BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 37/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 24 kwietnia 2012 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, przy ul. Małachowskiego 4 (po zakończeniu XIX sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego).

Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 12.40, natomiast zakończenie o godzinie 13.10.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Krzysztof Ryszard Kozicki - Wicestarosta.
3. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
4. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
5. Adam Krzysztof Sowa - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 36-ego posiedzenia Zarządu.
3. Przyjęcie porozumienia z Gminą Przytuły w sprawie budowy drogi w miejscowości Supy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania organowi stanowiącemu sprawozdania finansowego za rok 2011.
6. Podjęcie dwóch uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.
7. Sprawy różne:
1) Wniosek Prezydenta Miasta Łomża zwrócił o zaopiniowanie planowanej modernizacji drogi do Mężenina,
2) Zapoznanie z porozumieniem z Wójtem Gminy Miastkowo w sprawie realizacji modernizacji drogi powiatowej,
3) Zapoznanie z pismem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi powiatowej na odcinku Chojny – Szczepankowo – Osobne – Śniadowo”.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie w wyniku, którego ww. prządek obrad został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 36-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 36-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym o zabranie głosu poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.

Janusz Świderski – projekt porozumienia z Gminą Przytuły w sprawie budowy drogi w miejscowości Supy dotyczy odcinka drogi o długości 750m. Wójt poniósł koszty opracowania projektu technicznego, natomiast realizację inwestycji proponuje rozłożyć na oba samorządy po 50 % wartości zadania. Jest to dla nas korzystne – ze względów finansowych. Uważam, ze w naszym interesie jest zawarcie tego porozumienia (kopia porozumienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w mojej ocenie ww. inwestycja powinna być sfinansowana z wolnej kwoty, która jest uchwalona w uchwale budżetowej. Rozwiązanie rezerwy budżetowej na początku II kwartału jest dość ryzykowne, bowiem w trakcie roku mogą pojawić się nieprzewidziane potrzeby i zadania.

Elżbieta Parzych – jak Pan sądzi, czy kwota realizacji zadania spadnie po przetargu?

Janusz Świderski – jestem o tym przekonany, nawet kwoty spadają do 40 % wartości kosztorysowej, ponieważ jest duża podaż usług w tym przedmiocie.

Starosta – przypomnę, ze ta inwestycja byłą zaplanowana do realizacji na rok 2011, jednak jeden z mieszkańców nie zgodził się na wykup jego działki, po której przebiegała część zaplanowanej modernizacji drogi. Wobec tego Wójt zgodził się pokryć koszty wykonania nowej dokumentacji.

Janusz Świderski – teraz będziemy już stosować rozwiązanie w postaci wcześniejszej konsultacji z mieszkańcami czy wyrażają zgodę na wykupy gruntów, po których będzie przebiegać część modernizowanych odcinków dróg.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt porozumienia z Gminą Przytuły w sprawie budowy drogi w miejscowości Supy został zaakceptowany 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku został Państwu przedłożony, ponieważ upłynął I kwartał. Realizacja budżetu to: dochody wykonane w 25,65 % planu, a wydatki to 21,53 % planu. I kwartał został zamknięty nadwyżką finansową w wysokości ponad 483 tys. zł. Realizacja budżetu w tym okresie była płynna bez zakłóceń. Szczegółowe informacje zawarte są dołączonych załącznikach.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku została podjęła 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 37/123/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały w sprawie przekazania organowi stanowiącemu sprawozdania finansowego za rok 2011 wynika z nowej ustawy, która nałożyła obowiązek na Zarząd Powiatu przedłożenia organowi stanowiącemu wspomnianego sprawozdania. Jest to jeden z elementów prac na uchwałą absolutoryjną.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przekazania organowi stanowiącemu sprawozdania finansowego za rok 2011 została podjęła 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 37/124/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.6 1) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok dotyczy środków europejskich w wysokości 92 tys. zł, które pozyskał Powiatowy Urząd Pracy celem kontynuacji projektu „Postaw na siebie”. Uchwała ta nie ma wpływu na wynik finansowy, ponieważ po stronie dochodów i wydatków mamy tę samą kwotę 92 tys. zł.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęła 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 37/125/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.6 2) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok dotyczy także środków europejskich w wysokości 38 tys. zł, które także pozyskał Powiatowy Urząd Pracy celem realizacji projektu pt. „Uwierz w swoje możliwości”. Uchwała ta nie ma wpływu na wynik finansowy, ponieważ po stronie dochodów i wydatków mamy tę samą kwotę 38 tys. zł. Szczegółowe informacje zawarte są dołączonych załącznikach.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęła 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 37/126/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.7 1) Starosta przechodząc do spraw różnych poinformował, że Prezydent Miasta Łomża zwrócił się do samorządu powiatu o zaopiniowanie planowanej modernizacji drogi do Mężenina. Dokumentacja techniczna została uzgodniona z naszym ZDP i zaopiniowana pozytywnie. Jeżeli w ciągu 14 dni nie odpowiemy na wniosek Prezydenta Miasta Łomża to zostanie to stwierdzone jako milcząca opinia pozytywna, jednak ZDP przygotował projekt zawierający wydanie pozytywnej opinii w przedmiotowej sprawie.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu postanowienie w sprawie zaopiniowania wniosku Urzędu Miejskiego w Łomży w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zostało przyjęte 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. postanowienie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.7 2) Starosta – we wcześniejszym okresie przyjęliśmy porozumienie z Wójtem Gminy Miastkowo w sprawie realizacji modernizacji drogi powiatowej na odcinku 560 m, jednak na dzień 26 lutego br. Rada Gminy nie podjęła stosownej uchwały w przedmiotowej sprawie i stąd wynika potrzeba podjęcia porozumienia o tej samej treści, z tym, że z datą dzisiejszą.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu porozumienie z Gminą Miastkowo w sprawie budowy drogi powiatowej, zostało przyjęte 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. porozumienie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.7 3) Starosta – zapoznał zebranych z pismem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi powiatowej na odcinku Chojny – Szczepankowo – Osobne – Śniadowo” (ww. pismo stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Irena Przybylak – czy wykonawca będzie mógł się ubiegać o odszkodowanie?

Starosta – tak.

Irena Przybylak – w jakim terminie będzie mógł składać wniosek o takie odszkodowanie?

Starosta – w obowiązujących przepisach nie ma określonego terminu, do kiedy może składać taki wniosek.

Irena Przybylak – czyli jest to dla nas poważne zagrożenie.

Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – miejmy nadzieję, że nie dojdzie do roszczeń z jego strony z problemowego tytułu i przystąpi on ponownie do ogłoszonego przetargu, aby mieć szanse na ponowne wygranie go i w konsekwencji wykonanie inwestycji na drodze powiatowej na odcinku Chojny – Szczepankowo – Osobne – Śniadowo.
Dodam, że projektant – pan Wojciech Borzuchowski zapewnił nas, iż bezpłatnie przeprojektuje nieprawidłowo zaprojektowaną przebudowę drogi.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.


W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 37-me posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: środa, 9 maj 2012 12:51
Data opublikowania: środa, 9 maj 2012 12:52
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2148 razy