BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 4/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 19 stycznia 2015 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 11.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.15.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Elżbieta Parzych - Starosta.
2. Lech Marek Szabłowski - Wicestarosta.
3. Tomasz Chojnowski - członek Zarządu.
4. Irena Przybylak - członek Zarządu.
5. Antoni Włodkowski - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad 1 Starosta – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że zwołała w trybie pilnym posiedzenie, ponieważ zaszła potrzeba niezwłocznego poparcia wniosku pana Mieczysława Bagińskiego dotyczącego inwentaryzacji odnowień i przebudowy dróg wojewódzkich, który zamierza skierować do Komisji Finansów Sejmiku Województwa Podlaskiego. Posiedzenia tej Komisji ma odbyć się za kilka dni i stąd wystąpił pośpiech podczas zwołania posiedzenia Zarządu.
Z kolei poinformowała, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zajęcie stanowiska w sprawie pisma pana Mieczysława Bagińskiego dotyczącego inwentaryzacji odnowień i przebudowy dróg wojewódzkich.
3. Sprawy różne.

Następnie Starosta poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.
Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego porządek obrad został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosiła przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad 2 Starosta zapoznała zebranych z pismem pana Mieczysława Bagińskiego dotyczącego inwentaryzacji odnowień i przebudowy dróg wojewódzkich, po czym poprosiła zebranych o wypowiadanie się w przedmiotowej sprawie.

Wicestarosta – zwrócił uwagę, że droga nr 645 na odcinku Nowogród – Łomża oraz droga nr 677 na odcinku Łomża – Śniadowo – do granicy województwa, są to odcinki o największym natężeniu jeżeli chodzi o nasz powiat i te odcinki także należy umieścić w poparciu wniosku Pana Mieczysława Bagińskiego.

Starosta – dodam, że w Sejmiku Województwa aktualnie trwają konsultacje i prace w celu przygotowania dokumentów technicznych niezbędnych do przebudowy i remontów przedmiotowych dróg.

Zgromadzani nie wnieśli innych dalszych uwag lub pytań.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu, członkowie Zarządu 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli stanowisko o następującej treści: „W nawiązaniu do propozycji Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego Pana Mieczysława Bagińskiego w sprawie remontu bądź przebudowy dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Łomżyńskiego, Zarząd Powiatu Łomżyńskiego po jej przeanalizowaniu w pełni popiera jej zasadność. Ponadto wnosi o pilną potrzebę uwzględnienia przebudowy n/w odcinków dróg: droga nr 645 na odcinku Nowogród – Łomża, droga nr 677 na odcinku Łomża – Śniadowo – do granicy województwa, droga nr 679 na odcinku Łomża – Gać – Mężenin do drogi krajowej nr 8. Znaczenie modernizacji tych dróg wynika nie tylko z ich stanu technicznego, ale przede wszystkim z punktu widzenia gospodarczego dla rozwijającej się produkcji towarowej przyległych obszarów wiejskich. Dlatego też, stan techniczny sieci drogowej dróg wojewódzkich ma istotny wpływ na widocznie postępujący rozwój gospodarczy i komunikacyjny Powiatu Łomżyńskiego. Wobec powyższego uwzględnienie naszych wskazań ma bardzo istotne znaczenie transportowe i gospodarcze dla powiatu łomżyńskiego i powiatów ościennych”.

Ad 3 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych tematów.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 3-cie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: czwartek, 29 sty 2015 14:08
Data opublikowania: czwartek, 29 sty 2015 14:09
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 963 razy