BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 83/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 15 stycznia 2014 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.20.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Adam Krzysztof Sowa - Wicestarosta.
3. Wiesława Masłowska - członek Zarządu.
4. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
5. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 82-ego posiedzenia Zarządu.
3. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZPOZ o akceptację umów najmu gabinetów lekarskich.
4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu „Nowe Perspektywy” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego.
6. Zajęcie stanowiska w sprawie nieodpłatnego nabycia od Polskich Kolei Państwowych S.A. na rzecz Powiatu Łomżyńskiego użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Mężenin, jednostce ewidencyjnej Śniadowo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 105/2 o pow. 0,0833 ha oraz pozostałego odcinka drogi stanowiącej część przejazdu kolejowego w ciągu drogi powiatowej jako niezbędnego do zachowania ciągłości dróg powiatowych i poniesienia kosztów z tym związanych.
7. Zajęcie stanowiska w sprawie podjęcia działań mających na celu pozyskanie na własność Powiatu Łomżyńskiego od Województwa Podlaskiego części nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Piłsudskiego 11A, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 12066/10 o powierzchni 0,8503 ha, obejmującej pomieszczenia o powierzchni 258,50 m. kw. użytkowane przez Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej na potrzeby Zespołu Gabinetów Lekarza Rodzinnego Nr 4 w Łomży.
8. Zajęcie stanowiska w sprawie oferty nieodpłatnego nabycia za obniżoną cenę nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Gać, oznaczonej jako działka nr 44 o pow. 0,22 ha, zabudowanej budynkiem byłego ośrodka zdrowia przez Spółdzielnię Socjalną „Alexis” w Łomży.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania przeniesień w planach wydatków budżetowych na 2014 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach ich dochodów i wydatków.
12. Podjęcie uchwały w sprawie planów finansowych zadań na 2014 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego.
13. Sprawy różne.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.
Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają pytania bądź uwagi odnoszące się do protokołu z 82-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań bądź uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 82-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Stanisław Studencki – Dyrektor ZPOZ w Łomży – wniosek o akceptację umów najmu gabinetów lekarskich jest konsekwencją podpisywanych kontraktów na usługi medyczne kontraktowane przez NFZ. W tym roku nastąpiło przedłużenie aneksem dotychczasowych kontraktów z NFZ. W związku z tym także proponuję, aby na 2014 roku przedłużyć umowy najmu gabinetów lekarskich z lekarzami i pielęgniarkami, na tych samych warunkach, które były określone na 2013 rok (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Starosta – z czego wynikają różnice pomiędzy stawkami za najem, czy są wynikiem różnych powierzchni lokali?

Stanisław Studencki – różnice te są niewielkie, przede wszystkim różnice wynikają z tego, że np. pielęgniarki mają większą liczbę gabinetów do wynajęcia.

Starosta – lekarze Ambrożewicz mają działalność zarejestrowaną w naszej Przychodni, z czego to wynika?

Stanisław Studencki – wynika to z tego, że mają u nas wydzierżawione pomieszczenia i mogli w tym miejscu zarejestrować swoją działalność.

Starosta – czy oni są ze sobą spokrewnieni?
Stanisław Studencki – tak.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali wniosek o akceptację umów najmu gabinetów lekarskich.

Ad.4 Mieczysław Bieniek – Dyrektor PUP w Łomży – projekt przedłożonej Państwu uchwały wynika z potrzeby kontynuacji projektu „Nowe Perspektywy” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją tego projektu dotyczy bieżącej realizacji tego zadania – sprawnego zarządzania nim. Jest to kwestia formalna stosowana powszechnie w tego typu sytuacjach. Dodam, że w ramach tego projektu, który ruszy od 1 lutego br., będzie wydatkowa kwota 6.805.200 zł. Za tę kwotę zaktywizujemy 686 osób bezrobotnych.
Przede wszystkim będą to prace interwencyjne i staże pracy oraz szkolenia dla bezrobotnych. Ponadto planujemy dofinansowanie działalności gospodarczej i refundację utworzenia stanowiska pracy.

Starosta – do jakiej grupy bezrobotnych będą skierowane szkolenia?

Mieczysław Bieniek – do tej która będzie otrzymywać refundację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej – aby osoby te pewniej czuły się na rynku pracy.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu „Nowe Perspektywy” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 83/304/2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale PRS – poinformowała, że na podstawie obowiązujących przepisów organ administracji, który ogłasza konkurs powołuje także komisję konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu. Z kolei objaśniając zapoznała zebranych z regulaminem postępowania komisji konkursowej (ww. regulamin stanowi załącznik do uchwały).

Starosta – dodał, że skład osobowy komisji jest przedstawiony w paragrafie 1 projektu uchwały, jednak jest to propozycja, która może być rozszerzona lub zawężona.

Elżbieta Gosk – stwierdziła, że członkiem komisji nie może być osoba, która pracuje na rzecz fundacji lub stowarzyszenia, które będzie ubiegać się o środki finansowe.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 83/305/2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.6 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – poinformował, że w sierpniu 2013 roku Polskie Koleje Państwowe S.A. zwróciły się do Powiatu Łomżyńskiego, aby przejął odcinek drogi od Kolei, który obecnie jest wykorzystywany przez mieszkańców jako droga publiczna. Jednak Powiat odmówił takiego przejęcia ze względu na to, że na ten odcinek drogi powinny być wydatkowane znacznie środki, aby poprawić stan techniczny drogi, ponadto przejęcie tego odcinka drogi nie uregulowałoby tej sprawy.
Z kolei Naczelnik Wydziału GN zapoznał zebranych z mapą geodezyjną dotyczącą powyższego tematu oraz odczytał korespondencję prowadzoną w niniejszej sprawie z PKP S.A. (dokumentacja dotycząca przedmiotowego zagadnienia znajduje się w aktach Wydziału GN).
Reasumując zaznaczył, że żaden z podmiotów zajmujących się ww. sprawą, ani PKP ani Powiat Łomżyński nie jest zainteresowany inwestowaniem w naprawę nawierzchni na tej drodze, bowiem wiąże się to ze znacznymi kosztami. Dodał przy tym, że koszty samych aktów notarialnych – w minimalnej ilości dwóch sztuk – kosztowałyby około 3.000 zł.

Starosta – stwierdził, że ustawa o komercjalizacji PKP dopuszczała nieodpłatne przekazywanie gruntów na cele związane z inwestycjami w infrastrukturę, jednak z pewnością była przygotowywana ze względu na przekazywanie pewnych uprawnień – w zakresie organizowania regionalnego transportu kolejowego, na rzecz samorządów wojewódzkich. Natomiast grunty, które chce przekazać PKP na rzecz Powiatu najprawdopodobniej nie są ujęte w ewidencji gruntów jako droga. Ponadto na tym odcinku drogi znajduje się przejazd kolejowy, którego remont będzie wymagał bardzo dużych nakładów.
Kontynuując podkreślił, że w jego ocenie, nieodpłatne nabycie od Polskich Kolei Państwowych S.A. na rzecz Powiatu Łomżyńskiego użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Mężenin, jednostce ewidencyjnej Śniadowo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 105/2 o pow. 0,0833 ha oraz pozostałego odcinka drogi stanowiącej część przejazdu kolejowego w ciągu drogi powiatowej, nie rozwiązuje całego problemu układu komunikacyjnego dróg powiatowych na tym terenie. Dodatkowo na gruntach, które są własnością PKP Powiat nie może inwestować.

Stanisław Kozikowski – poinformował, że w celu umożliwienia przejęcia działki na potrzeby drogi powiatowej konieczny jest podział działki.

Elżbieta Parzych – zapytała czy okoliczni mieszkańcy korzystają z tego przejazdu – po gruntach PKP?

Starosta – na powyższe pytanie odpowiedział twierdząco, dodał że z pewnością nie wiedzą do kogo należą te grunty.

Irena Przybylak – zapytała czy ta droga jest utwardzona?

Starosta – na powyższe pytanie odpowiedział twierdząco.

Stanisław Kozikowski – uzupełniając dodał, że akty notarialne wraz wykonaniem podziału będą kosztować około 5.000 zł, z tym że można wystąpić do PKP z wnioskiem o pokrycie kosztów i zlecenie wydzielenia gruntów.

Z kolei Starosta polecił Naczelnikowi Wydziału GN przygotowanie rozwiązania, które będzie w najmniejszym stopniu obciążać budżet powiatu łomżyńskiego i jednocześnie będzie regulować kwestię związane z nieodpłatnym nabyciem od Polskich Kolei Państwowych S.A. użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Mężenin, jednostce ewidencyjnej Śniadowo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 105/2 o pow. 0,0833 ha oraz pozostałego odcinka drogi stanowiącej część przejazdu kolejowego w ciągu drogi powiatowej, jako niezbędnego do zachowania ciągłości dróg powiatowych.

Członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli powyższą propozycję Starosty.

Ad.7 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – poinformował, że Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej złożył wniosek o przejęcie na potrzeby Zespołu Gabinetów Lekarza Rodzinnego Nr 4 w Łomży jako działka nr 12066/10 o powierzchni 0,8503 ha, obejmującej pomieszczenia o powierzchni 258,50 m. kw., które użytkowane są obecnie przez ww. Zespół Gabinetów, natomiast właścicielem jest Zarząd Województwa a zarząd sprawuje Szpital Wojewódzki.
Dodam, że użytkowanie tych lokali odbywa się na podstawie umowy zawartej w tej sprawie w 2012 roku. Wobec tego istnieje zagrożenie, że w przyszłości ten Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego Nr 4 w Łomży nie będzie mógł zajmować tych pomieszczeń, bowiem nie wiemy jaka będzie wola Zarządu Województwa. Taka transakcja mogłaby się odbyć, ponieważ cel na jaki ubiega się przejąć ZPOZ część tej nieruchomości jest celem publicznym – prowadzenie podstawowej opieki zdrowotnej. W związku z tym możemy wystąpić do Zarządu Województwa w niniejszej sprawie. Dodam, że pozostała część budynku jest użytkowana na inne cele, stąd konieczne będzie wyodrębnienie lokalu lub przejęcie części udziału w nieruchomości – tej którą zajmuje nasz ZPOZ.
W przeszłości prowadziliśmy negocjacje celem wydzierżawienia tej nieruchomości i Zarząd Województwa w tamtym okresie nie był zbyt przychylny do stworzenia atrakcyjnych warunków najmu. Na pewno po naszej stronie wystąpią koszty, które będziemy musieli pokryć.

Stanisław Studencki – Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej – podjęcie działań mających na celu pozyskanie na własność Powiatu Łomżyńskiego od Województwa Podlaskiego części ww. nieruchomości jest dla nas sprawą kluczową. Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego Nr 4 w Łomży obsługuje około 9.000 pacjentów, ten ośrodek przynosi nam znaczne zyski, które możemy przeznaczać na utrzymanie placówek wiejskich i gminnych. Z tego powodu bezpieczeństwo tej przychodni jest dla nas strategiczną sprawą.
Niestety w najbliższej okolicy Zespołu Gabinetów Lekarza Rodzinnego Nr 4 w Łomży nie ma żadnej nieruchomości, która nadawałaby się na potrzeby tej przychodni. Spółdzielnia oraz inne podmioty dysponują jedynie pojedynczymi lokali, które można wynająć.
Uważam, że możemy w tej sprawie osiągnąć sukces, bowiem ze Szpitalem dotychczas mieliśmy bardzo dobrą współpracę, nasze umowy dotychczas zachowywał ważne interesy obu podmiotów.
W Zespole Gabinetów Lekarza Rodzinnego Nr 4 w Łomży zatrudniamy 4 lekarzy i 6 pielęgniarek.

Starosta – cel jest oczywisty, jednak musimy ustalić właściwy sposób pozyskanie na własność Powiatu Łomżyńskiego od Województwa Podlaskiego części ww. nieruchomości. Poprzednio Wicemarszałek Cieślukowski nie był zbyt przychylny do naszych postulatów dotyczących wynajmu pomieszczeń na rzecz Zespołu Gabinetów Lekarza Rodzinnego Nr 4 w Łomży, jednak obecnie członek Zarządu Województwa zajmujący się sprawami zdrowia, w mojej ocenie, będzie miał inne, bardziej przychylne nastawienie.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Wobec powyższego Starosta poprosił Naczelnika Wydziału GN o przygotowanie propozycji wystąpienia w zakresie podjęcia działań mających na celu pozyskanie na własność Powiatu Łomżyńskiego od Województwa Podlaskiego części nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Piłsudskiego 11A, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 12066/10 o powierzchni 0,8503 ha, obejmującej pomieszczenia o powierzchni 258,50 m. kw. użytkowane przez Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej na potrzeby Zespołu Gabinetów Lekarza Rodzinnego Nr 4 w Łomży.

Ad.8 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – poinformował, że wpłynęła oferta nieodpłatnego nabycia za obniżoną cenę nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Gać, oznaczonej jako działka nr 44 o pow. 0,22 ha, zabudowanej budynkiem byłego ośrodka zdrowia. Ofertę złożyła Spółdzielnia Socjalną „Alexis” w Łomży. Celem ewentualnego przejęcia nieruchomości miałaby być aktywizacja i rehabilitacja zawodowa. Spółdzielnia, a także inne podmioty, nie przystąpiła do rokowań w celu pozyskania nieruchomości. Wcześniej wniosek w tej sprawie wpłynął od Stowarzyszenia Rycerzy Kolumba, który swoją działalnością wypełnia kryteria pozwalające na nieodpłatne nabycie nieruchomości. Natomiast działalność Spółdzielni Socjalnej „Alexis” raczej nie wpisuje się do działalności typu „non profit”, która kwalifikowałaby ją do nieodpłatnego nabycia nieruchomości. Przy tym, jeżeli nieruchomość zostanie przekazana na tzw. cele non profit to w przypadku kiedy byłaby przeznaczana na inne cele, konieczne byłoby odzyskanie upustu, który zostałby udzielony na nabycie tej nieruchomości.
Dodam, że oba podmioty zainteresowane są przejęciem nieruchomości, ale bez lokatorów, którzy jeszcze tam zamieszkują. Dziś o godzinie 13.00 odbędzie się rozprawa w sprawie zapłaty przez lokatora, który zajmuje lokal w ww. nieruchomości.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Wobec powyższego Starosta poprosił o przygotowanie stosownej odpowiedzi dla Spółdzielni Socjalnej „Alexis” w Łomży, z podkreśleniem kwestii ewentualnej konieczności zwrotu bonifikaty, która zostałby udzielona na nabycie ww. nieruchomości – jeżeli nieruchomość zostanie przeznaczona na inne cele niż non profit.

Ad.9 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – pierwszy projekt dotyczy upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań. Jest to kwestia formalna wynikając z ustawy o finansach publicznych. Takie upoważnienie dla kierowników było już realizowane w poprzednich okresach.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 83/306/2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – kolejny projekt uchwały związany jest z uchwaleniem budżetu na 2014 rok, gdzie w paragrafie 11 zapisano upoważnienie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania przeniesień w planach wydatków budżetowych na 2014 rok, ale tylko w ramach jednego działu budżetowego.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania przeniesień w planach wydatków budżetowych na 2014 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 83/307/2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.11 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – kolejny projekt uchwały dotyczy informacji nt. przyznanych kwot w ramach planów wydatków i dochodów poszczególnych jednostek organizacyjnych naszego powiatu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach ich dochodów i wydatków (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 83/308/2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.12 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – ostatni projekt uchwały dotyczy planów finansowych zadań na 2014 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego. Plany te są ustalane na podstawie danych przekazywanych przez Wojewodę Podlaskiego.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie planów finansowych zadań na 2014 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 83/309/2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.13 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych tematów.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 83-cie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.


Data powstania: wtorek, 21 sty 2014 14:43
Data opublikowania: wtorek, 21 sty 2014 14:43
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1692 razy