BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 33/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 28 lutego 2012 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 8.30, natomiast zakończenie o godzinie 9.40.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Krzysztof Ryszard Kozicki - Wicestarosta.
3. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
4. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
5. Adam Krzysztof Sowa - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 32-ego posiedzenia Zarządu.
3. Przyjęcie porozumienia z Wójtem Gminy Wizna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna.
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie powierzenia Miastu Łomża wykonywania zadania publicznego w zakresie pieczy zastępczej na terenie powiatu łomżyńskiego.
5. Zaopiniowanie projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Wizna na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015-2018.
6. Zapoznanie z porządkiem obrad XVIII sesji Rady Powiatu.
7. Sprawy różne:
1) Omówienie pisma Starosty Łomżyńskiego dotyczącego przekazania Gminie Piątnica urządzeń stacji wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Marianowie.
2) Omówienie sprawy zgłoszonej przez mieszkańców wsi Konarzyce dotyczącej bardzo złego stanu nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Konarzyce – Łochtynowo.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie w wyniku, którego ww. prządek obrad został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 32-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 32-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad.3 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym o zabranie głosu poprosił pracownika Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Marek Przysiuda – projekt porozumienia z Wójtem Gminy Wizna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna zakłada przebudowę i remontu drogi Boguszki – Zanklewo – Sieburczyn. Jest to odcinek 700 m, który pozostał niedokończony. Inwestycja jest potrzebna i ZDP ją rekomenduje. Powiat zobowiązuje się do przygotowania stosownej dokumentacji, przeprowadzenia przetargu i rozliczenia tego zadania, natomiast Gmina zobowiązuje się do pokrycia całości kosztów inwestycji.

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu porozumienia z Wójtem Gminy Wizna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna zostało przyjęte 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Edward Jarota – Dyrektor PCPR – od 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawa reguluje zasady i formy wspierania rodzin z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych i dzieci niedostosowanych społecznie oraz zasady sprawowania pieczy zastępczej. Przepisy ustawy określają ponadto zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej na każdym szczeblu samorządu, zasady finansowania oraz role administracji publicznej w zakresie postępowania adopcyjnego. Zadania z zakresu wykonywania pieczy zastępczej w związku z niemożnością wychowywania dziecka przez jego rodziców realizowane są na poziomie powiatu. Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łomżyńskiego jest wyznaczone Zarządzeniem nr 34 Starosty Łomżyńskiego z dnia 14 października 2011 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży. Realizacja zapisów ustawowych, a co za tym idzie skuteczna pomoc będzie możliwa w przypadku stworzenia na szczeblu powiatu dodatkowych etatów tj.: koordynatora pieczy zastępczej, psychologów, prawnika, trenerów szkolących kandydatów na rodziny zastępcze, jak również poniesienia kosztów związanych z rozszerzeniem bazy lokalowej oraz wyposażenia nowych stanowisk pracy. Potrzebne są na to dodatkowe środki z budżetu państwa. W chwili obecnej są one dalece niewystarczające, aby zrekompensować wydatki powiatu związane z realizacją zapisów ustawy. W tej sytuacji jedynym dobrym rozwiązaniem jest powierzenie realizacji części zadań dotyczących pieczy zastępczej z terenu powiatu łomżyńskiego Miastu Łomża. Dotyczy to tych zadań, które od początku utworzenia powiatu wykonywał Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Łomży, na bazie którego powstało obecnie Centrum Pieczy Zastępczej. Powierzenie Miastu Łomża części zadań z zakresu pieczy zastępczej nastąpi w formie porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu Łomżyńskiego, a Prezydentem Miasta Łomża. Placówka podległa miastu Łomża jest dobrze przygotowana do prowadzenia tych zadań, natomiast nasz samorząd musiałby zainwestować duże środki na to, aby realizować problemowe zadanie.

Starosta – jakie koszty musielibyśmy ponieść, aby we własnym zakresie realizować te zadania?

Edward Jarota – dokładnej kalkulacji nie przeprowadziliśmy, bowiem zdawaliśmy sobie sprawę, że nie byliśmy w ogóle w stanie wykonać tego zadania. Dodam, że na sfinansowanie dodatkowego etatu potrzeba byłoby około 40.000 zł rocznie, plus dodatkowo opłacenie odpowiednich szkoleń i realizowanie umów – zleceń z psychologami i prawnikami. Natomiast porozumienie pozwoli na wykonanie tych zadań za kwotę 18.000 zł.
Ponadto w wielu okolicznych powiatach koledzy nasi mają kłopoty z wdrożeniem tych zadań, ponieważ nie są do tego przygotowani i nie mają odpowiednich środków do zapewnienia opieki w zakresie pieczy zastępczej.
Na kolejnej sesji dopiszemy te zadania do naszego Regulaminu i Statutu.

Zebrani nie wnieśli innych uwag odnoszących się do powyższego tematu.
W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie powierzenia Miastu Łomża wykonywania zadania publicznego w zakresie pieczy zastępczej na terenie powiatu łomżyńskiego został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziały ROŚB – projekt Programu Ochrony Środowiska Gminy Wizna na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015-2018 wpisuje się w nasz Program Ochrony Środowiska. Układ tych programów jest mniej więcej taki sam, co wymuszają normy prawne regulujące te zagadnienie. Niniejszy dokument odnosi się do wszystkich dokumentów środowiskowych. Zakłada on właściwy stopień zwodociągowania, co jest największym zadaniem przewidywanym w tym dokumencie. Obecnie tylko co piąte gospodarstwo domowe (21%) na terenie gminy jest przystosowane do profesjonalnego systemu odbioru i odprowadzania ścieków. Należy dodać, że część gospodarstw rolnych prowadzi właściwą gospodarkę ściekową stosując inne rozwiązania, np. przydomowe oczyszczalnie ścieków, które to są przez nasz Wydział oceniane i aprobowane przy wydawaniu pozwolenia na budowę.

Starosta – jakie inwestycje kanalizacyjne są planowane – w jakich miejscowościach?

Wacław Sierbiński – główna inwestycja ma być zrealizowana w Miejscowości Kramkowo o długości około 3 km.

Zebrani nie wnieśli innych uwag odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt Programu Ochrony Środowiska Gminy Wizna na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015-2018 został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument znajduje się w aktach Wydziału ROŚB).

Ad.6 Starosta poinformował, że najbliższa XVIII sesja Rady Powiatu przewiduje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w tym zakresie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie powierzenia Miastu Łomża wykonywania zadania publicznego w zakresie pieczy zastępczej na terenie powiatu łomżyńskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przekazania w zarząd drogi powiatowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2012 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2012 rok.
13. Sprawozdanie Starosty Łomżyńskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.7 1.) W sprawach różnych Irena Przybylak poprosiła Starostę o odniesienie się do pisma Starosty Łomżyńskiego w kwestii przekazania Gminie Piątnica urządzeń stacji wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Marianowie.

Starosta – poinformował, że korespondencja w tej sprawie trwa już od kilku lat, przy czym urządzenia stacji wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Marianowie obsługują mieszkańców bloków, które stanowiły majątek ZS w Marianowie, który to przed kilkoma laty został przekazany Ministerstwu Rolnictwa, jednak bez tych urządzeń i bloków mieszkalnych.
Z kolei Starosta przedstawił kilkuletnią genezę postępowania w problemowej sprawie. Następnie podkreślił, że samorząd powiatu nie jest właściwym podmiotem do regulowania kwestii zapewnienia mieszkańców w wodę.

Wicestarosta – dodał, że Naczelnik Wydziału Geodezji od wielu lat zajmuję się tą sprawą, natomiast ustawa o zaopatrzeniu mieszkańców w wodę wprost wymienia gminę jako podmiot odpowiedzialny za te zadania.

Irena Przybylak – poinformowała, że Wójt twierdzi, że Powiat Łomżyński przegapił możliwość przekazania stacji wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Marianowie Ministerstwu Rolnictwa wraz z majątkiem Zespołu Szkół w Marianowie. Ponadto Wójt nie chce przejąć wspomnianych urządzeń, bowiem wymagają one wysokich nakładów finansowych.

Wicestarosta – podkreślił, że Powiat niczego nie przegapił, natomiast Ministerstwo nie chciało przejąć tego spornego majątku.

Starosta – stacja wodociągowa i oczyszczalnia ścieków w Marianowie to majątek Skarbu Państwa, którym administruje nasz samorząd i Powiat nie może środków własnych inwestować w te zadania. Jeżeli Wojewoda przekazałby środki na ten cel to możliwe byłoby wyremontowanie tych urządzeń, jednak Wojewoda nie jest zainteresowany ponoszeniem nakładów na remont instalacji wodociągowych w Marianowie.
Na zakończenie Starosta podkreślił, że korespondencja w problemowej sprawie będzie trwała nadal i Powiat Łomżyński będzie dokładał starań, aby tę kwestię odpowiednio uregulować.
Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.7 2.) Wicestarosta poinformował, że mieszkańcy wsi Konarzyce ul. Młynarskiej zgłosili sprawę dotyczącą bardzo złego stanu nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Konarzyce – Łochtynowo (Wicestarosta przedstawił zdjęcia stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).
Z kolei dodał, że zgodnie z ustaleniami z Zarządem Dróg Powiatowych w najbliższym czasie zostanie tam przeprowadzona naprawa nawierzchni żwirowej, aby zapewnić mieszkańcom przejazd, który po nadchodzących roztopach może być kompletnie uniemożliwiony.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 33-cie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: czwartek, 15 mar 2012 08:14
Data opublikowania: czwartek, 15 mar 2012 08:15
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2020 razy