BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 107/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 15 września 2010 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.20.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Krzysztof Kozicki - Starosta.
2. Marek Dworakowski - Wicestarosta.
3. Mieczysław Chojnowski - członek Zarządu.
4. Henryk Kłosiński - członek Zarządu.
5. Alfred Szymański - członek Zarządu.
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Starosta – Krzysztof Kozicki na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady przedstawił proponowany porządek posiedzenia wg następującego układu:
1. Przyjęcie protokołu ze 106-ego posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
1.) w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2011 roku zadania pn. ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1946B na odcinku Osobne-Śniadowo o długości 5 627,50 m” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji,
2.) w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2011 roku zadania pn. ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1966B na odcinku Chyliny–Szostaki o długości 2 230,88 m” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji,
3.) w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2011 roku zadania pn. ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1946B na odcinku Janczewo-Bronowo o długości 2 165,72 m” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
3. Przyjęcie projektów porozumień:
1.) z Gminą Nowogród w sprawie zmiany porozumienia z dnia 29 września 2009 r. dotyczącego pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1900B na odcinku od skrzyżowania z droga wojewódzką 648 Serwatki-Kupnina o długości 3260 m zgodnie z dokumentacją znajdująca się w Zarządzie róg Powiatowych w Łomży,
2.) z Gminą Miastkowo w sprawie zmiany porozumienia z dnia 12 maja 2010 r. dotyczącego pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Miastkowo,
 Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o przesuniecie środków finansowych.
3.) z Gminą Łomża w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Łomża,
4.) z Gminą Piątnica w sprawie zmiany porozumienia z dnia 14 lipca 2010 r. dotyczącego pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica,
5.) z Gminą Wizna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna.
4. Zajęcie stanowiska w sprawie odszkodowania za działki nr 246/1 o pow. 0,6385 i nr 246/2 o pow. 0,0679 ha (droga powiatowa), które na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr ROŚB. 7351-D/4/2010 z dnia 15.06.2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z mocy prawa stały się własnością Gminy Miastkowo.
5. Zaopiniowanie Projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Miastkowo.
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Łomżyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Projektu „RAZEM w kierunku utworzenia wioski tematycznej w powiecie łomżyńskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytetu VII Promocja integracji Społecznej, Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok.
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok.
11. Zapoznanie z porządkiem obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu.
12. Sprawy różne:

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Z kolei zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu ze 106-ego posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół ze 106-ego posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym o zabranie głosu poprosił Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

1.) Jan Olszewski – jak wiadomo samorządy mają czas do 30 września na złożenie w ramach NPPDL wniosków o dofinansowanie zaprojektowanych inwestycji drogowych. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 50 %, pozostała część muszą pokryć samorządy. Zgodnie z wolą Zarządu Powiatu miałem przygotować 3 projekty.
Pierwszy dotyczy przebudowy drogi powiatowej Nr 1946B na odcinku Osobne-Śniadowo o długości 5 627,50 m. Wartość kosztorysowa tego zadania wynosi niespełna 6 mln zł, wobec tego na samorząd Gminy Śniadowo i Powiat Łomżyński przypada po około 1,5 mln zł.

Starosta – na jakim etapie jest dokumentacja?

Jan Olszewski – jest już w pełni gotowa.

Wicestarosta – należy pamiętać, że po podjęciu uchwały przez Radę Powiatu trzeba będzie w szybkim tempie zawrzeć porozumienie.

Barbara Gorzęba – jeżeli ta inwestycja uzyska wymaganą akceptację to trzeba będzie zaciągnąć kredyt, który będzie spłacany przez kilka lat.

Wicestarosta – wobec tego pojawia się pytania czy nas stać na taką inwestycję?

Starosta – maksymalne dofinansowanie jakie może otrzymać powiat z NPPDL to 3 mln zł, jeżeli ta inwestycja przejdzie to inne projekty nie zostaną już zaakceptowane.

Jan Olszewski – potwierdzam to co powiedział Starosta. Dodam, że ten odcinek drogi jest w fatalnym stanie technicznym i systematycznie angażuje nasze środki z bieżącego utrzymania. Ten ciąg drogowy łączy kilka szlaków, między innymi drogi wojewódzkie.

Wicestarosta – jeżeli ta inwestycja zostanie wprowadzona to trzeba będzie wpisać do przyszłorocznego budżetu kredyt w wysokości 1,5 mln zł. Z moich wyliczeń wynika, że nasze roczne możliwości inwestycyjne na drogi będą wahać w granicach około 800.000 zł, więc w takim przypadku zostanie zablokowani nawet na kilka lat.

Barbara Gorzęba – przedstawiła symulację finansową w przypadku zaciągnięcia kredytu, po czym dodała, że deficyt budżetowy, który jest ściśle związany z inwestycjami drogowymi wynosi ponad 2.220.000 zł. Nawiązując do powyższego przypomniała, że w roku bieżącym nie było podwyżek płac pracowniczych natomiast kredyt prawdopodobnie zablokuje możliwość regulacji płac w najbliższych latach.

Wicestarosta – do końca listopada br. będziemy wiedzieć czy ten projekt uzyskał akceptację i może nie trzeba będzie wpisywać do budżetu na tym etapie tych wydatków.

Barbara Gorzęba – projekt budżetu musimy przygotować do 15 listopada br.

Starosta – na pewno ta droga będzie najwięcej kosztować jeżeli nie zostanie zmodernizowana, ponieważ angażuje bardzo duże środki na łatanie dziur.

Zgromadzeni nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2011 roku zadania pn. ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1946B na odcinku Osobne-Śniadowo o długości 5 627,50 m” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji, został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Starosta ponownie o zabranie głosu poprosił Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

2.) Jan Olszewski – kolejny projekt jest analogiczny do omówionego powyżej. Obejmuje on złożenie w ramach NPPDL wniosku o dofinansowanie zaprojektowanej inwestycji drogowej w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1966B na odcinku Chyliny–Szostaki o długości 2 230,88 m. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 50 %, pozostałą część muszą pokryć samorządy. Obecnie na tym odcinku jest nawierzchnia z bruku. Łączy on powiaty: łomżyński i grajewski.

Starosta – chciałbym dodać, że ten odcinek nie został dokończony w poprzedniej kadencji i na początku obecnej, ponieważ nie zostały wypełnione przez poprzedni samorząd obowiązku w zakresie przeznaczenia 50 % wartości inwestycji – zgodnie z wytycznymi w zakresie korzystania z 1 %-towej rezerwy Ministra Infrastruktury, które obowiązywały w tamtym okresie. W związku z brakiem dofinansowania zostaliśmy wpisani – jako Powiat Łomżyński – na czarną listę i nie mogliśmy korzystać z pomocy ministerialnej w kolejnym roku. Z kolei od 2008 roku z 1 %-towej rezerwy Ministra Infrastruktury dofinansowywane są jedynie modernizacje mostów. Stąd nie było możliwe dokończenie tej inwestycji z udziałem środków pomocowych.

Wicestarosta – rozmawiałem z Burmistrzem i uzyskałem informacje, że sesja Rady Gminy była planowana na sierpień. Wobec tego byłoby zbyt późno na złożenie wniosku w ramach NPPDL. W związku z tym Burmistrz obiecał, że w trybie nadzwyczajnym ten temat przedstawi na sesji Rady Gminy. Jednak nie wiem czy się wywiąże ze swoich obietnic.

Starosta – projekt porozumienia w przedmiotowej sprawie leży u Burmistrza od 1,5 miesiąca, więc miał dużo czasu, aby ten temat zaprezentować Radzie Gminy. Wszystko zależy od jego dobrej woli. Jeżeli jej zabraknie to w takim przypadku nasza uchwała będzie bezprzedmiotowa.

Zgromadzeni nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2011 roku zadania pn. ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1966B na odcinku Chyliny–Szostaki o długości 2 230,88 m” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji, został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

3.) Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – trzeci projekt uchwały dotyczy przebudowy drogi powiatowej Nr 1946B na odcinku Janczewo-Bronowo o długości 2 165,72 m. W tym przypadku odcinek łączy nasze dwie drogi powiatowe. Wartość kosztorysowa tego zadania 1.941.000 zł. Z budżetu państwa otrzymamy dofinansowanie 50 %, jeżeli uzyskamy akceptację tego wniosku. Udział nasz jest przewidziany w kwocie 150.000 zł a Gminy w wysokości ponad 807.000 zł.

Henryk Kłosiński – jakie są szanse na przejście tych 3 projektów?

Starosta – jeżeli będą oszczędności, tak jak we wcześniejszych kadencjach, to Zarząd Województwa może ogłosić dodatkowe nabory, o ile wszystkie środki nie zostaną skierowane na lotnisko. Stąd opłaca się złożyć trzy projekty.

Wicestarosta – należy pamiętać, że maksymalnie mogą być dofinansowane 2 projekty do łącznej kwoty dotacji 3 mln zł. W zasadzie nie zdarzyło się, że większe dofinansowanie było zastosowane, jedynie powiat białostocki stanowi wyjątek w tym przypadku.

Starosta – więcej wniosków nie powinniśmy składać, bowiem projekty także pochłaniają znaczne koszty.

Zgromadzeni nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2011roku zadania pn. ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1946B na odcinku Janczewo-Bronowo o długości 2 165,72 m” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji, został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.3 1.) Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – projekt pierwszego porozumienia dotyczy zmiany porozumienia zawartego w sprawie pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1900B na odcinku od skrzyżowania z droga wojewódzką 648 Serwatki-Kupnina o długości 3260 m. Te zadanie dostało dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W wyniku przetargu kwoty wyszły niższe i są niewielkie oszczędności. Aktualny projekt porozumienia dostosowuje sytuację do nowych kosztów. Konkretnie kwota 50.000 zł zostanie przesunięta na roboty dodatkowe.

Starosta – kiedy nastąpi rozpoczęcie prac budowlanych?

Jan Olszewski – prace są już rozpoczęte.

Zgromadzeni nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt porozumienia z Gminą Nowogród w sprawie zmiany porozumienia z dnia 29 września 2009 r. dotyczącego pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1900B na odcinku od skrzyżowania z droga wojewódzką 648 Serwatki-Kupnina o długości 3260 m zgodnie z dokumentacją znajdująca się w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży, został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.3 2.) Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – projekt zmieniający porozumienie zawarte z Gminą Miastkowo z dnia 12 maja 2010 r. dotyczącego pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Miastkowo obejmuje dostosowanie kwot po rozstrzygnięciu przetargu. Był zgłoszony tylko jeden wykonawca, wobec tego konieczne jest skumulowanie środków, aby było możliwe zrealizowanie tego zadania. Kwota zaproponowana przez wykonawcę jest wyższa o około 350.000 zł.

 Z tego tytułu wskazane jest przesunięcie kwoty 250.000 zł z modernizacji drogi powiatowej przebiegającej przez miejscowość Sosnowiec. Ponadto Gmina Miastkowo zadeklarowała przekazanie dodatkowych środków w wysokości 100.000 zł. Wobec tego zwróciłem się z wnioskiem o przesuniecie środków finansowych na inwestycję w Tarnowie Gm. Miastkowo (kopia wniosku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Zgromadzeni nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu wniosek Zarządu Dróg Powiatowych o przesuniecie środków finansowych na inwestycję w Tarnowie Gm. Miastkowo w kwocie 250.000 zł został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

W kolejnym głosowaniu projekt porozumienia z Gminą Miastkowo w sprawie zmiany porozumienia z dnia 12 maja 2010 r. dotyczącego pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Miastkowo, został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.3 3.) Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – projekt porozumienia z Gminą Łomża w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Łomża dotyczy inwestycji na odcinku Modzele – Wyrzyki. Zaplanowana kwota po rozstrzygnięciu przetargu była za mała. Gmina Łomża postanowiła dołożyć brakującą kwotę.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W głosowaniu projekt porozumienia z Gminą Łomża w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Łomża, został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.3 4.) Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – projekt porozumienia z Gminą Piątnica w sprawie zmiany porozumienia z dnia 14 lipca 2010 r. dotyczącego pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica dotyczy opracowania dokumentacji na odcinku Krzewo Stare – Krzewo Nowe. Po rozstrzygnięciu przetargu także okazało się, że brak jest środków i brakującą kwotę postanowił dołożyć samorząd Gminy.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W głosowaniu projekt porozumienia z Gminą Piątnica w sprawie zmiany porozumienia z dnia 14 lipca 2010 r. dotyczącego pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica, został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad.3 5.) Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – projekt porozumienia z Gminą Wizna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna dotyczy przebudowy drogi na odcinku Janczewo – Bronowo. Powiat zaangażuje swoje środki w wysokości 150.000 zł, natomiast Gmina w kwocie ponad 807.000 zł.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W głosowaniu projekt porozumienia z Gminą Wizna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna, został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Starosta odbiegając od meritum – kiedy będzie rozpoczęcie przebudowy przez miejscowość Tarnowo?

Jan Olszewski – prace są na etapie rozstrzygania przetargowego.

Starosta – jak przebiegają prace nad modernizacją drogi przez miejscowość Mieczki i miejscowość Supy, czy są możliwe zagrożenia?

Jan Olszewski – w miejscowości Mieczki nie widzę zagrożeń, podbudowa będzie na pewno wykonana, jednak projektant przebudowy drogi w miejscowości Supy nie wywiązuje się z realizacji terminów wykonania prac, mimo, że naliczamy kary umowne.

Starosta – projektant Adam Łazarski miał przygotować wniosek w sprawie wykonania dodatkowych prac ziemnych na inwestycji w miejscowości Taraskowo, czy były podejmowane konsultacje w tej sprawie?

Jan Olszewski – nie.

Starosta – to proszę o konsultacje w tej sprawie, także z Wójtem Gminy Piątnica, który podpisał deklaracje w przedmiotowej kwestii w obecności protestujących mieszkańców Taraskowa. Proszę o dołożenie wszelkich starań, aby ten problem był rozwiązany prawidłowo.

Henryk Kłosiński – jak przedstawia się sprawa w przypadku modernizacji drogi przez miejscowość Czaplice.

Jan Olszewski – jest wysypana nawierzchnia i będzie kładziona masa bitumiczna, jednak kilka dni jeszcze potrwa dostarczenie tego materiału.

Wicestarosta – jest obawa, że nie starczy środków na roboty dodatkowe w przypadku inwestycji polegającej na przebudowie ciągu drogowego na Terenie Gminy Piątnica. Trzeba w tej materii ustalić szczegóły, aby wiedzieć co nas czeka i jakie będą tego koszty.

Starosta – podczas konsultacji w PBK podpisał pan – panie Dyrektorze – protokół, gdzie stwierdzono, iż nie dokonano żadnych ustaleń, bowiem w posiedzeniu mnie wzięły udziału zainteresowane strony. Proszę zwracać uwagę na to co się podpisuje i dokładanie czytać takie dokumenty.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań.

Z kolei Starosta ogłosił 10-ciominutową przerwę, po zakończeniu której głos zabrał Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Ad.4 Stanisław Kozikowski – działki nr 246/1 o pow. 0,6385 i nr 246/2 o pow. 0,0679 ha (droga powiatowa), które na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr ROŚB. 7351-D/4/2010 z dnia 15.06.2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z mocy prawa stały się własnością Gminy Miastkowo. Są to działki zaznaczone kolorem zielonym na mapce. Zgodnie z wytycznymi spec ustawy za te działki należy naliczyć odszkodowanie. W tym przypadku Starosta jest organem, który miałby naliczyć te odszkodowanie, a należałoby się one Powiatowi Łomżyńskiemu. Wstępnie w rozmowie z Wicestarostą postanowiliśmy odstąpić od oszacowania tych nieruchomości i naliczenia tego odszkodowania – do momentu zajęcia stanowiska przez Zarząd Powiatu. Wynika to z tego, że działki te stały się własnością Powiatu, ale w wyniku pewnych nieprawidłowości przy komunalizacji dróg.
Z kolei Stanisław Kozikowski omówił problemową kwestię w oparciu o mapę ewidencyjną (kopia mapy stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).
Następnie dodał: wobec tego naliczanie opłat spotkałoby się z niezadowoleniem Gminy. Wartość tego gruntu wynosi około 102.000 zł. Jeżeli nie chcemy naliczać tych odszkodowań, to należy wstrzymać prace inwestycyjne i uregulować właściwie te kwestie poprzez skorygowanie wydanych wcześniej błędnych decyzji – podczas komunalizacji.

Starosta – naliczać Gminie odszkodowanie, która inwestuje duże środki tej naszej drodze budzi duży niesmak. Uważam, że należy wybrać rozwiązanie, które nie wiąże się naliczaniem odszkodowania za te grunty.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu jednogłośnie opowiedzieli się za skorygowaniem błędnych decyzji komunalizacyjnych i odstąpieniem od naliczania odszkodowania za działki nr 246/1 o pow. 0,6385 i nr 246/2 o pow. 0,0679 ha (droga powiatowa), które na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr ROŚB. 7351-D/4/2010 z dnia 15.06.2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z mocy prawa stały się własnością Gminy Miastkowo.

Ad.5 Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa – zaopiniowanie Projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Miastkowo jest kompetencją a nawet ustawowym obowiązkiem Powiatu. Projekt ten wszystkie obowiązujące wymogi, opisuje stan istniejący i główne cele, które będą realizowane w latach późniejszych – do roku 2013. Odwiecznym problemem gospodarki odpadami w naszych gminach jest brak selektywnej zbiórki odpadów. Generalnie np. w gminie Miastkowo jest segregowane niepełna 4 % odpadów, natomiast docelowo ma to być ponad 30 %.

Starosta – dobrze, że w najbliższym czasie zostanie wybudowane na ternie naszego powiatu zakład utylizacji odpadów, który będzie obsługiwał 150.000 zł. To powinno rozwiązać wiele problemów z odpadami.

Wacław Sierbiński – zgadzam się z tym, w chwili obecnej np. eternit jest wywożony na składowisko w Wielkopolsce, za co płaci klient.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było pozytywnie zaopiniowali Projekt aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Miastkowo (opinia stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

Ad.6 Elżbieta Gosk – gł. specjalista ds. kultury i oświaty – projekt niniejszej uchwały jest wynikiem ustawy z dnia 19 marca 2009 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która wprowadziła istotne zmiany, w szczególności w zakresie przepisów dotyczących dotowania ze środków publicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz ministrowie. Zmienione przepisy doprecyzowały przeznaczenie dotacji podmiotowej dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez wyżej wymienione osoby (dotacje przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej i mogą one być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki). Wprowadziły one ponadto po stronie organu dotującego uprawnienie do kontrolowania prawidłowości wykorzystania dotacji przez dotowaną szkołę lub placówkę. Zgodnie z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz ministrowie oraz trybu i zakresu prawidłowości ich wykorzystania, uwzględniając, w szczególności podstawy obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin i sposób rozliczania dotacji. W świetle powyższego niezbędne stało się zastąpienie dotychczas obowiązującej uchwały nr XX/101/01 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 2 marca 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych do zmian wynikających ze znowelizowanych przepisów ustawy. Niniejsza uchwała – po podjęciu przez radę Powiatu – wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 01.0.9.2010r.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Łomżyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Elżbieta Gosk – gł. specjalista ds. kultury i oświaty – projekt niniejszej uchwały jest wynikiem nowelizacji ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie. W konsekwencji art. 5 ust. 5 stwierdza, że organ stanowiący rady powiatu ma konsultować program i zakres program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Konsultacje mogą być przeprowadzone w co najmniej jednej z podanych form: konsultacje pisemne; spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; wysłuchanie publiczne; powołanie zespołu opiniodawczo-konsultacyjnego. Dopuszczane są także inne formy, zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach, zwłaszcza formy dopuszczające użycie nowoczesnych technik informatycznych.

Starosta – takie rozwiązanie będzie szczególnie pomocne dla organizacji pozarządowych, którym zlecamy zadania, ponieważ już na początku roku będą one dysponować środkami przekazanymi z naszego budżetu, co ułatwi realizację np. zaproponowanego na dany rok kalendarza imprez sportowych.

Zgromadzeni nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Monika Wysocka – specjalista ds. promocji – projekt „RAZEM w kierunku utworzenia wioski tematycznej w powiecie łomżyńskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 skierowany jest do 16 beneficjantów z terenu pow. łom. Ma on na celu pokazanie dodatkowych możliwości zarobkowania na podstawie walorów regionalnych. W projekcie jest przewidziana wizyta studyjna w wioskach tematycznych utworzonych na terenie naszego województwa. Nasza wioska będzie jedną z pierwszych w naszym województwie.

Starosta – wioski tematyczne to dobre pomysły, dające osobom z terenów wiejskich dodatkowe możliwości zarobkowania. Wartość projektu to ponad 46.000 zł, z czego 10 % można przeznaczyć na zakupy środków trwałych, które będą stanowić wyposażenie pomieszczeń Starostwa Powiatowego.

Zgromadzeni nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W głosowaniu uchwała w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Projektu „RAZEM w kierunku utworzenia wioski tematycznej w powiecie łomżyńskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytetu VII Promocja integracji Społecznej, Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 107/348/10 z dnia 15 września 2010 roku stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w projekcie uchwały proponowane jest zmniejszenie środków z rezerwy budżetowej celowej „oświatowej” o kwotę 9.814 zł na uzupełnienie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Łomży o kwotę 9.814,00 zł na pełne zabezpieczenie pokrycia kosztów prowadzenia Zaocznej Szkoły Policealnej Szkoły Rolniczej dla Dorosłych w Jedwabnem. Plan zwiększony został uchwałą Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 106/345/10 z dnia 30 sierpnia 2010 roku o kwotę 12.012,00 zł, a powinien być zwiększony o kwotę 21.826,00 zł tj. większą o 9.814,00 zł. W załączniku nr 1 opisane jest przeniesienie środków w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Łomży na kwotę 39.019 zł i tak zmniejsza się wydatki w rozdziale 92118, w § 6220 o kwotę 39.019,00 zł, a zwiększa się w rozdziale 92120, § 2730 o kwotę 39.019,00 zł. Przesunięcie środków niezbędne jest w związku z przyznaniem dotacji na prace konserwatorskie oraz roboty budowlane od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadania realizowane przez Muzeum Przyrody w Drozdowie pn. „Drozdowo, dworek z XVIII/XIX wieku; wykonanie kompleksowego zabezpieczenia przeciwpożarowego i antywłamaniowego”. Całkowity koszt realizacji tego zadania wyniesie 72.036,09 zł. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotację w wysokości 33.018,04 zł w ramach budżetu na 2010 rok z rozdziału 92120 z § 2730. Dotacja z budżetu Ministra Kultury została przekazana bezpośrednio na konto Muzeum Przyrody we Drozdowie. W budżecie powiatu dotacja na współfinansowanie tego zadania zaplanowana została w rozdziale 92118 , § 6220 w wysokości 57.332,00 zł. Faktyczny udział powiatu w realizacji tego zadania wyniesie zgodnie z harmonogramem 39.018,05 zł. W związku z zaklasyfikowaniem tego zadania przez Ministra Kultury jako zadanie bieżące, należy zmienić klasyfikacje zaplanowanych środków w budżecie powiatu. Należy więc dokonać przeniesienia środków powiatu na współfinansowanie przedmiotowego zadania w kwocie 39.019,00 zł z rozdziału 92118 § 6220 do rozdziału 92120 w § 2730. Załącznik Nr 2 zmniejsza plan dochodów budżetu w dziale 600, rozdziale 60014 w § 6430 o kwotę 140.945,00 zł na skutek zmniejszenia dotacji celowej na realizację inwestycji w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1900B na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 648 – Serwatki – Kupnina – o długości 3260 m Gmina Nowogród, Powiat Łomżyński, Województwo Podlaskie”. Starosta Łomżyński został poinformowany o korekcie dotacji pismem FB.II.MC.3011-5-2/2010 Wojewody Podlaskiego z 27 sierpnia 2010 roku. Z kolei w załączniku tym zmniejsza się plan wydatków budżetu i plan finansowy wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w dziale 600, rozdziale 60014, § 6050 o kwotę 140.945,00 zł na skutek zmniejszenia dotacji celowej na realizację inwestycji w ramach programu wieloletniego pn. „ Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1900B na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 648 – Serwatki – Kupnina – o długości 3260 m Gmina Nowogród, Powiat Łomżyński, Województwo Podlaskie”. W wyniku przeprowadzonego przetargu ostateczny koszt inwestycji ustalony został na kwotę 2.024.110,72 zł tj. niższy od wartości kosztorysowej o 281.889,28 zł. Dotacja z budżetu państwa na realizację w/w zadania może stanowić 50% całkowitej wartości inwestycji tj. 1.012.055,00 zł. Przeto skorygowano ją o 140.945,00 zł decyzją Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2010 roku o czym poinformował Starostę Łomżyńskiego Wojewoda Podlaski wspomnianym powyżej pismem.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 107/349/10 z dnia 15 września 2010 roku stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu).
Ad.10 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – zapisami § 1 lit. A projektu uchwały proponowane jest dokonanie zmiany przeznaczenia dotacji dla m. Łomża w wysokości 15.000,00 zł zapisanej w załączniku Nr 3 p.n. „Wykaz wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne na 2010 rok” przyjętym Uchwałą Nr XXXI/155/2009 Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 23 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok, zmienionym Uchwałą Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego pod poz. 18 na dofinansowanie zamiast zakupu samochodu ratowniczego - kamery termowizyjnej użytecznej w akcjach ratowniczych wykonywanych przez KM PSP w Łomży. Całkowity koszt jej zakupu kształtuje się na poziomie 30.000,00 zł. Różnicę potrzebnych środków pokryje m. Łomża. Wniosek w sprawie zmiany przeznaczenia środków z budżetu powiatu łomżyńskiego został złożony przez Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży w dniu 9 sierpnia 2010 roku, a zaaprobowany pozytywnie przez Zarząd Powiatu w dniu 19 sierpnia 2010 roku. W § 2 uchwały zakładane jest przeniesienie środków w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży na kwotę 33.200 zł i tak zmniejsza się je w rozdziale 85333 w § 4210 o kwotę 33.200 zł i jednocześnie zwiększa o tę samą kwotę § 6060 na zabezpieczenie pełnego pokrycia środków na zakup samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu. Kwota zabezpieczona w budżecie w wysokości 40.000 zł po rozeznaniu na rynku okazała się niewystarczająca. Najniższa oferta wynosi 73.200 zł. Samochód osobowy, którym dysponuje Urząd wymaga częstych napraw i z tego względu dalsze jego utrzymywanie jest nieopłacalne.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W głosowaniu uchwała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2010 rok został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu).

Ad.11 Starosta zapoznał zebranych z porządkiem obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu (ww. dokument stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu). Reasumując podkreślił, że sesja będzie wyjazdowa i odbędzie się w Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.12 W sprawach różnych nie poruszono żadnych zagadnień.

Następnie Starosta z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 107-me posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: środa, 29 wrz 2010 13:31
Data opublikowania: środa, 29 wrz 2010 13:33
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2256 razy