BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 70/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 sierpnia 2013 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 12.00, natomiast zakończenie o godzinie 13.10.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Adam Krzysztof Sowa - Wicestarosta.
3. Wiesława Masłowska - członek Zarządu.
4. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
5. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził: proponuję wykreślenie w punkcie nr 8 porządku obrad tematu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży ze względu na to, że przygotowany nowy Regulamin Organizacyjny nie wypełnia wszystkich potrzeb, które należy uwzględnić w tym Regulaminie.
Natomiast w tym punkcie proponuję zapisać temat dotyczący podjęcia uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego. Sprawa ta odnosi się do przekazania przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży, na rzecz Starostwa Powiatowego, używanej jednostki komputerowej.

Zebrani nie wnieśli uwag odnoszących się do zaproponowanych zmian.

W zarządzonym głosowaniu powyższe zmiany zostały przyjęte 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 69-ego posiedzenia Zarządu.
3. Rozpatrzenie informacji finansowej za I półrocze 2013 r. złożonej przez Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży, zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
4. Rozpatrzenie informacji finansowej za I półrocze 2013 r. złożonej przez Muzeum Przyrody w Drozdowie, zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
5. Rozpatrzenie informacji finansowej za I półrocze 2013 r. złożonej przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
6. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2013 r. i podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za I półrocze 2013 roku.
7. Podjęcie 4-ch uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego.
9. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o nieodpłatne przekazanie dwóch samochodów STAR 266 i podjęcie uchwały w tej sprawie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia w partnerstwie do projektu „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół).
11. Zajęcie stanowiska w sprawie pisma Pana Jana Lutostańskiego – najemcy lokalu nr 59/3 w miejscowości Gać o podjęciu negocjacji na temat zawarcia umowy najmu lokalu dla jego rodziny. Dotychczasowa umowa najmu została wypowiedziana ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2013 r.
12. Sprawy różne:
• Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o zamiany przeznaczenia środków w wysokości 150.000 zł na zakup ścinarki poboczy oraz dwóch sztuk piaskarek.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają pytania bądź uwagi odnoszące się do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 69-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta o zabranie głosu poprosił dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

Stanisław Studencki – I półrocze 2013 roku ZPOZ zamknął nadwyżką finansową w kwocie 165.215,17 zł. Złożyły się na to przychody uzyskane w ramach kontraktów na poz, ginekologię i położnictwo, a także ze sprzedaży usług – diagnostyki oraz z wynajmu lokali.
Przychody zostały określone prawidłowo, uzyskaliśmy 1,27 % więcej od założonego planu, natomiast koszty były poniżej 50 %. Pewne przekroczenia mieliśmy w pozycji zużycie materiałów.
Nie posiadamy kredytów ani innych zobowiązań długoterminowych, wobec pracowników także nie mamy żadnych zobowiązań. Kłopoty mamy ze ściąganiem należności z wynajmowanych mieszkań (pełna treść informacji finansowej za I półrocze 2013 r. złożonej przez Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży, zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych stanowi załącznik nr 5 do uchwały Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 70/245/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.4 Starosta o zabranie głosu poprosił księgową Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Urszula Gajcy – przychody za I półrocze, łącznie z dotacją, wyniosły ponad 414.000 zł. Dochody własne ukształtowały się na poziomie ponad 45.000 zł. Oprócz dotacji ze Starostwa otrzymaliśmy dotację z Ministerstwa w wysokości 81.370 zł. Różnice występujące między wykonaniem a planem zostały omówione w przedłożonym sprawozdaniu.
Koszty utrzymania instytucji wyniosły 411.000 zł, co stanowi ponad 46 % planu, są to przede wszystkim koszty wynagrodzeń, energii i zakupu opału.
Należności wynoszą ponad 4.000 zł i nie są one wymagalne, natomiast w I półroczu zobowiązania u nas nie wystąpiły.
Planujemy uruchomić wystawę o ziołach, na którą otrzymamy dotację na kwotę 251.000 zł.
W II półroczu planujemy także zakup fortepianu za kwotę 78.000 zł (pełna treść informacji finansowej za I półrocze 2013 r. złożonej przez Muzeum Przyrody w Drozdowie, zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych stanowi załącznik nr 4 do uchwały Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 70/245/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.5 Starosta o zabranie głosu poprosił dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

Jarosław Cholewicki – generalnie oceniamy pozytywnie, jednak w II półroczu mają nas dotknąć podwyżki Spółdzielni, to może stanowić dla nas ryzyko, innych zagrożeń nie widzimy (pełna treść informacji finansowej za I półrocze 2013 r. złożonej przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych stanowi załącznik nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 70/245/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku).

Irena Przybylak – uważam, że ROK powinien zwiększyć opłaty za różnego typu zajęcia dla dzieci, bowiem w zdecydowanej większości są to dzieci z terenu miasta Łomża.

Jarosław Cholewicki – stawki za zajęcia musimy dopasowywać do konkurencji, aby nie stracić klientów.

Starosta – zasada finansowania działalności takich placówek jak ROK powinna być inna, analogiczna do powiatowych urzędów pracy, które jeżeli realizują zadania na rzecz miasta i powiatu, to powinny być proporcjonalnie finansowane przez oba samorządy. W przypadku urzędów pracy zostało to uregulowane systemowo, poprzez stosowne zapisy w ustawie, natomiast w przypadku innych instytucji nie zostało to uregulowane.

Jarosław Cholewicki – zgadzam się z tym, jednak Prezydent na ten argument odpowiada, że Miasto Łomża finansuje działalność Skansen Kurpiowski, który znajduje się na terenie gminy Nowogród. Rocznie samorząd miasta przeznacza na tę palcówkę około 500.000 zł.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.6 Starosta o zabranie głosu poprosił panią Skarbnik Powiatu.

Barbara Gorzęba – przedłożona informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2013 roku jest dość obszerna, składa się ona z elementu tabelarycznego i opisowego. Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 44,56 % a wydatki na ponad 36 % - tak niski stopień realizacji wydatków wynika z tego, że zadania inwestycyjne zostały przesunięte.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za I półrocze 2013 roku (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 70/245/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.7 1) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – pierwszy projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok dotyczy zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu o kwotę 4.050 zł. Konkretnie sprawa dotyczy pokrycia kosztów związanych z wydatkami wyceny wykupywanych nieruchomości w ramach planowanej przebudowy ul. Fortecznej w Piątnicy.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 70/246/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.7 2) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok dotyczy zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu w ramach środków europejskich. Wypłynęła na nasze konto dotacja na kwotę ponad 180.890 zł w ramach realizacji zadania pn. „Spółdzielnia socjalna – szansą na lepsze jutro” i ww. środki mają być przeznaczone na ten cel.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 70/247/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.7 3) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok dotyczy zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu poprzez wykonanie przesunięć. Jest to proponowane na podstawie dotacji przyznanej przez Wojewodę Podlaskiego, w związku z remontem drogi Śniadowo – Truszki. Ta sprawa jest znana od pewnego czasu, jednak środki te zostały przyznane na wydatki bieżące. Niestety interpretacja jest taka, że jeżeli zostanie użyte określenie „remont” to wydatki automatyczne kwalifikowane są jako wydatki bieżące i to nam komplikuje sprawę.

Starosta – wygląda na to, że została w ostatnim czasie Podlaski Urząd Wojewódzki zmienił interpretację.

Barbara Gorzęba – II etap inwestycji realizujemy razem z Gminą Śniadowo i ciekawe jak te wydatki zapisał samorząd gminy Śniadowo, jeżeli w wydatkach inwestycyjnych to będą mieli problem.
Wydatków bieżących nie będzie można przeznaczyć na inwestycje.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 70/248/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.7 4) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – ostatni projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok dotyczy jedynie zmian wprowadzanych przez kierowników jednostek, są to zmiany pomiędzy paragrafami, które wykonane zostały zgodnie z upoważnieniami otrzymanymi przez tych kierowników.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2013 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 70/249/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu – projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego wynika z tego, że w Wydziale Finansowym uległ poważnej awarii komputer i konieczna była jego wymiana. W wyniku ustaleń z Powiatowym Urzędem Pracy stwierdziliśmy, że jednostka ta dysponuje zbędnym, używanym komputerem o dobrych parametrach. W związku z tym przygotowany został niniejszy projekt uchwały, który pozwoli na zaoszczędzenie środków na zakup nowej jednostki komputerowej.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 70/250/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Starosta – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży złożył wniosek o nieodpłatne przekazanie dwóch samochodów STAR 266. Sprawa ta wynika z tego, że Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało nam te samochody, które wcześniej stacjonowały w jednostce wojskowej w Łomży. Formalnie tylko samorząd może nieodpłatnie otrzymać taki majątek od MON, w związku z tym w formie uchwały musimy przekazać dalej te samochody dla Zarządu Dróg Powiatowych, który będzie je wykorzystywał podczas zimowego utrzymania dróg, po wcześniejszym przystosowaniu. Zostaną do tych pojazdów zamontowane pługi i piaskarki, które zakupi ZDP (ww. wniosek stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 70/251/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Renata Wierzba – gł. spec. w Wydziale PRS – projekt uchwały w sprawie przystąpienia w partnerstwie do projektu „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom” wynika z zamiarów przystąpienia do projektu systemowego przygotowanego przez ORE. Program przewiduje przeprowadzenie cyklu szkoleń i doskonaleń dla nauczycieli.
Z naszego powiatu zadeklarowało przystąpienie 45 placówek, w tym dwa przedszkola. Projekt w zasadzie rusza już od 2 września
Niniejszy projekt uchwały musi być podjęty przed podpisaniem umowy z ORE, która to szczegółowo kreśli pozostałe warunki.

Wiesława Masłowska – z terenu gminy łomża ile placówek przyłączy się do programu?

Renata Wierzba – osiem szkół podstawowych i jedno gimnazjum.

Wiesława Masłowska – pragnę zaznaczyć, że gimnazjum, w którym pracuję brało udział w takim pilotażowym programie i większość nauczyli była bardzo niezadowolona z tego, iż nie mogła mieć żadnego wpływu na wybór trenera, który miał ich szkolić.

Starosta – przed podpisaniem umowy trzeba będzie te uwagi zgłosić.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia w partnerstwie do projektu „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom” – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 70/252/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad.11 Paulina Gałązka – gł. spec. w Wydziale GN – umowa najmu lokalu nr 59/3 w miejscowości Gać została wypowiedziana ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2013 r. Wydział GN stoi na stanowisku, że skoro pan Jan Lutostański nie płaci w terminach za czynsz i pojawiła się szansa na usunięcie takiego lokatora to należy podjąć działania, które nam na to pozwolą, szczególnie jeżeli chcemy sprzedać tą nieruchomość. Wobec tego zosta przygotowany projekt uchwały w sprawie powołania komisji do odbioru lokalu mieszkalnego.

Wiesława Masłowska – czy pan Jan Lutostański prosił i negocjowała warunki najmu lokalu?

Starosta – spotkaliśmy się z panem Lutostańskim i wiele od deklarował, jednak nie dotrzymał żadnej obietnicy. W związku z tym jego wiarygodność została ostatecznie podważona.
Utrzymywanie tego lokatora dużo nas kosztuje, a niedługo rozpocznie się okres grzewczy i koszty znacznie wzrosną.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – na dzień dzisiejszy jego zadłużenie sięga 30.000 zł.

Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu – Wydział meldunkowy poinformował nas, że w tym lokalu jest zameldowanych aż sześć osób, na pewno tam zamieszkują także osoby niepełnoletnie.

Paulina Gałązka – a wcześniej ten lokator utrzymywał, że jest samotnym emerytem. Istnieje możliwość obciążenia tymi kosztami gminę Łomża – jeżeli nie uda nam się odzyskać zadłużenia na podstawie działań komornika.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie powołania komisji do odbioru lokalu mieszkalnego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 70/253/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Ad.12 Starosta przechodząc do spraw różnych udzielił głosu Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Janusz Świderski – poinformował, że wniosek o zamianę przeznaczenia środków w wysokości 150.000 zł na zakup ścinarki poboczy oraz dwóch sztuk piaskarek jest kwestią zakupu oprzyrządowania – piaskarek i pługów do pozyskanych jednostek ciężarowych – od MON. Takie rozwiązanie pozwoli nam na uniezależnienie się podczas zimowego utrzyma dróg.
Dodatkowo liczymy na uzyskanie znacznych oszczędności materiałów – soli i piasku oraz paliwa, bowiem nowe piaskarki będą posiadała system elektronicznej regulacji posypywanej powierzchni: natężenia oraz szerokości posypywanej powierzchni.
Dzięki tym rozwiązaniom zwiększy się zasięg naszych jednostek, które lepiej – efektywniej będą sobie radzić na długich odcinkach, nie będzie konieczny powrót do bazy w celu uzupełnienia materiałów i ponownego ruszenia w teren. To przyniesie oszczędności w zużyciu paliwa i pozwoli nam na przeznaczenie dodatkowych środków na inne cele, np. remonty i modernizację zdegradowanych dróg.
Niestety pozyskane samochody ciężarowe także bezą wymagały pewnego remontu, ale będzie to stosunkowo niewielki koszt.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, pozytywnie rozpatrzyli wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o zamiany przeznaczenia środków w wysokości 150.000 zł na zakup ścinarki poboczy oraz dwóch sztuk piaskarek (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

W sprawach różnych nie poruszono innych tematów.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 70-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

Data powstania: wtorek, 3 wrz 2013 09:21
Data opublikowania: wtorek, 3 wrz 2013 09:22
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1643 razy