BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 68/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 24 lipca 2013 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończenie o godzinie 9.20.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Adam Krzysztof Sowa - Wicestarosta.
3. Wiesława Masłowska - członek Zarządu.
4. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
5. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 67-ego posiedzenia Zarządu.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i współfinansowanie projektu pod nazwą „W tyglu transgranicznych kultur Polski i Litwy”.
4. Sprawy różne.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 67-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 67-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta poprosił o zabranie głosu Naczelnika Wydziału Promocji Rozwoju i Spraw Społecznych.

Edyta Zawojska – w związku z ogłoszonym naborem wniosków małych projektów o charakterze transgranicznym przez Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” Powiat Łomżyński planuje złożyć wniosek pt. „W tyglu transgranicznych kultur Polski i Litwy”. Planowany termin realizacji projektu to 01.03 – 31.07.2014 r.
Celem projektu jest stworzenie warunków do wzajemnego poznania się, do aktywnej współpracy służącej budowaniu wzajemnego zaufania, tolerancji i zrozumienia. Sposobem na osiągnięcie tego celu jest wiedza uzyskana w ramach bezpośrednich spotkań uczestników projektu, co pozwoli najszczerzej oddać otaczającą nas rzeczywistość i ludzi. W ramach realizacji projektu planuje się następujące działania:
1. Ludowe warsztaty taneczne – z udziałem Pieśni i Tańca Łomża.
2. Warsztaty tańca współczesnego – z udziałem Zespołu Akat.
3. Udział uczestników warsztatów i gości z Litwy w Ogólnopolskich Dniach Kultury Kurpiowskiej.
4. Udział uczestników warsztatów i gości z Litwy w Turnieju Tańca Towarzyskiego.
5. Dzień Polsko-Litewski – z udziałem 30 osób z Litwy. Planujemy w ramach tego działania udział wspólnie z gośćmi litewskim z paradzie łomżyńskiej, która będzie organizowana w tym okresie.
6. Promocja Projektu – planujemy wykonanie audycji radiowej oraz filmu w dwóch językach, a także wydania kalendarza.
7. Zarządzanie projektem.
Liczba uczestników warsztatów: 40 osób, w tym tancerze Zespołu Pieśni i Tańca Łomża, Klubu AKAT oraz uczestnicy z Litwy. Każda ze stron ma zgłosić po 11 uczestników. Nieformalnym partnerem jest Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Niemenczynie. Jest on zainteresowany współpracą także na innych szczeblach. Partner formalny nie był wymagany w tym projekcie. Planowana wartość projektu to 25.596 Euro, w tym 15 % wkład własny 3.839,40 Euro. Kurs musieliśmy ustalić, wobec tego kurs został ustalony na poziomie 4,20 zł/ 1 Euro. Wartość projektu po wyłonieniu usługodawców z pewnością spadną.
Bardzo ważną kwestią jest wykazanie efektu transgranicznego, nie bezie to łatwe, ponieważ jesteśmy regionem, który bezpośrednio nie graniczy z terytoriami innych państw.

Starosta – dodam, że intencją tego projektu było także umożliwienie zespołowi Pieśni i Tańca Łomża oraz zespołowi Akat przeprowadzenia warsztatów i sfinansowania zakwaterowania i wyżywienia w planowanych warsztatach.

Irena Przybylak – czy jest możliwe, aby płatność za realizację tego projektu wykonać po jego zakończeniu? Wiem, że istnieje możliwość, aby wynagrodzenie dla realizatorów projektu zostało wypłacone po zakończeniu projektu.

Edyta Zawojska – wynagrodzenie kadry projektu będzie stanowić udział własny, natomiast wszystkie płatności muszą być wykonane w czasie trwanie projektu. Koszty wynagrodzenia mają dotyczyć jedynie opłacenia tłumaczenia i konferansjera. Pozostałe koszty obejmują opłacenie usług, tj. noclegi wyżywienie, przejazdy itp.
Generalnie nasze koszty znacznie się zmniejszą, z tym, że będziemy musieli pokryć koszty realizacji projektu, a następnie ubiegać się o refundację, która może nastąpić dopiero w 2015 roku.
Jest także możliwość ubiegania się o zaliczkowanie, które jest określone w maksymalnej wartości 30 % kosztów całości projektu.

Z kolei w związku z brakiem dalszych pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i współfinansowanie projektu pod nazwą „W tyglu transgranicznych kultur Polski i Litwy”, został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych tematów.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 68-me posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: czwartek, 25 lip 2013 08:42
Data opublikowania: czwartek, 25 lip 2013 08:43
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1587 razy