BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 105/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 19 sierpnia 2010 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończenie o godzinie 10.30.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski - Wicestarosta.
2. Mieczysław Chojnowski - członek Zarządu.
3. Henryk Kłosiński - członek Zarządu.
4. Alfred Szymański - członek Zarządu.
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Wicestarosta – Marek Dworakowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady przedstawił proponowany porządek posiedzenia wg następującego układu:
1. Przyjęcie protokółu ze 104-ego posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży za I półrocze 2010 r. na podstawie art.265 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży za I półrocze 2010 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za I półrocze 2010 r. Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
4. Przyjęcie porozumienia z Gminą Miastkowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Miastkowo.
5. Przyjęcie porozumienia z Gminą Piątnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica.
6. Rozpatrzenie 5-ciu wniosków Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w sprawie zwiększenia środków finansowych w budżecie ZDP na rok bieżący.
7. Rozpatrzenie wniosku Pana Rafała Kołakowskiego – radnego Rady Powiatu Łomżyńskiego o wygospodarowanie w budżecie roku bieżącego środków finansowych na przebudowę drogi powiatowej Dobrzyjałowo-Kaimy.
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia regulaminu konsultacji społecznych rocznych programów współpracy powiatu łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
9. Sprawy różne:
 Wniosek Komendy Państwowej Straży Pożarnej w sprawie zmiany przeznaczenia środków przyznanych z budżetu Powiatu Łomżyńskiego.

Następnie Wicestarosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Z kolei zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Wicestarosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu ze 104-ego posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół ze 104-ego posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2 i Ad.3 Wicestarosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym o zabranie głosu poprosił Dyrektora ZPOZ w Łomży.

Stanisław Studencki – sprawozdanie oraz informacja finansowa spełniają wymogi ustawowe. Pragnę zaznaczyć, że mimo ciężkiej zimy i ogólnie trudnej sytuacji finansowej w służbie zdrowia udało nam się wygenerować oszczędności w kwocie 78.000 zł netto. Środki te nie musiały być wydatkowane w I półroczu, wobec tego będziemy pewne zabezpieczenie jeżeli w II półroczu pojawią się trudności. NFZ szuka oszczędności, już znacznie nam obniżył środki na ginekologię i położnictwo. Nadwyżka jaką uzyskaliśmy jest już po wszelkich świadczeniach pracowniczych, łącznie z premiami. Uważam, ze jest to bardzo duży sukces.
Mamy zaległości z tytułu pozyskania środków za wynajem pomieszczeń, największe straty w tej kwestii przynosi ośrodek w Gaci i Szczepankowie. W tych ośrodkach są wielomiesięczne zaległości z płatnościami dla naszego Zakładu. Poza tym należy zaznaczyć, że wydajemy duże środki na diagnostykę, natomiast często zdarza się, ze pacjent nie posiada ubezpieczenie. W związku z tym diagnoza w wielu przypadkach jest na nasz koszt.
Z kolei NFZ nałożył na nas karę za leczenie pacjentki chorej na nowotwór, która zdaniem NFZ nie powinna być leczona (pełna treść informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży za I półrocze 2010 r. na podstawie art.265 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu; pełna treść sprawozdania finansowe Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży za I półrocze 2010 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Wicestarosta – czy istnieje nadal problem z zatrudnieniem lekarzy?

Stanisław Studencki – problem ten nadal istnieje. Przyczyna tego leży w tym, ze lejkarz musi mieć specjalizację, którą może uzyskać dopiero po kilkuletnim stażu w szpitalu.

Wicestarosta – aby zachęcić lekarzy do pracy w naszym ZPOZ-cie należy zapewnić im jak najlepsze warunki do pracy.

Stanisław Studencki – jestem przekonany, że warunki pracy w naszych ośrodkach są na bardzo wysokim poziomie, zarówno pod względem standardu i komfortu jak i jakości sprzętu i wyposażenia elektronicznego oraz medycznego.

Wicestarosta – czy były możliwości uniknięcia kary nałożonej przez NFZ?

Stanisław Studencki – niestety całkowite uniknięcie kary było raczej niemożliwe, nasze starania i uzasadn8ienie podjętych decyzji pozwoliły na wielokrotne obniżenie zaplanowanej dal nas kary. Należy pamiętać, że NFZ działa na podstawie pewnych wytycznych i musi się z nich rozliczyć. Obecnie jest duży nacisk na obniżenie wydatków na świadczenia medyczne.

Zgromadzenie nie wnieśli innych uwag lub pytań.
W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za I półrocze 2010 r. Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 105/342/10 z dnia 19 sierpnia 2010 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – przedstawił projekt porozumienia z Gminą Miastkowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Miastkowo. Objaśniając podkreślił, że przedmiotowy projekt dotyczy opracowania dokumentacji na odwodnienie drogi przebiegającej przez Zaruzie. Gmina przeznacza na to kwotę 15.000 zł. Ukształtowanie terenu jest takie, że woda spływa z układu skokowego na jezdnię. Przewidywany kosz to około 15.000 zł.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu porozumienie z Gminą Miastkowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Miastkowo zostało przyjęte 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (porozumienie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – projekt porozumienia z Gminą Piątnica
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica dotyczy konserwacji drogi na odcinku około 700 przebiegającej przez miejscowość Poniat. Droga ma szerokość około 3,5 m, jest spękana i konieczne jest w celu zapobiegnięcia dalszej degradacji wykonanie powierzchniowego utrwalenia. Wójt zadeklarował kwotę 15.000 zł.

Wicestarosta – po naszej stronie będzie jedynie robocizna oraz pokrycie kosztów zużycia paliwa.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu porozumienie z Gminą Piątnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica zostało przyjęte 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (porozumienie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.6 1.) i 2.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – pierwsze dwa wnioski dotyczą porozumień, które podpisaliśmy już z gminami. Pierwszy obejmuje przekazanie nam kwoty 145.000 zł na inwestycję na terenie obejmującym odcinek drogi Stara Łomża – Pniewo. Natomiast drugi wniosek dotyczy porozumienia podpisanego pomiędzy trzema samorządami: Gminą Śniadowo, Gminą Łomża i Powiatem Łomżyńskim w zakresie realizacji inwestycji na terenie tych dwóch gmin – na kwotę 829.000 zł.
Obydwa wnioski stanowią jedynie przyjęcie ww. środków do naszego budżetu (kopie ww. wniosków stanowią załączniki nr 7 i nr 8 do niniejszego protokołu).

Henryk Kłosiński – czy te wnioski wymagają przyjęcia?

Barbara Gorzęba – nie, na następne posiedzenie przygotuję odpowiedni projekt uchwały w przedmiotowej sprawie i członkowie Zarządu będą głosować za przyjęciem lub ewentualnie odrzuceniem tego projektu.

3.) Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – kolejny wniosek dotyczy inwestycji przebiegającej przez miejscowość Kokoszki. Wynika z tego, że na realizację inwestycji zabrakło 30.000 zł. Wystąpiliśmy o większą kwotę – 35.000 zł, bowiem mogą wystąpić jakieś roboty dodatkowe (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w rezerwie drogowej pozostało już tylko 95.000 zł, jednak inwestycje rozpoczęte należy zakończyć i przeznaczyć dodatkowe środki. Jest to racjonalne rozwiązanie. Jednak dodatkowe zadania inwestycyjne nie powinny być brane już pod uwagę, ponieważ zachwieje to całym budżetem powiatu. Należy podkreślić, że wykonanie dochodów z tytułu podatku pit i cit jest dużo niższe niż zakładane. Poza tym wiele wskazuje, że następny rok może być wyjątkowo trudno ze względu na prawdopodobnie słabą kondycję finansów państwa.

Jan Olszewski – na ww. zadanie wpłynęły dwie oferty, druga oferta była o około 400.000 zł wyższa od tej, którą wybraliśmy. Jednak i tak ze względu na to, że jest to stosunkowo małe zadanie koszty są wyżej skalkulowane.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
W zarządzonym głosowaniu wniosek ZDP w sprawie przekazania dodatkowych środków finansowych w budżecie ZDP na rok bieżący w wysokości 35.000 zł z rezerwy na zadanie polegające na przebudowie drogi powiatowej w miejscowości Kokoszki – gmina Wizna został przyjęty 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

4.) Wicestarosta – czwarty wniosek odnosi się do przeznaczenia środków finansowych w budżecie ZDP na rok bieżący w wysokości 30.000 zł na budowę chodnika i parkingu przy ul. Zielonej w Nowogrodzie. Sprawa ta była już wcześniej omawiana na posiedzeniu zarządu i wstępna deklaracja była taka, że środki na ten cel przeznaczymy z naszego budżetu przy ewentualnym udziale Gminy Nowogród. Środki brakujące na te zadanie można będzie przeznaczyć z oszczędności jakie mamy po rozstrzygnięciu przetargów, które już ogłosiliśmy oraz w ramach rozpoczętej inwestycji z tzw. schetynówki na terenie gminy Nowogród, gdzie udział własny został podzielony między naszym samorządem a samorządem Gminy i Miasta Nowogród (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Henryk Kłosiński – nie znamy jeszcze kwot jakie mogą być po zakończeniu robót. Uważam, że z realizacją tej inwestycji należy się wstrzymać.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – jestem podobnego zdania. Sytuacja w naszym budżecie już jest bardzo napięta, a przyszły rok i wykonanie tegorocznego budżetu naprawdę zapowiada się niekorzystnie. Jak poznamy faktyczne koszty rozpoczętych inwestycji to wtedy należy rozpatrzyć powyższy wniosek.
Muszę dodać, że Ministerstwo Finansów wyraźnie sygnalizuje pogorszenie sytuacji i zmianę przeznaczenia różnych środków w związku z powodziami, które wystąpiły aż w 14-tu województwach.

Wicestarosta – jest to racjonalne rozwiązanie. Najbezpieczniej będzie dokonać analizy tego tematu w późniejszym terminie.

Zgromadzeni nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

5.) Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – ostatni z przedmiotowych wniosków dotyczy zwiększenia budżetu ZDP w związku ze wzrostem zużycia paliwa w ramach bieżącego i zimowego utrzymania dróg. Na ten fakt miała wpływ długa i wyjątkowo sroga zima. Brakuje nam kwoty na ten cel około 100.000 zł. Należy brać pod uwagę także to, że zmieniliśmy przeznaczenie środków inwestycyjnych – zaplanowanych na zakup samochodu dostawczego – na uzupełnienie braków na bieżące utrzymanie dróg. Było to dodatkowe 100.000 zł. Jednak łączna kwota na zimowe utrzymanie w tym roku to 430.000 zł, jest wielokrotnie więcej niż analogiczne wydatki w poprzednich latach (kopia ww. wniosku stanowi załączniki nr 11 do niniejszego protokołu).

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w tej chwili nie ma możliwości zwiększenia budżetu, powinniśmy to rozważyć po rozstrzygnięciu ogłoszonych przetargów.

Członkowie Zarządu zaakceptowali ww. propozycję.
Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.7 Wicestarosta – odczytał wniosek Pana Rafała Kołakowskiego – radnego Rady Powiatu Łomżyńskiego o wygospodarowanie w budżecie roku bieżącego środków finansowych na przebudowę drogi powiatowej Dobrzyjałowo-Kaimy. Objaśniając podkreślił, że wniosek opiewa na kwotę 250.000 zł, która miałaby być przeznaczona na dokończenie inwestycji w zakresie dotyczącym przebudowy drogi na wspomnianym odcinku (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – analogicznie do poprzedniego wniosku należy mieć na uwadze to, że aktualnie nie ma możliwości zwiększenia budżetu, do tego jak Państwo pamiętają na rozpoczęte inwestycje w wielu przypadkach nie ma środków, na bieżące utrzymanie nie ma środków, wobec tego nasz tegoroczny budżet jest poważnie zagrożony.

Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – obecnie prowadzimy wielomilionowe inwestycje, w których udział mają w dużym stopniu samorządy gminne, natomiast samorząd Gminy i Miasta Jedwabne nie wyraził zainteresowania udziałem finansowym w tej inwestycji.

Henryk Kłosiński – czy widzi Pan możliwości wygenerowania oszczędności na powyższy cel?

Jan Olszewski – sytuacja może być taka, że wystąpią dodatkowe, nieprzewidziane braki związane z robotami dodatkowymi.

Wicestarosta – proszę o przeprowadzenie w najbliższym czasie analizy w zakresie możliwości wygospodarowania środków w budżecie roku bieżącego na przebudowę drogi powiatowej Dobrzyjałowo-Kaimy.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.8 Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia regulaminu konsultacji społecznych rocznych programów współpracy powiatu łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie jest wynikiem wprowadzenia zmian do wspomnianej ustawy. Wobec tego wprowadziliśmy nowy element taki jak konsultacje społeczne. Szczegółowy regulamin w tej kwestii stanowi załącznik do przedłożonego projektu uchwały (powyższy dokument stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia regulaminu konsultacji społecznych rocznych programów współpracy powiatu łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie został przyjęty 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.9 W sprawach różnych członkowie Zarządu dokonali analizy wniosku Komendy Państwowej Straży Pożarnej w sprawie zmiany przeznaczenia środków przyznanych z budżetu Powiatu Łomżyńskiego (powyższy dokument stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu wniosku Komendy Państwowej Straży Pożarnej w sprawie zmiany przeznaczenia środków przyznanych z budżetu Powiatu Łomżyńskiego został zaakceptowany 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Wicestarosta z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 105-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: czwartek, 2 wrz 2010 14:50
Data opublikowania: czwartek, 2 wrz 2010 14:52
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2138 razy