BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 58/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 8 marca 2013 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.50, natomiast zakończenie o godzinie 11.05.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Adam Krzysztof Sowa - Wicestarosta.
3. Wiesława Masłowska - członek Zarządu.
4. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poinformował, że zwołał posiedzenie Zarządu w trybie nadzwyczajnym, ponieważ zaszła potrzeba niezwłocznego upoważnienia Skarbnika Powiatu do składania w imieniu powiatu oświadczeń w sprawach majątkowych.
Z kolei stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Skarbnika Powiatu do składania w imieniu powiatu oświadczeń w sprawach majątkowych.
3. Sprawy różne.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów.

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta – poinformował, że w dniu dzisiejszym musi być przesłany w formie elektronicznej wniosek dotyczący pozyskania środków na realizację projektu w zakresie zabezpieczenia przed wykluczeniem cyfrowym. W projekcie tym partnerami Powiatu jest 7 gmin, czyli przystąpiły do niego wszystkie gminy powiatu łomżyńskiego prócz Zbójnej i Miastkowa. Natomiast wymagany załącznikiem do ww. wniosku jest upoważnienia Skarbnika Powiatu do składania w imieniu powiatu oświadczeń w sprawach majątkowych, wyrażone w formie uchwały Zarządu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie upoważnienia Skarbnika Powiatu do składania w imieniu powiatu oświadczeń w sprawach majątkowych (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 58/218/2013 z dnia 8 marca 2013 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

W sprawach różnych nie poruszono innych tematów.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 57-me posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

Data powstania: środa, 13 mar 2013 07:55
Data opublikowania: środa, 13 mar 2013 07:56
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1617 razy