BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 35/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 marca 2012 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 12.10.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Krzysztof Ryszard Kozicki - Wicestarosta.
3. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
4. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
5. Adam Krzysztof Sowa - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 34-ego posiedzenia Zarządu.
3. Rozpatrzenie wniosków Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie: zwiększenia funduszu płac; oraz w sprawie zwiększenia środków z rezerwy budżetowej.
4. Podjęcie 4-ch uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.
5. Informacja ustna Naczelnika Wydziału GKKiGN o:
1) wydanej decyzji ustalającej odszkodowanie za grunty powiatu łomżyńskiego, które przeszły na własność Województwa Podlaskiego w związku z budową drogi wojewódzkiej nr 645;
2) wydanej decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomości położonej w obrębie Zbójna, gm. Zbójna jako działka nr geod. 1644/1 w związku z budową drogi wojewódzkiej nr 645;
3) wydanej decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościach przejętych na rzecz Województwa Podlaskiego w związku z budową drogi wojewódzkiej nr 645;
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za 2011 rok i podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za 2011 rok.
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
8. Sprawy różne:
• Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZPOZ w Łomży w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użyczenia budynku Ośrodka Zdrowia w Gaci,
• Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie w wyniku, którego ww. prządek obrad został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 34-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 34-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym o zabranie głosu poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.

Janusz Świderski – wniosek w sprawie zwiększenia funduszu płac wynika z tego, że w ostatnim czasie na emeryturę odszedł nasz pracownik – pan Marek Przysiuda, któremu zgodnie z obowiązującym prawem przysługuje odprawa emerytalna i stąd wynika przedmiotowy wniosek. ZUS zatwierdził jego uprawnienia i w związku z tym odszedł on na emeryturę z dniem 1 marca br. Wobec tego należna mu odprawa opiewa na kwotę 27.600 zł (ww. dokument stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Natomiast wniosek w sprawie zwiększenia środków z rezerwy budżetowej jest konsekwencją potrzeby wypłacenia odszkodowań dla 7-miu rolników za grunty zajęte pod drogę powiatową na odcinku Mieczki – Borawskie, na której była realizowana inwestycja modernizacyjna (ww. dokument stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu wniosek w sprawie zwiększenia funduszu płac został zaakceptowany 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

W kolejnym głosowaniu wniosek w sprawie zwiększenia środków z rezerwy budżetowej został zaakceptowany 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 1.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w pierwszym projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok zwiększa się plan dochodów oraz wydatków budżetu o kwotę 23.000 zł na zadania własne w dziale 853, rozdziale 85395, w tym: w § 2007 o kwotę 19.550 zł środków europejskich tj. płatności w części dotyczącej współfinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego; oraz w § 2009 o kwotę 3.4500 zł w części współfinansowania krajowego na realizację zadań z projektu „Przedsiębiorcza młodzież – spółdzielnie uczniowskie”, na podstawie umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu zawartej w dniu 1 września 2010 roku z Liderem Partnerstwa tj. Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Ostrołęce.
Starostwo Powiatowe w Łomży jest jednym z pięciu partnerów tego projektu, którego zadaniem jest przygotowanie programu i organizacja konferencji w miesiącu marcu 2012 roku.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęła 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 35/114/2012 z dnia 29 marca 2012 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.4 2.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w kolejnym projekcie uchwały zwiększa się plan dochodów oraz wydatków budżetu o kwotę 327.950 zł na zadania własne w dziale 853, rozdziale 85395, w tym: w § 2007 o kwotę 278.950 zł środków europejskich tj. płatności w części dotyczącej współfinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego; oraz w § 2009 o kwotę 49.193 zł w części współfinansowania krajowego na realizację zadań w ramach projektu pn. „Specjalizacja – motorem sukcesu zawodowego”. Założeniem głównym projektu jest podniesienie/dostosowanie kwalifikacji osób pracujących do wymagań łomżyńskiego rynku pracy. Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Łomży od 01.03.2012 roku, a zakończony zostanie 30.06.2013 roku.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęła 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 35/115/2012 z dnia 29 marca 2012 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.4 3.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – trzeci projekt uchwały dotyczy rozwiązania rezerwy budżetowej „drogowej” w zakresie wydatków majątkowych. W związku z powyższym proponowane jest zmniejszenie środków finansowych na zadania własne z rezerwy budżetowej „drogowej” o kwotę 5.264 zł z działu 758, rozdziału 75818, § 6800 na uzupełnienie planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w dziale 600, rozdziale 60014, § 6050 o kwotę 5.264 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomość w związku z realizacją inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1833B na odcinku Borawskie – Mieczki Czarne. Wniosek w przedmiotowej sprawie Nr ZDP.3.301.2.147/2012 wpłynął 29 lutego 2012 roku i został zaakceptowany na posiedzeniu Zarządu w dniu dzisiejszym w punkcie nr 3 porządku obrad.
Z kolei w projekcie uchwały zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 312.204 zł w dziale 600, rozdziale 60014, § 6430 w związku z przyznaniem dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, na podstawie pisma z dnia 12 marca 2012 roku Wojewody Podlaskiego nr FB.II.3111.39.2012.MA.
Ponadto zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 312.204 zł w dziale 600, rozdziale 60014, § 6050 na uzupełnienie planu finansowego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Chomentowo – Śniadowo, na odcinku Chomentowo – Śniadowo.

Starosta – nasz wniosek skierowany do Wojewody Podlaskiego opiewał na kwotę ponad 900 tys. zł. Trafił on na listę rankingową Właściwego Ministra i został przyjęty do realizacji, jednak ze względu na przeniesienie przez decydentów pewnej puli środków z dróg powiatowych na drogi gminne przyznana nam kwota została zmniejszona. Po przetargach rozstrzygniętych przez Ministra kwota realizacji wszystkich zmniejszyła się i najprawdopodobniej uda nam się uzyskać te 30 % dofinansowanie naszej inwestycji.

Barbara Gorzęba – do tych 30 % brakuje nam obecnie około 250 tys. zł.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęła 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 35/116/2012 z dnia 29 marca 2012 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.4 4.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – czwarty projekt uchwały dotyczy przeniesień w zakresie zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w drodze umów lub porozumień z j.s.t. oraz zadań własnych wynikających z wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r., które zmienia rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. W związku z powyższym utworzono nowy rozdział „Wspieranie rodziny”, na który należy przenieść środki finansowe na zadania wynikające z ustawy. Środki te zaplanowane zostały wcześniej w rozdziale 85204.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęła 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 35/117/2012 z dnia 29 marca 2012 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.5 1.) Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GKKiGN – wydana przez Wojewodę Podlaskiego decyzja ustalająca odszkodowanie za grunty powiatu łomżyńskiego, które przeszły na własność województwa podlaskiego w związku z budową drogi wojewódzkiej nr 645, jest skutkiem innej decyzji Wojewody – z dnia 23 listopada 2011 roku, w której wydano decyzję na realizację celu publicznego – drogi wojewódzkiej. Wobec tego działka stanowiąca własność powiatu (kawałek drogi – konkretnie sprawa dotyczy zjazdu z drogi wojewódzkiej) przeszła na własność Skarbu Państwa i stąd przedmiotowa decyzja ustalająca odszkodowanie za grunty powiatu łomżyńskiego. Wojewoda za 380 m2 gruntu wraz z zabudową ustalił odszkodowanie w wysokości 22.185 zł. Ustalona kwota w mojej ocenie nie jest kwotą niską, została określona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Mimo to informuję, że od tej decyzji przysługuje Zarządowi Powiatu środek odwoławczy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji, czyli jest jeszcze kilka dni na przygotowanie ewentualnego odwołania.
Dodam, że aktualnie trwają prace nad tym, aby przy przejmowaniu na własność zjazdów z modernizowanych odcinków dróg nie trzeba było wypłacać odszkodowań i tam samym ponosić dodatkowych kosztów związanych ze sporządzeniem operatu i wyceny.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu Powiatu 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, postanowili nie odwoływać się od przedmiotowej decyzji (kopia decyzji WG-V.7570.449.2011.HK z 15 marca 2012 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.5 2.) Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GKKiGN – z powyższą sprawą wiąże się wydana przez Wojewodę Podlaskiego kolejna decyzja z dnia 27 marca br., która wpłynęła do nas w dniu dzisiejszym w sprawie wygaszenia trwałego zarządu ustanowionego na rzecz ZDP w Łomży na nieruchomości położonej w obrębie Zbójna. Jak już wspominałem niniejsze grunty powiatu łomżyńskiego przeszły na własność województwa podlaskiego w związku z budową drogi wojewódzkiej nr 645 i stąd też potrzeba wygaszenia trwałego zarządu ustanowionego na rzecz ZDP w Łomży.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu Powiatu 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, postanowili nie odwoływać się od przedmiotowej decyzji (kopia decyzji WG-V.7571.9.2012.HK z 27 marca 2012 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad.5 3.) Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GKKiGN – z kolei decyzja w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościach przejętych na rzecz Województwa Podlaskiego w związku z budową drogi wojewódzkiej nr 645 dotyczy także powyższej omawianej działki oraz innych działek przejętych w związku z przeprowadzoną inwestycją.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu Powiatu 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, postanowili nie odwoływać się od przedmiotowej decyzji (kopia decyzji WG-V.7571.6.2012.AK z 27 marca 2012 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad.6 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – przedstawiając informację dotyczącą wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za 2011 rok poinformowała, ze budżet Powiatu na 2011 rok został uchwalony w dniu 22 lutego 2011 roku w formie uchwały Rady nr IX/20/2011. Po zmianach, które były wprowadzane uchwałami rady powiatu i zarządu powiatu, ostatecznie ukształtowały go po stronie dochodów na kwotę – 27.592.591 zł a po stronie wydatków na kwotę 29.521.543,00 zł. Tym samym plan dochodów wzrósł o kwotę 4.665.859,00 zł netto, a plan wydatków o kwotę 5.015.012,00 zł. W związku z tym deficyt budżetowy wzrósł o kwotę 349.153,00 zł i ukształtował się ostatecznie na poziomie 1.928.952,00 zł. Zbiorcze wskaźniki realizacji budżetu za 2011 rok są zadawalające. Bowiem w ujęciu kasowym zrealizowany został nadwyżką budżetową w wysokości 2.154.574,34 zł, dochody budżetu zostały wykonane w 101,25 %, zaś wydatki w 87,33 %. W związku z niewykorzystaniem środków z nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych wynoszących na koniec 2011 roku – 2.054.705,86 zł, nadwyżki te zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu w 2011 roku, który zaplanowano na kwotę 2.368.235,00 zł. Nadwyżka rachunkowa wynika w zdecydowanym stopniu z przesunięcia zadania inwestycyjnego –drogowego, które będzie realizowane w tym roku, chodzi o Przebudowę drogi powiatowej Nr 1946B na odcinku Chojny – Chomentowo – Śniadowo Gmina Śniadowo – Narodowy Program Przebudowy dróg lokalnych oraz gminy Piątnica i Nowogród uregulowały zaległe wpłaty z tytułu udziału w zadaniach w 2010 roku. Ponadto należy zaakcentować także to, że wszystkie jednostki organizacyjne opłaciły w 2011 roku wymagalne zobowiązania. Powiat nie ma także czynnych rozliczeń z tytułu wykorzystania kredytów i pożyczek. Wolny też jest od odpowiedzialności z tytułu poręczeń i gwarancji, gdyż takich zabezpieczeń żadnemu podmiotowi nie udzielono. Reasumując pani Skarbnik podkreśliła, że szczegółowe dane o wykonaniu budżetu zawarte są w części opisowej i w załącznikach do sprawozdania.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za 2011 rok została podjęła 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 35/118/2012 z dnia 29 marca 2012 roku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Starosta – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych jest konsekwencją dyskusji, która miała miejsce na jednym z wcześniejszych posiedzeń Zarządu oraz wniosków stałych komisji Rady Powiatu. Zarząd Powiatu zajmował się tą sprawą jednak nie wypracował żadnych konkretnych wskaźników wzrostu. Natomiast komisje argumentowały proponowane podwyżki wysokości diet tym, że diety w roku bieżącym zmalały, co też jest powiązane ze zmniejszeniem kwoty bazowej przyjętej jako wskaźnik do naliczania wysokości diet. Kwota bazowa została zmniejszona w ustawie budżetowej – za rok ubiegły dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, co było od nas niezależne. Ponadto niektórzy radni wskazywali, że rewaloryzacja diet uzasadniona jest rosnącą inflacją.
Generalnie większość stałych komisji zaproponowała następujące wysokości miesięczne – zryczałtowane diet radnych:
1) Przewodniczącemu Rady Powiatu – 96,2377 % podstawy naliczania, co stanowi kwotę 1.700,00 zł;
2) Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu – 60,5731 % podstawy naliczania, co stanowi kwotę 1.070,00 zł;
3) Nieetatowym członkom Zarządu Powiatu – 87,7461 % podstawy naliczania, co stanowi kwotę 1.550,00 zł;
4) Przewodniczącym komisji Rady Powiatu – 60,5731 % podstawy naliczania, co stanowi kwotę 1.070,00 zł;
5) Wiceprzewodniczącym komisji Rady Powiatu – 56,3840 % podstawy naliczania, co stanowi kwotę 996,00 zł;
6) Pozostałym radnym Rady Powiatu – 50,3832 % podstawy naliczania, co stanowi kwotę 890,00 zł.
Z kolei Starosta stwierdził, że osobiście nie pobiera diety radnego jednak mimo to pragnie dodać, że w paragrafie 3 również zapisano zmiany w zakresie takim, iż za każdy dzień nieobecności radnego na posiedzeniu Rady, Zarządu i komisji potrąca się 5 % należnej diety, z wyjątkiem nieobecności spowodowanej delegacją służbową radnego lub choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim. Wcześniej zapisy były bardziej restrykcyjne, bowiem przewidywały potrącenia wysokości 10 % należnej diety bez żadnych wyjątków – za każdą nieobecność. Podkreślił, że tak liberalne potrącenia mogą spowodować pewne trudności z uzyskaniem quorum na posiedzeniach organów powiatu.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – dodała przy tym, że zaproponowane zmiany wysokości diet radnych stanowią zwiększenie wydatków budżetu w 2012 roku o kwotę około 16.500 zł, co znajdzie pokrycie w rezerwie budżetowej ogólnej uchwalonej na 2012 rok.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

Ad.8 1.) Starosta przechodząc do spraw różnych udzielił głosu Dyrektorowi ZPOZ w Łomży.

Stanisław Studencki przedstawił wniosek Dyrektora ZPOZ w Łomży w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy na lokal w Gaci (wniosek stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu). Podsumowując zaznaczył, że ww. lokal jest już gotowy do przekazania.

Starosta – działalność w tym ośrodku zostaje wygaszona z dniem 31 marca br. Wobec tego należy opracować możliwości zagospodarowania tejże nieruchomości.
Z kolei nawiązując do powyższego porosił zebranych o wypowiadanie się w przedmiotowej sprawie.

Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GKKiGN – zgodnie z delegacją pana Starosty wystąpiliśmy do Wójta Gminy Łomża z propozycją bezpłatnego przekazania na rzecz samorządu gminy tej nieruchomości na cele publiczne, jednak Wójt w przekazanej odpowiedzi nie wyraził żadnego zainteresowania tą nieruchomością.

Stanisław Studencki – pragnę poinformować, że budynek jest w dość dobrym stanie i można od teraz w pełni go eksploatować, był on remontowany i naprawiany na bieżąco.
Dodam przy tym, że Wójt z częścią rady Gminy w mojej obecności dokonał oględzin tego budynku i jestem zaskoczony, że w swoim piśmie nie wyraził żadnego zainteresowania tą nieruchomością. Budynek ten mógłby być wykorzystany na utworzenie aż 6-ciu mieszkań komunalnych.

Starosta – wcześniej miał w tym budynku prowadzić działalność lekarz, co w tej sprawie ustalono?

Stanisław Studencki – lekarz ten nie uzyskał kontraktu z NFZ i nie będzie w tym budynku prowadził działalności.
Ponadto warto zauważyć, że będziemy musieli wystąpić z wnioskiem do sądu, aby nastąpiło dalsze uregulowanie zaległych opłat przez dłużnika, o którym dyskutowaliśmy na kilku innych posiedzeniach Zarządu Powiatu.

Adam Sowa – jak przedstawi się sprawa dachu?

Stanisław Studencki – dach jest naprawiony.

Starosta – w związku z tym, ze budynek jest zbędny dla Powiatu i Wójt Gminy Łomża nie chce nieodpłatnie przejąć go to powinniśmy przygotować się do sprzedaży tego budynku.

Stanisław Kozikowski – na dzień dzisiejszy musimy pamiętać, że są podpisane umowy z najemcami lokali, wobec czego sprzedaż może odbyć się po uregulowaniu tych kwestii, budynek musi być obsługiwany, np. opalany i zarządzany. Powinniśmy mieć czas na zorganizowanie się i pomysł dotyczący zarządzania. Możemy go wpisać do zasobu Powiatu, jednak kto będzie zarządzał i w jaki sposób? To powinniśmy ustalić. Kończy się sezon grzewczy, jednak prawdopodobnie trzeba będzie opalać i ogrzewać pomieszczenia do końca kwietnia. Obowiązuje nas ustawa o ochronie praw lokatorów i nie możemy z dnia na dzień kogoś wyeksmitować. Może istnieje możliwość wykorzystania lokatorów do stróżowania i ogrzewania budynku.

Starosta – powinniśmy ustalić, jakie będą koszty utrzymania tego budynku kiedy nie będzie prowadzona w nim działalność medyczna?

Stanisław Studencki – Rada Powiatu o likwidacji działalności w tym ośrodku podjęła już pewien czas temu, natomiast ZPOZ czekał na decyzję Wójta Gminy Łomża. Teraz ZPOZ nie powinien już zajmować się tym budynkiem. Mimo, że od 1 stycznia br. nie prowadziliśmy tam żadnych świadczeń to utrzymywaliśmy ten budynek do chwili obecnej.
Dodatkowo lokatorzy płacili około 50 % faktycznych kosztów utrzymania, resztę pokrywał ZPOZ. Osobiście twierdzę, że ZPOZ powinien te środki przeznaczać na swoją działalność statutową, czyli leczenie pacjentów.

Starosta – lokatorzy, którzy zamieszkują ww. lokale zostali wprowadzeni w 2001 roku przez ZPOZ – jako skomunalizowanie mienia Skarbu Państwa i samorząd powiatu nie jest za to odpowiedzialny. Dziś powinniśmy poszukać rozwiązań, które zminimalizują koszty i problemy.

Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu – w mojej ocenie ZPOZ nadal powinien administrować budynkiem i ewentualnie refakturować koszty utrzymania, natomiast szczegółowe warunki można określić w porozumieniu, które ZPOZ zawarłby z Powiatem Łomżyńskim.

Stanisław Studencki – również uważam, że należy w drodze porozumienia rozwiązać umowę użyczenia budynku Ośrodka Zdrowia w Gaci. Przy tym ZPOZ będzie nadal zajmował się utrzymaniem i zarządzaniem, obciążając kosztami Powiat.

Adam Sowa – czy najemcy także otrzymali rozwiązania umów o najem lokali?

Stanisław Studencki – tak, jednak nie ma co oczekiwać, że się wyprowadzą. ZPOZ przedstawił to lokatorom w formie zawiadomienia.
Dodam, że opalała ten budynek firma zewnętrzna, która wygrała przetarg na te zadanie.

Starosta – mimo wszystko uważam, że działania powinny być skierowane na sprzedaż tej nieruchomości.

Elżbieta Parzych – jestem podobnego zdania, ponieważ z tą nieruchomością będziemy mieć coraz większe problemy. Samorząd Gmina Zbójna przerabiał podobne przypadki, gdzie tego typu nieruchomości generowały jedynie koszty.

Stanisław Studencki – uważam, ze licznik energetyczny powinien być odłączony, ponieważ winnym przypadku może dojść do kradzieży energii.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu przyjęli 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, porozumienie w sprawie rozwiązania umowy użyczenia budynku Ośrodka Zdrowia w Gaci (kopia ww. porozumienia stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).

Starosta – dodam, że na jedną z najbliższych sesji zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie sprzedaży budynku Ośrodka Zdrowia w Gaci.
Ponadto informuję, że w dniu jutrzejszym dokonamy wizji bezpośredniej przedmiotowego budynku.

Ad.8 2.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok dotyczy zmian dokonywanych w trakcie roku przez kierowników jednostek. Zasadniczo ma ona charakter porządkowy.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęła 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 35/119/2012 z dnia 29 marca 2012 roku stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).


W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 35-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: piątek, 13 kwi 2012 13:48
Data opublikowania: piątek, 13 kwi 2012 13:49
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2068 razy