BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 26/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 27 października 2015 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 900 natomiast zakończenie o godzinie 1015.

 W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Elżbieta Parzych                                      

- Starosta.

 1. Lech Marek Szabłowski

- Wicestarosta.

 1. Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu

 1. Irena Przybylak
 2. Antoni Włodkowski                                    

- członek Zarządu.

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Starosta – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie protokołu z 25 - ego posiedzenia Zarządu.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim w 2016 roku.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku”.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku.

 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania nagród nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat łomżyński”.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2015 r.

 8. Podjęcie 2 uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.

 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.

 10. Zapoznanie się z informacjami dotyczącymi budowy ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 1937B na odcinku Stara Łomża nad Rzeką - Siemień o długości 2.246 km w ramach Projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”.

 11. Sprawy różne:

  - przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego z Gminą Łomża do realizacji w roku 2016 inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 105 711 B.

  - przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu z sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Śniadowo.

  - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów rekomendowanych przez Kapitułę Konkursu przyznającą Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu.

  - informacja na temat założeń do projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2016rok.

Następnie Starosta poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad obejmujący dodatkowe tematy zaproponowane w sprawach różnych, został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosiła przejście do realizacji punktu drugiego.

 

Ad 2 Starosta zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 25-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 25-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych         i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.3 Starosta poprosiła o zabranie głosu Renatę Wierzba - Głównego specjalistę w Wydziale Promocji Rozwoju i Spraw Społecznych.

 

Renata Wierzba – od 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na podstawie której powiaty są zobowiązane do zlokalizowania punktów bezpłatnej pomocy prawnej. Zgodnie z mnożnikiem ustalonym ustawowo na nasz powiat przypadają 2 punkty. Jeden z punktów musi być prowadzony przez organizacje pozarządowe. Drugi punkt obsługiwany przez radców i adwokatów na podstawie porozumienia zawartego z Okręgową Izbą Adwokacką i Okręgową Izbą Radców Prawnych w Białymstoku. Punkt obsługiwany przez organizacje pozarządowe musi być rozdysponowany na mocy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Konkurs rozpisany jest w załączniku do uchwały.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim w 2016 roku. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 26/84/2015 z dnia 27 października 2015 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.4 Starosta zapoznała zebranych z projektem Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia projektu „Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku”. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 26/85/2015 z dnia 27 października 2015 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad.5 Starosta – Kolejna uchwała dotyczy przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego.

 

Antoni Włodkowski – Jak będą przeprowadzane konsultacje społeczne?

 

Starosta – Zgodnie z załącznikiem do uchwały poprzez formularz konsultacyjny, który będzie zamieszczony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży. Formularz można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej oraz osobiście w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 26/86/2015 z dnia 27 października 2015 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad.6 Starosta poprosiła o zabranie głosu Elżbietę Gosk - Głównego Specjalistę w Wydziale Promocji Rozwoju i Spraw Społecznych.

 

Elżbieta Gosk – Uchwała wprowadza zmiany do Regulaminu przyznawania nagród nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat jest organem prowadzącym. 1% planowanych rocznych nagród dla nauczycieli, którzy mają wysokie osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Zmiana proporcji w funduszu nagród polega na zwiększeniu procentowej wartości nagród Starosty z 30 % do 55 %. Natomiast jeśli chodzi o przekazywane środki na nagrodę przyznawaną przez Dyrektora zmiana polega na zmniejszeniu wartości procentowej z 70% do 45 %. Zmiana wynika z potrzeby utrzymania prestiżu i rangi nagrody Starosty. Kolejna zmiana polega na Zmianie Nazewnictwa z:  „Naczelnik Wydziału Kultury i Zdrowia” na „Naczelnik Wydziału Promocji Rozwoju i Spraw Społecznych” oraz „zastępca Starosty” na „Wicestarostę”. Zmianie ulega również termin składania wniosków z 20.09 do 30.09. ze względu na intensywność działań na początku roku szkolnego.

 

Irena Przybylak – Z placówek oświatowych tylko Poradnia?

 

Elżbieta Gosk – Poradnia, w której także pracują nauczyciele i obowiązują te same wymogi.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było,  przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania nagród nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat łomżyński”.

 

Ad. 7 Starosta poprosiła o zabranie głosu Grażynę Kołodziejską - Skarbnika Powiatu.

 

Grażyna Kołodziejska – Realizując obowiązek jaki nakłada na nas art. 37 ustawy o finansach publicznych przedstawiamy w zasadnej uchwale Zarządu Powiatu Łomżyńskiego informację z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 3 kwartały roku bieżącego. Plan powiatu po stronie dochodów 30.918.308,00 zł oraz po stronie wydatków 34.265.635,00 zł. Po stronie dochodów plan został zrealizowany w 71.33 %. Po stornie wydatków plan został zrealizowany w 54,64 %. Mniejsze wykonanie wydatków w dziale 600 transport i łączność związane jest z cyklem prac inwestycyjnych i remontowych, które zakończone bywają na ogół w czwartym kwartale roku. Wszystkie dochody i płatności przesuwają się w czasie. W pozostałych działach nie występuje zagrożenie realizacji dochodów i wydatków.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2015 r. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 26/87/2015 z dnia 27 października 2015 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

 

Ad. 8.1. Grażyna Kołodziejska – Uchwała w której zmiany dotyczą po stronie dochodów 6.190,00 zł decyzją Wojewody przyznane środki na wypłaty nagród jubileuszowych oraz po stronie dochodów zwiększenie o 782.893,00 zł  decyzją Ministerstwa zwiększenie na kwotę 608.000,00 zł na drogę Wizna - Sambory i zwiększenie o wkład własny 120.000,00 zł. Po stronie wydatków  bieżących 6.190.00 zł dla PINB i w wydatkach majątkowych przesunięcie środków na drogę Wizna – Sambory, oraz 17.300,00 zł  na drogę w miejscowości Poredy Gmina Zbójna, po otwarciu ofert przetargowych brakowało środków. 35.000,00 zł dla ZDP po otwarciu ofert przetargowych na zakup sprzętu. Przeniesienia w ramach działów w Geodezji.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 26/88/2015 z dnia 27 października 2015 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

 

Ad.8.2. Grażyna Kołodziejska – uchwała zatwierdza decyzje kierowników poszczególnych jednostek na podstawie dokonanych przeniesień w klasyfikacji budżetowej wydatków pomiędzy paragrafami. Dotyczy jednostek: ZDP, PUP, Starostwo, PPP Nr1.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 26/89/2015 z dnia 27 października 2015 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad.9 Grażyna Kołodziejska – Projekt uchwały Rady Powiatu dotyczy po stronie dochodów               z zadań własnych 688.000,00 zł ze środków dotacji celowej usuwania skutków klęsk żywiołowych – Wyrzyki. W dochodach majątkowych zwiększenia 20.000,00 zł na opracowanie dokumentacji na budowę drogi Stare Krzewo. W wydatkach bieżących droga Wyrzyki ponownie się pojawiła                 i z drogi Siemień Rybno 21.000,00 zł zostało przesunięte. Między działami zwiększenie dotacji  dla WTZ „Bona”.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było,  przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.

Ad.10 Starosta poprosiła o zabranie głosu Janusza Świderskiego Dyrektora ZDP

 Janusz Świderski – w trakcie budowy ścieżki pieszo-rowerowej napotkano na trudne warunki geotechniczne spowodowane ciekami naturalnymi, źródłami, które wystąpiły punktowo. Wystąpiły w miejscach, które trudno było przewidzieć, pomimo wykonanych badań geotechnicznych. Źródła zostały uwidocznione dopiero kiedy została odkryta warstwa korytowa. Samo usytuowanie źródeł nie było na ścieżce ale po drugiej stronie drogi. W terenie, który charakteryzuje się zdecydowanie większymi parametrami jeżeli chodzi o wysokość. Woda przepływała pod korpusem drogi. Były trzy takie odcinki. Na odcinku 0-080 m dzięki nadzorowi autorskiemu z projektantem udało się znaleźć rozwiązanie. Odcinek 0350 -0530 ok. 200 m w tej chwili jest na etapie oceny glebowej, jest to najbardziej problemowy odcinek. Kolejny odcinek 200 m związany z występowaniem torfu - znaleziono rozwiązanie, został wykonany i nie stanowi problemu. Jeżeli chodzi o zaawansowanie robót jest wysokie sięga 80%. Termin wykonania umowy 31 października 2015r. Termin nie będzie dotrzymany z w/w  względów. Wspólnie z UMWP po uzgodnieniu i rozpoznaniu zasadności wniosku wykonawcy przesunięto termin do 23 listopada 2015r. Zawansowanie robót jest wysokie i nie ma zagrożenia dla drugiego terminu. Umowa zawartą z wykonawcą oparta jest o tzw. formułę ryczałtową. Formuła ryczałtowa określa ryzyko zarówno dla jednej jak i dla drugiej strony. Po skontaktowaniu się z UMWP i prawnikami nie można było pozwolić sobie jako inwestorowi na uznanie tego za roboty dodatkowe pomimo kosztów dodatkowych poniesionych przez wykonawcę. Jedynym rozstrzygającym nie w sensie uznania robót dodatkowych ale zwiększenie ryczałtu jest sąd. Opinie prawników są następujące. Jeżeli jest formuła ryczałtowa to wszyscy oferenci po zapoznaniu się z dokumentacją i dokumentacją towarzyszącą zdawali sobie sprawę z oceny stopnia trudności. Ceny były rozbieżne od 1.900.000,00 zł do 3.000.000,00 zł. kryterium była cena w przetargu. Mamy różne poglądy na roboty dodatkowe, których my nie uznajemy. Prawdopodobnie skończy się to w sądzie. Płacić nie możemy.

Tomasz Chojnowski – Do kiedy rozliczenie inwestycji żeby otrzymali dofinasowanie.

Janusz Świderski – do 20 grudnia 2015r. musimy się rozliczyć jest to warunek otrzymania środków. Rozliczenie nie jest zagrożone. Chodzi główne o wykupy działek. Na dzień 20.12.15 opłaty za wykupy działek mają konkretnie znaleźć się i zostać pokwitowane przez właścicieli działek to jest warunek zwrotu kosztów.

Tomasz Chojnowski – Inwestycja musi być odebrana.

Janusz Świderski - Odbiór inwestycji 7 dni po zakończeniu terminu umowy czyli po 23 października. Zostaje nam 3 tygodnie.  

Tomasz Chojnowski – Najpierw wykonawca wykona prace, a ewentualnie potem będziemy iść do sądu.

Janusz Świderski – Wszystko zostało już usunięte, został już tylko jeden problemowy odcinek – kwestia dwóch dni

Tomasz Chojnowski – Jaka kwota?

Janusz Świderski – W tej chwili nie mogę określić tej kwoty. To jest kwestia wyceny na 200 m. w 95 % powierzchnia asfaltowa jest położona. Trwa obarierowanie całej ścieżki. Pozostanie do wykonania oznakowanie pionowe i płyta.

Starosta – Realizatorem inwestycji jest Powiat. Decyzje w sprawie wywłaszczenia muszą być płacone przez Powiat. Starosta przedkłada zarządowi decyzje. Pierwsza inwestycja realizowana w ten sposób.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Dokumenty dotyczące powyższego tematu stanowią załącznik nr 9 do niniejszego  protokołu.

 

Ad. 11.1 Starosta przechodząc do spraw różnych poprosiła o zabranie głosu Janusza Świderskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

 

Janusz Świderski – Wójt Gminy Łomża zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o podjęcie uchwały w sprawie przebudowy drogi gminnej. Jest to niezbędne w ramach złożonego wniosku do uzyskania dodatkowych punktów. Sposób wykonania uchwały ma być świadczony w wyrazie wartościowym poprzez nadzór inwestorski Powiatu nad drogą. Możemy określić wartość szacunkową 1% wartości przetargu.

 

Wicestarosta – Wtedy będzie można uzyskać dodatkowe punkty za partnerstwo? To jest określone wysokościowo. Jeżeli okaże się, że wartość nadzoru technicznego będzie zbyt niska, gmina może nie uzyskać dodatkowych punktów.

 

Piotr Kłys – Wójt Gminy Łomża – Mamy nowe informacje w tej sprawie. Zmiana polega na tym, że wkład pieniężny musiałby fizycznie zaistnieć. My jako gmina prosimy Państwa o wkład pieniężny. 10-20% dofinansowania jest to 1 punkt, 20-30 % - 2 punkty i powyżej 50 % dofinansowania jest to 5 punktów. Mówimy o dofinansowaniu wkładu własnego, który beneficjent miałby po uzyskaniu dotacji sam pokryć. Jest to 10% całej inwestycji. Cała inwestycja są to 2 odcinki dróg. Droga Modzele Skudosze – Modzele Wypychy. Drugi odcinek – ulica Dworna w miejscowości Stare Kupiski – trzeci etap dużej budowy pozostało 700 m. Te dwa odcinki składamy we wniosku. Powołujemy się na program budowy dróg – poprawa dostępności do dróg wyższego rzędu w naszej gminie. Ten program jest przyjęty uchwałą, uzyskał już dwukrotnie dofinansowanie. Jest to dofinasowanie zadania. 10 % to jest ok 300.000,00 zł na rok 2016. Prośba o zabezpieczenie tej kwoty po stronie wydatków. Jeżeli uzyskamy wniosek pozytywnie wtedy prośba o dofinansowanie w tej kwocie. Gmina Łomża deklaruje dofinansowanie inwestycji wskazanej przez Powiat w takiej samej wysokości.

 

Wicestarosta – Czy na pewno to jest tak, że opierając się na programie przebudowy dróg będzie można składać wniosek na dwa odcinki dróg położone w zupełnie innych miejscach? Czy tam jest kwestia budowy rozbudowy - są różne kategorie, kwestia pozwolenia na budowę czy zgłoszenia. Czy to na pewno wpisze się jako jedno zadanie?

 

Piotr Kłys – Bez wątpienia. Już uzyskiwaliśmy dofinansowanie na podobne zadania. W nowym programie te kryteria się nie zmieniły. Jeżeli nie uzyskamy dofinansowania nasz wniosek będzie bezprzedmiotowy.

 

Starosta – Gdybyśmy zabezpieczyli w budżecie kwotę 300.000,00 zł na tą współpracę, wtedy w swoim budżecie wstawimy większe dofinansowanie ze strony Gminy na ulicę Młynarską, jednocześnie zmniejszając swój wkład własny. Kwotę dofinasowania trzeba wpisać w treść uchwały Rady Powiatu.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było,  przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego z Gminą Łomża do realizacji w roku 2016 inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 105 711 B.

Ad. 11.2 Starosta – kolejny projekt uchwały Rady Powiatu dotyczy inwestycji na drodze gminnej w Gminie Śniadowo.

Janusz Świderski – Przebudowa drogi gminnej ze skrzyżowaniem drogi powiatowej. Wsparcie w kwocie 20.000 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez Wójta. Umowa będzie podpisana po zatwierdzeniu uchwały przez radę. Proszę o pozytywne ustosunkowanie się.

Rafał Pstrągowski – Jako gmina przy nowym naborze, który trwa do końca października 2015r. ramach Narodowego Programu Przebudowy dróg gminnych i powiatowych na lata 2016-2019, postanowiliśmy, że będziemy się ubiegać o dofinansowanie przebudowy drogi gminnej. Jest to ulica w Śniadowie, jedna z nielicznych nie utwardzona. Leży ona także na skrzyżowaniu z drogą powiatową. Pętla od miejscowości Marki – Wypychy - Stare Jemielite - Koziki - Śniadowo. Nowy program punktuje pewne rozwiązania z zakresu poprawy bezpieczeństwa. Aby przebudować drogę postanowiliśmy także rozwiązać sprawę skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Stara stacja. Wartość 20.000 zł, o którą wnioskujemy jest niższa niż przewidywana wartość przebudowy skrzyżowania – według założeń koszt przebudowy skrzyżowania to 35.000 zł. Jako gmina zawsze staraliśmy się partycypować w kosztach przebudowy dróg powiatowych na terenie naszej gminy.  Ten sam projektant projektuje, żeby z czasem infrastruktura już wyremontowana została i nie było potrzeby przebudowy kolejny raz przy okazji remontu drogi powiatowej. W przyszłości pomniejszy to koszt przebudowy drogi powiatowej.

Starosta – Wcześniej była podejmowana sprawa dotycząca dofinasowania z Gminą Łomża, na zasadzie zwrotu kosztów przy innej inwestycji.

Rafał Pstrągowski – Ulica Ostrołęcka przy urzędzie Gminy, wykonywana w roku 2014 o wartości 233.000,00 zł w 100% sfinansowana przez Gminę. Łącznie dotowaliśmy w ciągu 4 lat kwotą 2.500.000,00 zł drogi powiatowe. Czeka nas duża inwestycja z zakresu gospodarki wodno-ściekowej stąd też takie a nie inne ograniczenia finansowe.

Antoni Włodkowski – Czy kwota nie musi być podana procentowo? Czy nie okaże się później, że ta kwota będzie zbyt mała?

Wicestarosta – Wysokość dotacji decyduje o ilości punktów.

Rafał Pstrągowski – Jest to w ten sposób skomponowane jeżeli chodzi o wysokość dotacji biorąc pod uwagę partnerstwo, żeby wniosek uzyskał 1 punkt. Do końca października termin na składanie wniosków. W listopadzie będziemy znać listę rankingową i ewentualnie możliwości otrzymania dofinansowania z tzw. rezerwy. My podejmiemy się budowy tej drogi, natomiast jeżeli będą to tylko środki własne gminy to inwestycja będzie realizowana bez skrzyżowania, o którym była mowa. Wtedy ta uchwała stanie się bezprzedmiotowa.

Antoni Włodkowski – Dziś jest 27 października. Zostało 3 dni na złożenie wniosku. Czy Państwo nie wiedzieliście wcześniej o tym, że trzeba przyjąć taklą uchwałę i przedłożyć propozycję Zarządowi?

Rafał Pstrągowski – Myślę, że żaden z samorządów nie zawinił. Zgodnie z praktyką lat poprzednich wiadome było, że schetynówki odbywały się zawsze we wrześniu. W międzyczasie zmieniono rozporządzenie, choć projekt rozporządzenia zakładał inne kryteria jeśli chodzi o drogi powiatowe, dla Powiatu mówiło się o wysokości dofinansowania nawet 75 % .

Beata Sierzputowska – W październiku zostało to zmienione. 23 października zostały jeszcze zmienione wnioski.

Wicestarosta – Program ma bardzo duże zmiany. Kryteria zostały zmienione. Kiedy partnerstwa były kwotami symbolicznymi 1-2 tys. zł.

Rafał Pstrągowski – Nie występowałbym do Państwa gdyby nie było to zasadne. Z reguły to my staraliśmy się wspierać, bo każda z gmin ma potrzeby z zakresu przebudowy dróg powiatowych.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,  przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Śniadowo

Ad.11.3 Starosta poprosiła o zabranie głosu Elżbietę Gosk – Głównego specjalistę w Wydziale Promocji Rozwoju i Spraw Społecznych.

Elżbieta Gosk – Kapituła konkursu obradująca 20 października 2015r. przyznająca nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu wytypowała i rekomenduje następujące osoby: W kategorii kultura – Gabriela Olszańska – Dziekońska Nauczyciel, Wykładowca, Animator kultury, twórczyni wojewódzkiego i regionalnego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych, założycielka stacjonarnego Uniwersytetu Ludowego. W kategorii sport – Karolina Karwowska studentka SGGW, Mistrzyni Polski w para ujeżdżaniu, w roku 2015 pobiła kilka rekordów Polski i rekordów międzynarodowych. Zajmuje 48 miejsce w rankingu w para ujeżdżaniu i ubiega się o udział w paraolimpiadzie w Rio de Janeiro. W kategorii inicjatywy społeczno – gospodarcze  – Krzysztof Czarnecki – lekarz, właściciel ośrodka Czartoria – naturalne metody ochrony zdrowia, społecznik, mecenas kultury, inicjuje szereg przedsięwzięć kulturalnych, funduje stypendia, wspiera sportowców.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów rekomendowanych przez Kapitułę Konkursu przyznającą Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 26/90/2015 z dnia 27 października 2015 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad. 11.4 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z opisem do założeń do projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2016rok.

Opis do założeń do projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2016 rok stanowi złącznik nr  11 do niniejszego protokołu.

Ponadto w sprawach różnych nie zgłoszono innych tematów, które wg zgromadzonych wymagałyby przedstawienia na forum Zarządu Powiatu.

 

 

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 26-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.                                                                                                           

Data powstania: środa, 4 lis 2015 11:13
Data opublikowania: środa, 4 lis 2015 11:14
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 923 razy