BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 17/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 1000, natomiast zakończenie o godzinie 1025.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Elżbieta Parzych                                    

- Starosta.

 1. Lech Marek Szabłowski         

- Wicestarosta.

 1. Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu.

 1. Irena Zofia Przybylak

- członek Zarządu.

 1. Antoni Włodkowski

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad 1 Starosta – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie protokołu z 16-ego posiedzenia Zarządu.

 3. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o przyznanie kwoty 64.000,00 zł na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1931B Stryjaki-Karwowo-Wszebory gm. Jedwabne.

 4. Podjęcie 3 uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

 6. Sprawy różne.

   

  Następnie Starosta poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

  Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego porządek obrad, obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy, został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                      i wstrzymujących się nie było.

   

Z kolei Starosta ogłosiła przejście do realizacji punktu drugiego.

 

 

Ad 2 Starosta zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołów z 16-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 16-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych        i wstrzymujących się nie było.

 

Ad 3 Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – przedstawił wniosek w sprawie przyznania kwoty 64.000,00 zł na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1931B Stryjaki-Karwowo-Wszebory gm. Jedwabne. Uzasadniając podkreślił, że powyższa kwota niezbędna jest do podziału działek, aby wszcząć postępowanie administracyjne do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji (ww. wniosek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, przyjęli wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży                   w sprawie przyznania kwoty 64.000,00 zł na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1931B Stryjaki-Karwowo-Wszebory gm. Jedwabne.

 

Ad 4 1) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu– przypomniała, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków w kwocie 64.000,00 zł zgodnie z wnioskiem zaakceptowanym w punkcie nr 3 porządku dziennego, dotyczącym przyznanie kwoty 64.000,00 zł na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1931B Stryjaki-Karwowo-Wszebory gm. Jedwabne.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 17/53/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad 4 2) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu– przypomniała, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków, które szczegółowo zostały opisane w załączniku nr 1 oraz nr 2.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 17/54/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad 4 3) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu– przypomniała, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia przesunięć wydatków budżetowych w kwocie 5.613,00 zł pomiędzy paragrafami    w poszczególnych rozdziałach budżetowych. Objaśnienia zawarte są w załączniku nr 2.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 17/55/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad 5 Jarosław Cholewicki – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży przedstawił wniosek o wyrażenie opinii nt. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży (ww. wniosek stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia opinii nt. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 17/56/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad 15 W sprawach różnych nie zgłoszono tematów, które wg zgromadzonych wymagałyby przestawienia na forum Zarządu.

 

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 17-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                 

Data powstania: środa, 29 lip 2015 08:34
Data opublikowania: środa, 29 lip 2015 08:40
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1149 razy