BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 86/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 26 lutego 2014 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło po zakończeniu XXXII Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego – o godzinie 11.40, natomiast zakończenie o godzinie 12.10.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Adam Krzysztof Sowa - Wicestarosta.
3. Wiesława Masłowska - członek Zarządu.
4. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
5. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 85-ego posiedzenia Zarządu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Zambrów w Powiecie Zambrowskim.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi wewnętrznej na terenie Gminy Zambrów w Powiecie Zambrowskim do kategorii drogi powiatowej.
5. Przyjęcie porozumień dotyczących pomocy finansowej powiatowi łomżyńskiemu.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok.
7. Sprawy różne:
1) Zapoznanie z projektami porozumień dotyczących udzielenia pomocy finansowej powiatowi łomżyńskiemu – wymagających przesunięcia i zmiany przeznaczenia środków zaplanowanych w budżecie powiatu na 2014 rok.
2) Omówienie wniosków Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży:
• dotyczącego opracowania projektu budowlanego na przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1952B w m. Truszki – gmina Śniadowo,
• dotyczącego wspólnej realizacji zadania przez Powiat Łomżyński i Gminę Wizna – remontu drogi powiatowej w miejscowości Kramkowo oraz remontu drogi powiatowej na odcinku Janczewo – Bożejewo.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.
Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają pytania bądź uwagi odnoszące się do protokołu z 85-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
W związku z brakiem pytań bądź uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 85-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – poinformował, że uchwała w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Zambrów w Powiecie Zambrowskim jest formalnym dokumentem. Taką uchwałę podejmuje się w sytuacji, kiedy jakiś samorząd zamierza zmienić kategorię drogi. Wówczas ma on obowiązek powiadomić o tym zamiarze samorządy, których drogi sąsiadują z drogą, której kategoria ma być zmieniona. Natomiast jeżeli samorząd nie wyda opinii dotyczącej zmiany kategorii w terminie 30 dni, to uznaje się, że ma on pozytywne ustosunkowanie do zmiany kategorii danej drogi. W analizowanym przypadku Powiat Zambrowski zamierza pozbawić drogi kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Zambrów. Nasza jednostka nie ma żadnych zastrzeżeń co do planowanych przez Powiat Zambrowski zmian. W związku z tym wydaliśmy pozytywną opinię w niniejszej sprawie. Konkretne odcinki przedmiotowych dróg i działki, na których się znajdują zostały wyszczególnione w paragrafie 1projektu uchwały.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), podjęli uchwałę w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Zambrów w Powiecie Zambrowskim (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 86/315/2014 z dnia 26 lutego 2014 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – poinformował, że analogicznie do poprzedniej sytuacji, uchwała w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi wewnętrznej na terenie Gminy Zambrów w Powiecie Zambrowskim do kategorii drogi powiatowej jest wynikiem planowanych przez Powiat Zambrowski zmian kategorii dróg. W tym przypadku chodzi o drogę wewnętrzną na terenie Gminy Zambrów, która ma być zaliczona do kategorii drogi powiatowej. Nasza jednostka nie ma żadnych zastrzeżeń, co do planowanych w tym zakresie zmian przez Powiat Zambrowski, wobec czego także wydaliśmy pozytywną opinię w niniejszej sprawie. Konkretne odcinki przedmiotowych dróg i działki, na których się znajdują zostały wyszczególnione w paragrafie 1projektu uchwały.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), podjęli uchwałę w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi wewnętrznej na terenie Gminy Zambrów w Powiecie Zambrowskim do kategorii drogi powiatowej (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 86/316/2014 z dnia 26 lutego 2014 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.5 1) Starosta – poinformował, że pierwszy projekt porozumienia dotyczący udzielenia pomocy finansowej powiatowi łomżyńskiemu odnosi się do inwestycji na terenie gminy Zbójna. Zakres prac obejmować ma wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej na odcinku Turośl – Dębniki, na odcinku około 800 m. Szacowany koszt realizacji tego zadania to 25.000 zł i ma być on pokryty po 50 % przez oba samorządy: Powiat Łomżyński i Gminę Zbójna. Ostateczna kwota pomocy zostanie określona po rozstrzygnięciu przetargu (kopia ww. porozumienia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), przyjęli projekt porozumienia dotyczący udzielenia pomocy finansowej powiatowi łomżyńskiemu przez Gminę Zbójna w zakresie wykonania dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej na odcinku Turośl – Dębniki, na długości około 800 m.

Ad.5 2) Starosta – poinformował, że kolejny projekt porozumienia dotyczący udzielenia pomocy finansowej powiatowi łomżyńskiemu odnosi się do inwestycji na terenie gminy Piątnica. Zakres prac obejmować ma wykonanie podziału nieruchomości prywatnych do celów drogowych związanych z przebudową i rozbudową drogi powiatowej na odcinku Budy – Mikołajki, o długości około 1,33 km. Szacowany koszt realizacji tego zadania to 30.000 zł i ma być on pokryty po 50 % przez oba samorządy: Powiat Łomżyński i Gminę Piątnica. Natomiast ostateczna kwota pomocy zostanie określona po rozstrzygnięciu rozeznania cenowego (kopia ww. porozumienia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), przyjęli projekt porozumienia dotyczący udzielenia pomocy finansowej powiatowi łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica w zakresie wykonania podziału nieruchomości prywatnych do celów drogowych związanych z przebudową i rozbudową drogi powiatowej na odcinku Budy – Mikołajki, o długości około 1,33 km.

Ad.5 3) Starosta – poinformował, że kolejny projekt porozumienia dotyczący udzielenia pomocy finansowej powiatowi łomżyńskiemu także odnosi się do inwestycji na terenie gminy Piątnica. Zakres prac obejmować ma wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie drogi powiatowej w miejscowości Niewodowo. Szacowany koszt realizacji tego zadania to 5.000 zł i ma być on pokryty po 50 % przez oba samorządy: Powiat Łomżyński i Gminę Piątnica. Ostateczna kwota pomocy zostanie określona po rozstrzygnięciu przetargu (kopia ww. porozumienia stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), przyjęli projekt porozumienia dotyczący udzielenia pomocy finansowej powiatowi łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica w zakresie wykonania dokumentacji projektowej na odwodnienie drogi powiatowej w miejscowości Niewodowo.

Ad.5 4) Starosta – poinformował, że kolejny projekt porozumienia dotyczący udzielenia pomocy finansowej powiatowi łomżyńskiemu odnosi się do inwestycji na terenie gminy Jedwabne. Zakres prac obejmować ma wykonanie dokumentacji projektowej na zadania pn.:
a) „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1922B Jedwabne – Bronaki – Pietrasze – dr. woj. 668 o dł. ok 2,90 km” – koszt opracowania ok. 44 000,00 zł,
b) „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1923B Kotowo – Plac – Kotowo Stare – Choszczewo – do dr.1962B na odcinku Kotowo – Plac – Kotowo Stare o dł. ok. 1,76 km” – koszt opracowania ok. 26 000,00 zł.
Szacowany koszt realizacji tych zadań to 70.000 zł i ma być on pokryty po 50 % przez oba samorządy: Powiat Łomżyński i Gminę Jedwabne. Ostateczna kwota pomocy zostanie określona po rozstrzygnięciu przetargu (kopia ww. porozumienia stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), przyjęli projekt porozumienia dotyczący udzielenia pomocy finansowej powiatowi łomżyńskiemu przez Gminę Jedwabne w zakresie wykonania dokumentacji projektowej na zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1922B Jedwabne – Bronaki – Pietrasze – dr. woj. 668 o dł. ok 2,90 km” oraz „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1923B Kotowo – Plac – Kotowo Stare – Choszczewo – do dr.1962B na odcinku Kotowo – Plac – Kotowo Stare o dł. ok. 1,76 km”.

Ad.5 5) Starosta – poinformował, że kolejny projekt porozumienia dotyczący wspólnej realizacji zadania przez Powiat Łomżyński i Gminę Nowogród. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Nowogród, natomiast ma obejmować rozwiązanie problemu odwodnienia drogi powiatowej w miejscowości Jankowo Młodzianowo – na długości około 1250 mb oraz drogi gminnej na długości około 850 mb. Koszt realizacji tego zadania nie został jeszcze oszacowany (kopia ww. porozumienia stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), przyjęli projekt porozumienia dotyczący rozwiązania problemu odwodnienia drogi powiatowej w miejscowości Jankowo Młodzianowo – na długości około 1250 mb oraz drogi gminnej na długości około 850 mb.

Ad.6 1) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – pierwszy projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok dotyczy zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu powiatu o kwotę 319.170,00 zł w związku z realizacją zadania w ramach kontynuacji projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Łomżyński”. Projekt ten jest realizowany od 1 października 2012 roku i ma być realizowany do 30 czerwca 2015 roku.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 86/317/2014 z dnia 26 lutego 2014 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad.6 2) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – drugi projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok ma charakter porządkowy i dotyczy zestawienia przesunięć planowanych wydatków budżetowych pomiędzy parafami w poszczególnych rozdziałach budżetowych, których dokonali kierownicy jednostek organizacyjnych – w ramach uprawnień nadanych stosowną uchwałą Rady Powiatu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 86/318/2014 z dnia 26 lutego 2014 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad.7 1) Starosta w sprawach różnych poinformował, że zostało zgłoszonych kilka projektów porozumień, które w pierwszej kolejności muszą być zaakceptowane przez Radę Powiatu, bowiem dotyczą inwestycji wiążących się ze zmianą przeznaczenia środków zaplanowanych w budżecie powiatu. Nawiązując do powyższego zapoznał zebranych z następującymi projektami porozumień:
1) Projekt porozumienia dotyczący wspólnej realizacji zadania przez Powiat Łomżyński i Gminę Wizna. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Wizna a zakres prac obejmować ma remont drogi na odcinku Wizna – Mrówki, na odcinku około 1000 m. Szacowany koszt realizacji tego zadania to 300.000 zł i ma być on pokryty po 50 % przez oba samorządy: Powiat Łomżyński i Gminę Wizna. Ostateczna kwota pomocy zostanie określona po rozstrzygnięciu, jeżeli Rada Powiatu zaakceptuje inwestycję zapisaną w tym porozumieniu.

2) Projekt porozumienia dotyczący wspólnej realizacji zadania przez Powiat Łomżyński i Gminę Przytuły. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Przytuły a zakres prac obejmować ma rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej we wsi Wagi, na odcinku około 439 m. Szacowany koszt realizacji tego zadania to 420.166,45 zł i ma być on pokryty po 50 % przez oba samorządy: Powiat Łomżyński i Gminę Przytuły. Ostateczna kwota pomocy zostanie określona po rozstrzygnięciu, jeżeli Rada Powiatu zaakceptuje inwestycję zapisaną w tym porozumieniu.

3) Projekt porozumienia dotyczący wspólnej realizacji zadania przez Powiat Łomżyński i Gminę Piątnica. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Piątnica a zakres prac obejmować ma rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej, na odcinku Budy – Mikołajki – na odcinku około 1,33 km. Szacowany koszt realizacji tego zadania to 1.387.443,67 i ma być on pokryty po 50 % przez oba samorządy: Powiat Łomżyński i Gminę Piątnica. Ostateczna kwota pomocy zostanie określona po rozstrzygnięciu, jeżeli Rada Powiatu zaakceptuje inwestycję zapisaną w tym porozumieniu.

Starosta reasumując podkreślił, że projekty ww. po zaakceptowaniu przez Radę Powiatu zostaną przedstawione na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.7 2) Starosta z kolei poinformował, że w ramach wstępnego zapoznania Zarządu Powiatu pragnie przedstawić dwa projekty porozumień, które także zostaną przedłożone do ostatecznego zaakceptowania na kolejnym posiedzeniu Zarządu.
Wyjaśniając stwierdził, że Wójt Gminy Wizna zaproponował dwa następuję projekty porozumień:
a) dotyczący wspólnej realizacji zadania przez Powiat Łomżyński i Gminę Wizna, zakres prac obejmować ma remont drogi powiatowej w miejscowości Kramkowo, na odcinku o długości około 600 m. Szacowany koszt realizacji tego zadania to 150.000 zł i ma być on pokryty w 100 % przez samorząd Gminy Wizna. Ostateczna kwota realizacji inwestycji zostanie określona po rozstrzygnięciu.
b) dotyczący wspólnej realizacji zadania przez Powiat Łomżyński i Gminę Wizna, zakres prac ma obejmować remont drogi powiatowej na odcinku Janczewo – Bożejewo, na odcinku o długości około 800 m. Szacowany koszt realizacji tego zadania to 200.000 zł i ma być on pokryty w 100 % przez samorząd Gminy Wizna. Ostateczna kwota realizacji inwestycji zostanie określona po rozstrzygnięciu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.7 3) a) Starosta poinformował, że Zarząd Dróg Powiatowych złożył wniosek, który wynika z zabezpieczenia kwoty 1 002 959zł w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na rok 2014 na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Chomentowo – Śniadowo na odcinku Chomentowo – Śniadowo od km 0+000,00 do km 2+800,00”, natomiast aktualnie ZDP wnioskuje o zmianę w planie finansowym na 2014 r., w dz. 600, rozdz. 60014, §6050 w/w kwoty z przeznaczeniem na:
1. „Przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1950B dr. 677 – Zagroby – Żebry”, gmina Śniadowo – 987 459,00zł,
2. Podział nieruchomości prywatnych do celów drogowych związanych z przebudową i rozbudową drogi powiatowej Nr 1914B Górki – Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe – Korytki – Kaimy w m. Dobrzyjałowo na dł. odc. ok. 0,800 km, gmina Piątnica – 15 500,00zł.
Powyższe uzasadniono tym, że wniosek dotyczący inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Chomentowo – Śniadowo na odcinku Chomentowo – Śniadowo od km 0+000,00 do km 2+800,00” nie został zakwalifikowany do dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Wniosek Powiatu Łomżyńskiego uzyskał łącznie 18,4 pkt i umieszczony został na poz. 9 – Część A – Ostatecznej listy rankingowej, przy czym ze względu na limit dostępnej kwoty przeznaczonej na dotację dla województwa podlaskiego – do dofinansowania na rok 2014 zaliczonych zostało 5 wniosków z listy część A – Drogi powiatowe (kopia wniosku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), zaakceptowali ww. wniosek.

Ad.7 3) b) Starosta poinformował, że Zarząd Dróg Powiatowych złożył także inny wniosek, który dotyczy opracowania projektu budowlanego na przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1952B w m. Truszki – gmina Śniadowo. Wobec tego ZDP w Łomży wnioskuję o przyznanie kwoty ok. 12 500,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej przedmiotowego przepustu. Potrzeba opracowania projektu budowlanego wynika z bardzo złego stanu technicznego przepustu. Na podstawie przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że w/w przepust jest zarwany, uszkodzony, wyeksploatowany. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo ruchu drogowego wymaga on pilnej przebudowy (kopia wniosku stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), zaakceptowali ww. wniosek.

W sprawach różnych nie poruszono innych tematów.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 86-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

Data powstania: wtorek, 4 mar 2014 14:55
Data opublikowania: wtorek, 4 mar 2014 14:55
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1466 razy