomocowych, jest to możliwe, ponieważ w niektórych zajęciach biorą udział osoby niepełnosprawne.

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do niniejszego zagadnienia. W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009 Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 94/296/10 z dnia 17 marca 2010 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Starosta udzielił głosu Dyrektorowi ROK w Łomży.

Jarosław Cholewicki omówił informację finansową za 2009 rok Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży złożoną na podstawie art. 265 ustawy o finansach publicznych (pełna treść ww. informacji stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do niniejszego zagadnienia. W zarządzonym głosowaniu informacja finansowa za 2009 rok Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży złożoną na podstawie art. 265 ustawy o finansach publicznych została przyjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.6 Sekretarz Powiatu – Wiesław Jemielity – projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży wynika z potrzeby zmiany Regulaminu Organizacyjnego tej jednostki. Podlaski Urząd Wojewódzki zgłosił zastrzeżenia do paragrafu 3 przedmiotowej uchwały, który odnosi się do struktury organizacyjnej. Zapis ten uniemożliwia wprowadzenie zmian do struktury organizacyjnej ZDP. Wobec tego utrzymanie problemowego paragrafu jest niezasadne. Należy podkreślić, iż zapis ten funkcjonuje już od 1998 roku i nieracjonalnym jest, aby nadal blokował on możliwość zmiany struktury jednostki organizacyjnej Powiatu Łomżyńskiego.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu. W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży został przyjęty 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Starosta – projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Białostockiego jest kwestią formalną. Jak w tego typu przypadkach taka opinia jest wymagana od wszystkich ościennych samorządów.

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do niniejszego zagadnienia. W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Białostockiego została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 94/297/10 z dnia 17 marca 2010 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – kwestia podjęcia decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościach z zasobu powiatu dotyczy kawałka gruntu na terenie gminy Jedwabne na potrzeby poszerzenia ul. Mickiewicza w Jedwabnem. W roku 1999 podczas komunalizacji służbom Wojewody uszła uwadze ta nieruchomość i dla uporządkowania całości spraw aktualnie należy przekazać tę nieruchomość w zarząd Zarządowi Dróg powiatowych w Łomży.

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do niniejszego zagadnienia. W zarządzonym głosowaniu decyzja w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościach z zasobu powiatu została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższa decyzja stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu jego najemcy odnosi się do tematu już rozpatrywanego na posiedzeniu Zarządu Powiatu, konkretnie sprawa dotyczy nieruchomości ośrodka zdrowia w miejscowości Gać – sprzedaży 3 lokali mieszkalnych. Wykaz tych nieruchomości został wywieszony do publicznej wiadomości. Wszyscy mieszkańcy tych lokali złożyli wnioski o wykup nieruchomości. Okazało się, że jeden z mieszkańców ma umowę najmu na czas oznaczony, wobec czego nie może skorzystać na ogólnych zasadach z pierwszeństwa wykupu zajmowanego lokalu. W związku z tym wskazane jest podjęcie przez Radę Powiatu przedłożony projekt uchwały. Lokal ten można przeznaczyć do sprzedaży w trybie przetargu, jednak z najemcą w zasadzie nie będzie zainteresowanych zakupem takiego lokalu.

Starosta – z informacji przekazywanych wcześniej przez Dyrektora ZPOZ jasno wynika, że wynajem lokali jest dużym obciążeniem dla ZPOZ, zarówno organizacyjnym jak i finansowym. Przez te kilka lat ZPOZ dołożył bardzo duże środki do wynajmu tych lokali.

Henryk Kłosiński – poza tym mieszkańcy tych lokali ciągle mają jakieś roszczenia wobec ZPOZ.

Dyrektor ZPOZ – Stanisław Studencki – po sprzedaniu tych lokali wybudujemy swoją kotłownię i dzięki temu koszty obniży aż o około 60 %. Budynek jest nieszczelny, mieszkańcy lokali nie remontują pomieszczeń, jedynie je dewastują. Jedynym gospodarnym rozwiązaniem jest sprzedanie tych lokali.

Stanisław Kozikowski – chciałem jedynie dodać, że może być podnoszone to, iż nieracjonalne było w pierwszej kolejności wynajęcie a później sprzedanie przedmiotowego lokalu.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag odnoszących się do niniejszego zagadnienia. W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu jego najemcy został przyjęty 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i określenia warunków udzielenia bonifikaty oraz wysokości jej stawek procentowych przy sprzedaży lokali stanowiących mienie Powiatu Łomżyńskiego jest konsekwencją poprzedniego projektu uchwały. Projekt przewiduje tryb bezprzetargowym sprzedaży. Najemca lokalu pierwszego złożył wniosek o wykup po obniżonej cenie – 40 % wartości, najemca lokalu 2 – za 20.000 zł, najemca lokalu nr 3 – za 15.000 zł.
Z kolei Stanisław Kozikowski przedstawił propozycje bonifikaty, które stanowią załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Kontynuując dodał: jeżeli chcielibyśmy pozbyć się tych najemców to konieczne byłoby zapewnie im lokalu zastępczego. Stąd zaproponowane bonifikaty. Moglibyśmy przyjąć zasadę, że np. największą bonifikatę udzielamy najemcy, który najdłużej korzysta z wynajmu lub też z innego punktu widzenia – największą bonifikatę udzielamy najemcy, który najkrócej korzysta z wynajmu, co także ma uzasadnienie, bowiem ZPOZ w zasadzie musiał dokładać środki do kosztów wynajmu tych lokali. Także można przyjąć rozwiązanie, że bonifikata będzie równa dla wszystkich np. w wysokości 40 %. Możliwe jest także rozłożenie na raty spłaty wykupu lokali. Projekt uchwały przewiduje, że wszystkie koszty sprzedaży poniosą nabywcy.

Dyrektor ZPOZ – Stanisław Studencki – w moim interesie jest to, aby uzyskać jak największe środki ze sprzedaży, które będę mógł przeznaczyć na remonty. Wg wstępnego szacowania remonty tej nieruchomości pochłoną około 200.000 zł.
Chcę przy tym jeszcze raz podkreślić, że z tytułu wynajmu problemowych lokali ZPOZ ponosił systematycznie duże straty.

Henryk Kłosiński – rozłożenie na raty spłaty zakupu nie powinno wchodzić w grę.

Sekretarz Powiatu – Wiesław Jemielity – w mojej ocenie Zarząd Powiatu powinien reprezentować interes powiatu jak najlepiej i zaproponować bonifikatę na wyższym poziomie natomiast Rada Powiatu wg uznania będzie mogła zmniejszyć lub zwiększyć tę bonifikatę.

Stanisław Kozikowski – chciałbym dodać, że jeden z nabywców telefonicznie poinformował, iż nie będzie zainteresowany nabyciem lokalu powyżej 40 % kosztów ceny rynkowej.

Stanisław Studencki – uważam, że wszyscy powinni mieć jednakową bonifikatę, bowiem znam te środowisko i wiem, iż zróżnicowanie tego elementu przyniesie wiele nieporozumień pomiędzy tymi lokatorami. Ponadto nie popieram zastosowania największej bonifikaty najemcy, który najdłużej korzysta z wynajmu, ponieważ najemcy obciążali nasz budżet i takie rozwiązanie było dla nich nagrodą za takie postępowanie.

Starosta – powinniśmy przyjąć takie rozwiązanie, które zapewni nam zbycie tych lokali, bowiem generują one duże straty dla naszego ZPOZ. Poza tym jeżeli pacjentów w tym ośrodku zdrowia jeszcze ubędzie, to problemy się spotęgują.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia. W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i określenia warunków udzielenia bonifikaty oraz wysokości jej stawek procentowych przy sprzedaży lokali stanowiących mienie Powiatu Łomżyńskiego został przyjęty 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

Z kolei została ogłoszona 15-minutowa przerwa, po zakończeniu której głos zabrała Pani Skarbnik Powiatu.

Ad.11 Barbara Gorzęba – omówiła wniosek Muzeum Przyrody w Drozdowie o przyznanie dotacji celowej z budżetu powiatu łomżyńskiego (kopia wniosku stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu). Reasumując zaznaczyła, ze udział Powiatu w przedmiotowym zadaniu ma wynieść ponad 57.000 zł.

Starosta uzupełniając dodał: instalacje, które mają być wykonane w ramach dotacji celowej z budżetu powiatu łomżyńskiego oraz dofinansowania ministerialnego, są niezbędne dla Muzeum. Udział w ww. projekcie uważam za bardzo korzystny.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia. W zarządzonym głosowaniu wniosek Muzeum Przyrody w Drozdowie o przyznanie dotacji celowej z budżetu powiatu łomżyńskiego został przyjęty 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.12 Skarbnik Powiatu – Barbara Gorzęba – w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok zakładane jest zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 18.150 zł na realizację zadań w ramach projektu „Bliżej ludzi, bliżej pracy – wsparcie dla utworzenia zakładu aktywności zawodowej”. Cele i wytyczne tego projektu są Państwu znane.

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do niniejszego zagadnienia. W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 94/298/10 z dnia 17 marca 2010 roku stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).

Ad.13 Skarbnik Powiatu – Barbara Gorzęba – w projekcie kolejnym uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok zakładane jest zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 52.325 zł zgodnie z płatnością w części dotyczącej współfinansowania z EFS na realizację przez PUP w Łomży projektu pn. „Podniesienie jakości rynku pracy w ramach POKL ze środków EFS”.

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do niniejszego zagadnienia. W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 94/299/10 z dnia 17 marca 2010 roku stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).

Ad.14 Skarbnik Powiatu – Barbara Gorzęba – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok przewiduje w § 1 zmianę w załączniku Nr 3 pn. „Wykaz wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne na 2010 rok” uchwały budżetowej uchwalonej przez Radę 23 grudnia 2009 roku, który w niniejszej uchwale jest zapisany jako załącznik Nr 1. Do załącznika wprowadza się pięć nowych zadań inwestycyjnych i tak: trzy zadania z zakresu przebudowy dróg powiatowych wpisane w załączniku NR 1 pod poz. 6,7,8 o wartości 760.000 zł; na dofinansowanie samochodu średniego dla Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży – 15.000,00 zł; dotacja dla Muzeum Przyrody w Drozdowie na współfinansowanie zadania pn. „Drozdowo, dworek z XVIII/XIX wieku – wykonanie kompleksowego zabezpieczenia przeciwpożarowego i antywłamaniowego„ - 57.233,00 zł. Ponadto w załączniku Nr 3 uchwały budżetowej wykreśla się z pkt 7 z kolumny 8 kwotę 330.000 zł i wpisuje w kolumnę 7 załącznika Nr 1 projektu uchwały, w związku z przeniesieniem planowanych środków do budżetu w wyniku likwidacji PFOŚ i GW.
W § 2 wprowadza się zmiany po stronie dochodowej. W związku z likwidacją z dniem 1 stycznia 2010 roku Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska po stronie dochodów zwiększa się plan o kwotę 512.000 zł, zaś zmniejsza o 330.000 zł. tj. przenosi się planowane środki z funduszu celowego do budżetu powiatu. Także zmniejsza się dochody o kwotę 23.565,00 zł w związku ze zmniejszeniem subwencji ogólnej w części oświatowej po uzyskaniu potwierdzenia ostatecznych wskaźników do budżetu powiatu od Ministra Finansów. Ogólnie plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 512.000 zł a zmniejsza o kwotę 353.565 zł.
Następnie w § 3 proponuje się zwiększyć po stronie wydatkowej plan budżetu powiatu o kwotę 1.014.332,00 zł oraz zmniejszyć o 23.565,00 zł. Zwiększenie planu wydatków jest konsekwencją zmian przedstawionych w § 1 dot. załącznika Nr 1 niniejszej uchwały to jest o kwotę 832.332,00 zł i załącznika Nr 3 omawianego projektu uchwały, w którym przenosi się plan wydatków do budżetu powiatu w związku z likwidacją PFOŚiGW na kwotę 182.000,00 zł z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy wg zadań, które uchwalone były przez Wysoką Radę na sesji budżetowej w grudniu 2009 roku. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 23.565,00 zł zaprojektowano poprzez zmniejszenie rezerwy budżetowej „ oświatowej” z kwoty 133.806,00 do 110.241,00 zł.
W § 4 uchyla się § 8 pkt 1 oraz załącznik Nr 11 uchwały Nr XXXI/155/09 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok. Zmiany te są dalszą konsekwencją wprowadzenia zapisów ustawy o likwidacji funduszu celowego tj. PFOŚ i GW.
Załączniki NR 4 i 5 omawianego projektu uchwały zawierają uzasadnienie do proponowanych zmian. Po zaprojektowanych zmianach, budżet powiatu ukształtował się następująco : dochody na kwotę - 20.000.016 zł , wydatki: - 22.227.824 zł. tym samym deficyt wynosi 2.227.808,00 zł i jest wyższy o kwotę 832.332,00 zł od planowanego tj. 1.395.476,00 zł . Zostanie on pokryty ze środków nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, wyznaczonej na kwotę 2.515.939,75 zł w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej z 23 grudnia 2009 roku. Dokonanie omówionych zmian przynależy do kompetencji Rady.

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do niniejszego zagadnienia. W zarządzonym głosowaniu projekt uchwał Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok został przyjęty 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu).

Ad.14 Skarbnik Powiatu – Barbara Gorzęba – sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2009 rok składa się z trzech części a mianowicie: z ogólnej, dochodów i wydatków. Budżet powiatu został uchwalony 19 grudnia 2008 roku Uchwałą Nr XXIII/111/08 po stronie dochodów kwotą 17.202.687,00 zł a wydatków 18.594.921 zł, przy deficycie 1.252.234,00 zł. Po zmianach jakie zostały wprowadzone w trakcie wykonywania budżetu uchwałami Rady i Zarządu ukształtował się na poziomie dochodów- 23.769.483,00 zł, zaś wydatków 25.768.628,00 zł, deficycie 1.999.145,00 zł
Wykonanie budżetu powiatu przedstawia się następująco: dochody wykonane zostały na kwotę – 23.948.899,74 zł tj 100,75 % planu, zaś wydatki ukształtowały się na poziomie 24.295.610,44 zł (94,28% planu) przy deficycie 346.710,70 zł)- 2.939.527,05 zł, która pozwoli pokryć planowany deficyt uległ znacznemu zmniejszeniu. Po pokryciu deficytu z nadwyżek z lat ubiegłych pozostaje nadwyżka w wysokości (3.286.237,75 zł minus 346.710,70 zł)- 2.939.527,05 zł, która pozwoli pokryć planowany deficyt w roku bieżącym, który uchwałą budżetową został ustalony na poziomie 1.395.467,00 zł. Na ukształtowanie nadwyżki miały wpływ ponad planowe dochody w wysokości-
179.417 zł. Należy zauważyć, że dużo niższe od dochodów z roku 2008 (1.450.545,58 zł). Dochody ponad planowe z tytułu oprocentowania i udziałów z podatku PIT. Wydatki zgodnie z ustawą o finansach należy wykazać z podziałem na majątkowe i bieżące. Wydatki majątkowe- 6.226.566,72 zł, zaś bieżące 18.069.043,72 zł.
W części II – dochody szczegółowo opisane zostały z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy. W większości na dochody składa się:
- subwencja ogólna z podziałem na oświatową, wyrównawczą i równoważącą- 9.034.231,00 zł
- 2.699.327,02 zł- udziały we wpływach podatku dochodowego PIT i CIT przy planie tj. 112,47 % planu;
- 1.868.395,21 zł- wpływy w dziale 600, rozdziale 60014 z tytułu wpłat z gmin z tytułu porozumień zawartych z gminami na realizację wspólnych inwestycji drogowych;
- 1.007.853,30 zł tj. 100,78% planu z tytułu opłat komunikacyjnych- jest niższy od roku 2008 o kwotę 87.902,00 zł;
- 164.687,89 zł- oprocentowanie od środków na rachunkach bankowych- wyższy od roku 2009 o kwotę 71.097,80 zł;
Pozostałe dochody to dotacje z budżetu Wojewody na zadania realizowane z zakresu zadań administracji rządowej i zadania własne powiatu oraz na podstawie porozumień.
Wydatki budżetowe zostały wykonane w 94,28% planu. Nie wystąpiły, żadne przekroczenia planu, nie ma zobowiązań długoterminowych ani zobowiązań wymagalnych.
Szczegółowo zostały opisane wydatki budżetowe , jakie miały miejsce w jednostkach w 2009 roku. Należy zwrócić uwagę jak kształtowały się wydatki w dziale 600, rozdziale 60014 realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Plan uchwalony uchwałą budżetową na poziomie 5.000.600,00 zł zamknął po zmianach w ciągu roku na kwotę 9.431.092 zł z czego wydatki inwestycyjne- 6.402.292,00 zł. Zadania jakie były wykonywane szczegółowo zastały opisane. Wydatki w dużym stopniu zostały wykonane powyżej 90% planu. Niski procent wykonania wydatków wystąpił w rozdziale 80120-tj. 74,46 %, ponieważ z dniem 1 września 2009 roku zostało przejęte Liceum Ogólnokształcące w Jedwabnem przez Gminę Jedwabne i spadły koszty ze strony powiatu. Ponadto niższe wydatki są w dziale pomoc społeczna, ponieważ część zadań z zakresu pomocy społecznej finansowane były ze środków unijnych.

Starosta – sprawozdanie jest opracowane bardzo szczegółowo, wobec tego nie mam żadnych pytań. Należy podkreślić, ze rok 2009 – mimo kryzysu – był najprawdopodobniej najlepszym pod względem inwestycyjnym w 11-letniej historii Powiatu Łomżyńskiego.

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do niniejszego zagadnienia. W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2009 rok została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 94/299/10 z dnia 17 marca 2010 roku stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu).

Ad.15 Starosta – poinformował, że Lokalna Organizacja Turystyczna otrzymała nieruchomość od miasta Łomża i tam będzie prowadzić swoją działalność. Wobec tego potrzebne jest tej organizacji wyposażenie, o które zwróciła się w przedmiotowym wniosku (kopia wniosku stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu).

Sekretarz Powiatu – Wiesław Jemielity – dodał, że meble i urządzenia biurowe zostały wygospodarowane z majątku Starostwa, który nie jest już użytkowany i pochodzi między innymi z Wydziału ROŚB, który to w ostatnim okresie wymienił te wyposażenie na nowe.

Zebrani nie wnieśli innych uwag odnoszących się do niniejszego zagadnienia. W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przekazania mebli i urządzeń biurowych Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemia Łomżyńska została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 94/301/10 z dnia 17 marca 2010 roku stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu).

Ad.16 Starosta – zapoznał zgromadzonych z porządkiem obrad XXXIII–ciej Sesji Rady Powiatu (proponowany porządek obrad stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do niniejszego zagadnienia.

Ad.17 Starosta przechodząc do spraw różnych oprosił o zabranie głosu Naczelnika Wydziału GN.

Stanisław Kozikowski – zajęcie stanowiska w sprawie regulacji stanu prawnego drogi na odcinku Makowskie – Koniecki na terenie gminy Jedwabne jest wymagane zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Powiatu z poprzedniego posiedzenia, który zdecydował o przeprowadzeniu negocjacji z właścicielami gruntów. Negocjacje odbyły się 11 marca br. (protokół z negocjacji znajduje się w aktach Wydziału GN). Poinformowaliśmy zainteresowanych, że nie możemy im wypłacić odszkodowania. Nie byli oni z tego zadowoleni, ale zaakceptowali ten fakt oraz sformułowanie wystąpienia do Wojewody o wydanie decyzji o potwierdzeniu własności powiatu. Natomiast ten kawałek, który aktualnie orzą mogą nabyć w formie zasadzenia co może uznać sąd powszechny. Zainteresowani odmówili sfinansowania całej procedury, ponieważ ponieśli straty z tytułu braku dopłat do problemowych gruntów.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia. W zarządzonym głosowaniu stanowisko w sprawie regulacji stanu prawnego drogi na odcinku Makowskie – Koniecki na terenie gminy Jedwabne zostało przyjęte 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu).

W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 94-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: wtorek, 30 mar 2010 12:42
Data opublikowania: wtorek, 30 mar 2010 12:44
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2324 razy