BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 9/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 19 marca 2015 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 13.00, natomiast zakończenie o godzinie 14.45.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Elżbieta Parzych - Starosta.
2. Lech Marek Szabłowski - Wicestarosta.
3. Tomasz Chojnowski - członek Zarządu.
4. Irena Przybylak - członek Zarządu.
5. Antoni Włodkowski - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad 1 Starosta – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 8-ego posiedzenia Zarządu.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2015 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Muzeum Przyrody w Drozdowie za 2014 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Muzeum Przyrody w Drozdowie.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za 2014 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.
6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o przyznanie kwoty 35.000 zł na zakup przyczepy.
7. Rozpatrzenie prośby mieszkanki wsi Bronaki Pietrasze o zabezpieczenie środków finansowych na kontynuację przebudowy drogi powiatowej Jedwabne-Bronaki Pietrasze.
8. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Przytuły w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na przebudowę skrzyżowania i przepustu na drodze powiatowej nr 1836 B.
9. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców sześciu wsi Gminy Śniadowo o przebudowę drogi powiatowej w m. Stara Stacja Śniadowo.
10. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Piątnica w sprawie budowy nawierzchni asfaltowej na drodze we wsi Kobylin.
11. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Wójta Gminy Piątnica o przekazanie lokalu w Marianowie i umorzenie zaległości.
12. Sprawy różne:
1) przyjęcie porozumień z Gminą Łomża (dwóch),
2) rozpatrzenie wniosku mieszkańców miejscowości Olszewo – Góra i Orlikowo na wykonanie dokumentacji na remont drogi powiatowej nr 1919 B, Olszewo-Góra i Orlikowo,
3) rozpatrzenie wniosku Naczelnika Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych o rozstrzygnięcie w kwestii wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem środków w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Edukacja literacko-teatralna dzieci i młodzieży 2014 rok”,
4) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Łomżyńskiego (…),
5) podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości Powiatu Łomżyńskiego

Następnie Starosta poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.
Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy został przyjęty 5-ma głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Z kolei Starosta ogłosiła przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad 2 Starosta zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 8-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 8-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma, głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad 3 Edward Jarota – Dyrektor PCPR w Łomży – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2015 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynika z przyznania środków przez ten Fundusz wg algorytmu. Niestety wielkość tych środków jest jeszcze mniejsza niż w roku ubiegłym, zostały one pomniejszone o 10.000,00 zł. Poza tym wnioski złożone o przekazanie pomocy dla potrzebujących opiewają na ponad 400.000,00 zł, czyli około dwa razy więcej niż mamy do dyspozycji. W związku z tym będzie konieczne opracowanie nowych restrykcyjnych kryteriów w zakresie przyznawanej i udzielanej pomocy.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2015 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ad 4 Urszula Gajcy – księgowa Muzeum Przyrody w Drozdowie zapoznała zebranych ze sprawozdaniem finansowym Muzeum za 2014 rok (ww. sprawozdanie stanowi załącznik do uchwały Zarządu Powiatu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Muzeum Przyrody w Drozdowie (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 9/24/2015 z dnia 19 marca 2015 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).
Ad 5 Jadwiga Sawicka – księgowa Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży zapoznała zebranych ze sprawozdaniem finansowym ROK za 2014 rok (ww. sprawozdanie stanowi załącznik do uchwały Zarządu Powiatu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 9/25/2015 z dnia 19 marca 2015 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad 6 Starosta zapoznała zebranych z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o przyznanie kwoty 35.000 zł na zakup przyczepy (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). Reasumując podkreśliła, że osobiście ustaliła, iż dotychczas wykorzystywana przyczepa jest w fatalnym stanie technicznym i jej dalsza eksploatacja jest niemożliwa.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że przeznaczenie środków na ww. cel jest możliwe z rezerwy inwestycyjnej, jednak w takim przypadku konieczne będzie uzyskanie akceptacji Komisji Budżetu, ponieważ tak to reguluje ustawa o finansach publicznych.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o przyznanie kwoty 35.000 zł na zakup przyczepy.

Ad 7 Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora ZDP w Łomży zapoznała zebranych z prośbą mieszkanki wsi Bronaki Pietrasze o zabezpieczenie środków finansowych na kontynuację przebudowy drogi powiatowej Jedwabne-Bronaki Pietrasze (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). Objaśniając podkreśliła, że w celu uzyskania decyzji na realizację inwestycji potrzebne jest wykonanie podziału 66 działek, co szacunkowo będzie kosztować 55.000,00 zł, natomiast decyzji środowiskowa już jest w trakcie wydawania. Kosztorys inwestycyjny opiewa na 3,3 mln zł.

Wicestarosta – inwestycja ta jest wynikiem zamierzeń inwestycyjnych poprzedniego Burmistrza, natomiast obecny Burmistrz raczej nie jest zainteresowany tą inwestycja. Moim zdaniem powinniśmy w pierwszej kolejności uzyskać deklarację Gminy, czy jest dalej zainteresowaną tą inwestycją.

Barbara Chojnowska – około 2 tygodnie temu wystąpiliśmy w tej sprawie do Burmistrza, jednak jeszcze odpowiedzi nie otrzymaliśmy.

Starosta – wobec tego na wniosek należy odpowiedzieć, że dalsze działania w niniejszej sprawie będą kontynuowane, jeżeli samorząd gminy Jedwabne wyrazi zainteresowanie współfinansowaniem tej inwestycji

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali propozycję Starosty.

Ad 8 Starosta zapoznała zebranych z wnioskiem Wójta Gminy Przytuły w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na przebudowę skrzyżowania i przepustu na drodze powiatowej nr 1836 B. Objaśniając przypomniała, że spawa ta była już analizowana na jednym z poprzednich posiedzeń Zarządu, jednak Wójt ponownie wystąpił o rozpatrzenie tego wniosku. Aktualnie kwota niezbędna do realizacji ww. zadania zmniejszyła, ponieważ został rozstrzygnięty przetarg. Kwota spadła z 50.000,00 zł do 30.360,00 zł. Wójt proponuje sfinansowanie tego przedsięwzięcia przez nasz Powiatu w całości (kopia wniosku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Tomasz Chojnowski – jeżeli Wójt nie posiada środków na te zadania, to tym bardziej może mieć problem z pokryciem udziału własnego w całości inwestycji.

Wicestarosta – udział własny w ogólnej inwestycji będzie wynosił zaledwie 20 %, pozostała część zostanie pokryta ze środków z rezerwy Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Starosta – osobiście jestem za pozytywnym ustosunkowaniem się do tego wniosku, ponieważ proporcje finasowania całości inwestycji są bardzo korzystne dla naszego Powiatu – 4:1 na korzyść Powiatu.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali wniosek Wójta Gminy Przytuły w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na przebudowę skrzyżowania i przepustu na drodze powiatowej nr 1836 B.

Ad 9 Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora ZDP w Łomży zapoznała zebranych z wnioskiem mieszkańców sześciu wsi Gminy Śniadowo o przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Stara Stacja Śniadowo (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). Z kolei objaśniając stwierdziła, że PKP chciało nam przekazać część działki nr 105/4, który jest drogą w fatalnym stanie technicznym. ZDP odpowiedział, że może przejąć ten odcinek drogi, o ile PKP wyremontuje tę drogę.

Wicestarosta – Zarząd Powiatu od pewnego czasu negocjuje przejęcie od PKP części tej drogi i w obecnym stanie nie może inwestować na terenie, który nie stanowi jego własności. Jeżeli zostaną wynegocjowane odpowiednie warunki to wówczas będzie możliwe przeprowadzenie inwestycji przez Powiat Łomżyński. Uważam, że taką odpowiedź należy przygotować do zainteresowanych.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali propozycję Wicestarosty.

Ad 10 Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora ZDP w Łomży zapoznała zebranych z wnioskiem Wójta Gminy Piątnica w sprawie budowy nawierzchni asfaltowej na drodze we wsi Kobylin (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). Z kolei objaśniając stwierdziła, że sprawa w tym przypadku jest trudna, bowiem na drodze w większości znajduje się nawierzchnia brukowa i droga w dużym stopniu nie przebiega w pasie drogowym. Bywają sytuację, że nawet część domu znajduje się w pasie drogowym. W pierwszym etapie powinna być wyregulowana granica w pasie drogowym. Będzie to wiązało się z wypłatą odszkodowań.

Antoni Włodkowski – zwrócił uwagę na to, że bywa tak, iż dom był wybudowany przed wojną, natomiast powojenne mapy stwierdzają, że znajduje się on w pasie drogowym. Niedokładności przy sporządzaniu map geodezyjnych przyczyniły się w dużym stopniu do takich sytuacji jak ta na drodze we wsi Kobylin.

Barbara Chojnowska – koszt tego zadania to kwota 31.000,00 zł.

Starosta – uważam, że wykonanie tej inwestycji jest możliwe jedynie po wyregulowaniu granicy w pasie drogowym, czyli regulacja stanu prawnego musi nastąpić w pierwszej kolejności.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali propozycję Starosty.

Ad 11 Starosta – zapoznała zebranych z wnioskiem Wójta Gminy Piątnica o przekazanie lokalu w Marianowie i umorzenie zaległości (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu). Reasumując podkreśliła, że mimo wysiłku radcy prawnego oraz pani Skarbnik Powiatu nie znaleziono możliwości umorzenia problemowych zaległości. Wobec powyższego zaproponowała odrzucenie wniosku Wójta Gmina Piątnica.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, i 2-ma „wstrzymującymi się”, głosów przeciwnych nie było, zaakceptowali propozycję Starosty (głosy „wstrzymujące się” oddali radna Irena Przybylak i radny Antoni Włodkowski, informacja ta została odnotowana na prośbę głosujących).

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie umorzenia należności, do których zobowiązana jest Gmina Piątnica wobec Skarbu Państwa z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 9/26/2015 z dnia 19 marca 2015 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad 12.1 a) (sprawy różne) Starosta – pierwsze porozumienie z Gminą Łomża dotyczy opracowania dokumentacji na most i aktualizacji dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej w Gminie Łomża – kwota 35.000,00 zł. Sprawa ta była już wstępnie wcześniej zaakceptowana.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt porozumienia dotyczący opracowania dokumentacji na most i aktualizacji dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej w Gminie Łomża (kopia ww. porozumienia stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Ad 12.1 b) (sprawy różne) Starosta – proponuję, aby kolejne porozumienie z Gminą Łomża ze względów formalnych zostało rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu (kopia ww. porozumienia stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali propozycję Starosty.

Ad 12.2 (sprawy różne) Starosta – zapoznała zebranych z wnioskiem mieszkańców miejscowości Olszewo – Góra i Orlikowo na wykonanie dokumentacji na remont drogi powiatowej nr 1919 B Olszewo-Góra i Orlikowo. Wójt zaproponował wykonanie dokumentacji przy partycypacji obu samorządów po 50 %, natomiast koszty odwodnienia zostaną pokryte przez Wójta. (ww. dokument stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora ZDP w Łomży – wg oceny ekspertów odwodnienie powinno być wykonane po obu stronach, co dodatkowo podniesie koszty wykonania inwestycji.

Starosta – uważam, że udzielenie odpowiedzi powinno po rozstrzygnięciu ogłoszonych przetargów, kiedy będziemy już znać wielkości ewentualnych oszczędności.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali propozycję Starosty.

Ad 12.3 (sprawy różne) Starosta – zapoznała zebranych z materiałami dotyczącymi rozstrzygnięcia problemu wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem środków w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Edukacja literacko-teatralna dzieci i młodzieży 2014 rok. Z kolei o zabranie głosu poprosiła Naczelnika Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych (ww. dokument stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).

Edyta Zawojska – w dniu 17 lutego 2014 roku została podpisana umowa Nr 5 pomiędzy Powiatem Łomżyńskim, a Stowarzyszeniem Kultury i Oświaty „LOGOS” na realizację zadania pn.: „Edukacja literacko-teatralna dzieci i młodzieży 2014 rok”. Na realizację w/w zadania publicznego Powiat Łomżyński przekazał dotację w kwocie 1800 zł. Zgodnie z ofertą i aktualizacją kosztorysu realizacji zadania oraz harmonogramem kwota ta miała być przeznaczona na: pokrycie kosztów transportu PKS z Łomży do Lublina uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. J. Czechowicza w Lublinie, w kwocie 950 zł; zakup nagród książkowych dla nagrodzonych i wyróżnionych w trzech konkursach, w kwocie 850 zł. Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem z realizacji powyższego zadania Pan Witold Długozima jako Prezes Stowarzyszenia Kultury i Oświaty „LOGOS” dokonał zakupu książek na nagrody na kwotę 197 zł, a pozostałą kwotę na zakup nagród przeznaczył w miesiącu lipcu na naprawę komputera, który stanowił narzędzie pracy przy organizowaniu konkursów, spotkań. O zmianie charakteru wydatkowanych środków i przeprowadzonej niezgodnie z przeznaczeniem usłudze nie powiadomił bezpośrednio po jej wykonaniu. W związku z powyższym przekazuję zgodnie z właściwością, do rozpatrzenia prośbę Pana Witolda Długozimy – Prezesa Stowarzyszenia Kultury i Oświaty „LOGOS” o rozstrzygnięcie w kwestii wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem kwoty 653 zł wraz z odsetkami w kwocie 171,55 zł, łącznie 824,55 zł, w ramach realizacji zadania publicznego pn.: „Edukacja literacko-teatralna dzieci i młodzieży 2014 rok”. Nadmieniam, iż Pan Witold Długozima od 35 lat z wielkim zaangażowaniem – społecznie – prowadzi edukację literacką i teatralną dzieci i młodzieży. Działa w obszarze kultury słowa, który winien być w sposób szczególny chroniony. Ukazuje młodzieży piękno języka ojczystego, zaraża pasją do poezji, literatury, a także kształtuje wrażliwość artystyczną i wspiera rozwój talentów. Promuje rodzimych twórców. Jest organizatorem trzech konkursów cyklicznych: Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Konkursu Recytatorskiego „Uśmiechnięte Strofki” dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych, Konkursu Recytatorskiego im. Simony Kossak „Cztery Pory Roku”, które wrosły już w przestrzeń kultury. Częścią jego zespołu przez 35 lat było ponad 800 młodych recytatorów, z tego zespół „wyrósł” również Piotr Domalewski – aktor i reżyser. Działalność „Logosu” i Pana Witolda Długozimy jest niezwykle cenna dla kultury Ziemi Łomżyńskiej, a także dla wielu młodych osób, którym pozwala na rozwój zainteresowań z dziedziny teatru, kultury słowa czy też poezji. Informuję, iż dotychczasowa współpraca Pana Witolda Długozimy z Powiatem Łomżyńskim układała się dobrze.

Z kolei Starosta, ze względu na złożoność powyższego problemu, zaproponowała podjęcie decyzji w niniejszej sprawie na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu, po dodatkowej analizie możliwości odstąpienia od zastosowania decyzji o zwrocie przyznanej dotacji na rzecz Stowarzyszenia Kultury i Oświaty „LOGOS”.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali propozycję Starosty.

Ad 12.4 (sprawy różne) Starosta – poinformowała, że podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Łomżyńskiego jest konieczne ze względu na potrzebę realizacji projektów ze środków pomocowych, które wdrażane są przez PUP w Łomży.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Łomżyńskiego (…) (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 9/27/2015 z dnia 19 marca 2015 roku stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).

Ad 12.5 (sprawy różne) Starosta – poinformowała, że podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości Powiatu Łomżyńskiego dotyczy sprawy wielokrotnie analizowanej na posiedzeniach Zarządu Powiatu – czyli nieruchomości położonej w m. Gać w Gminie Łomża. W pierwszym przetargu nikt się nie zgłosił i kolejny cykl przetargowy dalej trawa. Obniżenie ceny do 50 % wartości ceny wyjściowej ma umożliwić sprzedanie tej nieruchomości. Jest to aktualnie cena w wysokości 153.599,50 zł.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości Powiatu Łomżyńskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 9/28/2015 z dnia 19 marca 2015 roku stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie zgłosili innych tematów.


Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 9-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

Data powstania: poniedziałek, 30 mar 2015 13:29
Data opublikowania: poniedziałek, 30 mar 2015 13:30
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 825 razy