BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 91/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 kwietnia 2014 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 11.15 natomiast zakończenie o godzinie 11.45.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Adam Krzysztof Sowa - Wicestarosta.
3. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
4. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 90-ego posiedzenia Zarządu.
3. Przyjęcie porozumienia z Gminą Piątnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku.
5. Podjęcie (trzech) uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok.
6. Sprawy różne:
• Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZDP w Łomży o przeznaczenie dodatkowych środków na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu na drodze powiatowej znajdującego się w pobliżu miejscowości Makowskie,
• Informacja Dyrektora ZDP w Łomży nt. dokończenia budowy chodnika w miejscowości Drozdowo na terenie gminy Piątnica.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.
Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad, został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają pytania bądź uwagi odnoszące się do protokołu z 90-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań bądź uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 90-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – poinformował, że projekt porozumienia z Gminą Piątnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica dotyczy remontu drogi powiatowej na odcinku Górki – Dobrzyjałowo, o długości około 1 km. Wójt wyraził zgodę na dofinansowanie tego przedsięwzięcia w wysokości 20.000 zł, natomiast po stronie Powiatu koszty będą wynosić 45.000 zł – kwota ta zostanie rozdysponowana z puli bieżącego utrzymania.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), przyjęli porozumienie z Gminą Piątnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica na dofinansowanie remontu drogi powiatowej na odcinku Górki – Dobrzyjałowo (kopia ww. porozumienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w związku z wytycznymi ustawy o finansach publicznych, co kwartał Zarząd Powiatu ma obowiązek przedstawić dane z wykonania budżetu powiatu do BIP. Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku dochody zostały wykonane w 25,44 %, wydatki w 21,13 %, co daje nadwyżkę rachunkową w wysokości ponad 625.000 zł. W kolejnych dwóch kwartałach zostaną zwiększone wydatki. Załącznik do uchwały przedstawia analizę wykonania budżetu za I kwartał 2014 roku.

Irena Przybylak – czy te wykonanie budżetu jest prawidłowe?

Barbara Gorzęba – w II półroczu planowane jest rozdysponowanie nadwyżki budżetowej i to się wyrówna, ponieważ wydatki sezonowe w tym okresie wzrosną.

Irena Przybylak – jak będą zagospodarowane środki zaoszczędzone w związku z niższymi wydatkami na zimowe utrzymanie dróg?

Barbara Gorzęba – te informacje są szczegółowo przedstawione w sprawozdaniu, natomiast wg mojej oceny na bieżąco były one przeznaczane na inne zadania – paragrafy budżetowe, na których były braki finansowe.

Starosta – w najbliższym czasie Dyrektor ZDP będzie przedstawiał sprawozdanie z działalności za 2013 rok i wówczas będzie można dokładnie zapoznać się ze wszystkimi wydatkami i zadaniami wykonanymi przez tę jednostkę.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 91/335/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.5 1) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – pierwsza uchwała w sprawie zmian w budżecie dotyczy środków uzyskanych z Urzędu Miasta w wysokości 21.136 zł na pokrycie wydatków związanych z działalnością Zespołu Pieśni i Tańca Łomża, środki te będą stanowić dotację podmiotową dla ROK w Łomży. Ponadto kwota 18.900 zł przekazana pismem Wojewody Podlaskiego na działania związane ze sporządzeniem operatu szacunkowego w wyniku odszkodowań wypłacanych za grunty zajęte pod drogi przebudowywane na terenie powiatu łomżyńskiego. Kwota ta zostanie przekazana z rezerwy budżetu państwa. Zamiany te nie wprowadzają zmian w wysokości deficytu i wyniku budżetowego.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 91/336/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.5 2) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – kolejna uchwała w sprawie zmian w budżecie dotyczy wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków budżetu kwoty 6.500 zł jaka została przekazana przez Gminę Śniadowo na dofinansowanie w wysokości 50 % wartości zadania opracowania dokumentacji techniczno-projektowej remontu drogi powiatowej na odcinku Stare Szabły – Jakać Borki.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 91/337/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.5 3) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – trzecia uchwała w sprawie zmian w budżecie dotyczy comiesięcznego uporządkowania zmian budżetowych, które wprowadzają nasze jednostki organizacyjne – budżetowe, na podstawie upoważnienia jakie daje uchwała budżetowa na 2014 rok. Dodam, że zmiany te są wprowadzane prawidłowe – między paragrafami budżetowymi.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 91/338/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.6 1) Starosta poprosił Dyrektora ZDP w Łomży o przedstawienie i uzasadnienie wniosku o przeznaczenie dodatkowych środków na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu na drodze powiatowej znajdującego się w pobliżu miejscowości Makowskie.

Janusz Świderski – z takim wnioskiem wystąpili do mnie rolnicy, którzy są zmuszeni do objazdów ze względu na załamania i liczne spękania ww. przepustu znajdującego się w tak złym stanie technicznym, że nie nadaje się do naprawy, a jedynie do generalnej przebudowy, wymagającej wykonanie dokumentacji technicznej.
Przepust ten nie odprowadza wody i nie spełnia swojego zadania, tym samym uniemożliwiając wjechanie na pola i łąki okolicznych rolników.
Starosta – woda w ogóle nie jest odprowadzana przez ten przepust?

Janusz Świderski – przepustowość jest jedynie na poziomie około 5 %, natomiast jeżeli pada duży deszcz to woda przepływa górą.
Podejmowaliśmy działania, aby naprawić ten przepust, jednak nie byliśmy w stanie wykonać tego zadania we własnym zakresie.

Irena Przybylak – jakie koszty są przewidziane na realizację tego zadania, w ujęciu pełnym?

Janusz Świderski – od 30.000 zł do około 50.000 zł, po wykonaniu projektu będę mógł dokładnie ocenić te koszty.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli odjęli uchwałę w sprawie wniosku o przeznaczenie środków na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu na drodze powiatowej znajdującego się w pobliżu miejscowości Makowskie (kopia ww. stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).


Ad.6 2) Starosta poprosił Dyrektora ZDP w Łomży o przedstawienie informacji nt. terminu zakończenia budowy chodnika w miejscowości Drozdowo na terenie gminy Piątnica.

Janusz Świderski – stwierdził, że materiały na wykonanie tego zadania są już zamawiane i szacunkowo termin zakończenia budowy chodnika w ww. miejscowości planowany jest na przełomie lipca i sierpnia br.

Starosta – podkreślił, że pod koniec czerwca odbędą się między innymi w Drozdowie koncerty w ramach organizowanych co roku Dni Muzycznych Drozdowo – Łomża i zadanie te powinno być zakończone przed tymi wydarzeniami.

Irena Przybylak – poprosiła także o uporządkowanie terenu gdzie w ww. miejscowości znajduje się parking.

Janusz Świderski – zadeklarował, że prace te zostaną dokończone przed rozpoczęciem koncertów w ramach Dni Muzycznych Drozdowo – Łomża.

Irena Przybylak – przypomniała, że na początku roku zwracała się o wycięcie suchego drzewa znajdującego się w pasie drogowym w ww. miejscowości i do dnia dzisiejszego jeszcze te zadanie nie zostało wykonane.

Janusz Świderski – poinformował, że ww. drzewo zostanie wycięte w najbliższym czasie – po uzyskaniu stosownej decyzji wydanej przez Wójta Gminy Łomża.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W sprawach różnych nie poruszono innych tematów.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 91-sze posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: środa, 7 maj 2014 13:55
Data opublikowania: środa, 7 maj 2014 13:56
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1229 razy