BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 2/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 grudnia 2014 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 11.50, natomiast zakończenie o godzinie 12.10.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Elżbieta Parzych - Starosta.
2. Lech Marek Szabłowski - Wicestarosta.
3. Tomasz Chojnowski - członek Zarządu.
4. Antoni Włodkowski - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad 1 Starosta – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 1-ego posiedzenia Zarządu.
3. Przyjęcie porozumienia dotyczącego przejęcia gruntu pod drogę powiatową w m. Konarzyce.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok.
6. Sprawy różne:
• podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności cywilno-prawnych Powiatu Łomżyńskiego.

Następnie Starosta poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.
Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego dodatkowo zaproponowany temat został przyjęty 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
W kolejnym głosowaniu ww. porządek obrad został przyjęty 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Z kolei Starosta ogłosiła przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad 2 Starosta zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 1-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 1-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad 3 Starosta o zabranie głosu poprosiła Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Janusz Świderski poinformował, że: projekt porozumienia w sprawie przejęcia gruntu pod drogę powiatową w m. Konarzyce dotyczy przebudowy tej drogi i w związku z tym wykupu działek, za kwotę niespełna 8.000,00 zł. Cena jest bardzo atrakcyjna, ponieważ za 1m2 wynosi zaledwie 10,00 zł. Dokument ten stanowi proces przygotowawczy do wykonania całej inwestycji na wspomnianej drodze (kopia porozumienia w sprawie przejęcia gruntu pod drogę powiatową w m. Konarzyce stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt ww. porozumienia.

Ad 4 Elżbieta Gosk – gł. specjalista ds. kultury i oświaty poinformowała, że art. 13. 1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wskazuje, iż organ administracji publicznej zamierzający zlecić realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, ogłasza otwarty konkurs ofert. Termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia, o którym mowa w ust. 3. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o: 1) rodzaju zadania; 2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania; 3) zasadach przyznawania dotacji; 4) terminach i warunkach realizacji zadania; 5) terminie składania ofert; 6) trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert; 7) zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3. Otwarty konkurs ofert ogłasza się: 1) w Biuletynie Informacji Publicznej; 2) w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń; 3) na stronie internetowej organu administracji publicznej. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert można także zamieścić w dzienniku lub tygodniku o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym lub lokalnym, w zależności od rodzaju zadania publicznego. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku następnym może nastąpić na podstawie projektu uchwały budżetowej przekazanego organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych.
Elżbieta Gosk kontynuując zapoznała zebranych z zasadami składania ofert oraz kryteriami stosowanymi przy dokonywaniu wyboru oferty.
Podsumowując stwierdziła, że wysokość środków na poszczególne sfery zadań jest podobna do kwot, które zostały ustalone na rok 2014.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 2/5/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad 5 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok dotyczy przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału jakie stosownym upoważnieniem wykonali kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 2/6/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad 6 W sprawach różnych Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że projekt uchwały w sprawie umorzenia należności cywilno-prawnych Powiatu Łomżyńskiego odnosi się do kwestii egzekwowania zadłużenia od lokatora do niedawna zamieszkującego w budynku byłego ośrodka zdrowia w Gaci. W związku z podpisaniem ugody z Zarządem i lokatorem został złożony wniosek do sądu i w ramach podpisanej ugody została odzyskana kwota zadłużenia w wysokości 904,40 zł. Stąd też została umorzona kwota w wysokości 2.639,94 zł. Kwestia ta została uzgodniona z radcą prawnym.

Antoni Włodkowski – zapytał gdzie aktualnie zamieszkuje ww. lokator?

Starosta – poinformowała, że lokator ten zamieszkuje w lokalu w Marianowie, który został mu udostępniony przez samorząd powiatu łomżyńskiego.

Wicestarosta – przypomniał, że budynku byłego ośrodka zdrowia w Gaci jest przeznaczony do sprzedaży.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie umorzenia należności cywilno-prawnych Powiatu Łomżyńskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 2/7/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 2-gie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.


Data powstania: czwartek, 22 sty 2015 12:09
Data opublikowania: czwartek, 22 sty 2015 12:10
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1117 razy