BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 67/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 16 lipca 2013 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 11.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.50.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Adam Krzysztof Sowa - Wicestarosta.
3. Wiesława Masłowska - członek Zarządu.
4. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
5. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 66-ego posiedzenia Zarządu.
3. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZPOZ w Łomży o wyrażenie zgody na remont klatki schodowej w Zespole Gabinetów Lekarza Rodzinnego Nr 3 w Łomży.
4. Przyjęcie porozumienia z Gminą Wizna w sprawie zmiany porozumienia nr 33/2012 z dnia 28.09.2012 r. dotyczącego udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna.
5. Rozpatrzenie wniosków Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży:
1) w sprawie przyznania kwoty ok. 40.000 zł na wykonanie remontu chodnika w m. Drozdowo,
2) w sprawie przyznania kwoty ok. 5.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej kładki w m. Drozdowo.
6. Podjęcie 4 uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok.
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok.
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu łomżyńskiego na lata 2013-2016.
9. Zapoznanie z porządkiem obrad XXVIII sesji Rady Powiatu.
10. Sprawy różne:
• Omówienie sprawy dotyczącej naprawy drogi na odcinku Niewodowo – Bronowo,
• Rozpatrzenie wniosku w sprawie opracowania dokumentacji technicznej na modernizację drogi powiatowej na odcinku Kuzie – Wyk.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 66-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 66-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta poprosił o zabranie głosu Dyrektora ZPOZ w Łomży.

Stanisław Studencki – wniosek o wyrażenie zgody na remont klatki schodowej w Zespole Gabinetów Lekarza Rodzinnego Nr 3 w Łomży jest podyktowany tym, że zamierzamy dokończyć już całość inwestycji w ZGLR Nr 3, które obecnie są zrealizowane w około 95 %. Ze zrealizowanych inwestycji mamy oszczędności w wysokości około 17.500 zł i ta kwota z pewnością nam wystarczy na wykonanie zaplanowanych prac (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Starosta – jaki dokładnie zakres robót jest przewidywany?

Stanisław Studencki – planujemy położyć płytki ceramiczne – około 30 m2 oraz wymienić barierki ochronne.

Starosta – czy hol został już w całości wyremontowany?

Stanisław Studencki – tak.

W związku z brakiem dalszych pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego wniosek Dyrektora ZPOZ w Łomży o wyrażenie zgody na remont klatki schodowej w Zespole Gabinetów Lekarza Rodzinnego Nr 3 w Łomży, został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Starosta poprosił o zabranie głosu Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Janusz Świderski – zmiana porozumienia nr 33/2012 z dnia 28.09.2012 r. dotyczącego udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna wynika z tego, że niestety szanse na pozyskanie środków na przebudowę tego odcinka drogi powiatowej są minimalne. W związku z tym środki zaplanowane na ten cel w budżecie powiatu oraz gminy postanowiliśmy przeznaczyć na wykonanie nieco krótszego odcinka – o długości 1,5 km, po prostu na tyle nas stać (kopia ww. porozumienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Starosta – zakres rzeczowy inwestycji został ograniczony ze względu na brak środków. Przedmiotowa inwestycja znalazła się dopiero na 7 miejscu listy rezerwowej, więc najprawdopodobniej nie zostanie uwzględniona przy dofinansowywaniu ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Z zaplanowanego odcinka nie zostanie wykonane około 300 m drogi, na którym wg opracowanej dokumentacji technicznej wymagana była wymiana gruntów wysadzinowych.

Irena Przybylak – to nie dobrze, że tego kawałka drogi, o długości zaledwie 300 m, nie da się zmodernizować, okoliczni mieszkańcy mogą tego nie zrozumieć.

Janusz Świderski – już staraliśmy się im to wyjaśnić, chociaż należy przyznać, że niektórzy wyrazili pewne niezadowolenie.

W związku z brakiem dalszych pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego porozumienia z Gminą Wizna w sprawie zmiany porozumienia nr 33/2012 z dnia 28.09.2012 r. dotyczącego udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna, zostało przyjęte 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.5 1) Starosta ponownie poprosił o zabranie głosu Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Janusz Świderski – wniosek w sprawie przyznania kwoty ok. 40.000 zł na wykonanie remontu chodnika w m. Drozdowo dotyczy dalszych prac związanych z modernizacją skrzyżowania w m. Drozdowo. Wybudowanie chodnika z drugiej strony jezdni znacznie poprawi bezpieczeństwo na tym odcinku drogi. Kwota 40.000 zł dotyczy zakupu samych materiałów, robociznę wykonamy własnymi siłami.
Dodam, że byłem zwolennikiem innego rozwiązania, ale wiązałoby się to z dużo większymi kosztami. W mojej ocenie jeżeli byłyby środki to należałoby kompleksowo rozwiązać ten problem (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego wniosek w sprawie przyznania kwoty ok. 40.000 zł na wykonanie remontu chodnika w m. Drozdowo, został zaakceptowany 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.5 2) Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – wniosek w sprawie przyznania kwoty ok. 5.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej kładki w m. Drozdowo to dalszy etap prac związanych z remontem skrzyżowania w tej miejscowości. Wniosków. Zakup i montaż tej kładki będzie oscylował w okolicach 30.000 zł (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego wniosek w sprawie przyznania kwoty ok. 5.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej kładki w m. Drozdowo, został zaakceptowany 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.6 1) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że zmiany w przedłożonym projekcie uchwały polegają na wprowadzeniu w planie budżetu po stronie dochodów oraz wydatków zmniejszenia środków na domy pomocy społecznej – zgodnie z decyzją Wojewody podlaskiego, co z wynika z faktu, iż zmniejszyła się liczba pensjonariuszy w tych domach. Ponadto zmiany dotyczą przeniesienia środków na wniosek Dyrektora PUP.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 67/239/2013 z dnia 16 lipca 2013 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.6 2) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że zmiany w przedłożonym projekcie uchwały polegają na wprowadzeniu w planie budżetu po stronie dochodów oraz wydatków kwoty 5.784,00 zł, co wynika z zakończenia projektu pt. „Uwierz w swoje możliwości”, który był realizowany przez PUP w Łomży. Środki te zostały już przekazane przez instytucję wdrażającą.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 67/240/2013 z dnia 16 lipca 2013 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.6 3) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że zmiany w kolejnym projekcie uchwały są podobne do omówionych w poprzednim punkcie, a polegają na wprowadzeniu w planie budżetu po stronie dochodów oraz wydatków kwoty 12.610,00 zł, co wynika z zakończenia projektu pt. „Postaw na siebie”, który także był realizowany przez PUP w Łomży. Środki te zostały już przekazane przez instytucję wdrażającą.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 67/241/2013 z dnia 16 lipca 2013 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.6 4) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że zmiany w czwartym projekcie uchwały dotyczą rozwiązania rezerwy drogowej celowej, zgodnie z wnioskami, które przedstawił Dyrektor ZDP w Łomży. Zmiany te obejmują przyznanie kwoty 40.000 zł na wykonanie remontu chodnika w m. Drozdowo oraz przyznanie kwoty 5.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej kładki w m. Drozdowo.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 67/242/2013 z dnia 16 lipca 2013 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu na 2013 rok zawiera następujące zapisy: w § 1 pkt 1 zawarto zapisy o proponowanych zmianach w czterech załącznikach do uchwały budżetowej na 2013 rok. Konkretnie wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz środków na ich realizację na 2013 rok, który w stosunku do przyjętego załącznika na posiedzeniu Rady Powiatu dnia 19 czerwca 2013 roku uległ zmianie po wprowadzeniu zmian proponowanych w przedstawionym dla Państwa projekcie uchwały a także w wyniku podjętej uchwały przez Zarząd Powiatu w dniu 16 lipca. Załącznik otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 niniejszego projektu uchwały. Szczegółowy opis zawarto w załączniku Nr 6 niniejszego projektu. W § 1 pkt 2, 3 i 4 wskazuje się na zmianę załączników pn. „Przychody i rozchody w 2013 roku” oraz „dotacje na zadania własne powiatu realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2013 r.” oraz „Wykazu wydatków na programy i projekty realizowane w 2013 r ze środków pochodzących z Europejskich Funduszy Strukturalnych. Są to obligatoryjne załączniki do uchwały budżetowej i bezwzględnie muszą być aktualizowane po zmianach wprowadzonych do uchwały budżetowej na 2013 rok. Załączniki te otrzymały brzmienie załącznika Nr 2, 3 i 4 do niniejszego projektu. Załącznik dotyczący „przychodów i rozchodów” ulega zmianie, ponieważ zmiany w budżecie mają wpływ na deficyt budżetu. Zaś załączniki Nr 3 i 4 aktualizuje się po zmianach wprowadzonych przez Zarząd od czasu ostatniej uchwały Rady zmieniającej budżet (niemające wpływu na wynik budżetu). W § 2 i 3 wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetu powiatu, o czym szczegółowo w załączniku Nr 6, który stanowi załącznik niniejszej uchwały.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu na 2013 rok.

Ad.8 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej muszą być zgodne z uchwałą budżetową co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów. Zmiany w budżecie na 2013 rok, jakie są proponowane, wpływają na wyniku budżetu, a konkretnie na wysokość deficytu. I właśnie przedłożony Projekt uchwały zmieniającej WPF Powiatu łomżyńskiego jest konsekwencją zmian wcześniej przyjętych. Deficyt planowany na 2013 rok po zmianach zwiększony został o kwotę 247.747,00 do wysokości 3.528.937,00 zł. Szczegóły dotyczące zmian budżetu przedstawione zostały przy projekcie uchwały zmieniającej budżet na 2013 rok. Uzasadnienie do projektowanych zmian WPF zawarte zostało w załączniku Nr 1 niniejszego projektu uchwały.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu łomżyńskiego na lata 2013-2016.

Ad.9 Starosta zapoznał zebranych z proponowanym porządkiem obrad XXVIII sesji Rady Powiatu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.10 1) Radna Irena Przybylak – poprosiła o ustosunkowanie się do kwestii dotyczącej możliwości naprawy drogi na odcinku Niewodowo – Bronowo.

Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – poinformował, że remont ww. odcinka będzie wykonany w przyszłym tygodniu.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.7 2) Radna Elżbieta Parzych – poprosiła o zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację drogi powiatowej na odcinku Kuzie – Wyk. Reasumując podkreśliła, że realizacja tej inwestycji – po wykonaniu dokumentacji – powinna być zaplanowana w budżecie na przyszły rok.

Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – poinformował, że sprawa ww. odcinka drogi jest mu znana i potwierdza to, iż niezbędne jest na nim wykonanie modernizacji, ponieważ stan drogi jest fatalny i dodatkowo zagraża zalaniem przez wody opadowe całej wioski, ponieważ droga ta nie posiada odwodnienia

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W sprawach różnych nie poruszono innych tematów.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 67-me posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: wtorek, 23 lip 2013 12:19
Data opublikowania: wtorek, 23 lip 2013 12:20
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1680 razy