BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 14/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 czerwca 2011 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 10.30.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Krzysztof Ryszard Kozicki - Wicestarosta.
3. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
4. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
3. Sprawy różne:
1) Przyjęcie projektu porozumienia z Gminą Wizna w sprawie przebudowy drogi powiatowej przebiegającej przez miejscowość Bronowo.
2) Rozważenie możliwości zmiany organizacji ruchu przy wjeździe na ulicę Włościańską w Piątnicy od strony nowego mostu.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.2 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu.

Barbara Gorzęba – projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok jest wynikiem zmian przeprowadzonych przez kierowników jednostek budżetowych w II kwartale, do których byli upoważnieni stosowną uchwałą Radą Powiatu. Zmiany te nie wprowadzają modyfikacji w budżecie na 2011 rok.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 14/45/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.3 1.) Starosta przechodząc do spraw różnych stwierdził, że projektu porozumienia z Gminą Wizna w sprawie przebudowy drogi powiatowej przebiegającej przez miejscowość Bronowo jest wynikiem ostatniej uchwały Rady Powiatu, w której zapisano kwotę 60.000 zł na wykonanie powyższego zadania. W tej kwestii zostały dokonane już uzgodnienia z Zakładem Energetycznym w sprawie przesunięcia słupów energetycznych.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu porozumienie z Gminą Wizna w sprawie przebudowy drogi powiatowej przebiegającej przez miejscowość Bronowo zostało przyjęte 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 1.) Irena Przybylak poprosiła o interwencję w sprawie zmiany organizacji ruchu przy wjeździe na ulicę Włościańską w Piątnicy od strony nowego mostu. Wyjaśniają stwierdziła, że przy wspomnianym powyżej wjeździe powinien być ustawiony znak STOP, ponieważ w tym miejscu dochodzi do wielu wypadków.

Starosta poinformował, że podejmie interwencję w powyższej sprawie.

Ad.3 2.) Elżbieta Parzych poprosiła o zlecenie Zarządowi Dróg Powiatowych wycinki krzewów na poboczach dróg powiatowych na terenie gminy Zbójna

Starosta poinformował, że podejmie interwencję w problemowej sprawie.

W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 14-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

Data powstania: wtorek, 2 sie 2011 10:18
Data opublikowania: wtorek, 2 sie 2011 10:24
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1757 razy