BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 4/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 25 lutego 2011 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 10.35.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Krzysztof Ryszard Kozicki - Wicestarosta.
3. Adam Krzysztof Sowa - członek Zarządu.
(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 3-go posiedzenia Zarządu Powiatu.
3. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZPOZ w Łomży o zezwolenie na wynajęcie gabinetu medycznego Szpitalowi Powiatowemu w Zambrowie.
4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania przeniesień w planach wydatków budżetowych na 2011 rok
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć objętych załącznikiem nr 2 do uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu łomżyńskiego na lata 2011-2014.
6. Podjęcie uchwały w sprawie planów finansowych zadań na 2011 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji.
8. Podjęcie 2 uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok.
9. Sprawy różne.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 3-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 3-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 3 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym zapoznał zebranych z wnioskiem Dyrektora ZPOZ w Łomży o zezwolenie na wynajęcie gabinetu medycznego Szpitalowi Powiatowemu w Zambrowie (kopia wniosku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Z kolei o zabranie głosu poprosił Dyrektora ZPOZ w Łomży.

Stanisław Studencki – poinformował, że 11 lutego br. otrzymał pismo z prośbą o wynajęcie gabinetu, w którejś z przychodni w Łomży, celem świadczenia usług konsultacyjnych przez lekarza Szpitala w Zambrowie dotyczących kierowania pacjentów na operację laparoskopią w Szpitalu w Zambrowie. Z punktu widzenia opłacalności dla ZPOZ nie jest to uzasadnione, ponieważ nasz Zakład wynajmuje pomieszczenia na okres ciągły, a w tym przypadku wynajęcie ma dotyczyć zaledwie 2 h. Wobec tego adaptacja pomieszczenia i ponoszenie kosztów przez nas nie jest racjonalne. Także powinniśmy mieć na uwadze, że podejmujemy współpracę w szeregu działań ze Szpitalem Wojewódzkim w Łomży i nie powinniśmy nawiązywać współpracy z podmiotem konkurencyjnym dla Szpitala w Łomży, który mógłby pogorszyć z nami współpracę. Myślę, że te argumenty przemawiają zdecydowanie za tym, że wynajęcie gabinetu, w którejś z przychodni w Łomży, celem świadczenia usług konsultacyjnych przez lekarza Szpitala w Zambrowie nie jest w interesie naszego ZPOZ-tu.

Zebrani podzielili zdanie Dyrektora ZPOZ w Łomży. W nawiązaniu do powyższego członkowie Zarządu (przez aklamację) opowiedzieli się za odrzuceniem wniosku w sprawie wynajęcia gabinetu, w którejś z przychodni w Łomży, celem świadczenia usług konsultacyjnych przez lekarza Szpitala w Zambrowie.

Ad.4 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu poinformowała, że projekt uchwały w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania przeniesień w planach wydatków budżetowych na 2011 rok polega na upoważnieniu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; oraz do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami w ramach rozdziału danego działu z wyłączeniem jednak zwiększenia w tym trybie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.
Projekt tej uchwały oraz kolejnych trzech projektów uchwał jest wynikiem uchwalenia budżetu powiatu na 2011 rok.

Starosta – czy pierwszy element dotyczy tylko miesięcy grudzień i styczeń?

Barbara Gorzęba – tak.

Zgromadzeni nie innych wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania przeniesień w planach wydatków budżetowych na 2011 rok została podjęta 3 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 4/3/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu poinformowała, że projekt uchwały w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć objętych załącznikiem nr 2 do uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu łomżyńskiego na lata 2011-2014 jest analogicznych do poprzedniej uchwały z tym, że dotyczy WPF, co jest nowością w dotychczasowych uregulowaniach finansowych.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć objętych załącznikiem nr 2 do uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu łomżyńskiego na lata 2011-2014 została podjęta 3 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 4/4/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.6 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – kolejny projekt uchwały dotyczy ustalenia planów finansowych zadań na 2011 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego. Wynika to z art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Taka uchwała jest podejmowana od początku istnienia naszego powiatu.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie planów finansowych zadań na 2011 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego została podjęta 3 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 4/5/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały został przygotowany na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, obowiązek taki istnieje dopiero od tego roku. Konkretnie w projekcie wskazuje się ostateczne kwoty dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Łomżyńskiemu na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji została podjęta 3 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 4/6/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.8 1.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – pierwszy projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok przewiduje dokonanie uregulowań z zakresie zadań rozpoczętych w ubiegłym roku a realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży. Wobec tego po stronnie dochodowej zwiększa się plan dochodów budżetu na zadania własne w dziale 853, w rozdziale 85395, § 2007 o kwotę 175.783 zł tj. płatności w części dotyczącej współfinansowania z EFS, na dalszą realizację projektu EFS POKL 6.1.2 „ Podniesienie jakości usług rynku pracy”. Jest to 85% dofinansowania przez Instytucję Wdrążająca czyli Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Pierwsza transza w 2011 roku została przekazana na rachunek bankowy wskazany w umowie o dofinansowanie projektu w dniu 7 lutego 2011 roku. Z kolei po stronie wydatkowej zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu i plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży o kwotę 175.783 zł w dziale 853, w rozdziale 85395, tzw. płatności w części dotyczącej współfinansowanie z EFS, na realizację zadań projektu pn. ”Podniesienie jakości usług rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podziału środków dokonano na podstawie pisma z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży z 25 stycznia 2011 roku. Projekt realizowany jest od 1 maja 2008 roku, a zakończony będzie z dniem 30 września 2014 roku. Celem głównym projektu jest wspieracie PUP w Łomży w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok została podjęta 3 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 4/7/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.8 2.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – drugi projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok przewiduje zwiększenie plan dochodów budżetu oraz zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 42.080 zł dotacji celowej w dziale 853, w rozdziale 85395, w tym: w § 2007 o kwotę 35.767 zł tj. płatności w części dotyczącej współfinansowania z EFS; oraz w § 2009 o kwotę 6.313 zł w części współfinansowania krajowego na realizację zadań z projektu „Razem” w kierunku utworzenia wioski tematycznej w powiecie łomżyńskim, na podstawie aneksu umowy zawartej w dniu 01 października 2010 roku.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok została podjęta 3 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 4/8/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.8 W sprawach różnych nie poruszono żadnych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 4-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

Data powstania: wtorek, 8 mar 2011 13:08
Data opublikowania: wtorek, 8 mar 2011 13:09
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2019 razy