BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 3/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 15 stycznia 2015 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończenie o godzinie 10.15.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Elżbieta Parzych - Starosta.
2. Lech Marek Szabłowski - Wicestarosta.
3. Tomasz Chojnowski - członek Zarządu.
4. Irena Przybylak - członek Zarządu.
5. Antoni Włodkowski - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad 1 Starosta – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 2-ego posiedzenia Zarządu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia od Gminy Piątnica w formie darowizny na własność Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Dobrzyjałowo.
4. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w sprawie realizacji porozumienia z Gminą Łomża z dnia 30 czerwca 2014 r.
5. Zajęcie stanowiska w sprawie interpelacji Posła na Sejm Lecha Antoniego Kołakowskiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania przeniesień w planach wydatków budżetowych na 2015 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach ich dochodów i wydatków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie planów finansowych zadań na 2015 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego.
9. Sprawy różne:
 Rozpatrzenie wniosku o utworzenie parkingu dla niepełnosprawnych przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży – od ulicy Kierzkowej,
 Rozpatrzenie wniosku o zmianę Regulaminu Organizacyjnego ZDP w Łomży,
 Omówienie kwestii własności działek, po których przebiega droga powiatowa we wsi Drozdowo,
 Omówienie możliwości wykonania remontów bieżących na drodze powiatowej w kierunku wsi Nagórki – gmina Piątnica.

Następnie Starosta poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.
Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Z kolei Starosta ogłosiła przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad 2 Starosta zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 2-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 2-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad 3 Starosta o zabranie głosu poprosiła Naczelnika Wydziału GN.

Stanisław Kozikowski – projekt uchwały w sprawie nabycia od Gminy Piątnica w formie darowizny na własność Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Dobrzyjałowo wynika z wniosku Zarządu Dróg Powiatowych, który zwrócił się do nas o przejęcie tych działek – niezbędnych do poszerzenia drogi powiatowej. Ze względów formalnych nie widzimy żadnych przeszkód co do przejęcia tych działek. Darowizna jest formą bezpłatną, jednak jeżeli cel publiczny, który został określony w darowiźnie nie zostanie zachowany, wówczas będzie konieczny zwrot tej nieruchomości darczyńcy. Co do zasady, koszty darowizny – sporządzenia aktu notarialnego – pokrywa obdarowany.

Starosta o zabranie głosu poprosiła Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Janusz Świderski poinformował, że w powyższej sprawie zawarte było porozumienie z Gminą Piątnica, które jest już nieaktualne, jednak Wójt wyraża zainteresowanie kontunuowaniem tej inwestycji i stąd też nasze działania zmierzające do dalszych prac na rzecz wykonania tej inwestycji.

Wicestarosta – moim zdaniem jeżeli będzie wszczęte nowe postępowanie na zamówienie i wykonanie dokumentacji technicznej to zakres prac geodezyjnych może mieć inny zakres, ponieważ będzie to zależeć od nowego projektanta.

Janusz Świderski – wg mojej wiedzy inny przebieg nie będzie brany pod uwagę, ponieważ przyjęta wersja jest najlepsza zarówno w naszej ocenie jak i Wójta.

Wicestarosta – czy te materiały, które zostały zostaną wykorzystane?

Janusz Świderski – tylko wtórnik. Dodam, że projektant konsultował się z nami i wskazaliśmy mu jedyny możliwy przebieg tej drogi. Nawet drobna zmiana przebiegu tej drogi spotyka się z protestami mieszkańców.

Starosta – czy podział tych działek został już wykonany?

Janusz Świderski – tak.

Stanisław Kozikowski – jeżeli cokolwiek zmienimy w tej koncepcji to będzie konieczna nowa dokumentacja.

Wicestarosta – w mojej ocenie w pierwszej kolejności należy ustalić zakres prac i wykonać projekt, a następnie dopiero dokonać podziału działek. Moje spostrzeżenie dotyczy tego, aby Powiat nie ponosił zbędnych kosztów.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie nabycia od Gminy Piątnica w formie darowizny na własność Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Dobrzyjałowo (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 3/8/2015 z dnia 15 stycznia 2015 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad 4 Starosta o zabranie głosu poprosiła Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Janusz Świderski poinformował, że: realizacja porozumienia z Gminą Łomża z dnia 30 czerwca 2014 r. dotyczy przedsięwzięcia w zakresie przebudowy i naprawy mostu na rzece Łomżyczce na ulicy Młynarskiej. Inwestycja ta miała być przeniesiona jako wydatki niewygasające na rok bieżący. Chcieliśmy tą inwestycję przenieść jako wydatki niewygasające i zawrzeć nowe porozumienie w tej kwestii. W związku z tym Wójt poprosił mnie o przygotowanie stosownego projektu porozumienia.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że ww. inwestycja nie jest ujęta w wydatkach niewygasających.

Janusz Świderski dodatkowo poinformował, że: projektant miał dostarczyć dokumentację jednak nie wywiązał się z podjętego zobowiązania. Wobec tego naliczyliśmy mu kary umowne. Następnie projektant przeprosił nas i podał przyczyny osobiste jako powód tego problemu. To było jego pierwsze takie zdarzenie. Byliśmy bezradni w tej sytuacji i mogliśmy naliczyć jedynie kary umowne.
Uważam, że sprawa ta jest pilna i aktualna i stąd proszę Zarząd o podjęcie działań w celu przygotowania projektu stosownego porozumienia.

Tomasz Chojnowski – członek Zarządu zaproponował pociągnięcie całej inwestycji od ulicy Młynarskiej aż do miejscowości Łochtynowo, zaznaczył przy tym, że takie rozwiązanie także popiera Wójt Gminy Łomża.

Wicestarosta – ta dokumentacja była przygotowywana, aby złożyć wniosek do rezerwy Ministra Infrastruktury i Rozwoju – do dnia 5 lutego br., o dotację na remont mostu, ponieważ inwestycje mostowe są na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o punktowanie w ramach tej rezerwy, natomiast inne inwestycje drogowe są dużo słabiej punktowane. W zasadzie jeszcze nie zdarzyło się, aby z tej rezerwy inne inwestycje niż remonty mostowe zostały wsparte. Z tego powodu postanowiliśmy zgłosić ten most do przebudowy wraz z dojazdami.

Tomasz Chojnowski – członek Zarządu dodał, że z informacji, które posiada wynika, iż Powiat Wysokomazowiecki uzyskał wsparcie przebudowy mostu wraz z dojazdami, które były o długości około 3 km.

Wicestarosta – uważam, że nasz samorząd także jest otwarty, jednak należy pamiętać, iż wpisanie tego zadania do budżetu będzie wiązać się do wszczęcia całej procedury od nowa.

Janusz Świderski poinformował, że: faktycznie Powiat Wysokomazowiecki wspólnie z zainteresowaną gminą uzyskał wsparcie przebudowy mostu wraz z dojazdami, które były o długości około 3 km, jednak wiązało się to z tym, iż w tamtym przypadku pozostało akurat niewiele środków w ogłoszonym konkursie i w związku z tym przeznaczono je na zwiększenie zakresu ww. zadania, ponieważ na sfinansowanie innego – całego zadania nie starczyłoby. Aktualnie dojazdy zwiększyliśmy w analizowanej inwestycji ze 150 m do około 500 - 600 m. Uważamy, że jest to realne. Wytyczne teraz już nie wskazują jak długie mogą być dojazdy. Wcześniej było to określone na poziomie około 200 m. Mimo wszystko całość procedury wiąże się z realizacją na przestrzeni jednego roku (dokumenty dotyczące informacji Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w sprawie realizacji porozumienia z Gminą Łomża z dnia 30 czerwca 2014 r. stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Wicestarosta – uważam, że w związku z tymi propozycjami należy ściśle określić zakres ww. zadania.

Janusz Świderski – wobec tego przygotuję projekt z określonym zakresem na jedno z przyszłych posiedzeń Zarządu.

Tomasz Chojnowski – zgłosiłem taką propozycję, ponieważ może pojawić się szansa na to, aby uzyskać wsparcie także na dojazdy do mostu – o długości znacznie większej niż pierwotnie planowano.

Starosta – kiedy był wykonany projekt na tę inwestycję?

Janusz Świderski – około 6 lat temu, wobec tego jest już nieaktualny.

Tomasz Chojnowski – jaki koszt będzie w przypadku aktualizacji tego projektu?

Janusz Świderski – w zasadzie jest to koszt wykonania nowego projektu, natomiast stawka za usługi projektowe kształtują się na poziomie od 12.000,00 zł do 15.000,00 zł.

Tomasz Chojnowski – czyli w przypadku kiedy Gmina będzie partycypować w kosztach to będzie po naszej stronie koszt na poziomie około 12.000,00 zł.

Starosta – jeszcze w styczniu lub w lutym zorganizujemy spotkanie z wójtami i burmistrzami, gdzie zostaną określone przez nich priorytety inwestycyjne oraz możliwości ich sfinansowania z budżetów gminnych.

Atoni Włodkowski – pragnę przy tym temacie dodać, że w miejscowości Guty w Gminie Piątnica nie ma możliwości przejazdu i samochody się topią w błocie.

Janusz Świderski – powinniśmy w najbliższym czasie dokonać przeglądu dokumentacji technicznych na przebudowę dróg, ponieważ wiele z nich jest już nieaktualnych.

Z kolei Starosta – poprosiła Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o przygotowanie stosownej informacji, która zostanie wykorzystana podczas spotkania z wójtami i burmistrzami, na którym będą określone priorytety inwestycyjne w zakresie drogowym oraz możliwości ich sfinansowania z budżetów gminnych.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad 5 Starosta zapoznała zebranych z interpelacją Posła na Sejm Lecha Antoniego Kołakowskiego (pełna treść ww. interpelacji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).
Następnie zaproponowała poparcie interpelacji pana Posła podjęciem stanowiska o następującej treści: Zarząd Powiatu Łomżyńskiego po zapoznaniu się z koncepcją planowanej budowy przedmiotowej drogi S61, w tym obwodnicy Łomży w pełni popiera przedłożony wniosek. Uwzględnienie w przeprawie przez rzekę Narew również mostu drogowo-kolejowego jest rozwiązaniem perspektywicznym mającym na celu rozwój makroregionu północno-wschodniej części województwa mazowieckiego i zachodniej części województwa podlaskiego, w zakresie transportu drogowo-kolejowego. Wyrażamy przekonanie, że ten poselski wniosek przyjęty do realizacji ożywi rozwój społeczno-gospodarczy powiatu łomżyńskiego, jak również innych powiatów województwa podlaskiego. Mając na względzie powyższe Zarząd Powiatu Łomżyńskiego popiera w pełni interpelację poselską.

Członkowie Zarządu nie wnosząc uwag, jednogłośnie zaakceptowali przyjęcie ww. stanowiska (Stanowisko Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie poparcia interpelacji pana posła Lecha Antoniego Kołakowskiego dotyczącej budowy drogi ekspresowej nr S61 na odcinku od Ostrowi Mazowieckiej do Szczuczyna z zaprojektowaniem mostu drogowo-kolejowego przez Narew w ciągu obwodnicy Łomży, stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad 6 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że projekt uchwały w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania przeniesień w planach wydatków budżetowych na 2015 rok wynika z obowiązku ustawowego, gdzie ustawa o finansach publicznych wymaga, aby w ciągu 21 dni od uchwalenia budżetu na dany rok rada powiatu podjęła tzw. uchwały około budżetowe. Pierwsza uchwała, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania przeniesień w planach wydatków budżetowych

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania przeniesień w planach wydatków budżetowych na 2015 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 3/9/2015 z dnia 15 stycznia 2015 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad 7 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że projekt uchwały w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach ich dochodów i wydatków również wynika z obowiązku ustawowego, gdzie ustawa o finansach publicznych wymaga, aby w ciągu 21 dni od uchwalenia budżetu na dany rok rada powiatu podjęła tzw. uchwały około budżetowe. Kolejna uchwała, jak jej nazwa wskazuje, dotyczy przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach ich dochodów i wydatków na 2015 rok. Natomiast plany wydatków i dochodów stanowią załącznik do projektu uchwały.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania przeniesień w planach wydatków budżetowych na 2015 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 3/10/2015 z dnia 15 stycznia 2015 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad 8 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że projekt uchwały w sprawie planów finansowych zadań na 2015 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego również wynika z obowiązku ustawowego, gdzie ustawa o finansach publicznych wymaga, aby w ciągu 21 dni od uchwalenia budżetu na dany rok rada powiatu podjęła tzw. uchwały około budżetowe. Kolejna uchwała, jak jej nazwa wskazuje, dotyczy przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dotacji Wojewody na 2015 rok na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie planów finansowych zadań na 2015 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 3/11/2015 z dnia 15 stycznia 2015 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad 9 W sprawach różnych Starosta poprosiła o zabranie głosu Sekretarza Powiatu.

1) Wiesław Jemielity zapoznał zebranych z wnioskiem o utworzenie parkingu dla niepełnosprawnych przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży – od ulicy Kierzkowej (kopia wniosku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu). Wyjaśniając poinformował, że z ww. wnioskiem zwrócił się niepełnosprawny ze wsi Mątwica, natomiast problem w tym przypadku dotyczy własności terenu, na którym znajduje się parking, bowiem częściowo właścicielem tego terenu jest Miasto Łomża. W związku z tym będzie potrzebne zawarcie porozumienia z tym samorządem.

Starosta – poinformowała, że samorząd miejski z pewnością nie będzie stwarzał trudności, w związku z czym należy przygotować projekt porozumienia w niniejszej sprawie.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali ww. wniosek.

Ad 9 W sprawach różnych Starosta poprosiła Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

2) Janusz Świderski poinformował, że złożył wniosek o zmianę Regulaminu Organizacyjnego ZDP w Łomży w związku z potrzebą utworzenia stanowiska ds. współpracy z samorządami (kopia wniosku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu). Wyjaśniając poinformował, że utworzenia takiego stanowiska jest konieczne i w pełni uzasadnione, ponieważ aktualnie zakres tych zadań obecnie jest realizowany doraźnie, natomiast sprawy te, ze względu na ich szczególną wagę, powinny być realizowane przez kompetentnego pracownika – na wyodrębnionym stanowisku.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali ww. wniosek.

Ad 9 3) W sprawach różnych Irena Przybylak – członek zarządu poinformowała, że wskazane jest uregulowanie sprawy własności działek na odcinku drogi przy Parafii w Drozdowie. Proboszcz parafii zwracał się o uregulowanie tej sprawy wcześniej, jednak nadal ona nie została wyprostowana, jeżeli chodzi o sprawy własności działek, na których położona jest droga powiatowa.

Starosta – poinformowała, że ww. sprawa zostanie skierowana do Naczelnika Wydziału GN – pana Kozikowskiego Stanisława i następnie zostanie wyjaśniona na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad 9 4) W sprawach różnych Antoni Włodkowski – członek zarządu poinformował, że jest pilna potrzeba uzupełnienia ubytków na drodze powiatowej od Piątnicy – w kierunku wsi Nagórki.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – Janusz Świderski poinformował, że materiał do łatania ubytków jest przygotowany i niezwłocznie na wskazanym terenie zostaną przeprowadzone prace remontowe.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 3-cie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: czwartek, 29 sty 2015 14:07
Data opublikowania: czwartek, 29 sty 2015 14:08
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 997 razy