BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 39/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 15 maja 2012 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło po zakończeniu obrad XIX sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego – o godzinie 11.30, natomiast zakończenie posiedzenia było o godzinie 12.20.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Krzysztof Ryszard Kozicki - Wicestarosta.
3. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
4. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
5. Adam Krzysztof Sowa - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 38-ego posiedzenia Zarządu.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.
4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym za I kwartał 2012 roku Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
5. Podjęcie 2 uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.
6. Sprawy różne.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie w wyniku, którego ww. prządek obrad został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 38-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 38-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym o zabranie głosu poprosił Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

Mieczysław Bieniek – uchwalenie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży wynika z tego, że odszedł mój zastępca. W związku z tym mogę zmienić pewne podległości. Dotychczas główny pion Centrum Aktywizacji Zawodowej nie był podporządkowany pod Dyrektora PUP, a osobiście podpisywałem dokumenty wypływające z tego działu. Ponadto zostały wprowadzone inne mniejsze zmiany, które przedstawione są w dołączonym załączniku – schemacie organizacyjnym. Dodam, że w dziale ewidencji świadczeń powstanie stanowisko zastępcy kierownika, bowiem na tych stanowiskach jest znacznie większe obciążenie, wynikające przede wszystkim ze wzrostu liczby bezrobotnych. Petenci w tym przypadku zwracają szczególną uwagę na jakość i szybkość obsługi.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży została podjęła 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 39/132/2012 z dnia 15 maja 2012 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Stanisław Studencki – Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży – zapoznał zebranych ze sprawozdaniem finansowym za I kwartał 2012 roku Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży. Podsumowując podkreślił, że w stosunku do zużycia materiałów to jest wzrost zakładanych wskaźników, bowiem jak co roku następuje takie przekroczenie wynikające z zimowego okresu grzewczego. Natomiast nie da się przewidzieć, jakiej wielkości będzie zużycie energii podczas zimy (ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Irena Przybylak – to kryje się pod pojęciem usługi obce?

Stanisław Studencki – są to głównie usługi medyczne zlecane na zewnątrz – niewykonywanie w ramach zakresów czynności naszych pracowników.

Starosta – jak przedstawia się sprawa związana z zatrudnieniem lekarza w ośrodku zdrowia w Śniadowie?

Stanisław Studencki – pani dr dopełniła już wszelkich formalności i będzie u nas zatrudniona z dniem 1 czerwca br.
Udało się jej rozwiązać umowę o pracę z poprzednim pracodawcą z dniem 31 maja br., mimo że obowiązywał ją dłuższy termin okresu wypowiedzenia.

Starosta – z czego wynika to, że nie ma w zasadzie chętnych lekarzy do pracy w ZPOZ?

Stanisław Studencki – nie jest to kwestia wielkości wynagrodzeń, ponieważ płacimy lepiej niż w szpitalu, jednak placówka szpitalna daje większe szanse na uzyskanie tytułu naukowego. Z tych przyczyn lekarze wybierają specjalizację w szpitalach. Dodam przy tym, że część lekarzy po uzyskaniu specjalizacji wyjeżdża za granicę, co jest dla nas bardzo niekorzystne.

Starosta – z tego wniosek, że system jest wadliwy.

Stanisław Studencki – tak właśnie jest. Lekarze są kształceni w kraju, w większości przypadków za publiczne pieniądze, a następnie pracują na rzecz obywateli innych krajów. Ponadto obowiązek odbycia dziesięcioletniego stażu w zpoz, przez lekarza po ukończeniu studiów, jest niezasadny. Pocieszające jest to, że trwają prace nad nowelizacją tych uregulowań i za około 5 lat sytuacja powinna ulec poprawie.

Irena Przybylak – czy jest mieszkanie dla lekarza w ośrodku zdrowia w Śniadowie?

Stanisław Studencki – tak, jednak taki dodatkowy środek nie jest w stanie w sposób szczególny zainteresować uprawnionych lekarzy.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.5 1.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w przedłożonym projekcie uchwały planowane jest zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 165 zł na zadania własne w dziale 853, rozdziale 85395, § 2009 w części współfinansowania krajowego na realizację zadań z projektu „Postaw na siebie”, na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku.
Założeniem głównym ww. projektu jest to, że co najmniej 45% z 30 osobowej grupy docelowej uzyska zatrudnienie w okresie realizacji projektu na okres co najmniej 3 miesięcy. Ponadto 30 % uczestników i uczestniczek zostanie skierowanych do odbycia stażu w tzw. strefie „zielonych miejsc pracy” związanych głównie z agroturystyką. Projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży od 01.09.2011 roku, a zakończony 30.06.2013 roku. Podziału środków dokonano na podstawie pisma Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży z 2 maja 2012 roku.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęła 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 39/133/2012 z dnia 15 maja 2012 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.5 2.) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w przedłożonym projekcie uchwały planowane jest zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 3.068 zł na zadania własne w dziale 853, rozdziale 85395, § 2009* o kwotę 3.068 zł w części współfinansowania krajowego na realizację zadań z projektu „Uwierz w swoje możliwości”, na podstawie umowy zawartej w dniu 29 sierpnia 2011 roku z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku. Założeniem głównym projektu jest to, że co najmniej 35% z 15 osobowej grupy docelowej uzyska zatrudnienie w okresie realizacji projektu na okres co najmniej 3 miesięcy. Ponadto 30 % uczestników i uczestniczek zostanie skierowanych do odbycia stażu w tzw. strefie „zielonych miejsc pracy” związanych głównie z zagospodarowaniem odpadów poprzez segregację i odzyskiwanie surowców wtórnych. Projekt realizowany będzie przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży przez okres od 01.09.2011 roku, a zakończony 30.06.2013 roku. Podziału środków dokonano na podstawie pisma Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży 2 maja 2012 roku.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęła 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 39/134/2012 z dnia 15 maja 2012 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).
Ad.6 W sprawach różnych nie poruszono żadnych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 39-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: środa, 16 maj 2012 11:28
Data opublikowania: środa, 16 maj 2012 11:30
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1800 razy