BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 92/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 27 maja 2014 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00 natomiast zakończenie o godzinie 10.35.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Adam Krzysztof Sowa - Wicestarosta.
3. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
4. Wiesława Masłowska - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 91-ego posiedzenia Zarządu.
3. Zatwierdzenie arkusza organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży na rok szkolny 2014/2015.
4. Zajęcie stanowiska w sprawie pisma Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży dotyczącego potrzeby regulacji własności działek nr 11/2, 12/2, 13/2, 14/2, 15/2, 16/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Gardoty, jednostce ewidencyjnej Przytuły, które zostały wydzielone z działek prywatnych i tworzą pas drogi powiatowej nr 1825B. Około 40 lat temu dokonano ustnej zamiany w ten sposób, że każdy właściciel naprzeciwko swojej działki użytkuje stary pas drogowy (działka nr 161/1), który nie został odpowiednio podzielony i nie nastąpiła zamiana właściciela.
5. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Pana Jana Lutostańskiego o nabycie lokalu mieszkalnego nr 3, położonego na pierwszym piętrze budynku nr 59, w obrębie ewidencyjnym Gać.
6. Zajęcie stanowiska w sprawie nieodpłatnego nabycia od Polskich Kolei Państwowych S.A. na rzecz Powiatu Łomżyńskiego użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Mężenin, jednostce ewidencyjnej Śniadowo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 105/2 o pow. 0,0833 ha oraz pozostałego odcinka drogi stanowiącej część przejazdu kolejowego w ciągu drogi powiatowej jako niezbędnego do zachowania ciągłości dróg powiatowych i poniesienia kosztów z tym związanych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok.
8. Sprawy różne:
1) podjęcie uchwał w sprawie powołania komisji do odbioru lokalu mieszkalnego.
2) rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o przyznanie kwoty 150 000 zł na podział działek w związku z inwestycją pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1937B Stara Łomża n/rz – Siemień – Rybno – Pniewo,
3) przyjęcie porozumienia z Gminą Wizna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna,
4) rozpatrzenie wniosku Dyrektora Teatru Lalki i Aktora w Łomży o ufundowanie nagrody pieniężnej Starosty Łomżyńskiego w Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym WALIZKA,
5) rozpatrzenie wniosku ZPOZ w Łomży o wyrażenie zgody na użyczenie terenu dla Gminy Nowogród.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.
Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad obejmujące dodatkowe tematy zaproponowane w sprawach różnych, został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają pytania bądź uwagi odnoszące się do protokołu z 91-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań bądź uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 91-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale PRS – poinformowała, że szczegółową organizację pracy Poradni w roku szkolnym 2014/2015 określa arkusz organizacji pracy w/w Placówki oświatowej opracowany przez dyrektora do 30 kwietnia br. Arkusz informuje zarówno o Rejonie pracy i liczbie dzieci objętych wsparciem Poradni, jak i o liczbie etatów oraz liczbie godzin realizowanych przez pracowników pedagogicznych i administracyjnych finansowanych z subwencji oświatowej. W myśl art. 41 ust 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty Rada Pedagogiczna zaopiniowała arkusz organizacji pracy Poradni Uchwałą Nr 11/2013/14 z dnia 24.04.2014 roku. Ogółem liczba dzieci, które zostaną objęte opieką przez Poradnię wynosi 9 562, tj. o 399 więcej jak w roku 2012/2013 i o 222 dzieci więcej niż w roku 2011/2012. Zgodnie z informacjami zawartymi w arkuszu obserwuje się na rok szkolny 2014/2015 wzrost, w stosunku do ubiegłego roku szkolnego:
• liczby dzieci od 0-5 lat, z 3066 do 3 087,
• liczby dzieci w przedszkolach z 277 do 369,
• liczby dzieci w klasach I-VI z 2.951 do 3.085 liczba dzieci z klas „0” z 713 do 737 (mimo spadku liczby szkół z 35 do 33),
• liczby młodzieży w klasach ponadgimnazjanych.
Natomiast odnotowano także spadek liczby młodzieży klas gimnazjalnych z 1.708 do 1.640 osób. Arkusz zawiera też informacje o liczbie nauczycieli, ich kwalifikacjach, stopniu awansu zawodowego, wymiarze zatrudnienia, godzinach ponadwymiarowych.
Ogólna liczba godzin pracowników pedagogicznych to 150, ogólna liczba etatów to 7, 5. Etaty psychologa są 3: J. Dardzińska-Madry 20 godz.1 etat, B. Sokołowska-Piwowarska 1 etat, E. Kłosek (doradca zawodowy) – 0,5 etatu, A. Filipiuk (doradca zawodowy) – 0,5 etatu. Etaty pedagoga także są 3: A. Czarnecka – 0,5 etatu, K. Orzechowska-Gryguc – 1 etat, J. Skowrońska – 0,5 etatu, P. Woronowicz – 1 etat. Etaty logopedy to 1,5: M. Czarnecka – 1 etat i Renata Czerwieńska – 0,5 etatu.
Pracownicy administracji i obsługi 5 osób – 6,5 etatu, są to Izabella Klepadło samodzielny referent, praca czas nieokreślony, etat pełny – opłacany przez Starostwo, Marta Makieta sekretarka czas określony niepełny – opłacana przez Starostwo, Mirosław Malinowski – pracownik gospodarczy, roboty publiczne, pełny etat; Ewa Lewiarz – sprzątaczka, roboty publiczne, pełny etat, Elżbieta Narolewska sprzątaczka roboty publiczne pełny, Justyna Dołęga, pracownik administracyjny, roboty publiczne, pełny etat, Karolina Chojnowska – pracownik administracyjny, roboty publiczne, pełny etat. Arkusz jest zgodny z przepisami prawa oświatowego (ww. arkusz znajduje się w aktach Wydziału PRS).

Starosta – dodał, że część pracowników administracji oraz obsługi wykonuje zadania również na rzecz Starostwa Powiatowego, natomiast ich zatrudnienie finansowane jest w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), zatwierdzili arkusz organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży na rok szkolny 2014/2015.

Ad.4 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – na wstępnie zapoznał zebranych z mapką geodezyjną obrazującą analizowany problem, po czym poinformował, że w związku z pismem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży dotyczącym regulacji własności działek nr 11/2, 12/2, 13/2, 14/2, 15/2, 16/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Gardoty, jednostce ewidencyjnej Przytuły, które zostały wydzielone z działek prywatnych i tworzą obecnie pas drogi powiatowej nr 1825B, wskazane jest zajęcie w tej sprawie stanowiska przez Zarząd Powiatu. Objaśniając stwierdził, że około 40 lat temu dokonano ustnej zamiany w ten sposób, że każdy właściciel naprzeciwko swojej działki użytkuje stary pas drogowy (działka nr 161/1), który nie został odpowiednio podzielony i nie nastąpiła zamiana właściciela. Wobec tego pan Gardocki zwrócił się do ZDP z prośbą o zamianę działek. Jedna z działek jest obecnie zajęta pod drogę i stąd też planuje on dokonania zamiany tych działek, aby sformalizować stan faktyczny. Jednak zgłosił się do nas inny właściciel działki, który może mieć problemy z dojazdem do swojej działki. Natomiast art. 73 ustawy reformującej administrację publiczną umożliwiają nam przejęcie tej działki jako pasa drogi powiatowej. Użytkownik działki może ubiegać się także o zasiedzenie, ale musimy również uważać, aby nie zamknąć możliwości dojazdu do działek innym właścicielom (dokumenty dotyczące ww. tematu stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Starosta – uważam, że powinniśmy przyjąć rozwiązania, które nie skrzywdzi właścicieli działek, myślę tu np. o przejęciu działek przez zasiedzenie.
Jaki organ jest odpowiedzialny za zapewnienie dojazdu do działek i pól?

Stanisław Kozikowski – w zasadzie odpowiada za to samorząd gminy.

Starosta – moim zdaniem zamiana tych działek byłaby najbardziej sprawiedliwa. Z pewnością tego typu problemów w naszym powiecie jest bardzo dużo, wobec tego należy rozważyć wprowadzenie zasad postępowania w tych sprawach właściwą uchwałą Rady Powiatu.

Stanisław Kozikowski – tę propozycję trzeba byłoby rozważyć w kwestiach prawnych, pod kątem tego czy prawo geodezyjne dopuszcza takie rozwiązanie.
Na tym etapie dobrze byłoby przejąć działkę, na której znajduje się droga powiatowa. Zarząd Dróg Powiatowych w swoim piśmie udowodnił władztwo na tej drodze, bowiem od wielu lat prowadził bieżące utrzymanie tego odcinka drogi.

Starosta – jaki stan jest tego odcinka drogi?
Stanisław Kozikowski – była to wcześniej droga brukowa, natomiast obecnie jest pokryta asfaltem.

Starosta – jeżeli wcześniej właściciele gruntów zawarli ustne porozumienie w tej sprawie to powinniśmy je uszanować.

Stanisław Kozikowski – dodam, że właściciele tej działki mogą ubiegać się o zastosowanie zasiedzenia, jednak sam wniosek do sądu w tej sprawie to koszt 2.000 zł.

Wicestarosta – jakiej długości jest ten odcinek?

Stanisław Kozikowski – ZDP nie podał tej wielkości.

Starosta – jeżeli mamy podejmować działania w tej sprawie, to w pierwszej kolejności powinniśmy dokonać uzgodnień z samorządem gminy, a następnie skorzystać z procedury art. 73 ustawy reformującej administrację publiczną. W tej sprawie skierujemy także oficjalne wystąpienie do Wójta Gminy z propozycją przekazania Gminie gruntów, po których wg planu powinna przebiegać droga.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu przyjęli ww. propozycję 4-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było).

Ad.5 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Pana Jana Lutostańskiego o nabycie lokalu mieszkalnego nr 3, położonego na pierwszym piętrze budynku nr 59, w obrębie ewidencyjnym Gać dotyczy sprawy, która jest już omawiana od kilku lat. Dodam, że w związku z planowany przekazaniem za 1 % wartości tej nieruchomości zainteresowanej organizacji – Rycerzom Kolumba poinformowaliśmy pana Lutostańskiego, że mamy taki zamiar, na co wystąpił on do nas z wnioskiem o nabycie lokalu mieszkalnego z uwzględnieniem jego długoletniego okres zamieszkiwania w tym lokalu.
Postępowanie przed sądem nie przyniosło jeszcze żadnego konkretnego rezultatu, bowiem sąd odroczył dalsze postępowanie (dokumenty dotyczące ww. tematu stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Starosta – należy podkreślić, że pan Lutostański miał już ofertę zakupu tego mieszkania, z czego nie skorzystał.

Stanisław Kozikowski – taką propozycję miał składaną dwukrotnie, jednak obie odrzucił uzasadniając zbyt wysokim oszacowaniem wartości tej nieruchomości oraz zbyt małą bonifikatą.
Jeżeli sąd przywróci umowę najmu, o co zabiega pan Lutostański, to ponownie będziemy rozważać sprzedanie tej nieruchomości panu Lutostańskiemu.

Starosta – czy sąd może przywrócić stare umowę najmu?

Stanisław Kozikowski – teoretycznie może, ponieważ jednorazowo stawkę czynszu można podnieść tylko o 10 %, natomiast podwyżka zastosowana we wcześniejszym okresie była nieco wyższa.
Uważam, że panu Lutostańskiemu powinniśmy odmówić sprzedaży lokalu, natomiast zainteresowanej organizacji zaproponować zakup za 1 % wartości, ale wraz z tym lokatorem.

Wicestarosta – moim zdaniem pan Lutostański podczas negocjacji udowodnił, że nie jest zainteresowany żadnym rozwiązaniem, które mu zaproponowaliśmy, zależy mu jedynie aby taki stan trwał bez końca.

Stanisław Kozikowski – córka pana Lutostańskiego jest już w kolejnej ciąży i po urodzeniu dziecka sprawa dodatkowo skomplikuje się pod względem proceduralnym.
Najemca jest zainteresowany jedynie trwaniem w takim stanie i wykorzystywanie całej nieruchomości między innymi pod potrzeby działalności, którą prowadzi jego syn w zakresie usług przewozowych.

Elżbieta Parzych – to w takiej sytuacji trzeba sprawdzić, czy ma prawo na prowadzenie działalności przewozowej w tym miejscu. Jeżeli ma zarejestrowaną działalność na tej działce czy nieruchomości to powinien płacić podatki z tego tytułu.

Starosta – zaproponował przekazanie za 1 % wartości ww. nieruchomości zainteresowanej organizacji – Rycerzom Kolumba.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu przyjęli ww. propozycję 4-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było).

Ad.6 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – poinformował, że kolejnym tematem jest zajęcie stanowiska w sprawie nieodpłatnego nabycia od Polskich Kolei Państwowych S.A. na rzecz Powiatu Łomżyńskiego użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Mężenin, jednostce ewidencyjnej Śniadowo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 105/2 o pow. 0,0833 ha oraz pozostałego odcinka drogi stanowiącej część przejazdu kolejowego w ciągu drogi powiatowej jako niezbędnego do zachowania ciągłości dróg powiatowych i poniesienia kosztów z tym związanych. W celu szczegółowego przedstawienia ww. sprawy zapoznał zebranych z mapką geodezyjną obrazującą położenie przedmiotowej nieruchomości (dokumenty dotyczące ww. tematu stanowią załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).
Reasumując zaproponował utrzymanie dotychczasowego stanowiska, czyli przejęcie działki w całości, co pozwoli obniżyć koszty między innymi sporządzenia aktu notarialnego. Ponadto stwierdził, że cała procedura w tej sprawie potrwa około 5 miesięcy.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu przyjęli ww. propozycję 4-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było).

Ad.7 1) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – pierwszy projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok, w ramach zadań własnych w załączniku Nr 1 pkt A – Rozwiązanie rezerwy budżetowej celowej na „inwestycje drogowe” – wydatki majątkowe, zmniejsza środki finansowe na zadania własne z rezerwy budżetowej celowej na „inwestycje drogowe” z działu 758, rozdziału 75818, § 6800 o kwotę 15.200,00 zł na uzupełnienie planu finansowego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w dziale 600, rozdziale 60014, § 6050. Dotyczy to: 9.000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1966B na odcinku Makowskie – Burzyn gm. Jedwabne. Wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży został przyjęty pozytywnie na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 30 kwietnia 2014 roku; 4.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej zjazdów z drogi powiatowej Nr 1909B Nowogród – Jankowo – Sulimy – Chmielewo – Grądy – Sławiec – Grzymały – Nowogrodzki – do drogi wojewódzkiej Nr 645, na podstawie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży nr ZDP-1.4140.330.2014 z dnia 16 maja 2014 roku; 2.200,00 zł na opracowanie projektu zamiennego do projektu budowlanego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1964B Bronowo Janczewo – Bożejewo – Olszyny na odcinku Janczewo – Bronowo – od km 0+000 do km 2+165,72”, w związku z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży nr ZDP-1.4140.332.2014 z dnia 16 maja 2014 roku.
Natomiast załącznik Nr 1 pkt B – Rozwiązanie rezerwy budżetowej ogólnej – wydatki bieżące zmniejsza środki finansowe na zadania własne z rezerwy budżetowej ogólnej z działu 758, rozdziału 75818, § 4810 o kwotę 12.134,00 zł na uzupełnienie planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w dziale 853, rozdziale 85333, § 4300 na wydatki związane ze świadczoną usługą w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych. Podziału środków dokonano na podstawie pisma Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży z dnia 9 kwietnia 2014 roku.
Z kolei zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik Nr 1 pkt C – Rozwiązanie rezerwy budżetowej „oświatowej na wydatki bieżące” zmniejsza rezerwę budżetową „oświatową” w dziale 758, rozdziale 75818, § 4810 o kwotę 7.347,00 zł na uzupełnienie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łomży w dziale 854, rozdziale 85417 w § 2310, z przeznaczeniem na schroniska młodzieżowe w Wiźnie i Drozdowie. Środki finansowe zabezpiecza się do wysokości ustalonej w metryczce oświatowej dla powiatu łomżyńskiego na 2014 rok. Pismo w przedmiotowej sprawie przedłożone zostało do Zarządu Powiatu przez Naczelnika Wydziału Promocji i Spraw Społecznych w dniu 20 maja 2014 roku.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 92/339/2014 z dnia 27 maja 2014 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.7 2) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – drugi projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok dotycz zmian wprowadzany co miesiąc przez kierowników jednostek – w ramach uprawnień nadanych właściwą uchwałą. Są to zmiany między paragrafami i nie dotyczą one wydatków majątkowych oraz wynagrodzeń.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 92/340/2014 z dnia 27 maja 2014 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).


Ad.8 Starosta – przechodząc do spraw różnych udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału GN.

1) Stanisław Kozikowski – poinformował, że projekt uchwały w sprawie powołania komisji do odbioru lokalu mieszkalnego dotyczy odbioru lokalu położonego w miejscowości Gać, który był wynajmowany przez jednego z lokatorów, który to do końca maja br. ma zabrać pozostawione przedmioty w ww. lokalu. Konkretnie sprawa odnosi się do lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 59, położonym w obrębie ewidencyjnym Gać, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, od byłego najemcy Pana Mariusza Kotowskiego, w związku z porozumieniem GN-I.6845.2.8.2013 w sprawie rozwiązania umowy najmu lokalu mieszkalnego. Proponowany skład komisji to: Stanisław Kozikowski – przewodniczący, Monika Domurat – sekretarz, Kinga Kisiel – członek.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie powołania komisji do odbioru lokalu mieszkalnego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 92/341/2014 z dnia 27 maja 2014 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.8 2) Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – wniosek o przyznanie kwoty 150 000 zł na podział działek w związku z inwestycją pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1937B Stara Łomża n/rz – Siemień – Rybno – Pniewo został złożony w związku z pojawieniem się szansy na pozyskanie środków zewnętrznych na ścieżki rowerowe. Aby te inwestycja mogła być zrealizowana musimy uzyskać decyzję o lokalizacji inwestycji drogowej, jednak wcześniej są potrzebne środki na wykup działek i o to właśnie wnioskujemy.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o przyznanie kwoty 150 000 zł na podział działek w związku z inwestycją pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1937B Stara Łomża n/rz – Siemień – Rybno – Pniewo (ww. wniosek stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.8 3) Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – Wójt Gminy Wizna planuje wykonanie inwestycji na drodze powiatowej na odcinku o długości 800 m. Gmina właściwą uchwałą zabezpieczyła już 200.000,00 zł na tę inwestycję. Powiat nie bezie angażował się finansowo, bowiem ww. kwota w 100 % pokryje koszty tego zadania.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli porozumienie z Gminą Wizna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna (ww. porozumienie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad.8 4) Elżbieta Gosk – główny specjalista ds. oświaty i kultury – wniosek Dyrektora Teatru Lalki i Aktora w Łomży o ufundowanie nagrody pieniężnej Starosty Łomżyńskiego w Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym WALIZKA jest składany corocznie. Dotychczas Starosta Łomżyński fundował nagrodę ze scenografię. Jest to już XXVII edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WALIZKA, w której teraz będzie brać udział 13 teatrów, w tym 9 zagranicznych. Ranga tego Festiwalu jest wysoka i promuje on w dużym stopniu także nasz powiat (ww. wniosek stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Starosta – polecił takie przeprowadzenie procedury w niniejszej sprawie, aby środki na nagrodę mogły być uruchomione do 14 czerwca br., natomiast w chwili obecnej przekazać deklarację, że te środki zostaną przyznane.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali wniosek Dyrektora Teatru Lalki i Aktora w Łomży o ufundowanie nagrody pieniężnej Starosty Łomżyńskiego w Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym WALIZKA.

Ad.8 5) Starosta poinformował, że wniosek ZPOZ w Łomży o wyrażenie zgody na użyczenie terenu dla Gminy Nowogród zostanie rozpatrzony na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu, które zostało zaplanowane 4 czerwca br. (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.


W sprawach różnych nie poruszono innych tematów.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 92-gie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: środa, 4 cze 2014 14:58
Data opublikowania: środa, 4 cze 2014 15:00
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1199 razy