BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 96/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 15 kwietnia 2010 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.10.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Krzysztof Kozicki - Starosta.
2. Marek Dworakowski - Wicestarosta
3. Mieczysław Chojnowski - członek Zarządu.
4. Henryk Kłosiński - członek Zarządu.
5. Alfred Szymańsk - członek Zarządu.
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Starosta – Krzysztof Kozicki na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady przedstawił proponowany porządek posiedzenia wg następującego układu:
1. Przyjęcie protokołu z 95-ego posiedzenia Zarządu.
2. Rozpatrzenie bilansu za rok 2009 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
3. Rozpatrzenie planu rzeczowo-finansowego na 2010 rok ZPOZ w Łomży.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi ZPOZ w Łomży.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Śniadowo zadania z zakresu zarządzania drogą powiatową.
6. Przyjęcie porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna – projekt porozumienia dotyczy przebudowy odcinka drogi przebiegającego przez wieś Kokoszki.
7. Przyjęcie porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna – projekt porozumienia dotyczy przebudowy odcinka drogi przebiegającego przez wieś Kokoszki.
8. Wyrażenie opinii w sprawie wniosku Pani Justyny Frankowskiej o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty za użytkowanie wieczyste działki nr 20248/1.
9. Wyrażenie opinii w sprawie wniosku Państwa Justyny i Tomasza Frankowskich o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty za użytkowanie wieczyste działki nr 20248/2.
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania Statutu Muzeum Przyrody w Drozdowie.
11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania do prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowogrodzie Gminie Nowogród.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok.
14. Zapoznanie z porządkiem obrad XXXIV-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
15. Sprawy różne:
1.) Upoważnienie członka Zarządu do reprezentowania członka Zarządu Powiatu Łomżyńskiego do reprezentowania podczas rozprawy administracyjnej.
2.) Podjęcie uchwały w sprawie: upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku (…).
3.) Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wystąpienia z apelem dotyczącym przebiegu trasy kolejowej RAIL BALTICA przez Ostrołękę, Łomżę i Ełk.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Z kolei zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 95-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 95-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym udzielił głosu Dyrektorowi ZPOZ w Łomży.

Stanisław Studencki – omówił bilans za rok 2009 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży oraz projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży. Reasumując podkreślił, że przedmiotowe kwestie były omawiane wielokrotnie na posiedzeniu Zarządu, natomiast ZPOZ w roku 2009 osiągnął nadwyżkę finansową w wysokości ponad 453.000 zł, przy czym wszystkie zaplanowane inwestycje zostały wykonane i nie zostały zaciągnięte zobowiązania długoterminowe.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia. W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 96/305/10 z dnia 15 kwietnia 2010 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Starosta ponownie udzielił głosu Dyrektorowi ZPOZ w Łomży.

Stanisław Studencki – ZPOZ w 2010 roku planuje osiągnąć przychód w wysokości ponad 11 mln 600 tys. zł z trzech kontraktów – analogicznych do ubiegłego roku oraz z wynajmu lokali – czynszu i innych przychodów. Jak wiadomo ZPOZ prowadzi działalność publiczną, czyli non profit, wobec tego z ewentualnych oszczędności zrealizujemy inwestycje, jednak na tym etapie bilans na koniec roku ma wynieść 0 zł.

Starosta – plan rzeczowo-finansowy na 2010 rok ZPOZ w Łomży został przyjęty na ostatnim posiedzeniu przez Radę Społeczną ZPOZ w zasadzie bez żadnych uwag.

Henryk Kłosiński – zwrócił uwagę, że na ośrodek zdrowia w Gaci nie ma przewidzianych – po raz kolejny – żadnych środków inwestycyjnych. Ponadto w ośrodku tym od pewnego czasu nie przyjmuje żaden lekarz, natomiast pacjenci nie będą zapisywać się do tego ośrodka w takim przypadku.

Starosta – jest poważny problem z lekarzami, ZPOZ ma duże braki kadrowe w tym zakresie. Natomiast drobne prace remontowe, np. wymiana drzwi wejściowych może być zrealizowane w ramach bieżącego utrzymania.

Stanisław Studencki – na dzień dzisiejszy 7 lekarzy z 40 którzy u nas pracują jest już na emeryturze i pracują na moją prośbę, nie ma na naszym rynku pracy lekarzy. W ośrodku zdrowia w Gaci zapisanych jest 300 pacjentów, którzy obsługiwani są przez pielęgniarkę, która pracuje tam na całym etacie, a powinna obsługiwać 2.500 pacjentów. Bardzo dużo dokładamy do tego ośrodka zdrowia. ZPOZ na dzień dzisiejszy szuka co najmniej 3 lekarzy. Nikt się nie zgłasza, poza lekarzami z Białegostoku i Warszawy, ale rezygnują z powodu dojazdu.
Obecnie opiekujemy się 57.000 pacjentów. System zdrowotny nie przewiduje zwiększenia dofinansowania do ośrodków na terenie wsi i to powoduje taką sytuację. Nas nie będzie w najbliższym czasie stać na utrzymanie takich ośrodków.
W Warszawie jest nadmiar lekarzy, ale na naszym rynku ich nie ma, na szczęście sytuacja z pielęgniarkami się poprawiła. Niestety lekarz musi mieć specjalizację lub sześć lat praktyki, aby móc zapisywać do siebie pacjentów.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu. W zarządzonym głosowaniu plan rzeczowo-finansowego na 2010 rok ZPOZ w Łomży został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Starosta – wczoraj Rada Społeczna ZPOZ podjęła uchwałę w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi ZPOZ w Łomży. Nagroda ta wynosi trzykrotność wynagrodzenia zasadniczego i jest to rozwiązanie, które także przyjęte zostało przez inne samorządy, które prowadzą zpoz-ty lub stacje pogotowia. Nagroda roczna zastępuje nagrodę kwartalną i pozwala na bardziej przejrzystą ocenę pracy Dyrektora.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia. W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi ZPOZ w Łomży została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 96/306/10 z dnia 15 kwietnia 2010 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Wicestarosta – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Śniadowo zadania z zakresu zarządzania drogą powiatową wynika z tego, że Gmina Śniadowo wystąpiła z pismem do Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w sprawie użyczenia działki nr 391 (droga powiatowa nr 1996B ul. Ostrołęcka) w celu wykonania przebudowy chodników położonych w pasie drogi, w związku z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie Projektu z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi'. Przejęcie przez Gminę Śniadowo części pasa drogowego ma nastąpić wyłącznie na czas realizacji projektu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia. W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Śniadowo zadania z zakresu zarządzania droga powiatową (projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu).


Ad.6 Wicestarosta – przedstawił projekt porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna. Wyjaśniając przypomniał, że projekt tego porozumienia dotyczy przebudowy odcinka drogi przebiegającego przez wieś Kokoszki.

Henryk Kłosiński – zapytał czy koszty modernizacji ww. odcinka drogi powiatowej były uwzględnione w uchwalonym budżecie na 2010 rok.

Wicestarosta – na powyższe pytanie odpowiedział twierdząco.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia.
W zarządzonym głosowaniu projekt porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Wicestarosta – przedstawił kolejny projekt porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna. Wyjaśniając przypomniał, że projekt tego porozumienia dotyczy przebudowy odcinka drogi przebiegającego przez wieś Janczewo.

Babra Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w mojej ocenie należy zapisać w projekcie porozumienia kwotę jaką Powiat ma zamiar przeznaczyć na wykonanie dokumentacji. Nie można ogólnie zapisywać, że pokryjemy jakieś koszty, należy te koszty wstępnie oszacować. Wg wcześniejszych danych kwota miała być w wysokości około 40.000 zł.

Członkowie Zarządu przychylili się do wniosku pani Skarbnik.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia.
W zarządzonym głosowaniu projekt porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Następnie została ogłoszona 10-ciominutowa przerwa, po zakończeniu której głos zabrał Naczelnik Wydziału GN.

Ad.8 Stanisław Kozikowski – pani Justyna Frankowska wystąpiła z wnioskiem o udzielenie 50 % bonifikaty od opłaty za użytkowanie wieczyste działki nr 20248/1 uzasadniając to tym, iż na działce tej znajduje się obiekt zabytkowy. Jest to w części zgodne z prawdą, wobec tego w części ten wniosek należałoby uznać. Jednak w mojej ocenie należy także zaktualizować opłatę za zmianę wartości gruntu, bowiem ostatnia aktualizacja miała miejsce w 2008 roku. Uważam, że należy połączyć te dwie kwestie. Także działki należące do ROK w Łomży jako w jednym kompleksie należy przeszacować wartość działek. Dyktuje to logika, nie jest to obowiązek.

Starosta – pani Justyna Frankowska zdecydowanie wspiera kulturę na naszym terenie i wspólnie z ROK, jednak to jest inna sprawa i ma bezpośredniego związku z analizowaną kwestią.

Henryk Kłosiński – jak naliczana jest przedmiotowa opłata?

Stanisław Kozikowski – jest to 3 % od oszacowanej wartości działki. Nie jest powiedziane, że opłata ta wzrośnie, ponieważ należy oszacować aktualną wartość tych działek.

Starosta – uważam, że oszacowanie wartości działek nie powinno wypaczyć idei bonifikaty dla nieruchomości zabytkowych.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia. W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, opowiedzieli się za przeszacowaniem wartości przedmiotowych działek oraz za rozpatrzeniem możliwości udzielenie 50 % bonifikaty od opłaty za użytkowanie wieczyste działki nr 20248/1 (materiały dotyczące niniejszego tematu stanowią załącznik nr 9 do protokołu).

Ad.9 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – zapoznał zebranych z wnioskiem Państwa Justyny i Tomasza Frankowskich o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty za użytkowanie wieczyste działki nr 20248/2.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia.
W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, pozytywnie zaopiniowali przeszacowanie wartości działki nr 20248/2 oraz rozpatrzenie możliwości udzielenie 50 % bonifikaty od opłaty za użytkowanie wieczyste ww. działki (materiały dotyczące niniejszego tematu stanowią załącznik nr 10 do protokołu).

Ad.10 Elżbieta Gosk – gł. spec. ds. kultury poinformowała, że statut Muzeum Przyrody w Drozdowie nie był nowelizowany od 2000 roku. Przez blisko 10 lat zaszły zmiany, które winne znaleźć potwierdzenie w treści statutu. Zmiany te dotyczą w szczególności zakresu jak i obszaru działalności Muzeum, który uległ poszerzeniu. W zakresie gromadzenia i badania zbiorów historycznych działalność Muzeum Przyrody w Drozdowie obejmuje obecnie teren województwa podlaskiego, a także dodatkowo mazowieckiego, zaś w zakresie gromadzenia i badania zbiorów dotyczących środowisk słodkowodnych obszar badań został rozszerzony, także o teren Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicy. Poszerzeniu uległa również działalność Muzeum m.in. dotycząca organizacji przejazdów po okolicy Drozdowa, Łomży oraz Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, a także wynajmu sprzętu turystycznego i kostiumów historycznych. Uwzględniając położenie placówki na obszarach wiejskich uelastyczniono liczbę członków Rady Muzealnej określając ją od 5 do 15 osób. Ułatwi to zarządzanie Muzeum oraz zwoływanie posiedzeń Rady. Natomiast treść Statutu Muzeum Przyrody w Drozdowie została uzgodniona z Panem Bogdanem Zdrojewskim Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia. W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania Statutu Muzeum Przyrody w Drozdowie (projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu).

Ad.11 Elżbieta Gosk – gł. spec. ds. kultury poinformowała, że w myśl art. 5 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991roku o systemie oświaty do zadań własnych powiatu należy zakładanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych, w tym szkolnych schronisk młodzieżowych umożliwiających korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień młodzieży. Od lat powiat zlecał na mocy zawieranych rokrocznie umów zadanie w zakresie prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowogrodzie do wykonania Burmistrzowi Nowogrodu - jako Zleceniobiorcy przekazując na to środki z subwencji oświatowej. W ostatnim okresie nastąpiło znaczne ożywienie działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowogrodzie związane z rozwojem turystyki na tym terenie. Ma to swoje źródło w fakcie, iż na obszarze Nowogrodu leży Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie - jeden z najciekawszych obiektów muzealnych w kraju, tu odbywają się też Dni Kultury Kurpiowskiej. W/w Schronisko funkcjonuje w Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie. Stąd prośba Gminy o przekazanie tej placówki. Przekazanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowogrodzie do prowadzenia Gminie Nowogród umożliwiłoby lepszy nadzór, zarządzanie i kontrolę tej placówki funkcjonującej w obszarze Szkoły, której organem prowadzącym jest powyższa Gmina. Jednocześnie wyeliminowane zostałoby coroczne zlecanie zadań. Natomiast w myśl art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego. Zawarcie takiego porozumienia jest w pełni zasadne. Analogicznie do Powiatu Gmina Nowogród podejmie uchwałę w sprawie przejęcia do prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowogrodzie.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia. W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania do prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowogrodzie Gminie Nowogród (projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu).

Ad.12 Skarbnik Powiatu – Barbara Gorzęba – przepisy art. 37 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 roku o finansach publicznych nałożyły obowiązek na Zarządy jednostek samorządu terytorialnego, podania do publicznej wiadomości informacji do 31 maja następnego roku, obejmującej dane za poprzedni rok we wskazanym w tych przepisach zakresie. Budżet powiatu za 2009 rok zrealizowano pomyślnie. Dochodów osiągnięto na kwotę – 23.948.899,74 zł (100,75 % w relacji do planu po zmianach), a wydatków dokonano na kwotę – 24.295.610,44 zł (94,28 % w stosunku do planu po zmianach). Z danych zawartych w przekazanej i dołączonej tabeli wynika m. in. to, że rok obrachunkowy zamknięto „przejściowym” deficytem budżetowym w wysokości -346.710,70 zł, bo o taką kwotę poniesiono wyższe wydatki („razem”) od wykonanych dochodów („razem”). Deficyt powyższy pokryty został ze środków niewykorzystanych nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych. W oparciu o sprawozdania złożone przez wszystkie jednostki objęte budżetem powiatu stwierdza się, iż na koniec 2009 roku w żadnej z nich nie pozostały nieopłacone zobowiązania, dla których już minął termin płatności. Nadto oznajmia się, że powiat nie ma czynnych rozliczeń z tytułu pożyczek i kredytów. Nie jest też związany nawet potencjalną odpowiedzialnością z tytułu poręczeń i gwarancji, gdyż takich zabezpieczeń nie udzielono żadnemu podmiotowi. Podatki i opłaty o charakterze podatkowym w finansach powiatu w 2009 roku nie występowały, przeto żadnych decyzji na zastosowanie ulg w ich spłacie nie wydawano. Wykaz beneficjentów pomocy publicznej udzielonej im w 2009 roku w ramach limitów i środków Państwowego Funduszu Pracy z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej stanowi załącznik do niniejszej informacji. Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 (pochodzące z budżetu Unii Europejskiej) wykorzystano na realizację siedmiu projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na kwotę 1.328.679,23 zł.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia. W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 96/307/10 z dnia 15 kwietnia 2010 roku stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

Ad.12 Skarbnik Powiatu – Barbara Gorzęba – poinformowała, że projekt kolejnej uchwały dotyczy zatwierdzenia przeniesienia planowanych wydatków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 marca 2010 roku dokonane przez kierowników jednostek budżetowych powiatu łomżyńskiego pomiędzy paragrafami w ramach jednego rozdziału. Wydatki te osiągnęły kwotę 469.129 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załączniku Nr 2.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia. W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 96/308/10 z dnia 15 kwietnia 2010 roku stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

Ad.13 Starosta zapoznał zgromadzonych z porządkiem obrad XXXIV-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego. Reasumując zaznaczył, że I część obrad będzie składać się z uroczystości poświęconej pamięci ofiarom katastrofy samolotu TU 154 pod Smoleńskiem, w wyniku której zginęła polska delegacja na czele z Lechem Kaczyńskim Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i jego małżonką – Marią Kaczyńska (proponowany porządek obrad stanowi złącznik nr 15 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia.

Ad.14 1.) W sprawach różnych Starosta poinformował, że upoważnienie członka Zarządu Powiatu Łomżyńskiego do reprezentowania podczas rozprawy administracyjnej dotyczy około 300 m2 gruntów przy drodze powiatowej w miejscowości Makowskie. Z kolei z prośbą o wyjaśnienie udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału GN.

Stanisław Kozikowski – przy wspomnianej drodze w 2008 roku budowany był przepust i w związku z tym część gruntu pod drogę została zajęta. Wojewoda na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych stwierdził na podstawie obowiązujących norm prawnych, że grunt zajęty pod drogę stał się z mocy prawa własnością Powiatu. Jednak za przejęcie tego gruntu nie zostało wypłacone odszkodowanie wg obowiązujących przepisów prawnych. Od tego służyło odwołanie do Ministra Infrastruktury z czego skorzystał zainteresowany. Minister ten w swojej decyzji uchylił decyzję Wojewody. Od tej decyzji wnieśliśmy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i uchylił decyzję Ministra Infrastruktury i skierował ją do ponownego rozpatrzenia. Wobec tego Minister przesłał do Wojewody pismo, aby w ramach uzupełnienia swojego materiału dowodowego przeprowadził problemową rozprawę administracyjną. Stąd wynika potrzeba oddelegowania członka Zarządu Powiatu.
Kontynuując wypowiedź Naczelnik Wydziału GN poinformował zebranych o tym jakie materiały powinny być przygotowane na przedmiotową rozprawę administracyjną.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 4 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”, głosów przeciwnych nie było, upoważnili członka Zarządu Powiatu Łomżyńskiego – Alfreda Szymańskiego do uczestnictwa w rozprawie administracyjnej (materiały dotyczące powyższego tematu stanowią załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).

2.) Starosta – projekt niniejszej uchwały dotyczy udzielenia Panu Mieczysławowi Bieńkowi – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży pełnomocnictwa do udziału w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku w projekcie „Kamisa i Pasza idą na staż” finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pełnomocnictwo te ma służyć podejmowaniu wszelkich działań związanych z bieżącą realizacją projektu. Jest to kwestia formalna – wymóg projektu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia. W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie: upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 96/309/10 z dnia 15 kwietnia 2010 roku stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu).

3.) Starosta przypomniał, że Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej – Lech Antoni Kołakowski na ostatniej sesji poprosił o radnych Powiatu Łomżyńskiego o skierowanie do Prezesa Rady Ministrów, Marszałków Sejmu i Senatu oraz parlamentarzystów apelu w sprawie przebiegu trasy kolejowej RAIL BALTICA. Zadaniem pana Posła podobnie jak z przebiegiem trasy Via Baltica są duże szanse na zmianę wytyczonej trasy przez PKP w zakresie projektowanej budowy magistrali kolejowej RAIL BALTICA i zmianę wytyczonej trasy na wariant „łomżyński”, czyli przez Ostrołękę i Łomżę. Ważnym jest, że podobnego zdania jest większość ekspertów zajmujących się tą problematyką. W uzasadnieniu niniejszego apelu jest podkreślone, że w XXI wieku Ostrołęka i Łomża weszły z okrojoną przez decyzje PKP infrastrukturą kolejową. Zlikwidowano rekordową w skali kraju ilość połączeń, zamknięto linie do Szczytna, Siedlec, Białegostoku i Łomży. Na mapie kolejowej ten region Polski jest białą plamą. Nie ma drugiego miejsca w kraju z tak małą ilością czynnych linii kolejowych a oczywistym jest, że troska o zrównoważony rozwój kraju powinna być sprawą nadrzędną. Wariant tej magistrali przez Ostrołękę i Łomżę jest rekomendowany jako najkorzystniejszy przez firmę doradczą Scot Wilson. Inne najbardziej istotne argumenty przemawiające za wariantem ostrołęcko-łomżyńskim to:
1) najkrótszy przebieg, nawet o około 80 km mniej niż wariant białostocki,
2) najmniejsza ingerencja w naturalne środowisko, wariant „łomżyński” poparł dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego,
3) zapewnienie odpowiedniej infrastruktury na terenie, który omijają duże arterie międzynarodowe,
4) odcinek linii kolejowej Ostrołęka-Łomża jest w fatalnym stanie i planowane jest jego zamknięcie w 2012 roku,
5) RAIL BALTICA przez Ostrołękę i Łomżę doprowadzi do ponownego połączenia dwóch byłych miast wojewódzkich z Warszawą i przyczyni się kapitalnie do rozwoju tak zwanej ściany wschodniej.
Decyzja o wytyczeniu tej trasy przez Ostrołękę i Łomżę jest potrzebna i doprowadzi wreszcie do zrównoważonego rozwoju tych zapomnianych przez władze terenów o bogatej historii. Miasto Łomża, które liczy około 65.000 mieszkańców jest jedynym w Polsce, które nie ma połączeń kolejowych pasażerskich, a w najbliższej perspektywie planowane jest także zlikwidowanie połączeń kolejowych towarowych.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za”, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było, przyjęli projekt uchwały w sprawie wystąpienia z apelem dotyczącym przebiegu trasy kolejowej RAIL BALTICA przez Ostrołękę, Łomżę i Ełk (materiały dotyczące powyższego tematu stanowią załącznik nr 18 do niniejszego protokołu).

W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 96-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: piątek, 23 kwi 2010 12:33
Data opublikowania: piątek, 23 kwi 2010 12:35
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2379 razy