BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 14/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 27 maja 2015 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 11.30, natomiast zakończenie o godzinie 12.20.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Elżbieta Parzych - Starosta.
2. Lech Marek Szabłowski - Wicestarosta.
3. Tomasz Chojnowski - członek Zarządu.
4. Irena Przybylak - członek Zarządu.
5. Antoni Włodkowski - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad 1 Starosta – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 13-ego posiedzenia Zarządu.
3. Uzgodnienie projektu dotyczącego lokalizacji kanalizacji teletechnicznej (mikrokanalizacji) w pasie drogi powiatowej Nr 1900B w Czarnocinie, gm. Piątnica.
4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łomżyńskim (I)” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Priorytet Inwestycyjny 8II: Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą,
w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie Gwarancji dla młodzieży Cel szczegółowy PI 8II: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.
6. Sprawy różne.

Następnie Starosta poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.
Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosiła przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad 2 Starosta zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 13-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostały zarządzone głosowania, w wyniku których protokół z 13-go posiedzenia Zarządu Powiatu zostały przyjęte 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad 3 Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – temat dotyczący uzgodnienia projektu dotyczącego lokalizacji kanalizacji teletechnicznej (mikrokanalizacji) w pasie drogi powiatowej Nr 1900B w Czarnocinie, gm. Piątnica, był omawiany na poprzednim posiedzeniu Zarządu. Przypomnę, że po obu stronach jezdni jest dużo urządzeń, zabudowa jest zwarta. Te cechy powodują problemy w zakresie projektowania. Wskazywaliśmy, aby oddalić się od pasa drogowego lub w działkach prywatnych umieścić kolejne urządzenie telekomunikacyjne. Ponadto droga ta nie posiada odwodnienia. Każda awaria sieci będzie powodować poważne utrudnienia.

Przedstawiciel inwestora – my będziemy budować sieć dla mieszkańców, nie jest to jakaś sieć tranzytowa, nowej generacji, powinna ona zaspokoić potrzeby dostępu do internetu, bynajmniej dla miejscowości Czarnocin. W tej technologii będziemy realizować dostęp do internetu w innych 30 miejscowościach. 60 właścicieli prywatnych wyraziło zgodę na umieszczenie urządzeń w ich działkach, ale pozostali odmówili.

Irena Przybylak – ile osób nie zgodziło się?

Przedstawiciel inwestora – my nie liczyliśmy tego. Musieliśmy zaprojektować dużo przejść przez pas drogowy, ponieważ wiele osób nie zgodziło się na zainstalowanie urządzeń na ich prywatnym terenie.
Kwestia odwodnienia jest uregulowana tak, że w każdej decyzji jesteśmy zobowiązani do ponoszenia kosztów w przypadku przebudowy drogi.

Tomasz Chojnowski – czy Państwo proponowali wypłatę odszkodowań za zajęcie prywatnych działek?

Przedstawiciel inwestora – składaliśmy różne propozycje.

Tomasz Chojnowski – jaka stawka była przyjęta w przypadku zajęcia nieruchomości pod inwestycję?

Przedstawiciel inwestora – różnie, jeżeli ktoś chce wpuścić inwestora to indywidualnie negocjował, nie przyjęliśmy żadnej stawki.
Najczęściej proponowaliśmy dostęp do internetu nieodpłatnie.
Dodam, że te przedsięwzięcie nie jest zbyt rentowne, czyli wysokie odszkodowania nie wchodzą w grę.

Antoni Włodkowski – czy były prowadzone rozmowy z sołtysem, który pełni funkcję także radnego gminnego? Warto zorganizować zebranie wiejskie, na którym wszelkie wątpliwości zostałyby omówione.

Przedstawiciel inwestora – tak, odbyliśmy spotkanie z sołtysem, jednak nie przyniosło oczekiwanego skutku.

Irena Przybylak – uważam, że należy zorganizować spotkanie z ogółem społeczności Czarnocina. Inwestor powinien w taki sposób przeprowadzić negocjacje.

Przedstawiciel inwestora – już 1,5 miesiąca te sprawy w Czarnocinie załatwiamy.
Jesteśmy pierwszy raz na posiedzeniu zarządu, a 30 miejscowości już zrealizowaliśmy.

Antoni Włodkowski – należy także porozmawiać z Wójtem.

Tomasz Chojnowski – mieszkańcy Czarnocina mówili mi, że np. inwestor energetyczny zaproponował im stawki rzędu około 100,00 zł za zajęcie ich działek. Z tego powodu pytałem jakie stawki Państwo zaproponowali.

Przedstawiciel inwestora – regulamin konkursu nie przewiduje wypłaty odszkodowań, my ponosimy 30 % wartości inwestycji i nie jesteśmy w stanie zwiększyć tego udziału.

Janusz Świderski – internet jest niezbędny, jednak są miejsca gdzie w pasie drogowym nie ma możliwości umieszczenia kolejnej instalacji i urządzeń.
Przejścia poprzeczne są bardzo kosztowne. 4 razy odrzucaliśmy uzgodnienia projektanta. Uwagi nasze dotyczyły odcinków drogi, gdzie nie było możliwości umieszczenia tych urządzeń w pasie drogowym.

Wicestarosta – Lech Szabłowski – PARP powinien zaakceptować dodatkowe dofinasowanie w związku z powstałym problemem. Należy zwrócić się z takim wnioskiem.

Tomasz Chojnowski – osoby, które nie zgodziły się nie powinny mieć dostępu do internetu.

Przedstawiciel inwestora – jednak jest to bardziej skomplikowane. Inne osoby także nie będą miały tego dostępu.

Starosta – dziś nie możemy podjąć tej decyzji, musimy rozważyć inne rozwiązania, ponieważ w pasie drogowym w niektórych miejscach nie można umieścić dodatkowych urządzeń.

Antoni Włodkowski – ja porozmawiam z Wójtem i radnym z Czarnocina i przedstawię opinię Zarządu Powiatu.

Przedstawiciel inwestora – od wyborów nie udało mi się jeszcze spotkać z Wójtem.

Tomasz Chojnowski – na tym terenie będzie także w najbliższym czasie prowadzona inwestycja instalacji gazowej.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad 3 Starosta – zapoznała zebranych z uchwałą w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu „Aktywizacja (…). Reasumując podkreśliła, że jest standardowa procedura, obowiązująca przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych.
Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu „Aktywizacja (…) (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 14/50/2015 z dnia 27 maja 2015 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad 4 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – pierwszy projekt dotyczy spraw porządkowych, co też podejmowane jest przez Zarząd systematycznie. Dotyczy to zmian przeprowadzonych w ramach upoważnień kierowników jednostek organizacyjnych, które nie obejmują wydatków majątkowych oraz wydatków na wynagrodzenia.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2015 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 14/51/2015 z dnia 27 maja 2015 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad 5 W sprawach różnych Starosta – przedstawiła projekt porozumienia z Gminą Jedwabne dotyczący udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu. Reasumując dodała, że projekt ten odnosi się do odcinka drogi powiatowej Orlikowo – Olszewo Góra, o długości ok. 990 m. oraz że został on już zaakceptowany przez Burmistrza Jedwabnego.

Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – udział finansowy w tym zadaniu został tradycyjnie podzielony po 50 % między oba samorządy. Kosztorysowo jest to po 125.000,00 zł.

Tomasz Chojnowski – z jakiego źródła będą pochodzić środki na tę inwestycję w zakresie odwodnienia?

Starosta – jedną stronę wykona Gmina, tak zadeklarował Burmistrz. Natomiast my w kolejnym roku wykonamy odwodnienie z drugiej strony.

Barbara Gorzęba – w tej chwili nie mamy środków na te zadanie, jedynie możemy wprowadzić zmiany w budżecie.
Natomiast środki z zadań inwestycyjnych muszą być przesuwane na podstawie uchwały Rady Powiatu.

Antoni Włodkowski – jaka to jest kwota – wykonania tego odwodnienia?

Janusz Świderski – około 50.000,00 zł. Proponuję, aby w najbliższym czasie dokonać wizji lokalnej dróg powiatowych, aby ocenić najpilniejsze potrzeby w zakresie remontów dróg powiatowych.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt porozumienia z Gminą Jedwabne dotyczący udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu (projekt porozumienia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).


Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 14-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: środa, 3 cze 2015 15:28
Data opublikowania: środa, 3 cze 2015 15:29
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1022 razy