BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 25/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 12 października 2015 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 1300 natomiast zakończenie o godzinie 1420.

 

 W posiedzeniu dział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Elżbieta Parzych                                      

- Starosta.

 1. Lech Marek Szabłowski

- Wicestarosta.

 1. Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu.

 1. Antoni Włodkowski                                    

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi    załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Starosta – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie protokołu z 24 - ego posiedzenia Zarządu.

 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kandydatów rekomendowanych przez Komisję Stypendialną do Stypendium Starosty Łomżyńskiego dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie powiatu łomżyńskiego.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.

 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.

 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2016 r. zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Chomentowo – Śniadowo na odcinku Osobne – Śniadowo o długości 2,8 km” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.

 8. Zapoznanie się z oświadczeniem Rady Gminy Miastkowo w sprawie przebudowy                       i remontu dróg na terenie Gminy Miastkowo.

 9. Zapoznanie się z proponowanym porządkiem obrad X sesji Rady Powiatu.

 10. Sprawy różne:

  - przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi”,

  - Wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o zwiększenie środków w kwocie 170.884,00 zł.

   

  Następnie Starosta poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

  Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad obejmująy dodatkowe tematy zaproponowane w sprawach różnych, został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

Z kolei Starosta ogłosiła przejście do realizacji punktu drugiego.

 

Ad 2 Starosta zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 24-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 24-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych         i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.3 Mieczysław Bieniek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży – zwracam się z uprzejmą prośbą o uchwalenie zmian Regulaminu Organizacyjnego PUP. Zmiana polega na aktualizacji istniejącego Regulaminu – drobnych zmian organizacyjnych i prawnych w poszczególnych paragrafach. Pani Wicedyrektor otrzymała dodatkową funkcję Rzecznika prasowego PUP. Do Centrum Aktywizacji zawodowej przeniesiono kompetencje z działu finansowo-księgowego dotyczące przyjmowania wniosków od pracodawców na aktywnye formy wspierania bezrobocia. Dodano również dodatkowy punkt „Promocja działań urzędu”. Ponadto do stanowiska Obsługa sekretariatu dodano obsługę Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Załącznik do regulaminu dot. ilości osób zatrudnianych w urzędzie nie ulega zmianie. Przemieszczanie pracowników między działami. Ilość etatów i stanowisk kierowniczych nie zmienia się.

 

Wicestarosta - Dotychczasowy Rzecznik Prasowy?

 

Mieczysław Bieniek – To była Pani Hanna Chuszcza, która odeszła na emeryturę. Wykonywała te funkcje dodatkowo. Musiałem tę funkcję zlecić ponieważ nie mamy Rzecznika prasowego.

 

Tomasz Chojnowski – Liczba etatów się nie zmienia? Chciałem zapytać z czego wynika różnica 53,6 a 63,6.

Mieczysław Bieniek – Liczba etatów się nie zmienia to jest postulowana liczba etatów. Mamy powyżej etatów zatrudnionych pracowników o czym Rada wie, finansowanych z Funduszu Pracy przyznawanych corocznie przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w formie 5% od algortymu.

 

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 25/81/2015 z dnia 12 października 2015 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.4 Elżbieta Gosk – Główny specjalista w Wydziale PRS – Komisja obradująca 28 września 2015r. po ocenie formalnej i merytorycznej dokonała wyboru trzech stypendystów, których rekomenduje Zarządowi. W dziedzinie nauki jest to Weronika Wiśniewska uczennica trzeciej klasy I LO. Jest dwukrotną laureatką Centralnej Olimpiady biologicznej. Otrzymała dodatkowo wyróżnienie pracy badawczej w ramach tej olimpiady, udziela się społecznie. W dziedzinie artystycznej jest to Marcin Konopka otrzymał drugie miejsce w międzynarodowym konkursie akordeonowym na Łotwie  oraz trzecie miejsce w międzynarodowym konkursie akordeonowym w Tczewie. Poza tym występował też z Łomżyńską Orkiestrą Kameralną w ramach festiwalu Sacrum et Musica, a także udziela się społecznie. W dziedzinie sportu wytypowana została Weronika Kulawczyk jest uczennicą pierwszej klasy Akademickiego Państwowego Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. Trenuje od 5 lat w Łomżyńskim klubie PREFBET Śniadowo jest lekkoatletką. Otrzymała brązowy medal w ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży na Mistrzostwach Polski w sztafecie na dystansie 4x400 m, 2 i 3 miejsce w międzywojewódzkich mistrzostwach Młodzików. 3 miejsce na zawodach lekkoatletycznych na dystansie 600 m na Łotwie i 6 miejsce na mistrzostwach halowych Polski. Jest osobą aktywną społecznie. Te osoby Komisja konkursowa rekomenduje.

 

Antoni Włodkowski – Ilu było Kandydatów?

 

Elżbieta Gosk – Złożonych zostało 24 wnioski, dwa zostały odrzucone, ponieważ nie spełniały wymogów formalnych. Zostali wybrani spośród 22 kandydatów.

 

Antoni Włodkowski – Te wnioski składa szkoła?

 

Elżbieta Gosk – Szkołą, trener, starosta może złożyć. Rodzice również mogą wytypować.

 

Antoni Włodkowski – Jeśli się nie mylę to sama Gmina Łomża. Wnioski były z innych gmin?

 

Elżbieta Gosk – Tak, ale były to osoby które ewidentnie wyróżniają się w tłumie. Przede wszystkim chodzi tu o wysokie miejsca w konkursach organizowanych przez Kuratora jeśli chodzi o obszar nauki i artystyczny. Konkursy kuratorskie i ministerialne – te, które dają możliwość dostania się bez egzaminów na studia, ponieważ są to konkursy najwyższej rangi.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów rekomendowanych prze Komisję Stypendialną do Stypendium Starosty Łomżyńskiego dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Łomżyńskiego w roku szkolnym/ akademickim 2015/2016  (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 25/82/2015 z dnia 12 października 2015 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

 

Ad.5 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu - Przestawiony projekt uchwały w sprawie zmian  w budżecie powiatu łomżyńskiego powoduje zwiększenie dochodów o kwotę 324.837,00 zł , dochodów majątkowych o kwotę 26.635,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków budżetu odpowiednio o kwotę ogółem 351.472,00 zł z czego po stronie wydatków bieżących 324.837,00 zł a po stronie wydatków majątkowych 256.635,00 zł. Wszystkie proponowane zmiany zostały wprowadzone na wniosek poszczególnych wydziałów. Najwięcej zmian było złożonych przez Zarząd Dróg Powiatowych. Po stronie dochodów kwota 324.837,00 zł dotyczy zadań własnych, jest to pomoc finansowa z Gminy Jedwabne, Piątnica i Wizna na dofinansowanie realizowanych zadań majątkowych. Dotyczy zadań remontowych dróg. Ponadto została wprowadzona kwota 1000 zł w krajowego funduszu szkoleniowego 80 % dofinansowania do szkoleń realizowanych w ZDP.  Po stronie  dochodów  majątkowych zwiększenie budżetu o kwotę 26,635.00 zł  na wydatki inwestycyjne. Odpowiednio powoduje to zmianę po stronie wydatków. W dziale 614 w 4 jest kwota 40.000,00 zł, które pozostały z remontów dróg. W dziale 678 są środki klęskowe jest proponowane przesunięcie do działu 614  nadkład na zrobienie drogi Bronowo – Bożejewo. Przy remontowych były wymienione poszczególne drogi, które będą remontowane.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na rok 2015 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 25/83/2015 z dnia 12 października 2015 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad.6 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu - wpłynęły dwa wnioski. Jeden z nich z Wydziału Organizacyjnego i Kadr. Przesunięcie o kwotę 21.304,00 zł zmniejszenie w rozdziale 614 i zwiększenie w rozdziale 995 w związku z przygotowaniem dokumentacji technicznej potrzebnej do termomodernizacji budynku Starostwa.

Drugi wniosek złożyło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży. Wniosek o przesunięcie między rozdziałami kwoty 1.128,00 zł ponieważ jest to zwiększenie dotacji dla Warsztatów terapii Zajęciowej „Bona” ze względu na liczbę uczestników. Zmiany trzeba wprowadzić również w załączniku dotacyjnym, który jest dołączony do projektu uchwały rady.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było,  przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na rok 2015.

 

Ad.7 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży - Całe przedsięwzięcie było przewidziane dwuetapowo. Pierwszy etap został zrealizowany. Drugi etap we wnioskowanym zakresie. W związku z tym, że partycypantem  jest Gmina Śniadowo i mamy jeszcze aktualne pozwolenie na budowę oraz dokumentację. Z naszego punktu widzenia zasadnym i wskazanym jest żeby ta inwestycje zakończyć. Zmieniły się kryteria  przyznawania środków na tzw. „schetynówki” jednym z nich było 75% dofinansowania pod warunkiem, że złoży się jeden wniosek. Następnego dnia opublikowano kryteria i 75% zmieniono na 50 % dofinansowania. Rada Powiatu i Rada Gminy podjęły uchwały bazując na kryterium 75 %. Dlatego też zaszła pilna potrzeba skorygowania swoich udziałów. Zwracam si z prośbą o podjęcie uchwały po rozmowach i ustaleniach z Wójtem Gminy Śniadowo. Wartość kosztorysowa pierwotna wynosiła 4.100.000,00 po skorygowaniu wartości kosztorysowej wyniosła 3.800.000,00 a teraz jest następna korekta ponieważ ceny spadły i zeszliśmy do minimalnej wartości 3.100.000,00. Mam pewne obawy, że po przetargu okaże się, że wartość ofertowa będzie wyższa od wartości kosztorysowej. Ceny bazowane są na eko-cembudzie  wzięte jako minimalne. Ceny należało urealnić zgodnie z zaleceniem. Zostało to wykonane w kontakcie z projektantem. W tej sytuacji należy podjąć uchwałę, tym bardziej, że jest nacisk ze względu na termin złożenia wniosku.

 

Tomasz Chojnowski - Chciałem zapytać o kwoty dofinansowań. Wcześniej rozmawialiśmy o partycypacji 50 na 50. A teraz kwota po stronie gminy jest taka sama.

 

Janusz Świderski – Mamy tu dofinansowanie 50 %. Wartość zaokrągla się do 3.100.000,00. Stanowisko Gminy Śniadowo jest następujące. Wartość 480.000,00, zawarta w uchwale jest wartością deklarowaną przez Gminę Śniadowo i nie deklarują, większej kwoty. Ta kwota zostaje. Różnicę pokrywamy my.

 

Lech Szabłowski – Porównując inwestycję do wcześniej wykonanych sprzed dwóch lat – identycznej długości odcinek nieco inny zakres robót został wykonany za kwotę ok. 1.900.000,00 zł. Porównując to do wartości tamtego przedsięwzięcia zakładaliśmy może optymistycznie, że jeśli ten odcinek drogi po przetargu również będzie realizowany za podobną kwotę udział finansowy gminy i powiatu pozostanie na takim samym poziomie zmieni się natomiast udział procentowy wynikający z uchwały o której Dyrektor mówił. Uchwała zakłada 50 % a nie 70 % dofinansowania do tych zadań inwestycyjnych. Gmina Śniadowo podjęła uchwałę w której wskazała  kwotę jaką zadysponuje w budżecie przyszłorocznym na tę inwestycję w wysokości dokładnie takiej jak jest wpisana w projekcie uchwały 482.937,00 zł  bez wskazywania układu procentowego. To było 12,5 % jak Państwo pamiętacie co dawało 25 %. wartości całego przedsięwzięcia. Po spotkaniu z udziałem Przewodniczącego Rady Powiatu Wójta Gminy Śniadowo i osoby odpowiedzialnej za inwestycje w Gminie Śniadowo Wójt poinformował, że gmina nie będzie w stanie wyasygnować większych środków finansowych w przyszłorocznym  w budżecie. Druga sprawa dotyczy tego, żeby nie stawiać po raz drugi sprawy na Sesji Rady Gminy  ustalono, że po naszej stronie wpisujemy kwotę pozostałego udziału natomiast udział gminy jest na takim poziomie bez względu na to jakie będą konsekwencje przetargu. Kwota Gminy niezmienna.

 

Tomasz Chojnowski – Chciałem zapytać o inwestycje w przyszłym roku. Planujemy inwestycję na Jankowie, która była planowana na schetynówkę tam tez musimy zabezpieczyć udział ze strony Powiatu. Dodatkowo weszła droga klęskowa w Wyrzykach, w której także trzeba zabezpieczyć udział powiatu.

 

Lech Szabłowski – Wyrzyki – w tym roku musi być złożony wniosek. Jankowo Młodzianowo zakładamy złożenie wniosku we wrześniu 2016 z realizacją w 2017 roku, bo w tym roku nabór trwa do końca października.W związku z tym Jankowo Młodzianowo bierzemy pod uwagę do realizacji w roku 2017. Złożenie wniosku w roku 2016.

 

Tomasz Chojnowski – Mamy jeszcze kilka dokumentacji do realizacji.

 

Starosta – Jeżeli w przyszłym roku uzyskamy dofinansowanie, które staramy się uzyskać, będzie trudny rok ponieważ zbiegło się dużo inwestycji.

 

Antoni Włodkowski – Wójt Gminy Piątnica czeka na porozumienie w związku z trasą Drozdowo – Kalinowo. Czy jest przygotowane? Wójt deklarował 50 % na 50 % i nie wycofa się z tego.

 

Starosta – Była mowa o tym, że powiat pokrywa koszty dokumentacji a Wójt przejmuje do realizacji.

 

Janusz Świderki – Dokumentacja była 50 na 50.

 

Starosta – Wójt miał propozycję żeby złożyć wniosek do PROW. Jeżeli rozpoczniemy teraz przygotowanie dokumentacji to nie zdążymy. Tam może być tyko jeden nabór. Może być uwzględniona możliwość „zaprojektuj i wybuduj”. Na chwilę obecną nie znamy jeszcze zasad. Możemy przekazać tą drogę dla Gminy Piątnica jak wcześniej rozmawialiśmy z Wójtem, ewentualnie  porozumienie jakie finasowanie przewidziane.

 

Janusz Świderski – Potrzeba rok czasu na dokumentację. Jest potrzebne spotkanie z Wójtem, Spraw do omówienia jest dużo.

 

Tomasz Chojnowski – Chciałem zapytać o dokumentację na ulicę  Młynarską. Na jakim etapie jest podział działek?

 

Janusz Świderski – Termin jest do 15 listopada. Termin na podział działek jest dłuższy. Do 30 listopada.

 

Tomasz Chojnowski – Może trzeba przyspieszyć ten proces? Przyjdzie zima i nie da się tego zrobić.

 

Janusz Świderski – Do 15 lutego jest termin naboru wniosków. Gmina i Powiat musi podjąć stosowne uchwały zabezpieczające swoje udziały. Do końca listopada będę dysponował dokumentacją żeby spokojnie złożyć wniosek. Podział działek jest w trakcie realizacji.

 

Starosta – Podział działek zatwierdza się decyzją wyrażająca zgodę na realizację inwestycji.

 

Janusz Świderski – Ja chcę złożyć cały wniosek na most z dojazdami. Jest tu pewne ryzyko. Można odrzucić drogi dojazdowe ale do tej pory to przechodziło razem.

 

Tomasz Chojnowski. – Powiat Mazowiecki zrobił po 6 km dojazdu.

 

Janusz Świderski – w naszym przypadku z jednej strony jest 2 km a z drugiej 300 m.

 

Tomasz Chojnowski – Czy można ten odcinek skrócić żeby dopasować do kwot. Zmienić zakres robót?

 

Janusz Świderski – W tej chwili jest za późno. Mamy pozwolenie i dokumentację na cały odcinek Zmniejszyła się wartość kosztorysowa, ceny spadły. W tej sytuacji robić odstępstwo od dokumentacji którą mamy ? Po prostu nie m na to czasu. Musimy dążyć do zakończenia inwestycji. Zyskujemy dodatkowe punkty. Mamy zakończone zadanie. Zostało nam 2 tygodnie na złożenie wniosku. Będziemy pierwsi ogłaszając przetarg w pierwszym kwartale roku.  Tylko nie wiem czy drugi kwartał nie będzie lepszy z tego względu że pieniędzy na rynku na drogi nie będzie tak dużo i zacznie się spadek cen.

 

Tomasz Chojnowski – Kiedy będzie rozstrzygnięcie czy dostaliśmy dofinansowanie?

 

Janusz Świderski – Do końca października. Prowadzę rozmowy z mniejszymi i większymi firmami i oni się orientując co dzieje się w makroregionie

 

Skarbnik – Dopóki przetarg nie będzie rozstrzygnięty to ponad 1.000.000,00 zł na wydatkach będziemy mieli zablokowane na tym zadaniu. Jeżeli przetarg pójdzie dużo niżej to całkiem sporą sumę będziemy mieli do zagospodarowania na inne zadania. Ale w tym momencie 1.000.000,00 zł to jest dużo w wydatkach majątkowych.

 

Lech Szabłowski – Trzeba jak najszybciej ogłaszać przetarg.

 

Tomasz Chojnowski – Pytanie odnoście ul. Młynarskiej kosztorysowo też jest wysoko ze wzglądu na cenę mostu. Czy wtedy będzie możliwość podpisania porozumienia z gminą Łomża. Jeżeli na majątkowych będziemy mieli zablokowane.

 

Janusz Świderski – Czy z naszego punktu widzenia starczy środków żeby podpisać porozumienie?

 

Skarbnik – na chwile obecna zbieram zapotrzebowanie. Złożone są zapotrzebowania na 20 mln. Większość wniosków jest już zebrana. W tym tygodniu będę miała już pierwszy zarys jak będzie wyglądał budżet. Jak tylko przyjdą wysokości subwencji i dotacji to pierwszą wersję będę chciała przedłożyć. Z tego co widzę jest dużo potrzeb inwestycyjnych.

 

Tomasz Chojnowski – Dopóki zamrożone środki się nie zwolnią innych porozumień nie będziemy mieli z czego zawierać. 

 

Lech Szabłowski – to jest pierwsze inwestycja, która może ruszyć w roku przyszłym. Bo wszystkie są na etapie planów, rozważań. I wskazane jest źródło dofinansowania, które jeszcze nie zostało przyznane.  Jeśli taki wniosek zostanie złożony o podjęciu tej uchwały u nas to można ogłaszać przetarg. Nie możemy go rozstrzygać dopóki nie mamy zabezpieczenia finansowego. Ogłosić go można i pod koniec tego roku, na początku następnego będziemy mieli pełną wiedze co do ewentualnej wartości tego zadania. Wtedy pozostaje sprawa dofinasowania czy dostaniemy bo jeśli nie dostaniemy to sprawa upada. Jeśli dostaniemy dofinansowanie widzimy dokładnie jakie są kwoty i możemy rozmawiać na początku roku o innych porozumieniach.

 

Tomasz Chojnowski – Chodzi o to żeby nie zablokować innych inwestycji. Wchodzi nowa perspektywa.

 

Lech Szabłowski – Inne inwestycje też będą na podobnych zasadach 50 na 50. Po otwarciu ofert na realizację zadania z gminą Śniadowo będzie widać dopiero faktyczne wartości.

 

Janusz Świderski – Może być tak że wartości nam się wyrównają. Udział Gminy Śniadowo jest stały ona się już nie zmieni.

 

Tomasz Chojnowski – Podejmowaliśmy wcześniej na zarządach, że kwestia dofinansowania 50 na 50 i wtedy rozpatrujemy.

 

Lech Szabłowski – Nie wszędzie było tak że po 50 % rozkładały się koszty. Z tego co się orientuje żadnej drogi nie jesteśmy w stanie zgłosić do tego programu do końca października. Ryzyko jest żadne bo jeśli złożymy i otrzymamy dofinansowanie, nawet jeśli okazałoby się po otwarciu ofert, że kwoty pójdą tak wysoko w górę, że przekroczy wartość kosztorysu inwestorskiego to nie jesteśmy przymuszeni do podpisania umowy. Można wtedy przetarg unieważnić z powodów finansowych i zrezygnować z realizacji inwestycji. Jeśli nie złożymy wniosku, jeśli nie ogłosimy przetargu nie skorzystamy z możliwości otrzymania dofinansowania. 

 

Tomasz Chojnowski – Jeśli wartość inwestycji jest taka a nie inna, a po przetargu wstrzeli się w to, to mamy prawo odmówić podpisania umowy z wykonawcą?

 

Lech Szabłowski – Tak, zawsze możemy.

 

Tomasz Chojnowski – Żeby w racjonalny sposób to rozwiązać ja bym poszedł w stronę skrócenia tego odcinka. Zrobić łącznik między Chomętowo Wierzbowo. Podzielić i dopasować do kwoty dofinansowania jakim dysponujemy.

 

Lech Szabłowski - W takiej sytuacji nie załapiemy się na dofinansowanie. Bardzo mocno tracimy szanse.

 

Starosta – Osobne – jeśli uda nam się uzyskać dofinansowanie, Piątnica – czy to Gmina przejmie i będzie składała wniosek, czy my, to w 2017 r. i  Jankowo- Młodzianowo.

 

Tomasz Chojnowski – Jaki koszt Jankowo-Młodzianowo?

 

Janusz Świderski – 3.500.000,00 razem z Gminą, u nas w granicach 2 ml zł.

 

Tomasz Chojnowski – Czyli też 50 % dofinansowanie?

 

Lech Szabłowski – 66 %

 

Skarbnik – Jest w wartości kwalifikowalnej.

 

Janusz Świderki – Chciałbym jeszcze dodać coś do propozycji pana Tomasza. Nie stracilibyśmy tylko 5 pkt w części dotyczącej zakończenia projektu gdybyśmy skrócili ale stracimy też punkty za bezpieczeństwo. Ta droga ma znaczenie zupełnie inne z punktu widzenia kryteriów ponieważ łączy nie tylko Gminy ale jednocześnie dwie drogi wojewódzką i krajową. Z punktu widzenia naszego makroregionu ma znaczenie.

 

Tomasz Chojnowski – Czy ten udział nie podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do wartości?

 

Janusz Świderski - Nie podlega. Nasz wartość na pewno zmniejszy się ale Gminy się nie zmieni.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było,  przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2016 r. zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Chomentowo – Śniadowo na odcinku Osobne – Śniadowo o długości 2,8 km” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji. 

 

Ad.8. Starosta – zapoznała zebranych z oświadczeniem Rady Gminy Miastkowo w sprawie przebudowy i remontu dróg na terenie Gminy Miastkowo . Czy są jakieś pytania, uwagi odnoszące się to tematu?

 

Janusz Świderski - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – Po złożeniu oświadczenia spotkaliśmy się z Panem Kazimierzem Polkowskim, Panem Wójtem i Panią Radną Agnieszką Zduńczyk w tej sprawie ponieważ miałem uwagi co do niektórych zapisów tego oświadczenia. Pkt 1 Miastkowo-Czartoria 2.500 to rzeczywiście było zrobione z inicjatywy Wójta Gminy Miastkowo w 2011 r. ponieważ zostały mu środki z innej inwestycji gminnej. Zaproponowałem nakładkę na tej drodze i odcinek 2,5 km zostało zrobione. Zrealizowaliśmy to na postawie zawartej umowy. W tym stanie rzeczy nie mogę się zgodzić ze stwierdzeniem, że od tamtego czasu nie były prowadzone żadne prace. Prace są tam prowadzone przez cały rok, nazywa się to bieżącym utrzymaniem, to można by wyremontować w każdej chwili z dokumentacją, którą mamy.

 

Lech Szabłowski – Ulica Warszawska byłą realizowana. Poprzedni Wójt Jerzy Wróblewski włożył duże pieniądze w drogi powiatowe.

 

Tomasz Chojnowski – Budżet Gminy Miastkowo jest niestandardowy.

 

Janusz Świderski - Kolejna droga Miastkowo – Tarnowo jest w analogicznej sytuacji. Zostało 1.000 m do zrobienia. Ale ze względu na brak uregulowania stanu prawnego jeżeli chodzi o pas drogowy.Stan prawny w chwili obecnej jest uregulowany i wpisany do propozycji budżetu na rok 2016. Jeżeli chodzi o drogę Rydzewo-Kulesze o długości 500 m i podpisano umowę dnia następnego po spotkaniu. Sprawa Łuby Kurki – Leopoldowo Wójt dostał odpowiedź. Natomiast jeśli chodzi o prośbę na wykonanie dokumentacji projektowej, Zarząd Powiatu nie odrzucił wniosku tylko poinformował o przesunięciu do rozpatrzenia w roku 2016. Sprawa jest aktualna i Wójt został o tym poinformowany. Sosnowiec został zrobiony, ulica warszawska została zrobiona.

 

Starosta – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży przygotuje odpowiedź.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ad.9. Starosta zapoznała zebranych z proponowanym porządkiem obrad najbliższej Sesji, dodano punkt informacja z działalności ROK-u po sprawozdaniu z działalności Poradni Psychologiczno-pedagogicznej. Posiedzenie jest planowane w budynku Rok dlatego byłby to wskazane. Początkowo proponowany termin Sesji to 21 października 2015r., ale ten termin jest nie osiągalny dlatego tez proponuję termin po 25 października 2015r. Sesja musi odbyć się pomiędzy 26 a 30 października.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ad 10. Starosta – W sprawach różnych jest projekt uchwały Rady Powiatu dotyczący przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi.  

 

Wicestarosta – Lokalna grupa działania, która funkcjonuje od początku poprzedniej perspektywy finansowej na naszym terenie, zrzesza 5 Gmin Miastkowo, Śniadowo, Wizna, Piątnica, Łomża. Pojawiła się możliwość uczestniczenia powiatów. Lokalne Grupy Działania będą dysponowały środkami UE na realizację różnych przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym i nie inwestycyjnym. Szanse skorzystania ze środków, którymi LGD będzie dysponował do przeznaczenia na zadania o charakterze miękkim projektowym. To co dla nas jest ważne to skorzystanie ze środków na modernizacje obiektów zabytkowych – Muzeum Przyrody w Drozdowie. Dokończenie modernizacji i remontu siedziby Muzeum. Dokumentacja była finansowana z ich własnych środków. Może to być dobre źródło na tą inwestycję. Formalne przystąpienie po podjęciu uchwały Rady Powiatu, wtedy możemy wystąpić z oficjalnym wnioskiem o przyjęcie nas do LGD.

 

Tomasz Chojnowski – Ile to będzie kosztowało?

 

Wicestarosta – Tego nie potrafię powiedzieć. Wszyscy członkowie mają ustalone składki. Nie wiem jak sytuacja wygląda jeśli chodzi o powiat. W gminach jest to prawdopodobnie ustalone co do ilości mieszkańców. W przypadku powiatu sytuacja jest inna, ponieważ są to ci sami mieszkańcy.

 

Tomasz Chojnowski – Była już rozmowa odnośnie stowarzyszeń w których działamy.

 

 

Starosta – Z końcem roku występujemy ze Stowarzyszenia Euroregion Niemen.

 

Tomasz Chojnowski – Wchodzimy do Nowego Stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorządowe, jakie są składki?

 

Wicestarosta – Też nie wiem. Zawsze trzeba analizować czy przystąpienie będzie się opłacało. Wszystkie samorządy, które są w LGD do tej pory skorzystały. Budowane są place zabaw, centra miejscowości, świetlice wiejskie. Na pewno składka będzie dużo o niższa niż dofinansowanie które możemy zyskać. Działamy na tym samym obszarze dla tych samych mieszkańców. Na pewno byłoby to w interesie tez Wójta Gminy Piątnica.

 

Tomasz Chojnowski – Równie dobrze możemy przyjąć że nasz wkład symboliczny jako jednostka nadrzędna. Te rzeczy które byłyby remontowane z korzyścią dla danej gminy.

 

Wicestarosta – LGD ponosi koszty wynajmu lokalu. 4 Gminy są poza Stowarzyszeniem Sąsiedzi. Gmina Zbójna należy do „Krainy Mlekiem i Miodem płynącej”, Gmina Jedwabne i Przytuły od tego roku należą do stowarzyszenia „Brama na bagna”.

 

Beata Korwek – Stowarzyszenie płaci za wynajem lokalu 1.300,00 zł brutto.

 

Wicestarosta – To może być naszym udziałem.

 

Skarbnik – Spadną nam dochody a jednak korzystają z pomieszczenia. Oświetlenie, ogrzewanie, utrzymanie kosztuje. Czy wyższe wydatki, czy niższe dochody.

 

Wicestarosta - Trzeba to skalkulować.

 

Starosta – Jest to uchwała intencyjna - deklaracja woli przystąpienia, natomiast samo przystąpienie na podstawie kolejnej uchwały. Podejmowana drugi raz po złożeniu wniosku do LGD. Zapis w statucie przewiduje podjęcie uchwały, dopiero później zwrócenie się z wnioskiem o przyjęcie. Jest to uchwała intencyjna, natomiast przystąpienie na podstawie kolejnej uchwały.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było,  przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi.

 

Ad.10. 2 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – Zwiększenie środków w kwocie 170.884,00 zł z przeznaczeniem na:

- Pokrycie 50% kosztów na roboty dodatkowe przy budowie drogi powiatowej Wizna – Sambory – Sieburczyn – Mocarze. kwota 23.185,00 zł Wójt podpisał porozumienie i ma tą kwotę przelać.

- Na pokrycie 50 % kosztów na zakup materiałów na odcinku Orlikowo – Olszewo Góra.

- Na pokrycie 50 % kosztów opracowania dokumentacji projektowej drogi powiatowej Nr 1917 Stary Cydzyn - Rządkowo – Wyrzyki.

- Na opracowanie dokumentacji projektowej Krzewo Stare Krzewo Nowe dł. 1,800 km. 20.000 zł Gmina Piątnica, porozumienie już jest podpisane.

- Na pokrycie kosztów zakupu materiałów na wykonanie remontu drogi powiatowej Górki Dobrzyjałowo 500 m jest już zrobione.

- przebudowa - rozbudowa drogi Górki Dobrzyjałowo Pieńki Borowe Kaimy 800 m.

- Na pokrycie kosztów zakupu materiałów na drogę 1941 Szczepankowo Jarnuty, Gmina Łomża 23.000,00 zł.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Antoni Włodkowski – Kiedy rozpoczną się prace na Wyrzykach?

 

Tomasz Chojnowski – Kiedy jest termin realizacji?

 

Janusz Świderki – do końca listopada musimy zakończyć a nie ma jeszcze przetargu. Ryzyko jest bardzo duże.

 

Starosta – Trzeba zrobić wszystko żeby wykorzystać tą dotację.

 

Antoni Włodkowski – Kolejna sprawa Niewodowo. Trzeba pogłębić rowy po obu stronach.

 

Janusz Świderski – Woda znajdzie się w rowach ale nie będzie odpływu. Woda spływa w tej chwili na działki prywatne. Rowy nie zdadzą egzaminu. Woda zaleje drogę. Jest potrzebna regulacja stosunków wodnych .

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

 

Ponadto w sprawach różnych nie zgłoszono innych tematów, które wg zgromadzonych wymagałyby przestawienia na forum Zarządu Powiatu.

 

 

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 25-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

Data powstania: poniedziałek, 26 paź 2015 11:25
Data opublikowania: poniedziałek, 26 paź 2015 11:27
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 600 razy