BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 28/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 20 grudnia 2011 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.40.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
3. Adam Krzysztof Sowa - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 27-go posiedzenia Zarządu.
3. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Nowogrodu i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych w obrębie: Sławca, Grzymał, Nowogrodu, Grąd, Mątwicy, Chmielowa, Dzieżg, Sulim, Jankowa Skarbowa w Gminie Nowogród w ilości 61 szt.
4. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZDP w Łomży o akceptację likwidacji zbędnych i nieprzydatnych zapasów materiałowych.
5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZDP w Łomży o zmianę przeznaczenia rezerwy celowej.
6. Informacja Dyrektora ZDP w Łomży w sprawie przygotowania do utrzymania zimowego dróg.
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska Powiatu Łomżyńskiego na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015 – 2018 oraz „Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2011 – 2014 dla Powiatu Łomżyńskiego z perspektywą na lata 2015-2018”.
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
9. Rozpatrzenie wniosku Naczelnika Wydziału GN w sprawie przeniesienia wydatków jako niewygasających.
10. Podjęcie 3 uchwał w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011.
13. Zapoznanie się z porządkiem obrad XVII-ej sesji Rady Powiatu.
14. Sprawy różne:
 Podjęcie uchwały w sprawie wypowiedzenia wysokości opłat za grunt oddany w użytkowanie wieczyste i upoważnienia Starosty i Wicestarosty do dokonania czynności w tym zakresie

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu drugiego.
Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 27-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 27-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 3 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym o zabranie głosu poprosił Dyrektor ZDP w Łomży.

Janusz Swiderski – wniosku Burmistrza Nowogrodu w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych w obrębie: Sławca, Grzymał, Nowogrodu, Grąd, Mątwicy, Chmielowa, Dzieżg, Sulim, Jankowa Skarbowa w Gminie Nowogród dotyczy ilości 61 szt. odcinków drogowych. Jest to sprawa związana z naliczaniem subwencji ogólnej. Nasza jednostka nie wnosi zastrzeżeń co do wydania pozytywnej opinii w przedmiotowej sprawie.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych w obrębie: Sławca, Grzymał, Nowogrodu, Grąd, Mątwicy, Chmielowa, Dzieżg, Sulim, Jankowa Skarbowa w Gminie Nowogród w ilości 61 szt została podjęta 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 28/87/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Starosta ponownie o zabranie głosu poprosił Dyrektora ZDP w Łomży.

Janusz Swiderski – zapoznał zebranych z wnioskiem o akceptację sprzedaży bądź likwidacji zbędnych i nieprzydatnych zapasów materiałowych (ww. wniosek stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). Wyjaśniając podkreślił, że zwraca się z powyższym wnioskiem zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z posiedzenia Zarządu Powiatu, gdzie informował o wygospodarowaniu nieprzydatnych elementów wyposażenia znajdującego się na stanie magazynu w ZDP w Łomży.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu wniosek o akceptację sprzedaży bądź likwidacji zbędnych i nieprzydatnych zapasów materiałowych został zaakceptowany 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.5 Starosta o zabranie głosu poprosił Dyrektora ZDP w Łomży.

Janusz Swiderski – zapoznał zebranych z wnioskiem o zmianę przeznaczenia rezerwy celowej (ww. wniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). Wyjaśniając podkreślił, że ww. wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu Rady Powiatu. Natomiast zakup samochodu z możliwością przewozu osób i ładunków do 800 kg został podyktowany faktem, że aktualnie wykorzystywany Polonez jest w fatalnym stanie technicznym i nie przejdzie obowiązkowych badań technicznych. Zakup nowego samochodu znacznie obniży koszty eksploatacji i przyniesie duże oszczędności, między innymi przewidywane jest zmniejszenie zużycia paliwa z około 15 litrów na 100 km do około 7 litrów na 100 km.

Starosta – na czym polega objazd obwodów drogowych?

Janusz Swiderski – wymogi w tym zakresie są takie, że w ciągu tygodnia musimy przeprowadzić dwa objazdy w każdym obwodzie, aby stwierdzić czy nie ma uszkodzeń lub zdarzeń w pasie drogowym. Oczywiście nie musimy przejeżdżać po 180 km

Adam Sowa – trzeba doprowadzić do wymiany taboru zużytych samochodów, wg wyliczeń przekazanych na początku roku niektóre pojazdy, rocznie generowały koszty eksploatacji przekraczające 10.000 zł.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu wniosek o zmianę przeznaczenia rezerwy celowej został zaakceptowany 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.6 Starosta o zabranie głosu poprosił Dyrektora ZDP w Łomży.

Janusz Swiderski – zapoznał zebranych z przygotowaniami do zimowego utrzymania dróg powiatowych (pełna treść ww. informacji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). Reasumując zaznaczył, że ZDP jest dobrze przygotowany do zimy. Jedynie brakuje nam ciężkiego sprzętu na bardzo trudną zimę. Uważam, że powinniśmy rozważyć w przyszłym roku zakup siatek ochronnych na zimę.

Starosta – czy płacimy za gotowość sprzętu zewnętrznego?

Janusz Swiderski – w tym przypadku płacimy jedynie za efektywnie przepracowane godziny.

Starosta – pod jaki numer telefonu ma dzwonić osoba, która chce zgłosić zdarzenie podczas zimy, np. zasypaną drogę?

Janusz Swiderski – pod telefon dyżurny.

Elżbieta Parzych – poprosiła o zwiększenie częstotliwości odśnieżania drogi doprowadzającej do miejscowości Wyk, ponieważ w tamtej okolicy jest zlokalizowanych wiele gospodarstw mlecznych i trzeba zagwarantować możliwość regularnego odbioru mleka.

Janusz Swiderski – przychylił się do powyższej prośby.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.7 Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału ROŚB – zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska w celu realizacji polityki ekologicznej państwa zarząd powiatu sporządza powiatowy program ochrony środowiska. Integralną częścią tego programu jest powiatowy plan gospodarki odpadami, który jest sporządzany na podstawie art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Program został opracowany na lata 2011 – 2014 z perspektywą na lata 2015 – 2018 przez firmę „SUKCES” s. c. Urszula Ilkowska, Ewa Magrel z Sobolewa wybraną w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego dla zamówień o wartości nieprzekraczajacej równowartości 6000 euro i uzyskał wymagane prawem opinie: Zarządu Województwa Podlaskiego, Regionalnego Dyrektora Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz gmin z terenu naszego powiatu. Dla projektów przedmiotowych dokumentów przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko – w jej ramach projekty dokumentów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostały udostępnione do konsultacji społecznych oraz przeszły procedurę przewidzianą art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i otrzymały pozytywną opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku i Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku (ww. dokument stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska Powiatu Łomżyńskiego na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015 – 2018 oraz „Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2011 – 2014 dla Powiatu Łomżyńskiego z perspektywą na lata 2015-2018” został przyjęty 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.8 Karolina Przybyłek – Naczelnik Wydziału Komunikacji – projekt uchwały przewiduje wprowadzenie następujących wysokości opłat za usunięcie z drogi pojazdów oraz wysokości opłat za każdą dobę przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym:
1) rower lub motorower – za usunięcie – 105 zł;
za każdą dobę przechowywania – 16 zł,
2) motocykl – za usunięcie – 209 zł;
za każdą dobę przechowywania – 23 zł,
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – za usunięcie – 459 zł;
za każdą dobę przechowywania – 35 zł,
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – za usunięcie – 574zł;
za każdą dobę przechowywania – 47 zł,
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – za usunięcie – 813 zł;
za każdą dobę przechowywania – 68 zł,
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – za usunięcie – 1199 zł;
za każdą dobę przechowywania – 126 zł,
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – za usunięcie – 1459 zł,
za każdą dobę przechowywania – 188 zł.
Natomiast wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu powodującej powstanie kosztów, a następnie odstąpienia od jego usunięcia wynoszą:
1) rower lub motorower – 52,50 zł,
2) motocykl – 104,50 zł,
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 229,50 zł,
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 287 zł,
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 406 zł,
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 599,50 zł,
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 729,50 zł.

Starosta – czy były robione porównania tych stawek i kosztów z innymi powiatami?

Karolina Przybyłek – maksymalne wysokości stawek zostały określone w Monitorze Polskim i na tej podstawie proponujemy takie wysokości.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu został przyjęty 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – zapoznał zebranych z wnioskiem w sprawie przeniesienia wydatków jako niewygasających (ww. dokument stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu wniosek w sprawie przeniesienia wydatków jako niewygasających został zaakceptowany 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.10 1.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – pierwszy projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok dotyczy wprowadzenia kwoty 15.000 zł po stronie wydatków i dochodów, na mocy porozumienia z Gminą Piątnica – z przeznaczeniem na zakup materiałów w celu wykonania odwodnienia przy drodze na odcinku Piątnica Poduchowna – Czarnocin.
Ponadto dotyczy wprowadzenia kwoty 45.000 zł po stronie wydatków i dochodów, co wynika z realizacji zadania zapisanego w porozumieniu z Gminą Łomża.
Z kolei dotyczy przeniesienia między rozdziałami w PUP w Łomży kwoty 559 zł – w zakresie realizacji projektu unijnego przez wspomnianą jednostkę.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok został podjęła 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 28/88/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad.10 2.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w kolejnym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok zmniejsza się środki finansowe na zadania własne z rezerwy budżetowej celowej „drogowej” o kwotę 46.000,00 zł z działu 758, rozdziału 75818, § 6800 na uzupełnienie planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w dziale 600, rozdziale 60014, § 6060 o kwotę 46.000,00 zł na zakupy inwestycyjne na zakup samochodu osobowo – towarowego z możliwością przewozu ładunków do 800 kg. Wniosek w przedmiotowej sprawie Nr ZDP.4.0001.3.877.2011 wpłynął 13 grudnia 2011 roku i był rozpatrywany na posiedzeniu Komisji Budżetu w dniu 16 grudnia br., która wydała pozytywną opinię dotyczącą zmiany przeznaczenia rezerwy celowej „ na inwestycje drogowe”. Zgodnie z art. 259 ust 2 ustawy po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwej komisji ds. budżetu rezerwa celowa w kwocie 46.000,00 zł może być przeznaczona na pokrycie kosztów w/w zakupu inwestycyjnego.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok został podjęła 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 28/89/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad.10 3.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w następnym projekcie uchwały zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 214.962 zł w dziale 851, rozdziale 85156, § 4130 na uzupełnienie planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok został podjęła 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 28/90/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Ad.11 1) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – po stronie wydatkowej i dochodowej zwiększa się plan budżetu na zadania własne w dziale 756, rozdziale 75618, § 0490 o kwotę 35.520,00 zł z tytułu osiągnięcia ponadplanowych dochodów z opłat za zajęcie pasa drogowego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2011 roku”. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały został zaktualizowany po uwzględnieniu zmian jakie były wprowadzone Uchwałami Zarządu Powiatu. Wprowadzono zadania, po podpisaniu nowych porozumień o pomocy finansowej dla powiatu z Gminy Śniadowo (84.080 zł), Gminy Łomża (30.000 i gm. Przytuły (28.961 zł) oraz rozwiązano część rezerwy celowej „drogowej” na wypłatę odszkodowań w związku z realizacją inwestycji na terenie gm. Wizna (11.469 zł) i przesunięcie decyzją Dyrektora ZDP w Łomży (50.000 zł z poz. 1 wykazu) na utrzymanie bieżące dróg powiatowych.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok został przyjęty 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

Ad.12 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami wystąpił z wnioskiem w dniu 8 grudnia 2011 roku Znak: GN.III.6641.2.26.2011 o przesunięcie terminu wykonania prac dotyczących założenia i modernizacji numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) ze względu na niedotrzymanie terminu realizacji w/w zadań przez wykonawcę. Wykonawca zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji roboty do 15 marca 2012 roku. Wykonawca wyłoniony został w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, z którym zawarto umowę nr GN-III.6641.2.26.2011 w dniu 28 czerwca 2011 roku.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 został przyjęty 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

Ad.13 Starosta zapoznał zebranych z porządkiem obrad XVII-ej sesji Rady Powiatu (ww. dokument stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.14 W sprawach różnych głos zabrał Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – w projekcie uchwały proponowane jest odmówienie obniżenia opłat rocznych, na wniosek użytkowników wieczystych Justyny i Tomasza małż. Frankowskich złożony w pismach z dnia 20.03.2011 r. i z dnia 15.11.2011 r., z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 20248/2 o pow. 0,1033 ha, położonej w m. Łomża przy ulicy Nowogrodzkiej, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego, o 50% w związku z wpisaniem zespołu budynków rzeźni miejskiej w Łomży do rejestru zabytków.
Ponadto proponujemy pozostawić bez rozpatrzenia wniosek Pani Justyny Frankowskiej z dnia 20.03.2011 r. w sprawie aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łomżyńskiego, położonych w m. Łomża przy ulicy Nowogrodzkiej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 20248/1 o pow. 0,2738 ha i nr 20248/2 o pow. 0,1033 ha, z powodu braku dowodów potwierdzających zmianę wartości przedmiotowych nieruchomości w postaci operatów szacunkowych, do dostarczenia których był zobowiązany wnioskodawca.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wypowiedzenia wysokości opłat za grunt oddany w użytkowanie wieczyste i upoważnienia Starosty i Wicestarosty do dokonania czynności w tym zakresie została podjęta 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 28/91/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).

W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 28-me posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: środa, 28 gru 2011 08:24
Data opublikowania: środa, 28 gru 2011 08:25
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2219 razy