BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 10/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 marca 2015 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 10.40.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Elżbieta Parzych - Starosta.
2. Lech Marek Szabłowski - Wicestarosta.
3. Tomasz Chojnowski - członek Zarządu.
4. Antoni Włodkowski - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad 1 Starosta – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 9-ego posiedzenia Zarządu.
3. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży za rok 2014 oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej.
4. Rozpatrzenie wniosku Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami o zwiększenie limitu wydatków budżetowych w 2015 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za 2014 rok i podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za 2014 rok.
8. Przyjęcie porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi łomżyńskiemu przez Gminę Łomża.
9. Sprawy różne.

Następnie Starosta poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.
Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy został przyjęty 4-ma głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Z kolei Starosta ogłosiła przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad 2 Starosta zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 9-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 9-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma, głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad 3 Edward Jarota – Dyrektor PCPR w Łomży – sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży za rok 2014 dotyczy jedynie systemu pieczy zastępczej. Całościowe sprawozdanie będzie przedstawione w późniejszym terminie. Niemniej jest to bardzo ważny temat. W porównaniu do roku 2013 wzrosła liczba rodzin zastępczych oraz dzieci. Rodzin o 6 a dzieci o 12. Na przestrzeni ostatnich lat taka tendencja się utrzymuje. Rok 2014 był szczególnie trudny, ponieważ wystąpiły problemy z rodzinami zastępczymi – spokrewnionymi, potrzebna była współpraca z psychologami, bowiem te rodziny – dziadkowie nie radzili sobie z dziećmi. Niestety dziadkowie starzeją się i powstają bardzo poważne problemy.
Mamy koordynatora zatrudnionego, opiekuje się on ponad 20-ma rodzinami, ustawa mówi o 15 rodzinach, jednak mamy podpisane porozumieniem z jednostkami, które nas wspierają, np. centrum pieczy zastępczej.
Dziękuję za zabezpieczanie środków w budżecie powiatu, zdajemy sobie sprawę, że te koszty są wysokie. Np. w placówce w Zambrowie koszty przekraczają 3.500,00 zł za jednego wychowanka na 1 miesiąc. W Łomży jest nieco taniej, ale w Supraślu te koszty przekraczają 6.000,00 zł miesięcznie. W najbliższym czasie będziemy musieli zatrudnić psychoterapeutę oraz psychologa (pełna treść sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży za rok 2014 oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Antoni Włodkowski – czy inne gminy – prócz Zbójnej i Łomży, nie muszą zatrudnić asystenta rodziny?

Edward Jarota – od tego roku wszystkie gminy będą musiały zatrudnić tego asystenta. Jest to ważne zadanie, ponieważ ma charakter prewencyjny, aby zapobiegać powstawaniu patologii w rodzinie.

Antoni Włodkowski – z czego wynikają tak duże różnice w kosztach umieszczeń dzieci w placówkach. Często biologiczne rodziny mają niższe dochody niż koszt umieszczenia jednego wychowanka w rodzinie zastępczej.

Edward Jarota – takie ceny ustala organ prowadzący, stawkę umieszczenia jednego wychowanka w rodzinie zastępczej reguluje ustawa, natomiast np. w przypadku miasta Łomża w placówce opiekuńczo-wychowawczej ustala Prezydent. W naszym powiecie nie mamy takich placówek i stąd konieczność umieszczania dzieci w innych powiatach.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Starosta – proszę o dodatkowe przedstawienie informacji nt. utworzenia filii placówki PKPS w Łomży.

Edward Jarota – można uznać, że odnowiliśmy znaczący sukces w postaci utworzenia filii placówki PKPS w Łomży w Kownatach na potrzeby niepełnosprawnych intelektualnie, dla dorosłych mężczyzn i kobiet. Jest to filia na 20 miejsc na pobyt całodobowy. Stanowi to zadanie zlecone przez Powiat organizacji pozarządowej. W sumie PKPS prowadzi placówki już dla 50 osób. W dalszym ciągu w województwie podlaskim jest deficyt miejsc dla osób potrzebujących opieki.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży za rok 2014 oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej.

Ad 4 Starosta – zapoznała zebranych z wnioskiem Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami o zwiększenie limitu wydatków budżetowych w 2015 roku (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). Z kolei o zabranie głosu poprosiła Skarbnika Powiatu.

Barbara Gorzęba – poinformowała, że przeznaczenie środków na ww. cel jest możliwe z oszczędności z poprzedniego roku, które osiągnął Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Wykonanie tego zadania jest zasadne, bowiem plan dochodów został wykonany ponad zaplanowaną kwotę. Środki w ramach tego zwiększenia zostaną przeznaczone na dofinasowanie zakupu programu Turboewid oraz na koszty delegacji i szkoleń pracowniczych.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami o zwiększenie limitu wydatków budżetowych w 2015 roku.

Ad 5 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że przyjęcie przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wynika z art. 37 ustawy o finansach publicznych. W uchwale jest przedstawiony budżet w formie tabelarycznej i szczególnym uwzględnieniem źródeł uzyskanych dochodów. Szerszą informacja na ten temat zawiera przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za 2014 rok.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 10/29/2015 z dnia 30 marca 2015 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad 6 1) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że pierwszy projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok dotyczy rozwiązania rezerwy budżetowej w ramach porozumienia z Gminą Łomża – na wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi powiatowej w obrębie wsi Jednaczewo.
Poza tym – zgodnie z opinią Komisji Budżetu – planowany jest zakup przyczepy za kwotę 35.000,00 zł na potrzeby ZDP w Łomży.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 10/30/2015 z dnia 30 marca 2015 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad 6 1) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok ma charakter porządkowy i odnosi się do zmian wprowadzanych przez kierowników jednostek organizacyjnych. Zmiany te nie dotyczą regulacji wynagrodzeń pracowniczych i wydatków majątkowych.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 10/31/2015 z dnia 30 marca 2015 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad 7 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że przedłożone sprawozdanie dla Państwa składa się z części opisowej, tabelarycznej i informacji dotyczącej mienia komunalnego powiatu Łomżyńskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania z działalności finansowej naszych instytucji kultury i ZPOZ–u. W części opisowej zawarto dane z wykonania budżetu w zakresie planu dochodów i wydatków wg zapisów ustawy o finansach publicznych i klasyfikacji budżetowej. Zawarto dane w formie opisowej, tabelarycznej i postaci wykresu. Budżet Powiatu na 2014 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2013 roku w formie uchwały Rady nr XXXI/176/2013. Po zmianach, które były wprowadzane uchwałami rady powiatu i zarządu powiatu, ostatecznie ukształtowały go po stronie dochodów na kwotę – 32.817.472,00 zł a po stronie wydatków na kwotę 35.509.568,00 zł. Tym samym plan dochodów powiększono o kwotę 7.289.720,00 zł netto, a plan wydatków o 8.797.195,00 zł. W związku z tym deficyt budżetowy wzrósł o kwotę 1.184.621,00 zł i ukształtował się ostatecznie na poziomie 2.692.096,00 zł. Realizacja budżetu za 2014 rok przebiegała bez większych zakłóceń i zakończyła się wynikiem finansowym korzystniejszym , niż był planowany, bowiem deficyt powstał niższy i wyniósł 1.013.980,37 zł. Ponadto należy uznać budżet za poprawny, w związku z wykonaniem dochodów budżetu w 99,17 %, a dochodów bieżących – 95,79 %, zaś wydatki w 94,51 %. Środki z nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych po pokryciu deficytu za 2014 rok, zostaną wykorzystane w kwocie 1.226.157,00 zł na zrównoważenie budżetu na 2015 rok. W nadwyżce pozostaną środki uzyskane z wpływów z korzystania ze środowiska i środki europejskie do wykorzystania w 2015 roku. Należy zaakcentować także to, że wszystkie jednostki organizacyjne opłaciły w 2014 roku wymagalne zobowiązania. Porównując dochody uzyskiwane w latach 2011-2012- 2013 należy stwierdzić, że poziom ich pozyskiwania nie ulega zmianie. Subwencje, które powiat otrzymuje z budżetu państwa są z roku na rok niższe, a powinny być większe przynajmniej o wskaźnik inflacji (7.902.226 – rok 2012; 7.914.482 – rok 2013; 7.911.367 – rok 2014, bez subwencji oświatowej). Udziały od podatku od osób fizycznych i od osób prawnych wzrosły. Udziały w podatku CIT uzyskano na kwotę 37.862,11, wyższe o 27.762,11 zł, chociaż są to w dalszym ciągu bardzo małe wpływy, w 2012 roku 2.900,80 zł, zaś w 2013 roku – 15.759,02 zł. Generalnie przy wzroście wydatków obligatoryjnych a przy dochodach utrzymujących się przez długi okres na tym samym poziomie a w niektórych przypadkach zmniejszających się, nadwyżka z lat ubiegłych maleje w szybkim tempie. Sytuacja w naszych dochodach się nie poprawia, ponieważ wydatki bieżące niebezpiecznie zbliżają się do uzyskiwanych dochodów bieżących. Będzie coraz trudniej zabezpieczyć bieżące wydatki, nie mówiąc już o inwestycjach. Po rozliczeniu nadwyżki z lat ubiegłych, która na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiła 3.362.178,61 zł. Deficyt za 2014 rok to 1.013.980,37 zł. Zabezpieczono środki na pokrycie planowanego deficytu w 2015 roku – 1.226.157 zł. Należy wprowadzić środki europejskie, które weszły w nadwyżkę – 280.503,61 zł, środki z ochrony środowiska niezagospodarowane wg uchwały budżetowej – 121.304,00 zł oraz wprowadzić ponadplanowe dochody z tytułu usług geodezyjnych, ponieważ uzyskane przychody wcześniej nie pozwoliły zabezpieczyć niezbędne wydatki. Dochody wykonanie były poniżej planu w latach wcześniejszych – 57.000 zł. Ponadto zabezpieczenie środków na zakup serwera dla Wydziału Finansowego – 23.000,00 zł, a zabezpieczenie udziału powiatu na zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych WTZ w Marianowie to 17.800,00 zł. Po zabezpieczeniu wskazanych powyżej wydatków na kwotę 499.607,61 zł, środków pozostanie 622.433,63 zł. Jak sami Państwo zauważycie są to niewielkie środki , a dalej idąc , trudno będzie spiąć budżet na 2016 rok. Powiat w chwili obecnej nie ma także czynnych rozliczeń z tytułu wykorzystania kredytów i pożyczek. Wolny też jest od odpowiedzialności z tytułu poręczeń i gwarancji, gdyż takich zabezpieczeń żadnemu podmiotowi nie udzielono. Szczegółowe dane o wykonaniu budżetu jak już wspomniano zawarte są w części opisowej i w załącznikach do sprawozdania. Dane dotyczące mienia komunalnego zostały przedstawione zgodnie z wymogami art. 267 Ustawy o finansach publicznych. W informacji o mieniu komunalnym – załącznik Nr 5, zawarto wartości dotyczące jednostek budżetowych i osób prawnych, stan mienia na dzień 31 grudnia 2014 roku i zmiany, jakie wystąpiły w omawianym roku budżetowym. Jednostki budżetowe to: Starostwo Powiatowe w Łomży, Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, Powiatowy Urząd Pracy w Łomży, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży, Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna Nr 1 w Łomży, Natomiast osoby prawne to dwie instytucje kultury: Muzeum Przyrody w Drozdowie i Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży i ZPOZ w Łomży. Zmiany w trakcie roku wpłynęły na zwiększenie wartości mienia komunalnego o kwotę 4.695.924,42 zł, osób prawnych 275.491,85 zł, jednostek budżetowych – 4.420.432,57 zł. Przede wszystkim są to wartości dróg jakie zostały przebudowane, zmodernizowane i wyremontowane w trakcie 2014 roku – 3.643.573,20 zł. Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych z mienia komunalnego zostały uzyskane w wysokości 335.183,46 zł przy planie 360.189,00 zł, co daje 93,06 % planu rocznego. Tabele w formie załączników do informacji sporządzone są na podstawie danych, jakie zostały zawarte w bilansach poszczególnych jednostek powiatu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za 2014 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 10/32/2015 z dnia 30 marca 2015 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad 8 Starosta – przypomniała, że projekt porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi łomżyńskiemu przez Gminę Łomża wstępnie był analizowany na poprzednim posiedzeniu, następnie zapytała zebranych czy mają uwagi odnoszące się do niniejszego projektu porozumienia.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi łomżyńskiemu przez Gminę Łomża (kopia porozumienia stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad 9 W sprawach różnych zebrani nie zgłosili dodatkowych tematów.


Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 10-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: środa, 15 kwi 2015 09:50
Data opublikowania: środa, 15 kwi 2015 09:53
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 888 razy