BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 95/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 czerwca 2014 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończenie o godzinie 9.40.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
3. Wiesława Masłowska - członek Zarządu.
4. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 94-ego posiedzenia Zarządu.
3. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Łomża o zaopiniowanie sprostowania nazwy drogi gminnej w Jednaczewie.
4. Przyjęcie porozumienia pomiędzy powiatem łomżyńskim i Gminą Łomża w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Łomża Powiatowi Łomżyńskiemu.
5. Przyjęcie porozumienia pomiędzy powiatem łomżyńskim i Warszawskim Przedsiębiorstwem Robót Telekomunikacyjnych S.A. w Warszawie w sprawie zwolnienia z opłat za zajęcie pasa drogowego.
6. Podjęcie (czterech) uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok.
7. Sprawy różne:
1) Przyjęcie porozumienia pomiędzy powiatem łomżyńskim i Gminą Jedwabne w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych i gminnych,
2) Rozpatrzenie wniosku o przeniesienie wydatków wygasających z dniem 30 czerwca 2014 roku,
3) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Białostockiego,
4) Rozpatrzenie wniosku o przeznaczenie kwoty 10.000 zł na wykup działek pod inwestycję drogową na terenie wsi Poredy,
5) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Śniadowo na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018-2012”,
6) Rozpatrzenie wniosku radnej Wiesławy Masłowskiej o przebudowę skrzyżowania dróg w miejscowości Jarnuty w gminie Łomża (obok Szkoły Podstawowej).

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają pytania bądź uwagi odnoszące się do protokołu z 94-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań bądź uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 94-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – stwierdził, że: wniosek o zaopiniowanie sprostowania nazwy drogi gminnej w Jednaczewie złożył Wójt Gminy Łomża. Jednak ustaliliśmy, że podstawa prawna, na którą powołuje się Wójt dotyczy jedynie wydawania opinii w przedmiocie zmiany kategorii dróg. Wobec tego, mimo iż pomyłka w nazewnictwie jest oczywista, wskazane jest zajęcie stanowiska przez Zarząd Powiatu a nie opiniowanie. Dodam, że w nazwie jest ulica Zielna a powinno być – ulica Zielona (dokumenty dotyczące ww. tematu stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).
Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei Starosta w związku z tym, że wydawanie opinii w przedstawionej sprawie nie należy do kompetencji Zarządu Powiatu, polecił Dyrektorowi ZDP przygotowanie odpowiedzi z taką informacją i skierowanie jej do Wójta Gminy Łomża.

Ad.4 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – stwierdził, że: projekt porozumienia pomiędzy powiatem łomżyńskim i Gminą Łomża w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Łomża Powiatowi Łomżyńskiemu dotyczy opracowania dokumentacji na przebudowę mostu na rzece Łomżyczka w m. Konarzyce za kwotę około 25.000,00 zł. Rozmowy i przygotowania w tej sprawie trwają już od miesiąca lutego, stosowne dokumenty od kilku miesięcy były już w Urzędzie Gminy, ale niestety tam ta sprawa utknęła, co utrudnia nam przygotowanie wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych na ww. inwestycję (kopia ww. porozumienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Starosta – z jakiego powodu w paragrafie 1 jest zawarty zapis „remont, budowę lub przebudowę”?

Janusz Świderski – wynika to z tego, że będzie problem z usadowieniem drogi w pasie aktualnym drogowym, prawdopodobnie będziemy musieli dokonać wykupów działek i stąd nie wiemy jeszcze czy będzie to remont czy przebudowa lub budowa. Z pewnością mogą trafić się odwołania od naszej decyzji.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w mojej ocenie lepiej przyjąć te zadanie jako inwestycję – czyli przebudowę.

Janusz Świderski – nie jestem za takim rozwiązaniem, bowiem jeżeli określimy to tylko jako przebudowę to w sytuacji kiedy zostaniemy zmuszeni do określenia tej inwestycji jako budowy, to sprawa znowu wróci do Gminy i stracimy kolejny okres czasu.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli porozumienie pomiędzy powiatem łomżyńskim i Gminą Łomża w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Łomża Powiatowi Łomżyńskiemu.


Ad.5 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – stwierdził, że: projekt porozumienia pomiędzy powiatem łomżyńskim i Warszawskim Przedsiębiorstwem Robót Telekomunikacyjnych S.A. w Warszawie w sprawie zwolnienia z opłat za zajęcie pasa drogowego dotyczy inwestycji pt. Rozwój Polski – budowa sieci szerokopasmowych. Inwestorem jest Urząd Marszałkowski a wykonawcą Warszawskim Przedsiębiorstwem Robót Telekomunikacyjnych S.A. w Warszawie, które to zwróciło się o zwolnienie z ww. opłat. Argumentują to oni ustawą telekomunikacyjną, z której wynika, że przy realizacji tego typu inwestycji należy zwolnić z opłat za zajęcie pasa wykonawców. Mówi o tym art. 8 cytowanej powyżej ustawy. Inne powiaty zwolniły z tych opłat inwestora i my proponujemy także takie rozwiązanie (kopia ww. porozumienia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Starosta – sprawa ta była już omawiana na poprzednim posiedzeniu Zarządu Powiatu. Jaki jest planowany termin rozpoczęcia – obowiązywania porozumienia?

Janusz Świderski – termin rozpoczęcia obowiązywania tego porozumienia ma być z dniem dzisiejszym, czyli z dniem jego przyjęcia przez Zarząd.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli porozumienie pomiędzy powiatem łomżyńskim i Warszawskim Przedsiębiorstwem Robót Telekomunikacyjnych S.A. w Warszawie w sprawie zwolnienia z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Ad.6 1) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – pierwszy projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu dotyczy zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 547.170,00 zł na zadania własne w dziale 853, rozdziale 85395, w tym: § 2327 o kwotę 465.094,00 zł tj. płatności w części dotyczącej współfinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego; a w § 2329 o kwotę 82.076,00 zł w części współfinansowania krajowego na realizację zadań z projektu „Twoje życie – twój wybór”, na podstawie umowy partnerskiej zawartej z Powiatem Kolneńskim w dniu 7 maja 2014 roku, który występuje jako Lider projektu. Instytucją Wdrażającą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Powiatowy Urząd Pracy w Łomży będzie realizował zadania w projekcie jako Partner, natomiast Liderem jest Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie. Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 117 osób bezrobotnych (59 kobiet i 58 mężczyzn) zarejestrowanych w PUP w Łomży w terminie do 30 kwietnia 2015 roku. Podziału środków dokonano na podstawie pisma Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży z dnia 16 czerwca 2014 roku.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 95/346/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.6 2) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu dotyczy zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 127.600,00 zł. Z tego wartość 57.600,00 zł w dziale 700, rozdziale 70005, § 2110 na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie państwa na 2014 rok. Środki pochodzą z rezerwy celowej z budżetu państwa (cz. 83, poz. 41). Kwota ta przeznaczona będzie na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, tj. na sfinansowanie operatów szacunkowych, określających wartość gruntów przejmowanych pod drogi publiczne, w związku z decyzjami o realizacji inwestycji drogowych. Podziału środków dokonano na postawie pisma Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 23 czerwca 2014 roku. Natomiast kwota 70.000,00 zł w dziale 852, rozdziale 85203, § 2110 przekazana na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie państwa na 2014 rok. Środki pochodzą z rezerwy celowej z budżetu państwa (cz. 83, poz. 25) ma mieć przeznaczenie na potrzeby Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kownatach i zostaną przekazane na utworzenie pracowni stolarsko – mechanicznej (10.000,00 zł) oraz na wyposażenie pracowni (60.000,00 zł). Podziału środków dokonano na podstawie pisma Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży z dnia 23 czerwca 2014 roku.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 95/347/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.6 3) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu dotyczy zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 214.092,00 zł tytułem pomocy finansowej z Gminy Przytuły na podstawie porozumienia Nr 8/2014 z dnia 31 marca 2014 roku. Przeznaczenie tej kwoty będzie na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1836B we wsi Wagi odc. o dł. 438,67m, gm. Przytuły. Podziału środków dokonano po rozstrzygnięciu przetargu na podstawie pisma Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży z dnia 23 czerwca 2014 roku.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 95/348/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.6 4) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – ostatni projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu dotyczy uporządkowania planu wydatków bieżących powiatu przez jednostki organizacyjne, które mają do tego upoważnienie. Taka uchwała jest podejmowana co miesiąc.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 95/349/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.7 1) Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – projekt porozumienia pomiędzy powiatem łomżyńskim i Gminą Jedwabne w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych i gminnych dotyczy przede wszystkim utrzymania letniego oraz zimowego. Mamy ten projekt uzgodniony z Burmistrzem i mamy opinię radcy prawnego. Ta współpraca odbywa się nieodpłatnie (kopia ww. porozumienia załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Starosta – generalnie można uznać, iż jest to sformalizowanie dotychczasowej praktyki.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt porozumienia pomiędzy powiatem łomżyńskim i Gminą Jedwabne w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych i gminnych.

Ad.7 2) Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – nasz wniosek dotyczy przeniesienia wydatków wygasających. W trakcie projektowania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej na odcinku przebiegającym przez wieś Dobrzyjałowo w gminie Piątnica nie dotrzymaliśmy terminu, ponieważ jedna z działek nie ma uregulowanego stanu prawnego i część pasa drogowego usadowiona jest w części działki prywatnej. W związku z tym są określone następstwa, sam termin wykonania projektu ulegnie wydłużeniu i konieczne jest przeniesienie wydatków wygasających z dniem 30 czerwca i wpisanie tego zadania do budżetu, jako zadania inwestycyjnego. Niestety tego nie moglibyśmy przewidzieć i stąd też złożyliśmy przedmiotowy wniosek (kopia ww. dokumentu stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Starosta – dodał, że ww. temat zostanie przedstawiony także na najbliższej sesji Rady Powiatu.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli wniosek o przeniesienie wydatków wygasających z dniem 30 czerwca 2014 roku.

Ad.7 3) Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – poinformował, że ZDP nie wniósł żadnych uwag co do pozbawienia kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu białostockiego.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Białostockiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 95/350/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Ad.7 4) Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – poinformował, że ZDP jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej łącznie z odwodnieniem i zachodzi konieczność dokonania wykupu działek, które zostaną zajęte pod przebudowę i rozbudowę drogi przebiegającej przez ww. miejscowość (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli wniosek o przeznaczenie kwoty 10.000 zł na wykup działek pod inwestycję drogową na terenie wsi Poredy.

Ad.7 5) Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału ROŚB – Gmina Śniadowo wystąpiła z wnioskiem do Zarządu Powiatu o zaopiniowanie projektu aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Śniadowo na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018-2012”, ponieważ takie są wymogi prawne. Wynika to także z przygotowań do aplikowania o środki zewnętrzne. Ta aktualizacja polega głównie na dostosowaniu z rokiem 2014 do nowych wymogów gospodarowania odpadami oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków. Gmina Śniadowo przekazuje odpady do składowiska odpadów w Czartorii. Kolejną sprawą dotyczącą gminy Śniadowo jest właściwe uregulowanie gospodarki nawozami naturalnymi, czyli przede wszystkim gnojówka i gnojowica.

Starosta – kto fizycznie opracował ten program?

Wacław Sierbiński – pani Klaudia Damięcka – w ramach umowy zlecenia.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Śniadowo na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018-2012” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 95/351/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

Ad.7 6) Członek Zarządu – Wiesława Masłowska – nawiązując do sprawy poruszanej na ostatniej Sesji Rady Powiatu złożyła wniosek o przebudowę skrzyżowania dróg w m. Jarnuty w gminie Łomża obok Szkoły Podstawowej.
Uzasadniając podkreśliła, że skrzyżowanie te jest wąskie i bardzo niebezpieczne i w tym miejscu miało miejsce wiele wypadków, wobec czego dzieci uczące się w pobliskiej szkole narażone są utratę życia lub zdrowia.
Reasumując podkreśliła, że skrzyżowanie te dotyczy drogi gminnej i powiatowej i w związku z tym powinno być zrealizowane przez oba samorządy.

Starosta – dodał, że przy ww. inwestycji będzie koniecznie dokonanie wykupów gruntów, co może utrudnić i wydłużyć procedurę, natomiast odpowiedzi na powyższy wniosek, w jego imieniu, udzieli Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych (ww. wniosek stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.W sprawach różnych nie poruszono innych tematów.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 95-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

Data powstania: czwartek, 10 lip 2014 13:08
Data opublikowania: czwartek, 10 lip 2014 13:09
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1210 razy