BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 100/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 14 czerwca 2010 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończenie o godzinie 9.25.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Krzysztof Kozicki - Starosta.
2. Marek Dworakowski - Wicestarosta.
3. Mieczysław Chojnowski - członek Zarządu.
4. Henryk Kłosiński - członek Zarządu.
5. Alfred Szymański - członek Zarządu.
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Starosta – Krzysztof Kozicki na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady przedstawił proponowany porządek posiedzenia wg następującego układu:
1. Przyjęcie protokołów z 98-go i 99-go posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie przeniesienia środków finansowych.
3. Przyjęcie porozumienia z Gminą Łomża w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Łomża.
4. Przyjęcie porozumienia z Gminą Śniadowo w sprawie przejęcia w zarząd części drogi powiatowej nr 1996B w miejscowości Śniadowo (działka nr 678/1), ul. Kościelna, bezpośrednio graniczącej z działką oznaczoną nr geodezyjnym 391, przez Gminę Śniadowo.
5. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Miejskiego Policji w Łomży o udzielenie pomocy finansowej.
6. Sprawy różne:
 Zapoznanie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie zwiększenia planu wydatków finansowych na 2010 rok.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Z kolei zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 98-go lub 99-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 98-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
W kolejnym głosowaniu protokół z 99-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym udzielił głosu Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych.

Jan Olszewski – wniosek w sprawie przeniesienia środków finansowych dotyczy przesunięcia pieniędzy na przebudowę przepustu w m. Strzeszewo – Gm. Śniadowo. Starliśmy się o dofinansowanie ze środków Ministra Infrastruktury jednak nasze starania nie powiodły się wobec tego możliwe jest przeznaczenie zaplanowanego udziału własnego na inne zadanie. Proponuję, aby kwotę 100.000 zł przenieść na modernizację drogi powiatowej Szczepankowo – Czaplice – Gm. Łomża i Gm. Śniadowo. Dzięki temu uzyskamy równą partycypację trzech samorządów.
Natomiast 50.000 zł proponuję przekazać na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej na terenie Gm. Łomża – na odcinku Stara Łomża – Rybno oraz w ramach tego projektu budowę chodnika (kopia wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie przeniesienia środków finansowych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).
Wicestarosta – czy kosztorys na modernizację drogi powiatowej Szczepankowo – Czaplice opiewał na dużo większą kwotę niż zaplanowany 1.050.000 zł?

Jan Olszewski – tak, jednak mamy nadzieję, że podobnie jak w innych przetargach ostateczna kwota będzie znacznie niższa i zaplanowany 1.050.000 zł wystarczy.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie przeniesienia środków finansowych został zaakceptowany 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – projekt porozumienia z Gminą Łomża w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Łomża dotyczy dokończenia inwestycji na drodze Modzele Stare – Wyrzyki w ramach potrójnego powierzchniowego utrwalenia. Koszty tej inwestycji zgodnie z przedłożonym porozumienie pokrywa Gmina Łomża.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu porozumienie z Gminą Łomża w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Łomża zostało przyjęte 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (kopia porozumienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – kolejny projekt porozumienia dotyczy przejęcia przez Gminę Śniadowo w zarząd części drogi powiatowej nr 1996B w miejscowości Śniadowo (działka nr 678/1), ul. Kościelna, bezpośrednio graniczącej z działką oznaczoną nr geodezyjnym 391. Wynika to z faktu, iż Gmina Śniadowo jest w trakcie realizacji projektu, który umożliwia samorządom duże dofinansowanie – w ramach programów na rzecz rozwoju wsi.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu porozumienie z Gminą Śniadowo w sprawie przejęcia w zarząd części drogi powiatowej nr 1996B w miejscowości Śniadowo (działka nr 678/1), ul. Kościelna, bezpośrednio graniczącej z działką oznaczoną nr geodezyjnym 391, przez Gminę Śniadowo, zostało przyjęte 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (kopia porozumienia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Starosta – jak wiecie Państwo Policja jest dofinansowywana przez różne samorządy, np. miasto Łomża dofinansowuje dodatkowe patrole, gminy finansowały remonty posterunków itp. Do nas także Komendant Policji zwrócił się o pomoc finansową.
Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału ROŚB – kwota dofinansowania dotyczy 1.000 zł na ufundowanie płyty meblowej celem wykonania mebli biurowych w Wydziale Ruchu Drogowego. W budżecie mamy jeszcze środki, które można przeznaczyć na ww. cel.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – należy pamiętać, że ewentualna pomoc może mieć charakter jedynie rzeczowy, ponieważ Policji nie możemy przekazać pieniędzy.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Łomży o udzielenie pomocy finansowej został zaakceptowany 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (kopia wniosku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.6 Starosta przechodząc do spraw różnych poinformował, że wpłynął wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie zwiększenia planu wydatków finansowych na 2010 rok, który dotyczy zwiększenia w zakresie środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – w wysokości ponad 68.000 zł. Kwota ta ma być przeznaczona na zakup materiałów do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych (kopia wniosku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie zwiększenia planu wydatków finansowych na 2010 rok został zaakceptowany 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 100-ne posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: czwartek, 17 cze 2010 12:33
Data opublikowania: czwartek, 17 cze 2010 12:37
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1750 razy