BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza KOLEJNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Gać

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza
KOLEJNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Gać

I. Przedmiotem przetargu jest:

 

- Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Łomżyńskiego położona w obrębie ewidencyjnym Gać, jednostka ewidencyjna Łomża, powiat łomżyński, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 44 o pow. 0,2200 ha, zabudowana budynkiem byłego ośrodka zdrowia o pow. 628,30 m2, w którym istnieje możliwość wyodrębnienia lokali: mieszkalnego nr 1 o pow. użyt. 62,15 m2, mieszkalnego nr 2 o pow. użyt. 54,43 m2, mieszkalnego nr 3 o pow. użyt. 68,62 m2oraz użytkowego o pow. użyt. 200,47 m2. Nieruchomość jest ujawniona w księdze wieczystej nr LM1L/00050334/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łomży.

 

- Nieruchomość nie posiada obciążeń.

 

- Budynek o konstrukcji murowej z cegły i pustaka, dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Na parterze znajdują się pomieszczenia lokalu użytkowego - byłej przychodni zdrowia, a na piętrze trzy możliwe do wyodrębnienia lokale mieszkalne. W piwnicy znajdują się pomieszczenia kotłowni ze składami opału, hydroforni, pralni, suszarni, pomieszczenia magazynowe, garaż oraz pomieszczenia gospodarcze. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania.

 

- Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łomża położona jest na obszarze przeznaczonym pod budownictwo zagrodowo-mieszkaniowe z usługami.

II. Cena wywoławcza: 153 599,50 zł, wadium: 7 680,00zł, minimalne postąpienie: 1 540,00zł.

III. Cena nie zawiera podatku od towarów i usług (VAT). Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt. 10a ppkt b. ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

IV. Przetarg odbędzie się w dniu 30 października 2015 roku o godzinie 1000 w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, w pokoju 218 (I piętro).

V. Przetarg będzie ważny, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia zdecydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

VI. W przetargu mogą brać udział osoby, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz wniosą wadium.

VII. Wadium należy wnieść w gotówce na konto Starostwa Powiatowego w Łomży nr: 65 8762 0009 0003 2551 2000 0050 - HEXABANK Spółdzielczy do dnia 27 października 2015 roku. Liczy się termin zaksięgowania wpłaty wadium na podanym koncie.

VIII. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone na wskazane konto po rozstrzygnięciu przetargu.

IX. Organizator przetargu zawiadomi pisemnie osobę ustaloną jako nabywcę o terminie i miejscu zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

X. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

XI. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1380). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie czy nabycie przedmiotowej nieruchomości wymaga takiego zezwolenia.

XII. Cena nabycia nieruchomości ustalona w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.

XIII. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

XIV. Unieważnienie przetargu nie daje prawa do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium.

XV. Zarząd Powiatu Łomżyńskiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

XVI. Nieruchomości można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach 900-1500 po uzgodnieniu z organizatorem przetargu. Dodatkowe informacje o nieruchomości lub przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 220 oraz pod nr tel. 86 215 69 27.

XVII. Ogłoszenie o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl/bipi www.powiatlomzynski.pl.

 

Zapraszamy do udziału w przetargu

 

Łomża, 22 września 2015 r.

 

W imieniu

Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

Elżbieta Parzych

Data powstania: środa, 23 wrz 2015 08:54
Data opublikowania: środa, 23 wrz 2015 09:06
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 lis 2017 14:22
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 2138 razy