BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 5/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 stycznia 2015 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 12.00, natomiast zakończenie o godzinie 13.45.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Elżbieta Parzych - Starosta.
2. Lech Marek Szabłowski - Wicestarosta.
3. Tomasz Chojnowski - członek Zarządu.
4. Irena Przybylak - członek Zarządu.
5. Antoni Włodkowski - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad 1 Starosta – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołów z 3 i 4-ego posiedzenia Zarządu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.
4. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży dotycząca przeglądu dokumentacji technicznej z lat 2013-2014, planowanej do przebudowy sieci drogowej.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie najmu nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Łomżyńskiego oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
7. Informacja dotycząca średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2014 rok.
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie porozumienia na realizację zadań powiatowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łomży.
9. Informacja dotycząca sprawozdania z realizacji zadań z zakresu ochrony zabytków i podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania za lata 2012-2014 r. z realizacji „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012 – 2015”.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.
11. Sprawy różne:
1) rozpatrzenie wniosków Burmistrza Jedwabnego:
• w sprawie zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Jedwabne,
• w sprawie sfinansowania remontu 1 km drogi powiatowej Orlikowo-Olszewo Góra,
2) rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Przytuły w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na roboty w pasie drogi powiatowej,
3) przyjęcie porozumienia z Gminą Przytuły w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Przytuły.Następnie Starosta poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.
Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Z kolei Starosta ogłosiła przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad 2 Starosta zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 3-go lub 4-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 3-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
W kolejnym głosowaniu protokół z 4-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad 3 Starosta o zabranie głosu poprosiła Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Janusz Świderski poinformował, że na poprzednim posiedzeniu Zarząd Powiatu przyjął wniosek w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży wobec czego aktualnie w tej sprawie został przygotowany projekt uchwały.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 5/12/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad 4 Starosta o zabranie głosu poprosiła Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Janusz Świderski poinformował, że Zarząd Powiatu na poprzednim posiedzeniu zobligował Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży do sporządzenia raportu nt. posiadanej dokumentacji technicznej z lat 2013-2014, która została wykonana w związku z planowaną przebudową sieci drogowej. Mając na uwadze powyższe poprosił swojego zastępcę o szczegółowe przedstawienie niniejszego tematu.


Barbara Chojnowska – na wstępie stwierdziła, że przy inwestycjach wykonywanych na podstawie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowych dochodzą koszty odszkodowania za zajęcie nieruchomości przeznaczonych na poszerzenie pasa drogowego, natomiast przygotowane dokumentacje techniczne na przestrzeni ostatnich lat przedstawiają się wg następującego schematu:
Lp. Nazwa dokumentacji Data opracowania
(rok) Koszt dokumentacji
(w zł) Etap przygotowania inwestycji Uwagi
1. Przebudowa przepustu pod dr. pow. Nr 1947B Szczepankowo – Jarnuty – dr. Nr 61 w m. Jarnuty, gm. Łomża 2013 800,00 Na etapie pozyskania decyzji – pozwolenie na budowę Postępowanie wstrzymane do czasu rozstrzygnięcia postępowania (przed sądem) rozgraniczającego z Gminą Łomża
2. Przebudowa dr. pow. Nr 1966B Wizna – Sambory – Sieburczyn – Rutkowskie – Burzyn – Pluty, dł. odc. ok. 2,22km, gm. Jedwabne 2013 17.799,99
Zgłoszenie robót 2013 Schetynówka 2014r. – 2015r.
3 Budowa kładki dla pieszych w ciągu dr. pow. Nr 1934B w m. Drozdowo, gm. Piątnica. 2013 5.000,00 Pozwolenie na budowę – 2013r. Wykonano - budowa kładki – 2013r.
4. Remont dr. pow. Nr 1952B Śniadowo – Truszki – Jakać Borki (odc. II) w m. Szabły Młode – Etap I – dł. odc. 2,164km (zgodne z protokołem klęskowym) i Etap II – dł. odc. 0,636km 2013 8.000,00 Zgłoszenie robót – 2013r. Klęska żywiołowa
Wykonano 2013r.
5. Przebudowa i rozbudowa dr. pow. Nr 1950B Zagroby – Żebry na odc. ok. 1,60 km – Aktualizacja. 2013 9.000,00 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, Decyzja pozwolenie wodno-prawne,
Podział działek,
Decyzja ZRID Aktualizacja w 2013 roku.
Wykonano 2014r.
6. Przebudowa i rozbudowa dr. pow. Nr 1915B i 1914B – Budy Mikołajka na dł. odc. 1,33km wraz z podziałem nieruchomości prywatnych do celów drogowych, gm. Piątnica. 2014 8.900,00 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, Decyzja pozwolenie wodno-prawne,
Podział działek,
Decyzja ZRID 2014r. Wykonano 2014r.
7. Budowa parkingu przy ul. Łomżyńskiej
w Nowogrodzie w ciągu dr. pow. 2609B wraz z przebudową chodnika, gm. Nowogród 2014 7.500,00 Zgłoszenie robót 2014 Przygotowane do realizacji.
8. Przebudowa przepustu w ciągu dr. pow.
Nr 1952B w m. Truszki, gm. Śniadowo 2014 12.500,00 Decyzja o ustalenie celu publicznego, na etapie pozyskiwania decyzji wodnoprawnej. Brak pozwolenia na budowę.
9. Odwodnienie dr. pow. Nr 1934B w m. Niewodowo, gm. Piątnica 2014 5.000,00 Postanowienie o uwarunkowaniach środowiskowych, na etapie pozyskiwania decyzji wodnoprawnej. Brak pozwolenia na budowę.
10. Przebudowa i rozbudowa dr. pow. Nr 1922 B Jedwabne – Bronaki – Pietrasze – dr. pow. 668 o dł. ok. 2,90km 2014 39.975,00
Analiza dokumentacji pod względem wystąpienia o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Brak decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.
Brak decyzji - pozwolenie wodnoprawne.
Brak podziału działek (wiąże się z zabezpieczeniem środków finansowych)
Brak decyzji ZRID.
11. Przebudowa i rozbudowa dr. pow. Nr 1923B Kotowo Plac – Kotowo Stare – Choszczewo do dr. pow. Nr 1962B na odc. Kotowo Plac – Kotowo Stare o dł. 1,76 km 2014 19.500,00 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Brak decyzji pozwolenie wodnoprawne.
Brak podziału działek (wiąże się z zabezpieczeniem finansowym).
Brak decyzji ZRID.
12. Przebudowa i rozbudowa dr. pow. Nr 1889B Turośl – Cieciory – Poredy – Dobrylas – Dębniki w m. Poredy, gm. Zbójna wraz z kosztami podziału nieruchomości prywatnych związanych z w/w inwestycją 2014 19.999,80
Na etapie pozyskiwania decyzji – pozwolenie wodnoprawne.
Podział działek – dokonano. Brak decyzji ZRID
13. Aktualizacja dokumentacji technicznej oraz pokrycie podziału działek na dr. pow. Nr 1937B Stara Łomża n/rz – Siemień – Rybno – Pniewo w związku z planowaną inwestycją na w/w drodze, gm. Łomża 2014 243.862,00
Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych. Podział działek – dokonano. Brak pozwolenia wodnoprawnego.
Brak decyzji ZRID.
Dokumentacja w trakcie opracowania.
14. Budowa i przebudowa dr. pow. Nr 1909B Nowogród – Sulimy – Chmielewo – Grądy – Sławiec – Grzymały Nowogrodzkie, gm. Nowogród – zjazdy. 2014 4.000,00
Decyzja o warunkach zabudowy. Na etapie pozyskania decyzji wodnoprawnej. Brak pozwolenia na budowę.
15. Budowa przepustu w ciągu dr. pow. Nr 1925B Makowskie – Burzyn, gm. Jedwabne 2014 9.000,00
Na etapie pozyskania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego. Brak pozwolenia wodno-prawnego.
Brak pozwolenia na budowę.
16. Remont dr. pow. Nr 1952B Stare Szabły – Jakać Borki w km 7+135,00 – 8+125,00 (odc. III)” 2014 13.000,00 Zgłoszenie robót 2014r. Klęska żywiołowa.
Wykonano 2014r.
17. Remont dr. pow. Nr 1962B Wizna – Srebrowo – Mrówki – Nieławice – Kokoszki – Guty – Kownaty na odc. Srebrowo – Mrówki o dł. ok. 1000m. Realizacja w/w zadania na dł. odc. 0,75km. 2014 10.000,00 Zgłoszenie robót 2014r. Wykonano odc. dł. 0,75km – 2014r.
18. Remont dr. pow. Nr 1965B Kramkowo (droga przez wieś) na odc. o dł. ok. 0,60km 2014 9.000,00 Zgłoszenie robót 2014r. Wykonano 2014r.
19. Remont dr. pow. Nr 1964B na odc. Janczewo – Bronowo – Bożejewo o dł. ok. 800mb.
Realizacja w/w zadania na dł. odc. 0,35km 2014 11.600,00 Zgłoszenie robót 2014r. Wykonano odc. dł. 0,35km – 2014r.
20. Przebudowa i rozbudowa dr. pow. Nr 1931B Stryjaki – Karwowo – Wszebory na dł. odc. ok. 2287,03m. 2014 27.982,50 Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych. Brak decyzji pozwolenie wodnoprawne.
Brak podziału działek (wiąże się z zabezpieczeniem finansowym).
Brak decyzji ZRID.
21. Przebudowa i rozbudowa dr. pow. nr 1909B w m. Jankowo Młodzianowo na dł. ok. 1450m. 31.000,00 Umowa w realizacji

Starosta – z czyjej inicjatywy była przygotowana dokumentacja dotycząca budowy parkingu przy ul. Łomżyńskiej w Nowogrodzie w ciągu dr. pow. 2609B wraz z przebudową chodnika, gm. Nowogród?

Wicestarosta – Burmistrz był inicjatorem, jednak w tej sprawie nie zawieraliśmy żadnego porozumienia.

Antoni Włodkowski – problem z kwestią odwodnienia dr. pow. Nr 1934B w m. Niewodowo, gm. Piątnica trwa już od około 12 lat.

Janusz Świderski – aktualizacja dokumentacji technicznej na dr. pow. Nr 1937B Stara Łomża n/rz – Siemień – Rybno – Pniewo w związku z planowaną inwestycją na w/w drodze, gm. Łomża będzie wiązać się z pokryciem kosztów podziału działek. Ma to stanowić niejako udział własny w inwestycji.

Wicestarosta – pierwsze słyszę o tym, że do przebudowy ścieżek rowerowych będzie konieczny udział własny. Nie wiem na jakiej podstawie Urząd Marszałkowski oczekuje takiego udziału.

Barbara Chojnowska – może mają na myśli udział własny jako pokrycie kosztów niekwalifikowalnych, tj. koszty podziału działek.

Janusz Świderski – my takie oświadczenie złożyliśmy, że żadnego udziału własnego nie będziemy pokrywać oraz że na żadne wykupy nas nie stać. Takiej wersji – takiej oceny będziemy się trzymać.

Wicestarosta – w mojej ocenie koszty podziału działek powinny być kwalifikowalne. Tę sprawę należy wyjaśnić.

Janusz Świderski – budowa przepustu w ciągu dr. pow. Nr 1925B Makowskie – Burzyn, gm. Jedwabne wiąże się z koniecznością pilnego działania, tak ścianka poprzeczna odeszła od pionu i aktualnie opiera się o drzewo. Zagrożenie jest bardzo duże.

Starosta – czy na tym odcinku drogi są dwa przepusty?

Barbara Chojnowska – jeden.

Starosta – jakie są kosztorysy remontów tych przepustów?

Barbara Chojnowska – wahają się od 450.000,00 zł do około 250.000,00 zł. Te wartości zależą od wielkości przepustów.

Wicestarosta – te ceny są zbyt wygórowane, wydają się nieprawdopodobne.

Irena Przybylak – także uważam, że te ceny są zdecydowanie zawyżone.

Starosta – z czego wynika zmniejszenie zakresu remontu dr. pow. Nr 1962B Wizna – Srebrowo – Mrówki – Nieławice – Kokoszki – Guty – Kownaty na odc. Srebrowo – Mrówki? Miał być wykonany odcinek o dł. ok. 1000 m, natomiast realizacja jest tylko na dł. odc. 0,75 km.

Barbara Chojnowska – wynika to z tego, że kwota zaplanowana na te zadanie wystarczyła na pokrycie mniejszego zakresu prac niż był pierwotnie planowany.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do informacji Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży dotyczącej przeglądu dokumentacji technicznej z lat 2013-2014, planowanej do przebudowy sieci drogowej (pełna treść ww. informacji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad 5 Starosta poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przewiduje oddelegowanie dwóch radnych do tej Komisji na kadencję w latach 2014 – 2017. Mając na względzie powyższe zaproponowała, aby na sesji Rady radni wybrali spośród siebie dwóch kandydatów.

Członkowie Zarządu zaakceptowali ww. propozycję.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do ww. informacji.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Ad 6 Starosta o zabranie głosu poprosiła Sekretarza Powiatu.

Wiesław Jemielity zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie najmu nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Łomżyńskiego oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. Objaśniając stwierdził, że najem na okres 10 lat dotyczy Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy, nieruchomości będącej częścią składową budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, na parterze o całkowitej powierzchni 518,24 m2, w tym budynek B – powierzchnia 503,05 m2, budynek C – powierzchnia 15,19 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej. Pierwszy okres 10 lat kończy się w roku bieżącym, natomiast dotychczasowa stawka za czynsz była znacznie obniżona, gdzie warunkiem było zainwestowanie kwoty około 500.000,00 zł w remonty tych pomieszczeń. Aktualnie proponowany jest kolejny okres 10 lat najmu pomieszczeń, do czego potrzebna jest decyzja Rady Powiatu i stąd przygotowaliśmy stosowny projekt uchwały. Rada Powiatu musi podejmować uchwałę w sprawie najmu m.in. w sytuacjach kiedy okres najmu przekracza 3 lata. W chwili obecnej proponujemy stawkę czynszu za ww. pomieszczenia określone w dołączonym projekcie umowy, za kwotę 4.500,00 zł brutto. Koszty to 2.600,00 zł, czyli czynsz będzie wynosił 1.900,00 zł. Ponadto wprowadziliśmy stawki ryczałtowe, aby nie dopuścić do podwójnego odprowadzania podatku VAT.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do ww. informacji.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie najmu nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Łomżyńskiego oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

Ad 7 Elżbieta Gosk – gł. specjalista w Wydziale PRS – informacja dotycząca średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2014 rok jest obowiązkiem organu prowadzącego, który musi takie dane przeanalizować do dnia 20-go stycznia danego roku kalendarzowego. Po analizie należy stwierdzić, że wynagrodzenie nauczycieli dyplomowanych i mianowanych w Poradni Psychologicznej nr 1 w Łomży przekroczyło średnie wynagrodzenie. Natomiast jedyną osobą, która uzyskała w ubiegłym roku wyższy stopień awansu zawodowego uzyskała niższe wynagrodzenie od średniego i wobec tego zaszła potrzeba wyrównania jej wynagrodzenia do średniej krajowej o kwotę około 640,00 zł.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do ww. informacji.

Ad 8 Elżbieta Gosk – gł. specjalista w Wydziale PRS – art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach obliguje samorząd powiatowy do prowadzenia co najmniej jednej biblioteki powiatowej. Samorząd Powiatu Łomżyńskiego powierza to zadanie od roku 2000 – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży na podstawie corocznie zawieranego porozumienia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z Prezydentem Miasta Łomża. W br. Prezydent Miasta Łomży zaakceptował projekt porozumienia w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży. Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego na rok 2015 nie zmienia treści porozumienia zawieranego z Prezydentem Miasta Łomży w roku 2014. Na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej Powiat Łomżyński przeznaczył kwotę 46 tys. złotych.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do ww. informacji.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie porozumienia na realizację zadań powiatowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łomży.

Ad 9 Elżbieta Gosk – gł. specjalista w Wydziale PRS – poinformowała, że zgodnie z art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446), istnieje konieczność przedstawienia, co 2 lata, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012--2015”. Niniejsze Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012- 2015” przedstawia realizację zadań przez Powiat Łomżyński za lata 2012-2014.
Reasumując zapoznała zebranych z najistotniejszymi elementami ww. sprawozdania, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały Zarządu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie sprawozdania za lata 2012-2014 r. z realizacji „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012 – 2015” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 5/13/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad 10 1) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że pierwszy projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok dotyczy wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków budżetu kwoty 2.200,00 zł na rzecz realizacji projektu pn. „Nowe otwarcie – Centrum Integracji Społecznej w Łomży” (z EFS).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 5/14/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad 10 2) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że drugi projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok dotyczy wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków budżetu kwoty 26.270,00 zł na rzecz realizacji projektu pn. „Poprawa dostępu do zatrudnienia …” (z EFS). Projekt realizowany jest przez PUP w Łomży.
Na te zadanie konieczne jest także przesunięcie środków między działami PUP – kwoty 5.056,00 zł, a to również należy do kompetencji Zarządu Powiatu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 5/15/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad 10 3) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że trzeci projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok dotyczy spraw porządkowych, które regulowane są przez Zarząd każdego miesiąca, a obejmują one zmiany dokonywane przez kierowników jednostek organizacyjnych w ramach udzielonych przez Radę Powiatu uprawnień. Nie mogą one dotyczyć wydatków majątkowych oraz wydatków na osobowy fundusz płac pracowniczych.

Starosta – tutaj także zostały prowadzone zmiany wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej – w zakresie klasyfikacji wydatków na telefonię komórkową i stacjonarną.

Barbara Gorzęba – tak. Ministerstwo Finansów ponownie połączyło te wydatki – w jednej klasyfikacji budżetowej.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 5/16/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad 11 1) W sprawach różnych Starosta poprosiła Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o przedstawienie wniosków Burmistrza Jedwabnego: w sprawie zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Jedwabne oraz w sprawie sfinansowania remontu 1 km drogi powiatowej Orlikowo-Olszewo Góra.

Janusz Świderski poinformował, że wniosek Burmistrza Jedwabnego w sprawie zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Jedwabne odnosi się do przekazania pewnych odcinków dróg powiatowych, aby ewentualnie szybciej reagować na opady śniegu, szczególnie na odcinkach, z którymi Zarząd Dróg ma problemy, m.in. ze względu ich położenie. ZDP wyraził wstępną zgodę, ale pod warunkiem przekazania utrzymania nieodpłatnego, ponieważ w budżecie ZDP nie ma zaplanowanych środków na taki cel. Burmistrz na to się zgodził, ale następnie złożył wniosek o współfinansowanie remontu 1 km drogi powiatowej Orlikowo-Olszewo Góra. Natomiast my uważamy, że poza tym jest inny odcinek na terenie tej gminy, wymagający szczególnie pilnego remontu (kopie ww. wniosków stanowią załączniki nr 9 nr 10 do niniejszego protokołu).

Starosta – należy zaznaczyć, że w tym roku jest planowany remont drogi na terenie gminy Jedwabne z tzw. schetynówki i to będzie generować największe środki na nasze inwestycje drogowe. Wobec tego w bieżącym roku nie mamy możliwości finansowych na pokrycie kosztów remontu 1 km drogi powiatowej Orlikowo-Olszewo Góra. Natomiast jeżeli Burmistrz chce przejąć zimowe utrzymanie dróg to tylko w sytuacji nieodpłatnego przekazania tego zadania.
Ponadto uważam, że w sprawie powierzchniowego utrwalenia dróg powiatowych ustosunkujemy się po przeprowadzeniu wiosennego przeglądu stanu dróg, kiedy to będziemy mogli obiektywnie ocenić najpilniejsze potrzeby w tym zakresie.

Wicestarosta – jeżeli mamy zgodzić się na przekazanie zimowego utrzymania dróg Burmistrzowi to powinien być przygotowany projekt porozumienia w tej sprawie, ponieważ w innym przypadku na pewno powstanie wiele niejasności lub rozbieżności.

Starosta – w związku z powyższym proszę przygotować na kolejne posiedzenie projekt porozumienia w sprawie zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Jedwabne oraz dokładny koszt remontu 1 km drogi powiatowej Orlikowo – Olszewo Góra – łącznie z naszym udziałem (sprzętu i pracowników ZDP).

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali propozycję Starosty – w zakresie wstrzymania się z zawieraniem porozumień z samorządami gminnymi w zakresie inwestycji drogowych, do czasu przeprowadzenia wiosennego przeglądu stanu dróg powiatowych.

W kolejnym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, odrzucili wniosek Burmistrza Jedwabnego w sprawie sfinansowania remontu 1 km drogi powiatowej Orlikowo-Olszewo Góra.

Ad 11 2) W sprawach różnych Starosta poprosiła Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o przedstawienie wniosku Wójta Gminy Przytuły w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na roboty w pasie drogi powiatowej.

Janusz Świderski poinformował, że ww. wniosek dotyczy pokrycia kosztów remontu skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową – w części drogi powiatowej, natomiast on poniesie pozostałe koszty remontu, jednak w naszym budżecie nie ma zaplanowanych tych środków (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Tomasz Chojnowski – czy Wójt wcześniej uprzedzał, że zwróci się z takim wnioskiem?

Janusz Świderski – tak, jednak informowaliśmy go o tym, że szanse na pozytywne ustosunkowanie się do tego wniosku i przeznaczenie środków z budżetu powiatu na wskazany cel będzie bardzo trudne, ponieważ nie mamy wolnych środków, które można byłoby wygospodarować.

Wicestarosta – wg obowiązującego prawa to podmiot wywołujący temat – inwestor jest zobowiązany do pokrycia kosztów remontu ze skrzyżowaniami dróg, przez które przebiega inwestycja.

Janusz Świderski – tak, i my o tym Wójta informowaliśmy, jednak on podpierał się argumentując swój wniosek wcześniejszymi inwestycjami na drodze powiatowej – przez m. Wagi.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, odrzucili wniosek Wójta Gminy Przytuły w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na roboty w pasie drogi powiatowej.

Ad 11 3) Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży przedstawił projekt porozumienia z Gminą Przytuły w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Przytuły. Reasumując podkreślił, ze z tzw. środków klęskowych najprawdopodobniej zostaną pozyskane środki i w związku z tym realizacja inwestycji zapisanej w projekcie porozumienia będzie możliwa do wykonania (kopia ww. porozumienia stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt porozumienia z Gminą Przytuły w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Przytuły.


Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 5-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.


Data powstania: środa, 11 lut 2015 13:48
Data opublikowania: środa, 11 lut 2015 13:49
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1295 razy