BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 44/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 31 lipca 2012 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 14.00, natomiast zakończenie o godzinie 14.30.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
3. Adam Krzysztof Sowa - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 43-ego posiedzenia Zarządu.
3. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o zwiększenie planu finansowego wydatków.
4. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o przeznaczenie kwoty 7 tys. zł na przeprowadzenie oceny prawidłowości przygotowania do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1937B”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.
7. Sprawy różne:
• Przyjęcie porozumienia z Gminą Wizna w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Łomżyńskiemu celem modernizacji drogi na odcinku przebiegającym przez miejscowość Zanklewo.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów.
Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie w wyniku, którego ww. prządek obrad został przyjęty 3 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 43-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 43-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 3 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o przedstawienie wniosku w sprawie zwiększenia planu finansowego wydatków.

Janusz Świderski – poinformował, że niniejszy wniosek dotyczy brakującej w budżecie ZDP kwoty 22.500 zł, co wynika z podwyżki składek rentowych wprowadzonej od 1 lutego br.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – zwiększenie budżetu w przedmiotowej sprawie nastąpi w IV kwartale i będzie dotyczyć wszystkich naszych jednostek organizacyjnych.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w sprawie zwiększenia planu finansowego wydatków został przyjęty 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – kolejny wniosek dotyczy przeznaczenia kwoty 7 tys. zł na przeprowadzenie oceny prawidłowości przygotowania do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1937B”. W tej sprawie stanowisko zajęła Komisja Rewizyjna, która ostatecznie zwróciła się z wnioskiem do Starosty Łomżyńskiego o podjęcie działań związanych z uzyskaniem wspomnianej oceny.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – wg mnie – po analizie sprawozdań za I półrocze, która wskazuje, że wykonanie planu jest na poziomie niespełna 40 %. Poza tym nie są to wydatki inwestycyjne. W związku z tym w tej chwili nie ma potrzeby zwiększenia budżetu. Podkreślam, że przeznaczenie kwoty 7 tys. zł na przeprowadzenie oceny prawidłowości przygotowania do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1937B” stanowi realizację wydatków bieżących.

Janusz Świderski – mam zabezpieczone 200.000 zł na zimę, dla mnie jest to kwota constans, nie wiemy jaka będzie zima i stąd podtrzymuję wniosek o zwiększenie budżetu. Poza tym musimy przeprowadzić badania techniczne, przeglądy okresowe i inne zadania, środków na to wszystko i tak mamy zbyt mało.

Barbara Gorzęba – i tak trzeba będzie przygotować w tej sprawie projekt uchwały rady Powiatu, wobec tego dziś tych środków fizycznie nie przesuniemy.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o przeznaczenie kwoty 7 tys. zł na przeprowadzenie oceny prawidłowości przygotowania do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1937B” został przyjęty 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. wynika z przepisów art. 37 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Z informacji tej wynika, że budżet powiatu na 2012 rok według stanu na 30 czerwca 2012 roku wynosił po stronie dochodowej – 25.382.697,00 zł w tym dochody bieżące – 25.070.493,00 zł i dochody majątkowe – 312.204,00 zł. Po stronie wydatkowej – 27.744.118,00 zł. w tym wydatki bieżące – 24.481.827,00 zł i wydatki majątkowe - 3.262.291,00 zł. W okresie I półrocza 2012 roku dochodów osiągnięto na kwotę – 12.299.773,41 zł, w tym dochody majątkowe – 57.227,84 zł tj. 48,46 % w stosunku do planu, zaś wydatków zrealizowano na kwotę – 11.219.920,35 zł tj. 40,44 % w relacji do planu, w tym w poszczególnych działach – wg opisu przedstawionego w tabeli. Z danych zawartych w projekcie uchwały wynika m. innymi to, że planowane dochody budżetowe są niższe od planowanych wydatków budżetowych, z czego deficyt stanowi kwotę 2.361.421,00. Deficyt ten w całości ma pokrycie w środkach niewykorzystanych nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych. Tym niemniej w sprawozdawczym okresie nie doszło do faktycznego zaangażowania środków z nadwyżek z lat minionych na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych wydatkowano 11.219.920,35 zł, a dochodów osiągnięto na kwotę – 12.299.773,41 zł uzyskując „nadwyżkę rachunkową” w wysokości 1.079.853,06 zł. Jednakże w kolejnych miesiącach będą wykonywane zadania „ sezonowe” i w rezultacie zwiększy się wydatnie tempo realizacji wydatków i na sfinansowanie ich trzeba będzie zaangażować część nadwyżek z lat ubiegłych oprócz środków uzyskanych z wpłat na poczet dochodów.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. została podjęta 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 44/147/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.6 1) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie zakłada zwiększenie planu dochodów oraz wydatków budżetu o kwotę 50.000,00 zł na zadania własne w dziale 853, rozdziale 85395, w tym o kwotę 42.500,00 zł tj. płatności w części dotyczącej współfinansowania z EFS i o kwotę 7.500,00 zł w części współfinansowania krajowego na realizację zadań z projektu „Postaw na siebie”, na podstawie umowy zawartej w dniu 29 sierpnia 2011 roku z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku. Założeniem głównym projektu jest to, że co najmniej 45% z 30 osobowej grupy docelowej uzyska zatrudnienie w okresie realizacji projektu na okres co najmniej 3 miesięcy. Ponadto 30 % uczestników i uczestniczek zostanie skierowanych do odbycia stażu w tzw. strefie „zielonych miejsc pracy” związanych głównie z agroturystyką. Projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży od 01.09.2011 roku, a zakończony 30.06.2013 roku. Podziału środków dokonano na podstawie pisma Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży nr z 20 lipca 2012 roku.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęta 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 44/148/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.6 2) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie zakłada zwiększenie planu dochodów oraz wydatków budżetu o kwotę 16.200,00 zł na zadania własne w dziale 853, rozdziale 85395, w tym o kwotę 13.770,00 zł tj. płatności w części dotyczącej współfinansowania z EFS i o kwotę 2.430,00 zł w części współfinansowania krajowego na realizację zadań z projektu „Uwierz w swoje możliwości”, na podstawie umowy zawartej w dniu 29 sierpnia 2011 roku z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku. Założeniem głównym tego projektu jest to, że co najmniej 35% z 15 osobowej grupy docelowej uzyska zatrudnienie w okresie realizacji projektu na okres co najmniej 3 miesięcy. Ponadto 30 % uczestników i uczestniczek zostanie skierowanych do odbycia stażu w tzw. strefie „zielonych miejsc pracy” związanych głównie z zagospodarowaniem odpadów poprzez segregację i odzyskiwanie surowców wtórnych. Projekt realizowany będzie przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży przez okres od 01.09.2011 roku, a zakończony 30.06.2013 roku. Podziału środków dokonano na podstawie pisma Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży z 20 lipca 2012 roku.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęta 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 44/149/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.6 3) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – trzeci projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie zakłada zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 309.889,00 zł w dziale 852, rozdziale 85203, § 2110, wynikającą z decyzji Wojewody Podlaskiego o: zwiększeniu o kwotę 222.100,00 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2012 w części 83, w poz. 25, na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego z dnia 18 czerwca 2012 roku; zwiększeniu o kwotę 88.300,00 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2012 pismem Wojewody Podlaskiego z dnia 20 lipca 2012 roku; oraz zmniejszeniu o kwotę 511,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 13 lipca 2012 r. Wobec tego po zwiększa się także plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 309.889,00 zł w dziale 852, rozdziale 85203, § 2820 na uzupełnienie planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, wynikającą z wyżej wymienionych decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o: zwiększeniu o kwotę 222.100,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie; zwiększeniu o kwotę 88.300,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kownatach, z tego na: środki remontowe – 27.000,00 zł (w tym na hotel 20.000,00 zł); wyposażenie – 57.300,00 zł, (w tym na hotel 30.000,00 zł) oraz na uruchomienie 2 nowych miejsc hotelowych od 1 listopada 2012 r. – 4.000,00 zł. Z kolei projekt uchwały zakłada zmniejszenie o kwotę 511,00 zł, w celu zwiększenia gminom dotacji celowych na wypłaty zasiłków celowych przyznanych w wyniku zdarzeń klęskowych (burze i huragany), które miały miejsce na terenie województwa podlaskiego.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęta 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 44/150/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Starosta – przechodząc do spraw różnych poinformował, że projekt porozumienia z Gminą Wizna w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Łomżyńskiemu celem modernizacji drogi na odcinku przebiegającym przez miejscowość Zanklewo stanowi zmianę porozumienia zawartego w tej sprawie w lutym br. Pierwotny zakres robót obejmował modernizację 700 mb. Natomiast po opracowaniu projektu okazało się, że za kwotę 100.000 zł może być wykonana przebudowa krótszego odcinka – o długości około 460 mb.

Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – Wójt Gminy Wizna zaakceptował propozycję wprowadzenia przedstawionych powyżej zmian.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu porozumienie z Gminą Wizna w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Łomżyńskiemu dotyczącej modernizacji drogi na odcinku przebiegającym przez miejscowość Zanklewo zostało przyjęte 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (kopia porozumienia stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).


W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 44-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

Data powstania: czwartek, 9 sie 2012 09:33
Data opublikowania: czwartek, 9 sie 2012 09:34
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1873 razy