BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 52/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 28 listopada 2012 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 13.30, natomiast zakończenie o godzinie 15.05.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Adam Krzysztof Sowa - Wicestarosta.
3. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
4. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 51-ego posiedzenia Zarządu.
3. Zajęcie stanowiska w sprawie dalszego procedowania sprzedaży nieruchomości w Gaci.
4. Zajęcie stanowiska w sprawie pisma Posła na Sejm RP Pana Lecha Antoniego Kołakowskiego skierowanego do Starosty Łomżyńskiego dotyczącego obniżenia czynszu Panu Janowi Lutostańskiemu zam. Gać, za lokal mieszkalny.
5. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.
6. Informacja nt. odpowiedzi Wójta Gminy Piątnica w sprawie regulacji stanu prawnego części działki nr 70/7 położonej w Piątnicy Poduchownej.
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Partnera do projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” realizowanego w ramach Osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012-2015”.
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
10. Informacja o wynikach konsultacji „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w roku 2013” oraz przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w roku 2013”.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok.
12. Sprawy różne:
1) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości Powiatu Łomżyńskiego (dotyczy dalszego procedowania sprzedaży nieruchomości w Gaci).
2) Informacja nt. wprowadzenia oszczędności w zakresie wykorzystania lamp oświetleniowych nieruchomości Muzeum Przyrody w Drozdowie.
3) Informacja nt. najbliższej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
4) Informacja nt. nieprawidłowości przy realizacji zatrudniania osób uczestniczących w projekcie w ramach spółdzielni socjalnych.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 51-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 51-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym o zabranie głosu poprosił Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Stanisław Kozikowski – w kolejnym, czyli drugim przetargu nie udało się nam sprzedać nieruchomości w Gaci, w którym wartość została obniżona o maksymalną wartość 50 % - ceny wywoławczej. Przy tym ważne jest to, że w zasadzie nie było zainteresowania tą nieruchomością, czyli dalsze obniżanie ceny z pewnością nie zmieni sytuacji. W trzecim przetargu maksymalnie możemy obniżyć do 40 % wartość ceny wywoławczej i zarządzić negocjacje. Istotne jest także to, że nieruchomość ta generuje duże koszty i należy ją sprzedać. Powierzchnia ogólna z garażami i innymi pomieszczeniami wspólnymi wynosi ponad 600 m2.

Irena Przybylak – czy nadal mieszkają tam lokatorzy?

Stanisław Kozikowski – tak.

Elżbieta Parzych – dodam, że Gmina Zbójna, na bardzo ładnym i atrakcyjnym terenie, do tego bez lokatorów, od dłuższego czasu i po wielu procedurach w sprawie obniżenia ceny, nie może sprzedać zbędnej nieruchomości, więc jestem przekonana, że i w tym przypadku będzie bardzo trudno znaleźć nabywców.

Stanisław Kozikowski – uważam, że powinniśmy ogłosić kolejny przetarg, albo negocjacje. W zasadzie te działania nie będą się wiele różniły.

Starosta – może warto jeszcze szerzej przedstawić ofertę sprzedaży, uważam, że należy zaangażować więcej gazet lub ewentualnie inne media.

Stanisław Kozikowski – jest to jakieś rozwiązanie, generalnie te koszty nie powinny być stosunkowo duże.
Starosta – koszty utrzymania nieruchomości są duże i generujemy je każdego dnia, więc proponuję ogłoszenie jeszcze jednego przetargu.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.4 Starosta ponownie o zabranie głosu poprosił Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Stanisław Kozikowski – pismo Posła na Sejm RP Pana Lecha Antoniego Kołakowskiego do Starosty Łomżyńskiego dotyczy obniżenia czynszu panu Janowi Lutostańskiemu zam. Gać, za lokal mieszkalny. O tej sprawie rozmawialiśmy wstępnie w poprzednim punkcie, gdzie zaznaczyliśmy, iż nieruchomość w Gaci generuje duże koszty, które pokrywamy z naszego budżetu. Pan Lutostański wynajmuje lokal na podstawie umowy, którą zawarł jeszcze z ZPOZ-tem, natomiast warunki, które my mu zaproponowaliśmy odrzucił. Sprawa ta była analizowana na wcześniejszych posiedzeniach Zarządu. W piśmie, które pan Lutostański skierował do Posła znajduje się wiele nieprawdziwych informacji. Dotyczą one zarówno wysokości czynszu, który zaproponowaliśmy jak i innych kwestii. Nie mamy wiedzy ile osób zamieszkuje w tym lokalu. Lokator proponował rozdzielenie instalacji c.o., jednak jest to technicznie trudne kosztowne (kopia ww. pisma stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Wicestarosta – jakie zaległości czynszowe ma ten lokator wobec nas?

Stanisław Kozikowski – aktualnie są zaległości za 2 miesiące.
Dodam, że lokator między innymi informuje, że będzie utrzymywał porządek przy posesji – jak dotychczas, natomiast podczas oględzin, w których brał udział pan Starosta stwierdziliśmy ogólny bałagan zarówno w budynku jak i na posesji.
Z dniem 1 stycznia 2013 roku pan Lutostański powinien z nami podpisać umowę o najem lokalu, natomiast jeżeli będzie chciał obniżki czynszu to zgodnie z nowymi obowiązującymi od 1 stycznia przyszłego roku przepisami będzie mógł wystąpić o to do Rady Powiatu.

Irena Przybylak – z uzyskanych informacji wiem, że ten drugi lokator planuje w najbliższym czasie wyprowadzić z naszego budynku, czy te informacje może pan potwierdzić?

Stanisław Kozikowski – tak, takie wstępne oświadczenie tego lokatora otrzymaliśmy.

Starosta – jeżeli pan Lutostański oczekuje od nas preferencji czynszowych, to powinien w pierwszej kolejności wykazać się jakąś rzetelnością. Nie jesteśmy instytucją charytatywną i nie powinniśmy go wspierać.

Irena Przybylak – podzielam opinię pana Starosty.

Stanisław Kozikowski – na dzień dzisiejszy bardziej opłacalne byłoby dla nas wynająć jakieś pomieszczenie i je opłacać na rzecz tego lokatora, a ten ośrodek utrzymywać jako pustostan – do momentu kiedy nie znajdzie się nabywca.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Starosta nawiązując do powyższego polecił Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przygotowanie projektu odpowiedzi na pismo Posła na Sejm RP Pana Lecha Antoniego Kołakowskiego skierowanego do Starosty Łomżyńskiego w sprawie obniżenia czynszu Panu Janowi Lutostańskiemu zam. Gać, za lokal mieszkalny.

Ad.5 Starosta udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Stanisław Kozikowski – poinformował, że umorzenie zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa dotyczy nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Jeziorko. Należność tę miał wnieść pan Zdzisław Uryn, który już nie żyje. Po wielu próbach i w zasadzie wyczerpaniu dostępnych możliwości proceduralnych doszliśmy do wniosku, że dalsze utrzymywanie tego długu nie jest zasadne. W związku z tym, że nie ma możliwości odzyskania problemowej kwoty przygotowaliśmy niniejszy projekt uchwały.

Starosta – do jakiej kwoty władny jest Zarząd Powiatu umarzać zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste?

Stanisław Kozikowski – do 40.000 zł, natomiast ten dług już nie wzrośnie, bowiem nieruchomość została zlicytowana.

Zebrani nie wnieśli dalszych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 52/184/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.6 Starosta udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Stanisław Kozikowski – w odpowiedzi na zapytanie Zarządu Powiatu w sprawie regulacji stanu prawnego części działki nr 70/7 położonej w Piątnicy Poduchownej Wójt Gminy Piątnica poinformował, że nie jest zainteresowany ponoszeniem kosztów sporządzenia wymaganego projektu podziału działki, ponieważ jest to własność Skarbu Państwa (kopia pisma Wójta Gminy Piątnica stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Starosta – chcieliśmy tę sprawę uporządkować i zaproponowaliśmy Wójtowi Gminy Piątnica podzielenie kosztów podziału niniejszej działki po 50 %, natomiast Wójt uznał, że nie jest zainteresowany ponoszeniem tych kosztów. Jednak proponuję ponownie wystąpić do Wójta w tej sprawie z szerszym uzasadnieniem.

Stanisław Kozikowski – dodam, że po przeprowadzonej w naszym Wydziale kontroli dostaliśmy zalecenie, iż ta kwestia powinna być uregulowana, bowiem tak wskazuje ustawa o gospodarce nieruchomościami.

Wicestarosta – w mojej ocenie należy strać się doprowadzić do podziału działki i sprzedać część nam zbędną.

Zebrani nie mieli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Ad.7 Starosta udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych.

Edyta Zawojska – W związku z planowanym przystąpieniem jako Partner do projektu pt. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w ramach osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007- 2013, realizowanego na terenie Województwa Podlaskiego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, istnieje konieczność wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego do w/w projektu. Głównym celem projektu jest zapewnienie członkom lokalnej oraz regionalnej społeczności jak najbardziej sprzyjających warunków do uprawiania aktywnej turystyki i rekreacji oraz promocja walorów środowiska naturalnego, dziedzictwa narodowego Województw Polski Wschodniej. Planowana łączna długość Trasy rowerowej w Powiecie wynosi 24 496 m. Na terenie Powiatu, w ramach realizacji Tras rowerowych, nie są planowane żadne budowy i przebudowy skrzyżowań czy obiektów inżynierskich. Zadaniem Powiatu będzie pokrycie kosztów realizacji zadania w wysokości około 8 683,17 PLN brutto oraz zapewnienie trwałości projektu przez 5 lat od daty zakończenia w kwocie około 15 007,12 PLN brutto. Środki te zostaną zabezpieczone w ramach planu finansowego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, który jest jednocześnie instytucją realizującą to zadanie i prowadzącą bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

Zebrani nie wnieśli dalszych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Partnera do projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” realizowanego w ramach Osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (projekt ww. uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Starosta udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych.

Edyta Zawojska – obowiązek wykonania Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łomżyńskiego na Lata 2012 – 2015 wynika z Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r., w której w art. 87. 1. informuje się, że zarząd województwa, powiatu lub wójt, burmistrz, prezydent miasta sporządza na okres 4 lat odpowiednio wojewódzki, powiatowy lub gminny program opieki nad zabytkami. Programy te mają na celu, w szczególności: włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju; uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej; zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania; wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego; podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami; określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków; podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami. Programy przyjmuje odpowiednio sejmik województwa, rada powiatu i rada gminy, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. Są one ogłaszane w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Z realizacji programów zarządy samorządów lub wójt, burmistrz, czy prezydent miasta sporządza, co 2 lata sprawozdanie, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy. Koszt realizacji naszego programu wyniósł niespełna 5.000 zł. Było dość ciężko znaleźć wykonawcę tego programu.

Starosta – jasne jest to, że mamy taki obowiązek ustawowy, jednak te opracowanie, dotyczące opieki nad Zabytkami Powiatu Łomżyńskiego, w zasadzie nic nie wnosi, być może jedyną korzyścią będą ewentualne programy pomocowe, w ramach których będzie wymagane posiadanie takiego Programu.

Irena Przybylak – w mojej ocenie w tym opracowaniu nie ma uwzględnionych pewnych obiektów zabytkowych.

Wicestarosta – uważam, że takie opracowanie można byłoby sporządzić własnymi siłami na podstawie informacji z gmin i od Konserwatora Zabytków.

Zebrani nie wnieśli dalszych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012-2015” został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (projekt ww. uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Starosta udzielił głosu gł. spec. ds. zdrowia z Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych.

Renata Wierzba – w czerwcu br. została podjęta uchwała w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. W międzyczasie pojawił się wyrok NSA, który stwierdza, iż statuty i uchwały tego typu winny być publikowane w dzienniku urzędowym – jako akty prawa miejscowego, czyli zmienia się też termin wejścia w życie takowych uchwał. Wobec tego Wojewoda Podlaski zalecił dostosowanie takich aktów do obowiązujących wymogów i stąd wlanie przedstawiony Państwu projekt.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Starosta udzielił głosu gł. spec. ds. kultury z Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych.

Elżbieta Gosk – stosowną uchwałą został skierowany do konsultacji „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2013”. Informacja nt. konsultacji była szeroko opublikowana, między innymi w naszym BIP. Żadnych uwag nie nadesłano, uwag telefonicznych także nie było. Wobec tego nie mamy żadnych przeciwwskazań, aby ten Program przyjąć.

Starosta – nawet nie było uwag dotyczących zaplanowanej kwoty na realizację zadań ujętych w Programie?

Elżbieta Gosk – nie.

Zebrani nie wnieśli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w roku 2013” został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.11 1) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – pierwszy projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 rok przewiduje w ramach zadań własnych Rozwiązanie rezerwy budżetowej „ogólnej” - wydatki bieżące, gdzie zmniejsza się środki finansowe na zadania własne z rezerwy budżetowej „ogólnej” o kwotę 110.500,00 zł z działu 758, rozdziału 75818, § 4810 na uzupełnienie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Łomży o kwotę 10.500,00 zł w dziale 750, rozdziale 75019 w § 3030 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Powiatu. Wniosek nr ORiK.0002.17.2012 w przedmiotowej sprawie został przedłożony 20 listopada 2012 roku. Ponadto o kwotę 100.000,00 zł w dziale 750, rozdziale 75020 w tym w § 4210 – 70.000,00 zł i § 4260 – 30.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty faktur za zakupy praw jazdy i energię elektryczną.
Z kolei w ramach zmian w planie dochodów budżetu powiatu zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 1.281.289,00 zł w dziale 600, rozdziale 60014, § 6300 tytułem pomocy finansowej z gminą Śniadowo na podstawie porozumień z dnia 30 września 2011 roku i 28 września 2012 roku.
Natomiast w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w Dochodach bieżących zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 48.761,00 zł, z czego w dziale 851, rozdziale 85156, § 2110 o kwotę 39.100,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej decyzją Wojewody Podlaskiego Nr z dnia 13 listopada 2012 roku. Natomiast w dziale 852, rozdziale 85203, § 2110 o kwotę 9.661,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej decyzjami Wojewody Podlaskiego (o kwotę 1.111,00 zł) i (o kwotę 8.550,00 zł) z dnia 15 listopada 2012 roku. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 9.000,00 zł w dziale 700, rozdziale 70005, § 2110 w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 14 listopada 2012 roku.
Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu dotyczące zadań własnych zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 1.281.289,00 zł w dziale 600, rozdziale 60014, § 6050 i plan finansowy Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w związku z nawiązanym porozumieniem z gminą Śniadowo z przeznaczeniem na: przebudowę drogi powiatowej nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Osobne – Chomentowo – Śniadowo – 696.541,00 zł; oraz na przebudowę drogi powiatowej nr 1944B dr.667 – Sierzputy M. – Stacja Śniadowo – Stare Duchny – Grabowo na odcinku Stacja Śniadowo – Stare Duchny – 584.748,00 zł. Pismo w danej sprawie zostało złożone przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży 8 listopada 2012 roku.
Poza tym w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 48.761,00 zł. W dziale 851, rozdziale 85156, § 4130 o kwotę 39.100 zł na uzupełnienie planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku należnych za miesiąc październik 2012 r. W dziale 852, rozdziale 85203, § 2820 o kwotę 9.661,00 zł na uzupełnienie planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w związku ze zwiększeniem o 7 miejsc dla uczestników , w tym 5 dziennego i o 2 całodobowego pobytu w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Kownatach. Pozytywnie rozpatrzony wniosek Starosty Łomżyńskiego o zwiększenie planu wydatków złożony został do Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku 14 listopada 2012 roku. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 9.000,00 zł w dziale 700, rozdziale 70005, § 4300 oraz w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży, w związku ze zgłoszonymi nadwyżkami środków na sporządzanie operatów szacunkowych określających wartość gruntów.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęta 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 52/185/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad.11 2) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – z kolei proponowane jest po stronie dochodów i wydatków bieżących planu dochodów budżetu o kwotę 7.500,00 zł na zadania własne Dotyczy to realizacji zadań w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Łomżyński”. Celem głównym projektu jest utworzenie Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości w Łomży, a następnie rozwój i popularyzacja ekonomii społecznej poprzez przeprowadzenie kompleksowego wsparcia szkoleniowego, doradczego, finansowego oraz promocyjnego na rzecz PES , osób fizycznych oraz otoczenia ES z terenu Subregionu Łomżyńskiego do czerwca 2015 roku. Projekt ma być realizowany przez okres od 1 października 2012 roku do 30 czerwca 2015 roku. Ogólna wartość projektu to kwota 4.364.796,75 zł , po stronie Powiatu Łomżyńskiego Jako Partnera – 1.106.320,00 zł. Plan w uchwale ustalony został zgodnie z harmonogramem płatności na okres dwóch miesięcy 2012 roku.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęta 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 52/186/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad.11 3) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w następnym projekcie proponowane jest po stronie dochodów i wydatków bieżących planu dochodów budżetu o kwotę 4.000 zł na realizację zadań w ramach projektu pn. „NOWE OTWARCIE – Centrum Integracji Społecznej w Łomży”. Powiat Łomżyński będzie realizował zadania w projekcie jako Partner, zaś Fundacja Edukacji i Twórczości jako Lider. Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie min. 30 osób z powiatu łomżyńskiego do końca stycznia 2014 roku, poprzez założenie i prowadzenie działalności Centrum Integracji Społecznej. Projekt ma być realizowany przez okres od 1 listopada 2012 roku do 31 stycznia 2015 roku. Ogólna wartość projektu to kwota 893.081,90 zł , po stronie Powiatu Łomżyńskiego Jako Partnera – 182.500,00 zł. Plan finansowy w uchwale ustalony został zgodnie z harmonogramem płatności na okres dwóch miesięcy 2012 roku.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.
W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęta 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 52/1872012 z dnia 28 listopada 2012 roku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Ad.11 4) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – ostatni projekt tradycyjnie ma charakter porządkowy i reguluje sprawy związane z dokonaniem przesunięć planowanych wydatków budżetowych na 2012 rok pomiędzy paragrafami w/w rozdziałach na kwotę 63.529 zł w ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2012 rok została podjęta 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 52/188/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

Ad.12 1) Starosta przechodząc do spraw różnych udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Stanisław Kozikowski – w związku z propozycją Starosty dotyczącą ponownego ogłoszenia przetargu w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości Powiatu Łomżyńskiego w związku z dalszym procesowaniem sprzedaży nieruchomości w Gaci proponujemy podjęcie przełożonego projektu uchwały.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 52/189/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

Ad.12 2) Członek Zarządu Irena Przybylak – uważam, że powinny być wprowadzone oszczędności w zakresie wykorzystania lamp oświetleniowych nieruchomości Muzeum Przyrody w Drozdowie. Napływają do mnie informacje, że Muzeum Przyrody przez całą noc ma włączone wszystkie lampy oświetleniowe. Zarówno ja jak i mieszkańcy są tym zaniepokojeni, bowiem wygląda to na brak ekonomicznego i racjonalnego podejścia, co w czasach gdy energia jest bardzo droga, budzi duże kontrowersje. Jestem przekonana, że w ramach nocnego oświetlenia wystarczyłoby uruchomić część lamp.

Wicestarosta – czy nowa umowa, którą zawarliśmy z dostawcą energii dotyczy również naszych jednostek?

Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu – na powyższe pytanie odpowiedział przecząco. Ponadto dodał, że te oświetlenie jest na jednym obwodzie elektrycznym, którego przełącznikiem nie da się wyłączyć, jednak możliwe jest po prostu wykręcenie kilku żarówek.

Irena Przybylak – warto zauważyć, że całą noc czuwa także dozorca. Skoro wszędzie szukamy oszczędności, to moim zdaniem również w takich prozaicznych kwestiach powinniśmy to czynić.

Starosta – poinformował, że ww. sprawa zostanie zgłoszona pani Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie z prośbą o wyjaśnienie.

Zebrani nie mieli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Ad.12 3) Starosta pragnę poinformować, że najbliższej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego odbędzie się 19 grudnia br. o godzinie 1000. Po sesji zostało zaplanowane spotkanie wigilijne – o godzinie 1400.

Zebrani nie mieli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

Ad.12 3) Starosta w ostatnim temacie pragnę poinformować, że w związku z informacjami nt. nieprawidłowości przy realizacji zatrudniania osób uczestniczących w projekcie w ramach spółdzielni socjalnych występuję do prokuratora o zbadanie tej sprawy, bowiem nie posiadamy takich narzędzi i uprawnień, aby zbadać przedstawione doniesienia.

Elżbieta Parzych – czy te zgłoszenie jest na podstawie anonimowego donosu?

Starosta – na powyższe pytanie odpowiedział twierdząco.

Zebrani nie mieli innych pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 52-gie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: środa, 12 gru 2012 09:39
Data opublikowania: środa, 12 gru 2012 09:41
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1843 razy