BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 97/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 27 kwietnia 2010 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.40.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Krzysztof Kozicki - Starosta.
2. Mieczysław Chojnowski - członek Zarządu.
3. Henryk Kłosiński - członek Zarządu.
4. Alfred Szymański - członek Zarządu.
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Starosta – Krzysztof Kozicki na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady przedstawił proponowany porządek posiedzenia wg następującego układu:
1. Przyjęcie protokołu z 96-ego posiedzenia Zarządu.
2. Rozpatrzenie wniosku Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży o wyrażenie opinii w sprawie utworzenia przez Zakład Zastępczych Miejsc Szpitalnych.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.
4. Przyjęcie porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Śniadowo.
5. Przyjęcie porozumienia w sprawie zmiany porozumień z dnia 14 kwietnia 2008 roku i 30 listopada 2009 roku, dotyczących wspólnej realizacji przebudowy ciągu drogowego złożonego z 4 dróg powiatowych i jednej drogi gminnej na terenie gminy Piątnica.
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Powiatu Łomżyńskiego.
7. Rozpatrzenie wniosku Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku o ufundowanie nagród.
8. Rozpatrzenie wniosku Komendy Miejskiej Policji w Łomży o ufundowanie nagród.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od stycznia do 31 marca 2010 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok.
11. Sprawy różne:
1.) Wniosek Związku Sybiraków o ufundowanie tablicy pamiątkowej poświęconej II Wywózce Polaków na Sybir.
2.) Wniosek o przebudowę drogi na odcinku Olszewo – Góra.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Z kolei zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 95-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 95-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym udzielił głosu Dyrektorowi ZPOZ w Łomży.

Stanisław Studencki – Prezydent Miasta Łomża wystąpił do nas z wnioskiem o pomoc w zabezpieczeniu przez Zakład Zastępczych Miejsc Szpitalnych, co wynika z nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia. Samorząd Miejski nie konsultował z nami tych kwestii i oczekuje, że my zorganizujemy na terenie miasta tę sprawę. Należy przy tym dodać, że na terenie powiatu zabezpieczamy zastępcze miejsca szpitalne co zostało nałożone na nasz organ założycielski, którym jest Powiat Łomżyńskim. Dodatkowe zadania bez przekazania środków nie powinny być przez nas realizowane.

Starosta – czy miasto Łomża dokłada nam środki na utrzymanie medycyny szkolnej na terenie Miasta Łomża.

Stanisław Studencki – nie, należy zaznaczyć, że na terenie miasta Łomża w roku 2009 dołożyliśmy około 170.000 zł i powinniśmy w tym zakresie podjąć jakieś radykalne rozwiązania, ponieważ ZPOZ-tu nie stać na takie finansowanie.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu jednogłośnie opowiedzieli się za propozycją Dyrektora ZPOZ – wyrażając negatywną opinię w sprawie utworzenia przez Zakład Zastępczych Miejsc Szpitalnych na ternie miasta Łomża (materiały dotyczące powyższego tematu stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu – projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży wynika z tego, że w postępowaniu nadzorczym PUW w Białymstoku zarzucił w podjętej przez nasz samorząd uchwale – Zarządu Powiatu – to, iż w uchwale tej zmieniliśmy schemat organizacyjny ZDP w Łomży, ponieważ struktura organizacyjna była zapisana w pierwotnej uchwale – o powołaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży. Wcześniej PUW w Białymstoku nie kwestionował tego – mimo, że struktura organizacyjna uchwałą Zarządu Powiatu była zmieniana w przypadku ZDP trzykrotnie.
Wobec tego, aby dostosować obowiązujące zapisy do aktualnych norm prawnych, które w ustawie o samorządzie powiatowym wyraźnie wskazują, iż kompetentnym organem do zmiany struktury organizacyjnej jednostek organizacyjnych jest zarząd powiatu.
Zaproponowana uchwała uchyla obowiązujący regulamin organizacyjny ZDP i także późniejsze wszystkie zmiany. Pozwoli to oczyścić sytuację, bowiem zgodnie z interpretacją Wojewody wszystkie dotychczasowe uchwały w sprawie zmiany tego regulaminu może zakwestionować.
Uchwała ma wejść z dniem podjęcia. Różnica polega konkretnie na tym, że dwie sekcje zostaną połączone i powstanie sekcja utrzymania dróg i mostów. Pozostałe dwie sekcje nie ulegają zmianom. Poza tym w paragrafie 6 proponuję autopoprawkę, gdzie zostają zawarte dwa punkty – zgodnie z obowiązującym prawem stwierdzające, iż Starosta Łomżyński określa wysokość wynagrodzenia i premii dla Dyrektora ZDP oraz, że Zarząd Powiatu zatrudnia i zwalnia dyrektorów jednostek organizacyjnych.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia. W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 97/310/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Jan Olszewski – Dyrektor ZDP w Łomży przedstawił projekt porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Śniadowo. Reasumując zaznaczył, że prócz pomocy finansowej w przedmiotowym porozumieniu wg zapisów jedynie przekazujemy na okres realizacji inwestycji tę drogę w zarząd. Okres ten będzie trwał 7 lat – zgodnie z wymogami określonymi przez dofinansowywanie inwestycji drogowych ze środków pomocowych.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – uznała, że na przyszłość, jeżeli porozumienie dotyczy dwóch kwestii – np. pomocy finansowej i z drugiej strony przekazania drogi w zarząd, to w jej ocenie informacja o tym powinna być zawarte także w nazwie porozumienia.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu. W zarządzonym głosowaniu projekt porozumienia w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Śniadowo został przyjęty 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Jan Olszewski – Dyrektor ZDP w Łomży przedstawił projekt porozumienia w sprawie zmiany porozumień z dnia 14 kwietnia 2008 roku i 30 listopada 2009 roku, dotyczących wspólnej realizacji przebudowy ciągu drogowego złożonego z 4 dróg powiatowych i jednej drogi gminnej na terenie gminy Piątnica. Wyjaśniając dodał, że po przetargu kwota realizacji ww. inwestycji uległa zmniejszeniu, jednak roboty dotykowe w tym przypadku pochłonął około 500.000 zł. Wobec tego planowane jest zmienienie porozumienia ze zwiększenie partycypacji samorządu gminy o tę kwotę 500.000 zł.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poprosiła o przygotowanie dokumentów finansowych i przekazanie ich właściwym organom, które dotyczyły innych inwestycji, ponieważ obecnie nie można uruchomić środków finansowych.

Starosta podkreślił, że dużo problemów zgłaszanych jest w związku z przepustami drogowymi, co znacznie podnosi koszty realizacji inwestycji.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu. W zarządzonym głosowaniu projekt porozumienia w sprawie zmiany porozumień z dnia 14 kwietnia 2008 roku i 30 listopada 2009 roku, dotyczących wspólnej realizacji przebudowy ciągu drogowego złożonego z 4 dróg powiatowych i jednej drogi gminnej na terenie gminy Piątnica, został przyjęty 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Następnie została ogłoszona dziesięciominutowa przerwa, po zakoszeniu której głos zabrał główny specjalista ds. kultury i oświaty.

Ad.6 Elżbieta Gosk – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Powiatu Łomżyńskiego jest konsekwencją wniosków, które zostały złożone w sprawie przyznania honorowego obywatelstwa następującym osobom:
 Starszemu brygadierowi w stanie spoczynku – Lucjanowi Porowskiemu – wieloletniemu Komendantowi Rejonowemu Państwowej Straży Pożarnej, a później Komendantowi Miejskiej PSP w Łomży, sprawnie organizującemu rejonowy system ratownictwa gaśniczego;
 Druhowi Czesławowi Babińskiemu – ur. w 1912 r. i działającemu w Straży Ogniowej od 1930r., wychowawcy wielu pokoleń strażaków;
 Druhowi Henrykowi Florczykowi – działającemu w ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy od 1948r., pełniącemu m.in. funkcję Przew. Kom. Rewizyjnej Zarządu Woj. Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Łomżyńskiego.
Wobec tego w myśl § 8 pkt.10 a statutu Powiatu Łomżyńskiego – do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach nadawania Honorowego Obywatelstwa Powiatu Łomżyńskiego. Tytuł ten nadawany jest osobom, które wykazały szczególne osiągnięcia w działaniach na rzecz Powiatu i jego mieszkańców. W 2010 r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży zgłosiła wniosek do Rady Powiatu o przyznanie tytułu Honorowego Obywatela trójce strażaków. Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego w najbliższym czasie zaopiniuje projekt niniejszej uchwały i wymienione w tej uchwale kandydatury. Wszystkie w/w osoby mają trwały i znaczący wkład w działania na rzecz skutecznej ochrony i ratowania tego co najważniejsze – zagrożonego zdrowia, życia i mienia ludzkiego mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego. Zasługują w pełni na to zaszczytne wyróżnienie.

Starosta – intencją wnioskodawcy generalnie jest to, żeby docenić i uhonorować osoby, które swoim wieloletnim doświadczeniem i ciężką pracą ratowali mienie, zdrowie i życie ludzi przez wiele lat. Organizacja ochotniczych straży pożarnych na terenie powiatu liczy kilka tysięcy członków, czyli jest to podkreślenie roli i znaczenia tej organizacji. Oczywiście można się zastanawiać czy honorowe obywatelstwo powinno być nadawane za szczególne osiągnięcia kulturalne lub oświatowe czy też także za poświęcenie swojej długoletniej i wytężonej pracy na rzecz pomocy społeczeństwu.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu. W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Powiatu Łomżyńskiego został przyjęty 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału ROŚB – odczytał wniosek Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku o ufundowanie nagród (kopia wniosku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). Reasumując poinformował, że Komenda Wojewódzka Policji raczej nie zwracała się do tej pory z takimi wnioskami, jednak konkurs, który ma być dofinansowany ma zasięg ogólnokrajowy. Wobec tego uznał, że warto zaangażować się w dofinansowanie lub inną formę wsparcia zadania wymienionego w powyższym wniosku.

Członkowie Zarządu nie wnosząc uwag 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, pozytywnie rozpatrzyli wniosek Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku o ufundowanie nagród.

Ad.8 Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału ROŚB – kolejny wniosek dotyczy ufundowania nagród w postaci zakładek, opasek odblaskowych itp. akcesoriów, które uczą dzieci jak zachowywać się bezpiecznie będąc uczestnikiem ruchu drogowego.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – pragnę zaznaczyć, ze pomoc, która ewentualnie zostanie przekazana ma mieć charakter rzeczowy a nie finansowy.

Członkowie Zarządu nie wnosząc uwag 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, pozytywnie rozpatrzyli wniosek Komendy Miejskiej Policji w Łomży o ufundowanie nagród (kopia wniosku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – budżet powiatu na 2010 rok według stanu na 31 marca 2010 roku wynosił po stronie dochodowej – 20.082.516,00 zł; po stronie wydatkowej –22.310.324,00 zł. W okresie I-go kwartału dochodów osiągnięto na kwotę – 5.713.001,29 zł tj. 28,45% w stosunku do planu, zaś wydatków zrealizowano na kwotę 4.958.278,84 tj. 22,22 % w relacji do planu, w tym w poszczególnych działach jak w tabeli przekazanej zainteresowanym. Z danych powyższych wynika m. innymi i to, że budżet powiatu (plan) ukształtowany na koniec I-go kwartału jest deficytowy na kwotę – 2.227.808,00 zł, o którą wyższy jest plan wydatków od planu dochodów. Deficyt ten w całości ma pokrycie w środkach niewykorzystanych nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych. Tym niemniej w sprawozdawanym okresie nie doszło do faktycznego zaangażowania środków nadwyżek z lat minionych, bowiem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych – wydatkowano – 4.958.278,84 zł, a dochodów osiągnięto na kwotę – 5.713.001,29 zł uzyskując „nadwyżkę rachunkową” w wysokości 754.722,45 zł. Jednakże w kolejnych miesiącach będą wykonywane zadania „sezonowe” i w rezultacie zwiększy się wydatnie tempo realizacji wydatków i na sfinansowanie ich trzeba będzie zaangażować część nadwyżek z lat ubiegłych oprócz środków uzyskanych z wpłat na poczet dochodów. Wykazaną wielkość wykonanych dochodów „Razem” uzyskano ze źródeł wyszczególnionych w przedłożonej tabeli.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia. W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2010 roku została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 97/311/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – po stronie dochodowej zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 82.414,00 zł z tego: w dziale 700, rozdziale 70005, § 2110 o kwotę 10.000,00; w dziale 750, rozdziale 75011, § 2110 o kwotę 72.414,00 dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat łomżyński przyznaną pismem Wojewody Podlaskiego z dnia 14 kwietnia 2010 roku ze środków rezerwy celowej z cz. 85. Po stornie wydatkowej zwiększa się plan wydatków z budżetu powiatu o 82.414,00 zł i plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego w Łomży w tym o kwotę 10.000,00 zł w dziale 700, rozdziale 70005 w § 4210 - 5.000,00 i § 4300 – 5.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa. Także zwiększa się ten plan o kwotę 72.414,00 zł w dziale 750, rozdziale 75011 w tym: § 4010 – 62.350,00 zł; § 4110 – 9.464,00 zł; § 4120 – 600,00 zł na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych przy realizacji ustawy z dnia 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Wniosek w przedmiotowej sprawie został złożony przez Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w dniu 21 kwietnia 2010.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia. W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 roku została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 97/312/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad.11 1.) W sprawach różnych Starosta poinformował, że Związek Sybiraków wystąpił z wnioskiem o ufundowanie tablicy pamiątkowej poświęconej II Wywózce Polaków na Sybir. Tablica ta ma być zamontowana w kościele w Szczepankowie. Kwota partycypacji ma wynosić 1.200 zł. Związek Sybiraków bardzo prosi o wsparcie tej inicjatywy (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – zadanie te można sfinansować ze środków na promocję, bowiem na kulturę nie ma już wolnych środków. Także w tym przypadku pragnę zaznaczyć, że pomoc, która ewentualnie zostanie przekazana ma mieć charakter rzeczowy a nie finansowy.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia. W zarządzonym głosowaniu wniosek o ufundowanie tablicy pamiątkowej poświęconej II Wywózce Polaków na Sybir został rozpatrzony pozytywnie 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

2.) Starosta poinformował, że wpłynął wniosek o przebudowę drogi na odcinku Olszewo – Góra, gdzie prócz drogi powiatowej w złym stanie jest także w bardzo złym stanie technicznym mostek. Wnioski w tej sprawie wpływały także w poprzedniej kadencji. Wobec tego należy tę kwestię szczegółowo rozpatrzeć. Sprawę tę przedstawiam informacyjnie. Na kolejnym posiedzeniu rozpatrzymy konkretne propozycje złożone w problemowej kwestii.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia.

W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 97-me posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: wtorek, 11 maj 2010 08:24
Data opublikowania: wtorek, 11 maj 2010 08:26
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2507 razy