BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 69/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 lipca 2013 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 10.30.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Adam Krzysztof Sowa - Wicestarosta.
2. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
3. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1 Wicestarosta – Adam Krzysztof Sowa na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 68-ego posiedzenia Zarządu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok.
5. Sprawy różne:
• Omówienie problemu dotyczącego odprowadzenia wody wypływającej na drogę powiatową w miejscowości Kalinowo.

Następnie Wicestarosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Wicestarosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Wicestarosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 68-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 68-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Wicestarosta o zabranie głosu poprosił panią Skarbnik Powiatu.

Barbara Gorzęba – zapoznała zebranych z informacją o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku.
Reasumując dodała, że niniejsza sprawa jest kwestią formalną wynikającą z wytycznych ustawy o finansach publicznych.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 69/243/2013 z dnia 30 lipca 2013 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Wicestarosta ponownie o zabranie głosu poprosił panią Skarbnik Powiatu.

Barbara Gorzęba – poinformowała, że zmiany w przedłożonym projekcie uchwały polegają na wprowadzeniu w planie budżetu po stronie dochodów oraz wydatków kwoty 40.000 zł na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Konkretnie na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży otrzymało ww. środki celem zwiększenia dotacji celowej na Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kownatach: 12.000 zł na cele remontowe związane z przygotowanie pomieszczenia pod potrzeby pracowni plastycznej oraz kwoty 28.000 zł na uruchomienie i utrzymanie 7 nowych miejsc – od 1 września br.
Ponadto Barbara Gorzęba stwierdziła, że w przedłożonym projekcie uchwały – załącznik nr 1 – proponowane jest również rozwiązanie rezerwy budżetowej na inwestycje drogowe. Dotyczy to kwoty 40.000 zł celem pokrycia kosztów zakupu materiałów na wybudowanie chodnika w miejscowości Drozdowo. Zarząd Powiatu wniosek w tej sprawie zaakceptował wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych – na poprzednim posiedzeniu w dniu 16 lipca 2013 r., natomiast Komisja Budżetu zaaprobowała tą inwestycję na swoim posiedzeniu w dniu 24 lipca 2013 r.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 69/244/2013 z dnia 30 lipca 2013 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.5 W sprawach różnych członek Zarządu – Irena Przybylak poinformowała, że ponownie wystąpił problem dotyczący odprowadzenia wody wypływającej na drogę powiatową w miejscowości Kalinowo. Podkreśliła, że sprawa ta jest istotna i wymaga szybkiej reakcji, ponieważ wypływająca woda zagraża bezpieczeństwu na drodze.

Wicestarosta – stwierdził, że sprawą tą ponownie zajmie się Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, jednak dopiero w przyszłym tygodniu – po powrocie z urlopu wypoczynkowego.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.


W sprawach różnych nie poruszono innych tematów.


Następnie Wicestarosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 69-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: czwartek, 8 sie 2013 11:58
Data opublikowania: czwartek, 8 sie 2013 11:59
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1497 razy