BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 57/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 6 marca 2013 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 12.15.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Adam Krzysztof Sowa - Wicestarosta.
3. Wiesława Masłowska - członek Zarządu.
4. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
5. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 56-ego posiedzenia Zarządu.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2013 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia programu pn. „Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu.
6. Zapoznanie z treścią odpowiedzi udzielonej radnemu Panu Rafałowi Kołakowskiemu przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.
7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZPOZ w Łomży o wyrażenie zgody na zakup pięciu zestawów komputerowych lekarzom pracującym w ZGLR w Śniadowie, Nowogrodzie Miastkowie i GLR w Szczepankowie.
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016.
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2013 rok.
10. Zapoznanie z porządkiem obrad XXV sesji Rady Powiatu.
11. Sprawy różne:
• Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013 należących do właściwości powiatu łomżyńskiego.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów.

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 56-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 56-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym o zabranie głosu poprosił księgową Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Katarzyna Chylińska – stwierdziła, że na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w powiecie łomżyńskim w 2013 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczył kwotę 850.345 zł. Jest to o 45% mniej niż w roku ubiegłym. Podziału środków przewidzianych w planie finansowym PFRON na 2013 rok przeznaczonych na zadania na rzecz osób niepełnosprawnych należących do kompetencji samorządu powiatu łomżyńskiego dokonano na podstawie pisma prezesa zarządu pfron z dnia 06 lutego 2013 r. Zgodnie z informacją o wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu w 2013 roku na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej w Marianowie określono kwotę 517.860 zł. Zgodnie z art.68 c ust.1 w/w ustawy o rehabilitacji (...) dofinansowanie ze środków pfron kosztów wynikających ze zwiększonej liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej wynosi w 2013 r. 90% tych kosztów. W związku z powyższym dofinansowanie WTZ na 2013 r. w wysokości 10% z innych źródeł wyniesie 57.540 zł. Natomiast kwota 34.524 zł dotycząca kosztów rehabilitacji mieszkańców naszego powiatu zostanie sfinansowana ze środków własnych powiatu. Kwota 23.016 zł zostanie przekazana przez miasto łomża na podstawie porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów rehabilitacji uczestników warsztatu pochodzących z terenu łomży. Po odliczeniu od ogólnej kwoty określonej przez PFRON (zobowiązania dotyczące działania WTZ) pozostaje kwota w wysokości 332.485 zł. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji (...) środki te proponuje się przeznaczyć na rehabilitację zawodową w wysokości 130.000 zł tj. na: dofinansowanie staży, prac interwencyjnych, przygotowania zawodowego w miejscu pracy osób niepełnosprawnych poszukujących pracy; środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej; refundację wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne. Ponadto na rehabilitację społeczną w kwocie 202.485 zł na: dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się; dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży; dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Starosta – z czego wynika tak duży spadek finansowanie zadań przez PFRON?

Katarzyna Chylińska – to wynika z algorytmu na podstawie, którego PFRON wylicza dofinansowanie dla każdego powiatu. W naszym powiecie jest problem z zarejestrowaniem niepełnosprawnych w urzędzie pracy, ponieważ nie są oni tym zainteresowani. Natomiast liczba zarejestrowanych decyduje o wielkości przeznaczanych środków.
Mamy nadzieję, że wzorem lat ubiegłych, we wrześniu dostaniemy dodatkową pulę środków.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2013 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Starosta ponownie o zabranie głosu poprosił księgową Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Katarzyna Chylińska – stwierdziła, że powiatowy program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie opracowany został na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zgodnie z którym do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy w szczególności opracowanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Ponadto obowiązek opracowania i realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych wynika z wcześniej przyjętego przez Radę Powiatu powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015 – uchwałą Nr XVI/69/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia: 28 listopada 2011 roku. W/w Program jest zgodny z wytycznymi do tworzenia modelowych programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie stanowiących załącznik do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Skierowany jest do dorosłych mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego stosujących przemoc w rodzinie. Celem wszystkich działań, zawartych w w/w Programie jest zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie, a w rezultacie powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy, jak też zwiększenie ich zdolności do samokontroli agresywnych zachowań i konstruktywnego współżycia w rodzinie. Program korekcyjno-edukacyjny będzie realizowany przez PCPR po raz drugi. W roku ubiegłym Wojewoda przeznaczył na ten cel kwotę 33.000 zł. W ramach tych środków zostało przeszkolonych 26 sprawców, na 24 planowanych w programie a przystąpiło do programu 31. Zajęcia prowadziło 2 psychologów wyłonionych w drodze konkursu ofert.
Odbyły się 3 edycje programu, pierwszy dla 10 osób w Zakładzie karnym w Czerwonym Borze w wymiarze 68 godzin trwający od marca do maja, drugi dla 4 osób w Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień przy ul. Rybaki w Łomży dla tzw. osób wolnościowych, które same zgłosiły chęć udziału w programie bądź zostały zgłoszone przez gminy w wymiarze 75 godzin trwający od września do listopada oraz trzeci dla 8 sprawców w wymiarze 60 godzin w zakładzie karnym w Grądach Woniecku w okresie od października do grudnia. Zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie program ten trwa 3 miesiące. W grudniu ubiegłego roku Wojewoda Podlaski kontrolował PCPR z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wszystkie zadania są realizowane zgodnie z przepisami. Kontrola wypadła pozytywnie.

Irena Przybylak – czy była badana ewaluacja – chodzi mi efekty wprowadzania tych programów?

Katarzyna Chylińska – tak, po zakończeniu każdej edycji programu prowadzona była ewaluacja oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych sprawców przemocy domowej w formie ankiet. Wszyscy uczestnicy odpowiedzieli że: są zadowoleni z udziału w szkoleniu; wzrosła ich wiedza o zasadach utrzymywania dobrych relacji w rodzinie; zwiększył się ich poziom wiedzy na temat przemocy w rodzinie; wzrosła u nich umiejętność radzenia sobie ze stresem i trudna sytuacja życiową; części osób udało się poprawić relacje w rodzinie. Uczestnicy doceniają możliwość wzięcia udziału w programie. Uważają, że na zajęciach zdobywają potrzebna im wiedzę oraz uczą się nowych umiejętności.
Dodam, że największą trudnością w realizacji programu jest niska motywacja sprawców w systematycznym uczestnictwie w zajęciach. Dlatego tez podpisaliśmy porozumienia z Zakładem karnym w Czerwonym Borze i Gradach Woniecku na realizacje tych programów na terenie tych placówek. Natomiast w 2013 r. Powiat Łomżyński na realizację programu otrzymał kwotę 25.000 zł tj. na przeszkolenie 17 osób. Zgodnie z programem planujemy przeszkolenie 24 osób na kwotę 36.000 zł. Środki te będą na pewno sukcesywnie zwiększane jak w roku ubiegłym. Część powiatów nie realizuje programu z uwagi na trudności w rekrutacji uczestników, w związku z tym w drugiej połowie roku Wojewoda będzie uzupełniał brakujące środki powiatom.

Irena Przybylak – jestem przekonana o bardzo niskiej efektywności tego typu programów, sprawcy przemocy i tak będą powracać do poprzednich zachowań.
W mojej ocenie środki w tym zakresie powinny być kierowane na działania prewencyjne, np. w postaci debat i akcji uświadamiających dla dzieci i młodzieży, szczególnie dla młodych osób – gimnazjalistów narażonych na wystąpienie takich zjawisk jak przemoc w rodzinie.

Starosta – czy kobiety, jako sprawcy przemocy także brały udział w zajęciach i szkoleniach prowadzonych w analizowanym zakresie przez PCPR?

Katarzyna Chylińska – tak, z tych zajęć korzystały także kobiety.

Wicestarosta – jakie środki są przeznaczane na przeszkolenie jednego sprawcy?

Katarzyna Chylińska – stawka na uczestnika – do 1500 zł, tj. 500 zł miesięcznie.

Wicestarosta – niestety na dzień dzisiejszy w zasadzie w ogóle nie mówi się o przemocy kobiet wobec rodziny, a także dzieci wobec rodziców. Tutaj mamy aktualnie do czynienia z szybko narastającym zjawiskiem.

Wiesława Masłowska – moim zdaniem w naszym prawie i społeczeństwie jest zbyt duża pobłażliwość dla sprawców przemocy. Powinniśmy zacząć od najmłodszych lat uczyć dzieci nie tylko tego jakie mają prawa, ale także dyscypliny i szacunku dla starszych. Z roku na rok coraz trudniej jest zapanować w szkołach nad dziećmi i młodzieżą wśród której prócz barku dyscypliny szerzy się także stosowanie przemocy.

Irena Przybylak – jestem podobnego zdania, społeczeństwo nasz poszło w złym kierunku, między innymi szczególnej ochrony ludzi ze środowisk patologicznych.

Starosta – proszę o przeprowadzenie analizy czy w ramach realizowanych programów lub planowanych do realizacji w najbliższym czasie, możliwe było przeprowadzenie akcji profilaktycznych i prewencyjnych dla dzieci i młodzieży uczącej się w naszym powiecie.

Katarzyna Chylińska – wykonamy taką analizę, uważam, że w ramach programu, który jest realizowany od kilku lat – „Razem ku samodzielności”, będzie możliwe podjęcie wspomnianych działań.
Reasumując przypomnę, że w tym roku wyłoniliśmy w drodze konkursu już 2 psychologów do realizacji programu. 18 lutego zawarliśmy pierwsze umowy na przeszkolenie 6 sprawców przemocy. Zajęcia będą odbywały się w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień przy ul. Rybaki w okresie od lutego do maja w wymiarze 86 godzin. Osoby do programu zostały zgłoszone przez Lokalne Zespoły Interdyscyplinarne pracujące na terenie naszych gmin. 5 marca zostały zawarte kolejne umowy ze specjalistami na przeszkolenie 11 sprawców przemocy w Zakładzie karnym w Czerwonym Borze w okresie od marca do maja w wymiarze 72 godzin.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia programu pn. „Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie” został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.5 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – poinformował, że przygotował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu, ponieważ przedmiotowe stawki nie były zmieniane aż od 9 lat. W związku z tym stawki te w powiecie łomżyńskim są najmniejsze w całym regionie. Np. w powiecie kolneńskim są one na tyle większe, że samorząd ten, mimo mniejszej sieci dróg, ma znacznie większe dochody za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych niż powiat łomżyński. Z kolei objaśniając dodał, że zaproponowane w niniejszym projekcie uchwały stawki są na średnim poziomie – przy odniesieniu do okolicznych powiatów. Pozyskiwanie dochodów z tytułu zajęcie pasa drogowego jest obowiązkiem samorządów i należy z tego elementu korzystać, szczególnie przy aktualnym kryzysie finansowym, gdzie brakuje pieniędzy nawet na zakup materiałów do łatania dziur w naszych drogach.

Starosta – proszę o przytoczenie wskaźników i wielkości zwiększenia tych stawek – w porównaniu z uchwała, która w tym zakresie obwiązuje aktualnie.

Janusz Świderski – przytaczając poszczególne wskaźniki podkreślił, że niektóre stawki zostały na poziomie z aktualnie obowiązującej uchwały, natomiast pozostałe zostały podniesione średnio o 200 %, jednak przez 9 lat te stawki nie były regulowane, teraz to może wyglądać, iż stawki są podnoszone o bardzo duży wskaźnik. Zaznaczył przy tym, że nowe stawki plasują się na średnim poziomie w naszym regionie.

Starosta – z tego co pamiętam to najwyższe stawki obowiązują w powicie zambrowskim, jednak obawiam się czy podniesienie stawek za zajęcie pasa drogowego nie spowoduje przenoszenia przebiegu inwestycji np. linii energetycznej czy światłowodowej poza pas drogowy?

Janusz Świderski – teoretycznie jest to możliwe, jednak kontrola NIK zaleciła nam odpowiednie działania w zakresie pozyskiwania dochodów z tytułu zajęcia opasa drogowego.
Warto zauważyć, że większa stawka dyscyplinuje zajmującego pas drogowy, który z takim wypadku stara się nie wydłużać inwestycji.

Starosta – proszę o przygotowanie na posiedzenie właściwej Komisji oraz na sesję Rady Powiatu zestawienia danych nt. wielkości stawek jakie obowiązują w okolicznych powiatach.

Janusz Świderski – takie zestawienie przygotujemy, jednak podkreślam, że w mojej ocenie te stawki nie są zawyżone.

Starosta – czy istnieje możliwość zwolnienia jakiegoś podmiotu z opłaty tych stawek?

Janusz Świderski – w zasadzie takiej możliwości nie ma, jest to nasz obowiązek ustawowy, aby takie dochody pozyskiwać.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.6 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – poinformował, że negatywnie odpowiedział radnemu – panu Rafałowi Kołakowskiemu na wniosek dotyczący możliwości zamontowania lustra pomocniczego na jednym ze skrzyżowań na drodze powiatowej (m. Makowskie). Uzasadniając stwierdził, że we wskazanym miejscu ZDP dokonał wycinki krzewów i w związku z tym widoczność uległa znacznej poprawie. Ponadto należy dodać, że na tym odcinku drogi obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/h.
Następnie Dyrektor ZDP zapoznał zebranych ze zdjęciami dokumentującymi widoczność na problemowym skrzyżowaniu (pełna treść odpowiedzi na ww. wniosek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Starosta – czy są określone jakieś procedury dotyczące montowania takich urządzeń pomocniczych na drogach?

Janusz Świderski – tak, lustra montuje się w miejscach gdzie jest zwarta zabudowa bądź kąt nachylenia zakrętu uniemożliwia obserwację pojazdów nadjeżdżających. W takich sprawach brane jest pod uwagę także to jaką opinię wydaje Komenda Policji. Lustra są montowane w takich miejscach jakie występują w mieście Łomża, z pewnością Państwo te punkty znacie i ich nie da się porównać do miejsca, w którym wnioskuje pan radny Kołakowski.

Elżbieta Parzych – z przedstawionej dokumentacji wynika, że zamontowanie lustra we wskazanym miejscu przez radnego Kołakowskiego nie jest konieczne. Wycinka krzewów znacznie poprawiła sytuację – jeżeli chodzi o widoczność.

Janusz Świderski – rozważę zamontowanie tam znaku informującego o zakazie zatrzymywania, może to jeszcze bardziej poprawi komunikację.

Starosta – jaki jest koszt zakupu takiego lustra?

Janusz Świderski – jest to około 1.500 – 1.800 zł, z tym, że są różne typy więc i ceny także się różnią. Tę kwestię będą musiał jeszcze dokładnie sprawdzić.

Starosta – taki koszt nie jest jeszcze zbyt wysoki, ale znając rzeczywistość to lustro ze względu na wandali trzeba byłoby wymieniać co jakiś czas.

Janusz Świderski – z pewnością tak by było. Sami wiemy jak np. jest z lustrem przy wjeździe do Konarzyc.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do wniosku w sprawie zamontowania lustra pomocniczego na jednym ze skrzyżowań na drodze powiatowej – w m. Makowskie, gm. Jedwabne.

Ad.7 Stanisław Studencki – Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży – poinformował, że: wniosek o wyrażenie zgody na zakup pięciu zestawów komputerowych lekarzom pracującym w ZGLR w Śniadowie, Nowogrodzie, Miastkowie i GLR w Szczepankowie jest konsekwencją informatyzacji wszystkich placówek należących do ZPOZ. Informatyzacja jest wymuszona przez wdrażane nowe wytyczne ustawowe, które wynikające z nowych rozporządzeń Ministra Zdrowia. Narzucają one konieczność wprowadzenia elektronicznego systemu obsługi pacjenta. Ze względu na to, że zawsze są duże trudności z wdrażaniem nowych systemów informatycznych już teraz musimy zacząć prace nad wprowadzeniem elektronicznego systemu obsługi pacjenta. Stąd wynika potrzeba dokonania ww. zakupów. Na początku będziemy wdrażać system w wymienionych we wniosku placówkach, natomiast pozostałe zestawy komputerowe do pozostałych naszych przychodni zakupimy w zwyczajnym trybie. Kolejne zakupy inwestycyjne komputerów będą już opiniowane przez Radę Społeczną ZPOZ i będziemy je realizować po akceptacji Zarząd Powiatu. Przewidujemy, że na sam system komputerowy będziemy czekać około 2 miesięcy, ponieważ jest on przygotowywany przez specjalistyczną firmę programową, na indywidualne zamówienie. Zakładamy, że zakupione komputery będą nam służyć co najmniej 8 lat. Całość realizacji przedsięwzięcia oszacowaliśmy na kwotę 260.000 zł. System elektronicznej obsługi pacjenta ma być w pełni wdrożony od 1.01.2014 roku (ww. wniosek stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu wniosek o wyrażenie zgody na zakup pięciu zestawów komputerowych lekarzom pracującym w ZGLR w Śniadowie, Nowogrodzie, Miastkowie i GLR w Szczepankowie został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.8 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2016 są konsekwencją zmian w planie wydatków na 2013 rok, po zmianach wprowadzonych w załączniku Nr 1 „Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2013 roku” do uchwały Rady Powiatu zmieniającej budżet na 2013 rok. Wprowadzono nowe zadania w poz. 4,5,7 i 9, na realizację których należy zabezpieczyć w części środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 978.922,00 zł. Ponadto wprowadzono środki z gmin, które będą współfinansować zadania inwestycyjne wymienione w pozycjach 4, 5 i 7 wymienionych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. Ponadto należy wprowadzić do budżetu środki w kwocie 70.571,00 zł , które powiat otrzymał z Państwowego Funduszu PFRON na zadanie, które będzie realizowane przez ZPOZ w Łomży. Środki te są ujęte w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych za rok 2012. Po wprowadzonych zmianach w budżecie na 2013 rok zwiększono deficyt z kwoty 1.611.628,00 zł do wysokości 3.243.218,00 zł ze środków nadwyżki z lat ubiegłych oraz w wyniku zmian kwot przyznanych powiatowi ustawą budżetową na 2013 rok tj. zwiększono subwencję ogólną części równoważącej o 183,00 zł. Zmniejszono subwencji części oświatowej o 14.931,00 zł i zwiększono plan dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami o 15.000,00 zł W ostatecznym rozliczeniu deficyt zwiększono o kwotę 1.631.590,00 zł w tym: 1.606.271,00 zł - na zdania inwestycyjne; oraz 25.319,00 zł - na zadnia bieżące, m.in. uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia ZDP w Łomży, wydatki bieżące w ramach realizacji zadania inwestycyjnego ZPOZ w Łomży. Ponadto jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane zostały do wprowadzenia zmian WPF na lata 2013-2016, zgodnie z zapisami ustawy okołobudżetowej i rozporządzenia Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. WPF na lata 2013-2016 Powiatu Łomżyńskiego została zaktualizowana zgodnie z wymogami w/w aktów prawnych. Zmiany dot. Załącznika Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć„ polegały na wprowadzeniu analogicznych danych z Załącznika NR 2 do Uchwały Nr XXIV/122/2012 z 9 grudnia 2012 roku na nowy druk, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 18 stycznia 2013 roku.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016 został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.9 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – zmiany budżetu powiatu łomżyńskiego na 2013 rok objęte załącznikiem Nr 1, 2 i 3 (zadania własne) zakładają: wprowadzenie zadań, które nie zostały zrealizowane, a planowane w 2012 roku. Jest to przebudowa drogi powiatowej nr 1944B – dr. 667 Szierzputy M - Stacja Śniadowo - Stare Duchny - Grabowo na odcinku Mężenin, Olszewo, Stare Duchny dł. około 2,126 km. Gm. Śniadowo o wartości 1.214.496,00 zł w tym pomoc finansowana na realizację zadania na podstawie porozumienia z Gm. Śniadowo w kwocie 607.248,00 zł. Z kolei jest to przebudowa i rozbudowa drogi pow. nr 1874B we wsi Supy dł. odcinka ok. 750 m Gm. Przytuły o wartości 603.348,00 zł – poz. 5 załącznika nr 1 w tym pomoc finansowa z Gm. Przytuły w wysokości 301.674,00 zł, zaś środki ze strony powiatu zabezpieczone zostaną z nadwyżki z lat ubiegłych w tej samej wysokości tj. 301.674,00 zł. Także jest to przebudowa, remont drogi powiatowej nr 1952B Śniadowo - Truszki - Jakać Borki - Stare Szabły - Szabły Młode - na odc. Szabły Młode - Szabły Stare w km 2-680-4+844 Gm. Śniadowo, w związku z uzyskaniem środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 900.000,00 zł. tytułem dotacji z budżetu państwa. Promesę na wskazaną kwotę Starosta Łomżyński otrzymał w dniu 1 lutego 2013 roku. Wartość zadania został opisana w załączniku nr 6 do uchwały. Zmiany dotyczą również zabezpieczenia planu na wypłatę odszkodowania za nieruchomość w związku z realizacją inwestycji drogowej – na drodze powiatowej nr 1957B Gm. Miastkowo – środki na pokrycie z rezerwy budżetowej – drogowej w kwocie 10.932,00 zł. Ponadto obejmują wprowadzenie środków finansowych w kwocie 70.000,00 zł na zakupy inwestycyjne, które zostały nie zrealizowane w 2012 roku, w związku z nierozstrzygniętym przetargiem na zakup sprzętu geodezyjnego. W związku z tym plan w poz. 9 załącznika nr 1 zwiększa się z kwoty 50.000.00 zł do wysokości 120.000,00 zł. Załącznik Nr 2 „Przychody i rozchody” wskazuje deficyt budżetowy, który po zmianach zostaje ustalony w kwocie 3.243.218,00 zł i zostanie pokryty ze środków nadwyżek z lat ubiegłych. Załącznik Nr 3 „Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Europejskich Funduszy strukturalnych” został zaktualizowany w stosunku do załącznika Nr 4 przy uchwale budżetowej po podpisaniu umów i pozyskaniu środków europejskich i krajowych na realizację projektów unijnych.
Zmiany budżetu powiatu łomżyńskiego na 2013 rok w zakresie planu dochodów budżetu opisane zostały w odrębnych załączniku do uchwały, z uwzględnieniem podziału na dochody bieżące i majątkowe. Z kolei zmiany dotyczące planu wydatków budżetu po stronie wydatków bieżących zakładają wprowadzenie zmiany w planie wydatków bieżących budżetu powiatu poprzez zwiększenie o kwotę 69.338,00 zł oraz zmniejszenie o 22.631,00 zł. Także zmniejsza się na zadania własne 14.931,00 zł rezerwę „oświatową na wydatki bieżące w dziale 801, 854 „o kwotę 14.931,00 zł i ustala się nową wielkość tj. 128.879,00 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji ogólnej części oświatowej zaplanowanej dla powiatu łomżyńskiego w ustawie budżetowej na 2013 rok. Zmniejszenie wprowadza się w dziale 758, rozdziale 75818, § 4810 o kwotę 14.931,00 zł i w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Łomży. Na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zwiększa się plan wydatków o 15.000,00 zł w dziale 852, rozdziale 85203, § 2820 i w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży na uzupełnienie planu wydatków na prowadzenie Ośrodka Wsparcia w Kownatach w związku ze zwiększeniem dotacji przyznanej na 2013 rok przez Wojewodę Podlaskiego. Ponadto przenosi się 7.700,00 zł w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łomży w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wynagrodzeń na 2013 rok. Natomiast na zadania związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się plan o kwotę 21.136,00 zł w dziale 921, 92109, § 2480 i planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży na uzupełnienie planu dotacji dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży w związku z uzyskaniem dodatkowych środków na prowadzenie zespołu pieśni i tańca z budżetu m. Łomża.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2013 rok został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.10 Starosta – poinformował, że porządek obrad XXV sesji Rady Powiatu obejmuje następujące zagadnienia:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2013 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w tym zakresie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2013 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu pn. „Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2013 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2013 rok.
15. Sprawozdanie Starosty Łomżyńskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2012.
16. Sprawozdanie z działalności Muzeum Przyrody w Drozdowie za 2012 rok.
17. Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku za rok 2012.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.11 Starosta przechodząc do spraw różnych poinformował, że przedstawił projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013 należących do właściwości powiatu łomżyńskiego w związku z tym, iż na poprzednim posiedzeniu zostało wycofane z uchwały Zarządu wsparcie dla Stowarzyszenia Prasoznawczego. Wynikało to z tego, że wystąpił brak rozliczenia finansowego przekazanej w 2012 roku dotacji.
Wyjaśniając dodał, że po posiedzeniu Zarządu wystąpił do ww. Stowarzyszenia o zwrot przyznanej w ubiegłym roku dotacji wraz z odsetkami – łącznie w kwocie ponad 2.300 zł. Dzięki temu jest możliwe wsparcie tego Stowarzyszenia w roku bieżącym kwotą 1.700 zł – na zadanie związane z publikacją twórczości poety z gminy Nowogród – pana Choromańskiego.

Z kolei wobec braku uwag i pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013 należących do właściwości powiatu łomżyńskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 57/217/2013 z dnia 6 marca 2013 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

W sprawach różnych nie poruszono innych tematów.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 57-me posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: środa, 13 mar 2013 07:53
Data opublikowania: środa, 13 mar 2013 07:54
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1892 razy