BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 115/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 23 listopada 2010 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 10.20.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski - Wicestarosta.
2. Mieczysław Chojnowski - członek Zarządu.
3. Henryk Kłosiński - członek Zarządu.
4. Alfred Szymański - członek Zarządu.
(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Wicestarosta – Marek Dworakowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady przedstawił proponowany porządek posiedzenia wg następującego układu:
1. Przyjęcie protokółu ze 114-ego posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją w roku 2011 projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Podziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok.
4. Sprawy różne.

Następnie Wicestarosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Wicestarosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu ze 114-ego posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół ze 114-ego posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2 Wicestarosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym o zabranie głosu poprosił Dyrektora PCPR w Łomży.

Edward Jarota – jak Państwo wiecie realizujemy projekt pt. „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ten projekt zamierzamy realizować także w roku przyszłym, jednak analogicznie do poprzedniego projektu w przedmiotowej sprawie musimy uzyskać upoważnienie do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją tego projektu. Podjęcie uchwały, której projekt przedłożyłem powinno nastąpić jeszcze w tym tygodniu, ponieważ został krótki termin na złożenie wymaganych dokumentów.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższych tematów.

W zarządzonym głosowaniu uchwała, w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją w roku 2011 projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Podziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 115/380/10 z dnia 30 listopada 2010 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok dotyczy zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 1.364 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na utrzymanie uczestników zajęć i wychowanków domów pomocy społecznej, co jest wynikiem wyliczeń kosztów na jednego wychowanka w skali miesiąca. Wojewoda w trybie szybkim rozliczył przekazaną nam dotację i decyzję w sprawie zwrotu przez nas samorząd różnicy przesłał nam faksem w dniu wczorajszym.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższych tematów.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 115/381/10 z dnia 30 listopada 2010 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.5 W sprawach różnych nie poruszono żadnych zagadnień.

Następnie Wicestarosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 115-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: wtorek, 7 gru 2010 11:07
Data opublikowania: wtorek, 7 gru 2010 11:09
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1789 razy