BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 46/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 sierpnia 2012 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 12.40.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
3. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
4. Adam Krzysztof Sowa - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 45-ego posiedzenia Zarządu.
3. Rozpatrzenie wniosku Muzeum Przyrody w Drozdowie o zwiększenie dotacji budżetowej.
4. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZPOZ w Łomży o zezwolenie na wynajęcie pomieszczeń w ZGLR Nr 3 w Łomży.
5. Zajęcie stanowiska w sprawie przekazania w formie darowizny na rzecz Gminy Śniadowo części działki nr 475/80 w Śniadowie (dz. w użytkowaniu ZPOZ).
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej w Przytułach, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie 9 drzew z terenu nieruchomości położonej w Śniadowie, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego.
8. Podjęcie decyzji w sprawie wysokości czynszu oraz opłat za używanie lokali mieszkalnych w byłym Ośrodku Zdrowia w Gaci.
9. Podjecie 2 decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościach z zasobu powiatu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości Powiatu Łomżyńskiego.
11. Zajęcie stanowiska w sprawie regulacji własności działki nr 609/1 położonej w obrębie m. Bronowo gm. Wizna.
12. Podjęcie 3 uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.
13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.
14. Zapoznanie się z porządkiem obrad XXII sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zmianę kategorii drogi na terenie Gminy Śniadowo.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w o zmianę kategorii dróg lokalnych na drogi gminne w Gminie Wizna.
17. Sprawy różne:
1) Zajęcie stanowiska w sprawie zarządzania nieruchomością po byłym Ośrodku Zdrowia w miejscowości Gać.
2) przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2013 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1964B Bronowo – Janczewo – Bożejewo – Olszyny na odcinku Janczewo – Bronowo od km 0+000,00 do km 1+800,00” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji (na poziomie dofinansowania ze środków pomocowych w wysokości 30 % wartości inwestycji),
3) przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2013 roku zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1909B Nowogród-Jankowo-Sulimy-Chmielewo-Grądy-Sławiec-Grzymały Nowogrodzkie – do dr. 645, na odcinku Sławiec-Grzymały Nowogrodzkie od km. 0+000,00 do km. 1+379,90 i na odcinku Grzymały Nowogrodzkie – do dr. 645 od km 0+000,00 do km 1+569,00)” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji” (na poziomie dofinansowania ze środków pomocowych w wysokości 30 % wartości inwestycji),
4) przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2013 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1964B Bronowo – Janczewo – Bożejewo – Olszyny na odcinku Janczewo – Bronowo od km 0+000,00 do km 1+800,00 ” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji (na poziomie dofinansowania ze środków pomocowych w wysokości 40 % wartości inwestycji),
5) przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2013 roku zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1909B Nowogród-Jankowo-Sulimy-Chmielewo-Grądy-Sławiec-Grzymały Nowogrodzkie – do dr. 645, na odcinku Sławiec-Grzymały Nowogrodzkie od km. 0+000,00 do km. 1+379,90 i na odcinku Grzymały Nowogrodzkie – do dr. 645 od km 0+000,00 do km 1+569,00)” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji (na poziomie dofinansowania ze środków pomocowych w wysokości 30 % wartości inwestycji),
6) rozpatrzenie wniosków o zapisanie wydatków inwestycyjnych w projekcie budżetu na 2013 rok.
7) przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok,
8) przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012-2015,
9) prezentacja statuetki, która będzie wręczana laureatom nagrody przyznawanej przez Starostę Łomżyńskiego.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie w wyniku, którego ww. prządek obrad został przyjęty 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 45-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 45-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym o zabranie głosu panią Annę Archacka – Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Anna Archacka – składając wniosek o zwiększenie dotacji budżetowej kierowaliśmy się koniecznością opłacenia bieżących potrzeb. Już konstruując budżet na rok 2012 zwracaliśmy uwagę, że kwota dotacji w wysokości 450.000 zł będzie niewystarczająca. Brakujące środki niezbędne są nam przede wszystkim na opłacenia rachunków za energię i zakup opału. Z własnych środków w dużej części pokryliśmy cyklinowanie podłóg. Jak Państwo wiecie wszystkie koszty rosną, mimo to, że mamy preferencyjne warunki – około 1.000 zł zniżek – na energię elektryczną to i tak mamy braki w pokryciu tych kosztów. Wobec tego planujemy zakup żarówek energooszczędnych. Musieliśmy już rozpocząć sezon grzewczy, aby ściany wyschły, co także podnosi koszty naszego funkcjonowania (wniosek Muzeum Przyrody w Drozdowie o zwiększenie dotacji budżetowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Starosta – z pewnością placówki kultury nie należą do tych podmiotów, które mają wypracowywać dochody na takim poziomie, aby sfinansować swoją działalność. Uważam, że szczególnie należy przyjrzeć się wydatkom na energię cieplną oraz energię elektryczną. Te koszty są bardzo duże. Nie uważam, że w tym przedmiocie są jakieś zaniedbania, ale być może są jakieś rezerwy w tej dziedzinie. Z pewnością żarówki energooszczędne to jakiś pomysł, jednak sam zakup tych żarówek to dość duży koszt.

Irena Przybylak – wcześniej zwracaliśmy uwagę na to, że przewody ciepłownicze w ziemi są nieszczelne, ponieważ zimą widać gdzie przebiegają – po rozpuszczonym śniegu. Natomiast wg mojego rozeznania nie ma możliwości, aby dobrze zaizolowane przewody przepuszczały w takiej ilości ciepło do gruntu.

Anna Archacka – jeszcze raz przeanalizuję tę kwestię z innym ekspertem budowlanym.
Dodam, że duże koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej związany jest z wentylacją oraz ogrzewaniem akwariów.

Irena Przybylak – bardzo dobrze oceniam ofertę skierowaną do szkół, szczególnie w zakresie lekcji muzealnych.

Starosta – kiedy jest planowane zakończenie prac budowlanych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej?

Anna Archacka – na dzień 28 września br.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – zwróciła uwagę, że łączna suma dotacji dla Muzeum w roku 2011 wyniosła 450.000 zł i na tym poziomie została zaplanowana w roku bieżącym. Natomiast braki wynikają z tego, że są mniejsze dochody własne.
Ponadto warto zaznaczyć, że Ośrodek Edukacji Ekologicznej aż przez 5 lat nie będzie mógł przynosić dochodów – ze względu na dofinansowanie tej inwestycji ze środków pomocowych, co w zasadzie będzie wiązać się z generowanie jeszcze większych braków finansowych w Muzeum Przyrody.

Adam Sowa – czy informacja o ofercie została skierowana tylko do szkół z naszego terenu?

Anna Archacka – nie, także do szkół z innych województw oraz z odległych stron naszego województwa – Mońki, Sokólka itp.

Zebrani nie mieli dalszych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu wniosek Muzeum Przyrody w Drozdowie o zwiększenie dotacji budżetowej został zaakceptowany 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Starosta o zabranie głosu poprosił Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

Stanisław Studencki – wniosek Dyrektora ZPOZ w Łomży o zezwolenie na wynajęcie pomieszczeń w ZGLR Nr 3 w Łomży związany jest z tym, że w sierpniu br. zmarł znany lekarz alergolog św. pamięci dr Mierzejewski. W związku z tym postanowiliśmy podtrzymać udzielenie świadczeń w tym zakresie przez inny podmiot, który jest zainteresowany wynajęciem pomieszczeń w ZGLR nr 3 w Łomży. Aktualnie pomieszczenia wynajmowane wcześniej przez poradnię alergologiczną są pustostanem, natomiast ta poradnia wyrobiła sobie renomę i przyjmowała wielu pacjentów, wobec tego zamierzamy kontynuować te działania (ww. wniosek stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu wniosek Dyrektora ZPOZ w Łomży o zezwolenie na wynajęcie pomieszczeń w ZGLR Nr 3 w Łomży został zaakceptowany 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.5 Starosta – poinformował, że zajęcie stanowiska w sprawie przekazania w formie darowizny na rzecz Gminy Śniadowo części działki nr 475/80 w Śniadowie – działki w użytkowaniu ZPOZ związane jest z tym, że Dyrektor ZPOZ zamierza poczynić pewne inwestycje w ośrodku zdrowia w Śniadowie, natomiast część działki nie jest zagospodarowana i generuje jedynie koszty związane z jej utrzymaniem.
Z kolei Starosta przedstawił zebranym mapkę graficzną obrazującą położenie ww. działki i planowane inwestycje na tym terenie.
Objaśniając podkreślił, że ZPOZ planuje wybudowanie parkingu i ogólne poprawienie stanu zagospodarowania tej nieruchomości. Natomiast pozostałą część proponuje przekazać na rzecz Gminy Śniadowo na cele publiczne. W pobliżu tej nieruchomości znajdują się obiekty sportowe i w związku z tym Gmina będzie mogła poszerzyć ofertę dla mieszkańców aktywnie spędzających czas. Ponadto Gmina zobowiązała się w zamian za nieodpłatne przekazanie części nieruchomości przekazanie dotacji na poprawę stanu technicznego budynku ośrodka zdrowia w Śniadowie oraz terenu przy tym budynku (materiały dotyczące powyższego zagadnienia stanowią załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Stanisław Studencki – Dyrektor ZPOZ – pragnę dodać, że nieużytkowana przez nas część działki przede wszystkim generuje koszty na jej sprzątanie oraz odprowadzanie podatku do Gminy. Aktualnie rosną na niej samosiejki i krzewy, grunt ten jest nam zbędny.

Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – jeżeli chodzi o procedurę to w pierwszej fazie należy zacząć od dokonania podziału tej działki i ustalić kto poniesie koszty. Ponadto należy określić, komu zjazd jest potrzebny, czy zjazd powinien być z drogi gminnej czy z drogi powiatowej, kto komu powinien przekazać część działki potrzebnej na ten cel.

Starosta – poinformował, że z aktualnej sytuacji prawnej wynika, że to Powiat powinien przekazać Gminie część gruntów potrzebnych na wykonanie zjazdu z drogi.

Zebrani nie mieli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zajęli pozytywne stanowisko w sprawie przekazania w formie darowizny na rzecz Gminy Śniadowo części działki nr 475/80 w Śniadowie – działki w użytkowaniu ZPOZ.

Ad.6 Stanisław Studencki – Dyrektor ZPOZ – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej w Przytułach, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego jest konsekwencją potrzeby wycięcia uschniętej jarzębiny. Zgodnie z obowiązującym prawem, aby wyciąć drzewo w tym przypadku musimy mieć zgodę organu wykonawczego naszego samorządu.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej w Przytułach, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 46/157/2012 z dnia 20 września 2012 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Stanisław Studencki – Dyrektor ZPOZ – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie 9 drzew z terenu nieruchomości położonej w Śniadowie, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego jest konsekwencją potrzeby wycięcia drzew pod potrzeby wybudowania parkingu, o którym była mowa podczas omawiania punktu nr 5 porządku dziennego.
Tu także zgodnie z obowiązującym prawem, aby wyciąć drzewa musimy mieć zgodę organu wykonawczego naszego samorządu.
Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie 9 drzew z terenu nieruchomości położonej w Śniadowie, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 46/158/2012 z dnia 20 września 2012 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – podjęcie decyzji w sprawie wysokości czynszu oraz opłat za używanie lokali mieszkalnych w byłym Ośrodku Zdrowia w Gaci wiąże się z tym, że od kilku miesięcy nowym zarządcą wspomnianej nieruchomości jest Zarząd Powiatu, wcześniej tę funkcję pełnił ZPOZ. Asekuracyjnie wypowiedzieliśmy umowę najemcom tej nieruchomości z pozostawieniem dotychczasowych warunków najmu na okres 3 miesięcy.
Po sporządzeniu wstępnej kalkulacji kosztów okazało się, że ogólne stawki czynszów wzrosły prawie o 100 %. Wobec tego najemcy wystąpili z zapytaniem, z jakich wskaźników wyszła nam taka kalkulacja kosztów, a w szczególności wysokich kosztów ogrzewania, odmawiając przy tym podpisania nowych umów najmu mieszkań. Wobec tego uznaliśmy, że najemcom przysługuje prawo do otrzymania szczegółowej kalkulacji skąd pochodzą te koszty. Kalkulację tą przedstawiliśmy w dołączonych Państwu materiałach. W konsekwencji proponujemy podpisanie umów z dniem 1 stycznia 2013 roku, natomiast od 1 października br. zacznie obwiązywać 3-miesięczny okres wypowiedzenia.
Najemcy mogą także zwrócić się do sądu o ponowne ustalenie wysokości kosztów. Dlatego też musimy szczegółowo przestrzegać wytycznych ustawowych obowiązujących w tym zakresie (materiały dotyczące ww. tematu stanowią załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Starosta – musimy ten problem rozwiązać, ponieważ nie możemy dokładać do wynajmu pomieszczeń lokatorom. Wobec tego proponuję przyjęcie koncepcji przedstawionej przez pana Naczelnika Wydziału GN.
Zdajemy sobie sprawę, że lokatorzy nie są zadowoleni, ponieważ czynsz jest dość wysoki w stosunku do standardu tych mieszkań. Jednak nie powinniśmy dokładać więcej środków do wynajmu mieszkań.

Irena Przybylak – czy lokatorzy mogliby we własnym zakresie rozliczać i realizować c.o. ?

Stanisław Kozikowski – tak, ale byłoby to bardzo kosztowne, ponieważ konieczne będzie rozdzielenie całej instalacji c.o.

Elżbieta Parzych – jeżeli sami by ogrzewali pomieszczenia to na pewno obciążyliby nas za ogrzewanie pozostałych pomieszczeń.

Stanisław Kozikowski – koszty c.o. są duże, bowiem budynek z pewnością wymaga ocieplenia i wymiany okien.

Starosta – budynek jest w złym stanie technicznym i na pewno w najbliższym czasie będzie wymagał znaczącego doinwestowania. Niestety lokatorzy przyjęli postawę roszczeniową i uważają, że im się bardzo dużo należy.

Stanisław Kozikowski – dodam, że jeden z lokatorów zalega z dwumiesięcznym czynszem a po 3 miesiącach można wszcząć procedurę wypowiedzenia umowy najmu.

Zebrani nie mieli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zajęli pozytywne stanowisko w sprawie wysokości czynszu oraz opłat za używanie lokali mieszkalnych w byłym Ośrodku Zdrowia w Gaci i ustalenie stawek na poziomie odpowiednim do kosztów ponoszonych przez Powiat Łomżyński – wg danych przedstawionych przez Naczelnika Wydziału GN.

Ad.9 1.) i 2.) Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – projekty decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościach z zasobu powiatu dotyczą drogi od mostu na rzecze Narew do wsi Piątnica. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży pismem z dnia 28 sierpnia 2012 roku wystąpił z wnioskiem o przekazanie w trwały zarząd działek położonych w obrębie ewidencyjnym Piątnica Włościańska, jednostka ewidencyjna Piątnica. Przedmiotowe działki stanowią pas drogi powiatowej 1933B – droga 1934B – m. Łomża i są własnością Powiatu Łomżyńskiego z mocy prawa na podstawie dwóch decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku. Drogami powiatowymi Powiatu Łomżyńskiego zarządza powołana Uchwałą Rady Powiatu Łomżyńskiego nr IV/16/98 z dnia 29 grudnia 1998 r. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży. Faktyczne przekazanie działki nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym.

Irena Przybylak – czy to jest zakrzaczony pas po lewej stronie drogi?

Stanisław Kozikowski – tak. Dodam, że generalnie można uznać, że przedstawiona kwestia jest sprawą formalną, dotyczącą uporządkowania stanu prawnego.

Zebrani nie mieli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli decyzję w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościach z zasobu powiatu (decyzja GN-I.6844.2.1.2012 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 20 września 2012 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

W następnym głosowaniu członkowie Zarządu 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli kolejną decyzję w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościach z zasobu powiatu (decyzja GN-I.6844.2.2.2012 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 20 września 2012 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – projekt uchwały w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości Powiatu Łomżyńskiego jest podyktowany tym, że w pierwszym przetargu nie osiągnięto zamierzonej kwoty. Najemcy nie byli zainteresowani zakupem nieruchomości po zaproponowanych stawkach. Wobec tego proponujemy ustalić cenę wywoławczą przy sprzedaży w drugim przetargu nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym projektowane są do wyodrębnienia trzy lokale mieszkalne i jeden usługowy, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Gać, w kwocie 160 469,29 zł. Na cenę nieruchomości składa się wartość rynkowa nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego pomniejszona o 50 % oraz podatek VAT od prawa własności do gruntu i koszt sporządzenia operatów szacunkowych. Takie pomniejszenie proponujemy, ponieważ z doświadczenia wiemy, że jeżeli zaproponuje się niską kwotę to zainteresowanie nieruchomością jest dużo większe i w związku z tym cena powinna wzrosnąć, tak jak to było np. w sytuacji sprzedaży nieruchomości położonych w Marianowie. Przy ogłoszeniu pierwszego przetargu nie było żadnego zainteresowania, mimo szerokiej publikacji naszej oferty.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 46/159/2012 z dnia 20 września 2012 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad.11 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – wystąpiliśmy o zajęcie stanowiska w sprawie regulacji własności działki nr 609/1 położonej w obrębie m. Bronowo gm. Wizna, bowiem w tej sprawie do ZDP występowali mieszkańcy posesji przyległych do tej drogi. Wobec tego, że działka ta jest własnością powiatu to formalnie zwrócili się oni do ZDP. W celu rozpoczęcia procedowania tej sprawy w pierwszej kolejności trzeba zrobić podział. Generalnie Wójtowi Gminy Wizna trzeba byłoby zaproponować zamianę działek i ustalić kto poniesie koszty podziału. Niezależnie od tego problemem jest także to, że droga nie idzie w pasie drogowym i to wymaga podjęcia kolejnych działań. W tym przedmiocie zwrócimy się do Wójta z pozycją uregulowania niniejszej sprawy (materiały dotyczące ww. tematu stanowią załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Irena Przybylak – z tymi problemami spotykamy się często w przypadku innych dróg powiatowych.

Zebrani nie mieli dalszych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, upoważnili Naczelnika Wydziału GN do rozpoczęcia procedury związanej z regulacją własności działki nr 609/1 położonej w obrębie m. Bronowo gm. Wizna.

Ad.12 1) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – pierwszy projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok zakłada zwiększenie dochodów i wydatków powiatu o kwotę 6.624 zł w dziale 852, rozdziale 85205, co wynika z decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 29 sierpnia 2012 r. Zmiany wynikają z dalszej realizacji zajęć korekcyjno-edukacyjnych w ramach programu wieloletniego „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, tj. zatrudnienie specjalistów do prowadzenia zajęć w ramach tego programu.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęta 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 46/160/2012 z dnia 20 września 2012 roku stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

Ad.12 2) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok zakłada zwiększenie dochodów i wydatków powiatu o kwotę 660.296 zł w dziale 600, rozdziale 60014, Środki te stanowią uzupełnienie planu do wysokości 972.500 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Chomentowo – Śniadowo na odcinku Chomentowo – Śniadowo od km 2+800,00 do km 5+627,50. Kwota ta stanowi 30% wartości kosztorysowej zadania, które zostało ujęte na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania. Korekta dotacji nastąpi po podpisaniu umowy z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku, w której zawarto wartość zadania ustaloną po rozstrzygnięciu przetargu. Zmniejszenie planu może nastąpić po uzyskaniu potwierdzenia w formie decyzji Wojewody, na podstawie której plan dotacji ulegnie zmniejszeniu.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęta 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 46/161/2012 z dnia 20 września 2012 roku stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

Ad.12 3) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok zakłada zwiększenie dochodów i wydatków powiatu o kwotę 49.900 zł na zadania własne w dziale 853, rozdziale 85395, w tym: § 2007 o kwotę 42.415 zł środków europejskich tj. płatności w części dotyczącej współfinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego; § 2009 o kwotę 7.485 zł w części współfinansowania krajowego na realizację zadań z projektu „Moja edukacja szansą na życie innych – edycja 3”, na podstawie umowy zawartej w dniu 22 marca 2012 roku z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego tj. z Instytucją Pośredniczącą. Założeniem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji służb ratowniczych na obszarach wiejskich z zakresu ratownictwa medycznego, korzystania ze sprzętu ratującego życie, znajomość procedur postępowania w różnego rodzaju zagrożeniach. Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Łomży od 03.09.2012 roku, a zakończony zostanie 30.11.2012 roku.
Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęta 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 46/162/2012 z dnia 20 września 2012 roku stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).

Ad.13 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok zakłada zwiększenie dochodów i wydatków powiatu o kwotę 208.005 zł z tytułu wpłaty Gminy Nowogród na podstawie porozumienia zawartego w sprawie w dniu 4 sierpnia 2011 roku.
Kwota zostanie rozdysponowana zgodnie z danymi wartymi w paragrafach budżetowych wyszczególnionych w załącznikach, przy czym należy dodać, że zmiany w budżecie należy wprowadzić na uzupełnienie planu wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, w związku z podwyżką o 2% składki na ubezpieczenia rentowe od 1 lutego 2012 rok. Ponadto konieczne jest zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie instytucji kultury w związku ze zwiększonymi kosztami bieżącego utrzymania, przede wszystkim zużycia energii i opału oraz na dodatkowe koszty związku z realizacją inwestycji przystosowania budynku na ośrodek edukacji ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).Ad.14 Starosta poinformował, że XXII sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego odbędzie się w dniu 27-go września 2012 roku – czwartek, natomiast proponowany porządek obrad będzie obejmował następujące zagadnienia:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wicestarosty Łomżyńskiego: a) powołanie Komisji Skrutacyjnej; b) przeprowadzenie głosowania; c) podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wicestarosty Łomżyńskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Wicestarosty Łomżyńskiego: a) zgłoszenie kandydata przez Starostę Łomżyńskiego; b) powołanie Komisji Skrutacyjnej; c) prezentacja (wystąpienia) kandydata; d) przeprowadzenie głosowania; e) podjęcie uchwały w sprawie powołania Wicestarosty Łomżyńskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Zarządu Powiatu Łomżyńskiego: a) zgłoszenie kandydata przez Starostę Łomżyńskiego; b) powołanie Komisji Skrutacyjnej; c) prezentacja (wystąpienia) kandydata; d) przeprowadzenie głosowania; e) podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.
11. Podjęcie uchwały sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012-2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2013 roku zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 19647B Bronowo-Janczewo-Bożejewo-Olszyny na odcinku Janczewo-Bronowo i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2013 roku zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1909B Nowogród-Jankowo-Sulimy-Chmielewo-Grądy-Sławiec-Grzymały Nowogrodzkie – do dr. 645 (na odcinku Sławiec-Grzymały Nowogrodzkie od km. 0+000,00 do km. 1+379,90) i na odcinku Grzymały Nowogrodzkie – do dr. 645 od km 0+000,00 do km 1+569,00)” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji,
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Łomżyńskiego na lata 2007-2015”.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Ad.15 Barbara Chojnowska – pracownik Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży poinformowała, że projekt uchwały w sprawie wydania opinii o zmianę kategorii drogi na terenie Gminy Śniadowo wynika z wniosku wspomnianego samorządu, który zamierza przekształcić drogę wewnętrzną o znaczeniu lokalnym na drogę gminną. Reasumując podkreśliła, że ZDP wydał pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wydania opinii o zmianę kategorii drogi na terenie Gminy Śniadowo została podjęta 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 46/163/2012 z dnia 20 września 2012 roku stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu).

Ad.16 Barbara Chojnowska – pracownik Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży poinformowała, że projekt uchwały w sprawie wydania opinii w o zmianę kategorii dróg lokalnych na drogi gminne w Gminie Wizna, analogicznie do poprzedniego tematu także wynika z wniosku samorządu Gminy, który zamierza przekształcić kilka dróg wewnętrznych o znaczeniu lokalnym na drogi gminne. Reasumując podkreśliła, że w tym przypadku ZDP również wydał pozytywną opinię.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wydania opinii w o zmianę kategorii dróg lokalnych na drogi gminne w Gminie Wizna została podjęta 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 46/164/2012 z dnia 20 września 2012 roku stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu).

Ad.17 1) Starosta – przechodząc do spraw różnych udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Stanisław Kozikowski – zajęcie stanowiska w sprawie zarządzania nieruchomością po byłym Ośrodku Zdrowia w Gaci wynika z tego, że od kilku miesięcy tą nieruchomością nie zarządza już ZPOZ i zadania te spadły na Starostwo Powiatowe. Wobec tego proponujemy, aby zadania te zlecić osobie, która zarządzała nieruchomościami w Marianowie – na tych samych zasadach. Natomiast jako Starostwo Powiatowe nie jesteśmy przygotowani do samodzielnego zarządzania nieruchomościami.

Starosta – jest to racjonalne, bowiem ktoś powinien odpowiadać za tą nieruchomość i dbać, aby majątek nie był niszczony.

Adam Sowa – w celu osiągnięcia lepszego odzewu i większego zainteresowania kupnem nieruchomości w Gaci proponuję ogłosić ofertę sprzedaży tej nieruchomości także w czwartkowej Gazecie Współczesnej.

Zebrani nie mieli dalszych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, upoważnili Naczelnika Wydziału GN do rozpoczęcia procedury związanej z regulacją własności działki nr 609/1 położonej w obrębie m. Bronowo gm. Wizna.

Ad.17 2), 3), 4), 5) Starosta – w związku z tym, że będziemy starać się o pozyskanie dofinansowania zaplanowanych inwestycji drogowych w ramach Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych musimy złożyć wnioski do 28 września br. Aktualnie wg nowych wytycznych można złożyć dwa wnioski, które mają szansę na otrzymania wsparcia. Także wzrósł poziom dofinansowania z 30 % do 40 % wartości inwestycji.
Natomiast przyjęliśmy zasadę, że będziemy lobować inwestycje, które znajdą pokrycie udziału własnego przez samorząd powiatu i zainteresowanej gminy. Takie zaangażowanie zagwarantowały samorządy Gminy Nowogród i Gminy Wizna.
Z pewnością szanse na dofinansowanie obu inwestycji są małe, jednak korzystając z możliwości chcemy złożyć dwa wnioski i stąd te dwa projekty uchwał przedstawione Państwu.

Barbara Chojnowska – pracownik Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży poinformowała, że Rada Ministrów nie podjęła stosownego rozporządzenia i w związku z tym nadal obowiązuje poziom dofinansowania z 30 % wartości inwestycji. Natomiast później stawka ta zostanie zweryfikowana.

Starosta – wobec tego zaproponował przyjęcie alternatywnych projektów uchwały, które będą odnosiły się do dofinansowania na poziomie 30 % wartości inwestycji oraz o tej samej treści jedynie z różnicą wartości dofinansowania na poziomie 40 % wartości inwestycji
Członkowie Zarządu przychylili się do powyższej propozycji.

Zebrani nie mieli dalszych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2013 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1964B Bronowo – Janczewo – Bożejewo – Olszyny na odcinku Janczewo – Bronowo od km 0+000,00 do km 1+800,00” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji (dofinansowanie na poziomie 30 % wartości inwestycji).

W kolejnym głosowaniu członkowie Zarządu 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2013 roku zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1909B Nowogród-Jankowo-Sulimy-Chmielewo-Grądy-Sławiec-Grzymały Nowogrodzkie – do dr. 645, na odcinku Sławiec-Grzymały Nowogrodzkie od km. 0+000,00 do km. 1+379,90 i na odcinku Grzymały Nowogrodzkie – do dr. 645 od km 0+000,00 do km 1+569,00)” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji (dofinansowanie na poziomie 30 % wartości inwestycji).

W kolejnym głosowaniu członkowie Zarządu 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2013 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1964B Bronowo – Janczewo – Bożejewo – Olszyny na odcinku Janczewo – Bronowo od km 0+000,00 do km 1+800,00” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji (dofinansowanie na poziomie 40 % wartości inwestycji).

W kolejnym głosowaniu członkowie Zarządu 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2013 roku zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1909B Nowogród-Jankowo-Sulimy-Chmielewo-Grądy-Sławiec-Grzymały Nowogrodzkie – do dr. 645, na odcinku Sławiec-Grzymały Nowogrodzkie od km. 0+000,00 do km. 1+379,90 i na odcinku Grzymały Nowogrodzkie – do dr. 645 od km 0+000,00 do km 1+569,00)” i upoważnienia Zarządu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji (dofinansowanie na poziomie 40 % wartości inwestycji).

Ad.17 6) Elżbieta Parzych poprosiła o wpisanie do projektu budżetu na 2013 roku wydatków inwestycyjnych w zakresie realizacji wykonania chodnika w miejscowości Dobrylas – dokończenie inwestycji w kierunku Kościoła.

Ponadto poprosiła wpisanie do projektu budżetu na 2013 roku wydatków inwestycyjnych w zakresie realizacji wykonania remontu nawierzchni drogi powiatowej od Rudy Osowieckiej do Stanisławowa, gdzie korzenie dokonały degradacji nawierzchni.

Z kolei Irena Przybylak poprosiła wpisanie do projektu budżetu na 2013 roku wydatków inwestycyjnych w zakresie realizacji wykonania chodnika w miejscowości Drozdowo – przy ul. Głównej.

Zebrani nie mieli dalszych uwag odnoszących się do przedstawionego tematu.

Starosta, w nawiązaniu do powyższego, polecił pracownikowi ZDP – pani Barbarze Chojnowskiej wpisanie ww. zadań inwestycyjnych do przygotowywanego aktualnie projektu budżetu na 2013 roku.

Ad.17 7) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok dotyczy uchwały budżetowej określającej w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne i środki na ich realizację w 2012 roku. Załącznik ten zmodyfikowano ze względu na Decyzję Wojewody Podlaskiego z dnia 28 sierpnia 2012 roku o uzupełnieniu planu dotacji na kwotę 660.296 do wysokości 972.500 zł na współfinansowanie zadania inwestycyjnego z poz. 1 tj. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Chomentowo – Śniadowo na odc. Chomentowo – Śniadowo. Realizacja zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II; Jednakże w późniejszym terminie dotacja ta ulegnie zmniejszeniu do wysokości 584.482 zł, zgodnie z podpisaną umową z dnia 10 września 2012 roku o dofinansowaniu środkami pochodzącymi z budżetu państwa na w/w zadanie. Ponadto z zaplanowanych środków powiatu przesuwa się kwotę 234.600 zł tytułem oszczędności uzyskanych w wyniku przetargu na zadanie wynikające z przygotowanego porozumienia z wójtem Gminy Śniadowo na wspólną realizację zadania inwestycyjnego –„Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B dr. 667 Szerzputy M. – Stacja Śniadowo – Stare Duchny – Grabowo na odcinku Mężenin, Olszewo, Stare Duchny dł. około 2,126 km, przy udziale finansowym po 50% każdej ze stron tj. po 600.000 zł. Kwota udziału powiatu zostanie zabezpieczona z oszczędności uzyskanych w wyniku przetargu na przebudowę drogi powiatowej – 234.600 zł, pozostałej kwoty z zaplanowanej na wkład własny powiatu tj. 21.180 zł oraz ze środków z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 344.220 zł, co daje 600.000 zł i to stanowi 50% wkład powiatu w realizację tego zadania inwestycyjnego. Stosowne porozumienie z Gminą Śniadowo zostanie podpisane po przyjęciu uchwały. Zadanie to ujęte zostało w poz. 6 załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Środki z Gminy zostaną przyjęte do budżetu po rozstrzygnięciu przetargu.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu).

Ad.17 8) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2015 są konsekwencją zmian w planie wydatków budżetu na 2012 rok, po wprowadzeniu zmian w załączniku Nr 1 „Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2012 roku” do uchwały Rady Powiatu zmieniającej budżet na 2012 rok. Wprowadzono nowe zadanie (poz. 6), na realizację którego należy zabezpieczyć w części środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 344.220 zł. Zmiany te wpłyną na zwiększenie wysokości deficytu z kwoty 2.361.421,00 zł do kwoty 2.705.641 zł (o 344.220 zł). Ponadto wprowadzono aktualne dane dotyczące roku 2011 po jego zakończeniu, zgodnie ze sprawozdawczością za 2011 rok. Po dokonanych zmianach należy wprowadzić zmiany w kolumnie „wykonanie 2011” i w kolumnie „Prognoza 2012” urealniając przez to wykonanie za 2011 rok i planowane kwoty dochodów i wydatków na rok 2012.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012-2015 został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu).

Ad.17 9) Starosta zaprezentował statuetkę wykonaną ze szkła, która będzie wręczana laureatom nagrody Starosty Łomżyńskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnia kultury i dziedzictwa narodowego oraz w dziedzinie sportu.
Dodatkowo poinformował, że uroczyste wręczenie nagród i tych statuetek odbędzie się podczas obchodów Dnia Niepodległości – 11 listopada 2012 roku, które będą miały miejsce w Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.


W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 46-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: piątek, 28 wrz 2012 08:22
Data opublikowania: piątek, 28 wrz 2012 08:24
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1830 razy