BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 99/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 24 maja 2010 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończenie o godzinie 9.30.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Krzysztof Kozicki - Starosta.
2. Marek Dworakowski - Wicestarosta.
3. Mieczysław Chojnowski - członek Zarządu.
4. Henryk Kłosiński - członek Zarządu.
5. Alfred Szymański - członek Zarządu.
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Starosta – Krzysztof Kozicki na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady przedstawił proponowany porządek posiedzenia wg następującego układu:
1. Podjęcie 4 uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok.
2. Sprawy różne:
 Zatwierdzenie arkusza organizacyjnego pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Nr 1 w Łomży.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Z kolei zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym zarządził realizację punktu pierwszego porządku obrad.

1.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w projekcie uchwały zwiększa się plan dochodów oraz wydatków z budżetu o kwotę o kwotę 892.239 zł dotacji celowej w dziale 853, w rozdziale 85395 w tym: § 2007 o kwotę 869.230 zł tj. płatności w części dotyczącej współfinansowania z EFS; § 2009 o kwotę 23.009 zł w części współfinansowania krajowego na realizację zadań z projektu „Razem ku samodzielności. Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” na podstawie aneksu z dnia 7 lutego2010 roku do umowy zawartej w dniu 23 lipca 2008 roku.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 99/320/10 z dnia 24 maja 2010 roku stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

2.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w kolejnym projekcie uchwały zmniejsza się środki z rezerw z działu 758, rozdziału 75818 na kwotę 34.304 zł z tego:
1) z § 6800 z rezerwy budżetowej celowej „drogowej” kwotę 32.304 zł i powiększa się z tych środków plan finansowy wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, w dziale 600, rozdziale 60014, § 6050 o kwotę 32.304 zł z przeznaczeniem :
a) 10.100 zł na uzupełnienie środków do pełnego zabezpieczenia sfinansowania kosztów opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej drogi powiatowej nr 1948B;
b) 22.204 zł na dofinansowanie dodatkowych robót w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przejść dla płazów pod drogą powiatową nr 1934B Piątnica – Drozdowo – Wizna” dofinansowanego przez Fundację Ekofundusz w Warszawie;
Wnioski o Nr ZDP-1-343/341/10 i Nr ZDP-1-343/342/10 w przedmiotowej sprawie były rozpatrywane i pozytywnie zaakceptowane na posiedzeniu Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 12 maja 2010 roku .
2) z § 4810 z rezerwy „ogólnej” kwotę 2.000 zł i powiększa się z tych środków plan wydatków Starostwa Powiatowego w Łomży w dziale 921, rozdziale 92195, § 4300 o kwotę 2.000 zł;
Pismo z dnia 17 maja 2010 roku w sprawie uzupełnienia planu wydatków na zadania realizowane przez Wydział Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych zostało przedłożone do Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 17 maja 2010 roku. Dotyczy to wydatków na zorganizowanie uroczystości obchodów Święta Niepodległości w dniu 11 listopada br., które zostaną przygotowane w Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Starosta – wydatki na zorganizowanie uroczystości obchodów Święta Niepodległości w tym roku będą po naszej stronie, bowiem z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku nie otrzymaliśmy dofinansowania. Generalnie w roku bieżącym dofinansowanie z tej jednostki na tego typu uroczystości jest znikome.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 99/321/10 z dnia 24 maja 2010 roku stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

3.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – następny projekt uchwały przewiduje zwiększenie planu dochodów, planu wydatków budżetu powiatu i planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łomży o kwotę 49.171 zł dotacji celowej w dziale 853, w rozdziale 85395 w tym: § 2007 o kwotę 41.795 zł tj. płatności w części dotyczącej współfinansowania z EFS; § 2009 o kwotę 7.376 zł w części współfinansowania krajowego na realizację zadań z projektu „Kwalifikacje na czasie – praca w zasięgu ręki” na podstawie umowy zawartej w dniu 12 czerwca 2009 roku. Kolejną transzę na realizację zadań w ramach projektu przekazał Bank Gospodarstwa Krajowego na wniosek Instytucji Zarządzającej 13 maja 2010 roku.

Starosta – należy zaznaczyć, że szkolenia o tym zakresie są bardzo dobre, średnio jest 10-ciu chętnych na jedno miejsce. Czasami uczestnicy jeszcze w trakcie szkolenia zdobywają zatrudnienie – na poczet nowych kwalifikacji.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 99/322/10 z dnia 24 maja 2010 roku stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

4.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały przewiduje zwiększenie planu dochodów, planu wydatków budżetu powiatu i planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łomży o kwotę 300.001,00 zł dotacji celowej w dziale 853, w rozdziale 85395 w tym: § 2007 o kwotę 255.000 zł tj. płatności w części dotyczącej współfinansowania z EFS; § 2009 o kwotę 45.001 zł w części współfinansowania krajowego na realizację zadań z projektu „Akademia efektywnej nauki – programy rozwojowe dla szkół podstawowych z terenu powiatu łomżyńskiego” na podstawie aneksu umowy zawartej w dniu 30 września 2009 roku.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 99/323/10 z dnia 24 maja 2010 roku stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

Ad.2 Elżbieta Gosk – gł. specjalista ds. oświaty przedstawiła projekt arkusza organizacyjnego pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Nr 1 w Łomży. Reasumując dodała, że projekt arkusza zakłada wymiar zatrudnienia na tym samym poziomie jak w ubiegłym roku. Liczba dzieci objętych opieką Poradni, wbrew przewidywaniom, wzrosła co jest bardzo dobrym sygnałem.

Starosta – Poradnia wyremontowała w roku bieżącym swoje pomieszczenia co znacząco poprawia komfort pracy i jakość świadczonych zadań na rzecz dzieci.
Niepokojące jest to, że systematycznie rośnie liczba dzieci, które wymagają pomocy w zakresie logopedycznym.

Elżbieta Gosk – w dużym stopniu wynika to z tego, że nie zostały przeprowadzone badania przesiewowe.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu arkusz organizacyjny pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Nr 1 w Łomży został zatwierdzony 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (materiały dotyczące powyższego tematu stanowią załącznik nr 7 do protokołu).

W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 99-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: środa, 2 cze 2010 12:41
Data opublikowania: środa, 2 cze 2010 12:43
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2040 razy