BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 120/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 17 stycznia 2011 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończenie o godzinie 9.15.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Krzysztof Kozicki - Starosta.
2. Marek Dworakowski - Wicestarosta.
3. Mieczysław Chojnowski - członek Zarządu.
4. Henryk Kłosiński - członek Zarządu.
5. Alfred Szymański - członek Zarządu.
(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Starosta – Krzysztof Kozicki na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady przedstawił proponowany porządek posiedzenia wg następującego układu:
1. Przyjęcie protokołu ze 119-ego posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok.
3. Sprawy różne:
 Omówienie kwestii wynagrodzeń za pracę członków Zarządu Powiatu Łomżyńskiego nie będącymi etatowymi członkami Zarządu.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Z kolei zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu ze 119-ego posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół ze 119-ego posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym o zabranie głosu poprosił Skarbnika Powiatu.

Barbara Gorzęba – poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok dotyczy budżetowego zamknięcia roku 2010 a obejmuje kwestię zatwierdzenia zmian wprowadzonych w III kwartale przez kierowników jednostek organizacyjnych. Zmiany wprowadzane przez kierowników jednostek były realizowane na podstawie upoważnienia zapisanego w stosownej uchwale Rady Powiatu. Sprawozdanie w przedmiotowej sprawie należy przygotować i przedłożyć RIO do dnia 22 stycznia 2011 roku.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 120/388/11 z dnia 17 stycznia 2011 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Starosta przechodząc do spraw różnych udzielił głosu członkowie Zarządu.

Henryk Kłosiński stwierdził, że nie zgadza się z postanowieniem w sprawie wypłaty diet członkom Zarządu w związku z wygaśnięciem mandatu radnego powiatu. Uzasadniając podkreślił, że Zarząd Powiatu nadal realizuje zadania organu wykonawczego i zgodnie z obowiązującym prawem ma to czynić do momentu wyłonienia nowego Zarządu Powiatu. Wobec tego członkowie Zarządu powinni otrzymywać wynagrodzenie za swoją pracę.

Starosta mając na uwadze powyższe polecił Sekretarzowi Powiatu sporządzenie opinii prawnej w przedmiotowej sprawie.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 120-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: poniedziałek, 7 lut 2011 10:07
Data opublikowania: poniedziałek, 7 lut 2011 10:09
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1827 razy