BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 12/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 31 maja 2011 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 12.50, natomiast zakończenie o godzinie 13.20.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Krzysztof Ryszard Kozicki - Wicestarosta.
3. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
4. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
5. Adam Krzysztof Sowa - członek Zarządu.
(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 11-ego posiedzenia Zarządu.
3. Przyjęcie porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Miastkowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Miastkowo.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 r.
5. Sprawy różne:
1.) Przyjęcie porozumienia z Gminą Śniadowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Śniadowo,
2.) Informacja nt. porozumienia z Gminą Wizna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna,
3.) Informacja nt. prośby Komendanta Policji w Łomży o dofinansowanie święta Policji,
4.) Zapytanie dot. remontu na odcinku Jeziorko – Cydzyn.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 11-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 11-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym udzielił głosu Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Jan Olszewski – projekt porozumienia z Gminą Miastkowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Miastkowo dotyczy realizacji przebudowy odcinka drogi powiatowej: Zaruzie Borowe – Sosnowiec o długości 1,47 km i budowy kanału odwadniającego drogę na odcinku około 470 mb. Powiat ma zabezpieczyć w swoim budżecie kwotę 130.000 zł, natomiast Gmina ma zabezpieczyć kwotę 1.270.000 zł. Przewidywany koszt odwodnienia to 30.000 zł. Po uzyskaniu porozumienia ogłosimy przetarg na wyłonienie wykonawcy (projekt ww. porozumienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Starosta – proszę przygotować umowę do porozumienia, w taki sposób aby w pełni zabezpieczyć interes Powiatu w przypadku kiedy samorząd gminy ewentualnie dopuściłby się zwlekania z zapłatą swojego udziału.

Jan Olszewski – umowa powinna być elementem końcowym, ponieważ teraz nie da się wszystkiego przewidzieć.

Starosta – umowę także można aneksować i dostosować do aktualnych warunków. Proszę bezwzględnie przygotować umowę do porozumienia, w taki sposób aby w pełni zabezpieczyć interes Powiatu.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.
W zarządzonym głosowaniu projekt porozumienia z Gminą Miastkowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Miastkowo został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu odnosząc się do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 r. poinformowała, że zmiany dotyczą zaakceptowanego wcześniej dofinansowania Międzynarodowego Festiwali Teatralnego „WALIZKA” w kwocie 2.000 zł a także przyjęcia po stronie dochodów i wydatków kwoty 20.000 zł przekazanej przez Urząd Miejski w Łomży na bieżące utrzymanie Zespołu Pieśni i Tańca Łomża.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 r. została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 12/32/2011 z dnia 31 maja 2011 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.5 1.) W sprawach różnych Starosta udzielił głosu Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Jan Olszewski – projekt porozumienia z Gminą Śniadowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Śniadowo dotyczy opracowania dokumentacji na odcinek drogi powiatowej Szabły Stare – Szabły Młode. Długość odcinka to około 2 km.
Aktualnie zmianie uległa kwota, wobec czego Gmina na ten cel przeznacza 30.000 zł, co pozwoli na opracowanie wtórnika i dokumentacji technicznej oraz na wydanie pozwolenia na budowę.

Starosta – także długość ww. odcinka drogi została zwiększona z 2,5 km na 2,7 km?

Jan Olszewski – zmiana ta wynika z tego, że będzie remontowany także odcinek brukowy.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.
W zarządzonym głosowaniu projekt porozumienia z Gminą Śniadowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Śniadowo został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

2.) Starosta zapytał kiedy zostaną przygotowane dalsze dokumenty dotyczące porozumienia z Gminą Wizna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna?

Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, odnosząc się do obniżenia puli środków – do kwoty 160.000 zł, zaplanowanych w ramach przygotowywanego remontu drogi na terenie gminy Wizna, zapytał jaki zakres robót ma być wykonany na tym odcinku drogi.

Starosta – stwierdził, że to Zarząd Dróg Powiatowych ma zatrudnionych odpowiednich fachowców i Dyrektor tej jednostki ma określić jaki zakres robót zostanie wykonany.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

3.) Starosta poinformował, że Komendant Policji w Łomży zwrócił się z prośbą o dofinansowania święta Policji, które będzie organizowane w lipcu br.

Członkowie Zarządu opowiedzieli się za dofinansowaniem ww. święta w kwocie 300 zł – w formie zakupu rzeczowego.

4.) Adam Sowa poprosił o przyspieszenie prac w zakresie remontu na odcinku drogi powiatowej Jeziorko – Cydzyn.
Poza tym podkreślił, że na odcinku tym poruszają się ciężkie pojazdy, które nie przestrzegają ograniczeń drogowych i w konsekwencji niszczą drogę powiatową.

Jan Olszewski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży zaakceptował prośbę członka Zarządu – Adama Sowy.

W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.
Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 12-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: środa, 8 cze 2011 11:25
Data opublikowania: środa, 8 cze 2011 11:26
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2262 razy