BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 20/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 28 września 2011 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.40, natomiast zakończenie o godzinie 10.10.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Krzysztof Ryszard Kozicki - Wicestarosta.
3. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
4. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
5. Adam Krzysztof Sowa - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poinformował, że proponuje wprowadzić do pierwotnego porządku obrad poniższe zmiany:
 wycofanie punktu dotyczącego przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Łomżyńskiego (Wynika to z faktu, że Wojewoda Podlaskie nie wypowiedział się jednoznacznie co do wygaszenia mandatu radnego przez Radę Powiatu – przed uprzedzeniem zainteresowanego o takim zamiarze. Stanowisko takie podtrzyma tak radca prawny P. Wąsowski – w opinii, którą przekazał Staroście. Opinia znajduje się w aktach Wydziału ORiK. W nawiązaniu do tych faktów problemowa uchwała zostanie przedstawiona na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu),
 wprowadzenie punktu obejmującego podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2011 rok,
 wprowadzenie punktu dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego, jako partnera, do projektu realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej (…).

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do zaproponowanych zmian.

Wobec powyższego Starosta poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego, jako partnera, do projektu realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej (…).
4. Sprawy różne.

Ad.2 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym poprosił o zabranie głosu pani Skarbnik Powiatu.

Barbara Gorzęba – projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok przewiduje zwiększenie planu dochodów oraz planu wydatków z budżetu powiatu o kwotę 277.119 zł celem uzupełnienia wydatków związanych z przebudową ciągu drogowego na odcinku Kownaty – Kossaki – o łącznej długości 17,295 km. Wspomniane środki to środki europejskie, które zostały zablokowane przez Urząd Marszałkowski jeszcze przed rozliczeniem, a w związku z tym, że nastąpiło już ostateczne rozliczenie Urząd Marszałkowski odblokował nam te środki i przekazał na nasze konto.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 20/65/2011 z dnia 28 września 2011 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Wicestarosta – Krzysztof Kozicki – projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego, jako partnera, do projektu realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej (…) stwarza możliwość odniesienia korzyści w zakresie nawiązania współpracy między przedsiębiorstwami z krajów uczestniczących w projekcie. Także w projekcie będzie brała udział młodzież, odbędą się też spotkania studyjne dla przedsiębiorców i powstanie punkt konsultacyjny. Nasz wkład jest jedynie rzeczowy – w postaci użyczenia sal. Pierwszy raz uczestniczymy w tym programie i uważam, że dodatkowo skorzystamy zdobywając doświadczenie w nowym obszarze pozyskiwania środków.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego, jako partnera, do projektu realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej (…), została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 20/66/2011 z dnia 28 września 2011 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.4 W sprawach różnych nie poruszono żadnych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 20-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: piątek, 30 wrz 2011 11:43
Data opublikowania: piątek, 30 wrz 2011 11:49
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2019 razy